Sunday, November 28, 2010

ബപ്പാലൊ മോഗു - ഭാഗു 3

അത്ത്ം പുത്താക് വര്‍ഷ് അട്ടാവീസ്. ഇന്‍ജിനിയര്‍. തക്ക ഥംഗ പാവോവുംചാക്, തീണെ കള്ളേലെ കഷ്ട് വോഡ് ത്. ബപ്പാലെ മുക്കാരി ഹാതു ഉദ്ദാരി കോര്‍നു തിഗ്ഗേലെ പുത്താക് ശിക്കോവുംചാക് തിഗ്ഗേലൊ അഭിമാനു അയിക്കനാ അശ്ശില്ലൊ.  തേ ദിക്കൂനു തീണെ ബീ.എഡ്ഡ് കള്ളെം.  ബപ്പാ പായ് ദോര്‍നത്തില്ലെ തക്ക വഡ്ഡൊവുംചെ ബെഗേക് ലഗ്ഗിചെ സ്കൂളാന്തു കാമു കര്‍ത്ത.  ദെവളാംതു ദവ്വോര്‍ന്നു അപമാനു ജല്ലെ ഉപറാംതെ രമേശാന് വെഗ്ഗളി വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ദൊഗ്ഗജാണ് ചെര്‍ഡൂംവ് അസ്സ് മ്ഹോണു അയിക്കീലെം.  തിക്ക ആശ്വാസു  ജല്ലൊ.  തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാലെ ഖമണ്ട് കാറണ് രമേശാലൊ ജന്മു വ്യര്‍ത്ഥു ജല്ലോനാ നവേ. 

കാലു വത്ത തശീചി, കെല്ലേനെ കായിം സമ് നയിം അശ്ശില്ലെം മ്ഹോണു ശേണേയി മമ്മാക് മന്നാംതു ജല്ലെം.  ധുവ്വേന് ഹസ്സൂനു ദികിലേനാ.  നത്തുവാന് സരി ലഗ്ഗി യേവപ് നാ.  പൂതു ശികവണ് ജാവുനു കാമു മേള്‍നു തഗ്ഗേലെ കയിരെം ചൊയിത.  ബായില് ധുവ്വേലെ വിചാറാരീചി മോര്‍നു ഗെല്ലി.  അത്ത് കോണ് ചൊവംചാക് നത്തില്ലെ ബപ്പാക് ചൊവംചൊ ധര്‍മു തിക്ക അസ്സ് ദിക്കൂനു തീ ചൊയിത്ത.  തിഗ്ഗേലെ മന്നാ ഗൂണാന് ത് തീ ചൊയിത മ്ഹോണു തിഗ്ഗേലെ ജീവിത് നാശു കെല്ലേലെ ബപ്പാക് കള്‍ത.  പൂതു ലീവ് മെള്‍ത തകീത് യെത്തോലൊ.  വൊഡ്കയ്യൊ ഘേവുനു ബെസ്സുനു ഇത്തി മെള്ളെം?  ചാംഗ് ഏക് ജവുയാംക് ധവുണ്ടാവുനു ധുവ്വേലെ ജീവിത് നാശു കെല്ലോലൊ മ്ഹോണു ഗവുംചൊ ലോകു മഹ്ണ്‍തായി കന്നാന് അയിക്കില്ലെം അസ്സ്.  ജവിയാംന് വെഗ്ഗളി വര്‍ഡിക് കെല്ലെ ഉപറാംതെ മാപ്പ് നിവംഗുനു ധുവ്വേക് വോര്‍നു സോഡൂകയി വാട് നാ.  ധുവ്വേ തൊണ്ടാക് ചൊവംചാക് തക്ക ജായിനാ.  ധുവ്വേ ഹത്താന് ഖവംചെ റീണ് സൊര്‍ചാനീക് ശേണേയി മാമു ഗെല്ലൊ.  അത്ത് അമ്മായി പുത്തൂയി മാത്ര് ത് ഥംഗ അസ്സയി.  ലഗീചി ധക്കുല്‍ഭാവു ട്രാന്‍സ്‍ഫര്‍ മേള്‍നു ഗാവാംതു റബ്ബൂക് യെത്ത. 

പുത്താക്‍യി ബാംഗ്ളൂറാക് ചാംഗ് കന്പനീംതു ഇന്‍ടര്‍വ്യൂ‍ ജല്ലെം.  സാന് കാമാംതു ബെസ്സൂനു ചാംഗു കാമു സൊദിതാലൊ ത് തൊ. തോ കാമു തക്ക മെള്ളേരി തജ്ജെ ലഗ്ഗി വൊച്ചൂനു റബ്ബുകാ.  തക്ക ഏകി വര്‍ഡീക് ലഗേന് ജല്ലേരി മിഗ്ഗേലെ കാമു ജല്ലൊ. 

താണെ സ്വല്‍പ് വോഡു ജവംചാനീക് തീണെ തജ്ജെ ലഗ്ഗി ജല്ലോലൊ സംഭവു സഗ്ഗ് സംഗില്ലൊ ത്.  തക്ക ബപ്പാക് ദിക്കൂക് മോഹൂയി അശ്ശില്ലൊ ത്.  രമേശാലെ ദാന്പത്യാംതു അപശബ്ദു കായിം യേവ്നീയെ മ്ഹോണു അശ്ശില്ലെം ദിക്കൂനു തീണെ തക്ക സൊള്ളോനാ. 

സാംജ് ജല്ലി.  പോറോബു മമ്മൂയി വെഗ്ഗളൊ എക്കോലോയി കോര്‍നു സൊയിരികേ കയിരേക് അയിലിം. രത്നാകോറു അശ്ശില്ലൊ ദിക്കൂനു തോ ഉല്ലൊവുംചാക് ബെസ്സോലൊ.  തിക്ക മുക്കാരി വച്ചാകയി ഇഷ്ടം നാ.  ജല്ലേരീയി കാപ്പി അനീക് ഖാണ് വോര്‍നു ദവ്വര്‍ല്ലെം.  അനീക് തീ ഭിത്തേരി ഗെല്ലി. 

ജാതക് പര്‍തീലെം.  ധാ ദീസ് വച്ചാനീക് ചെല്ലിയേക്‍യി ചൊയിലിം.  ചെല്ലി പുത്താക് ഇഷ്ടം ജല്ലി.  വേസ്ത് സനീചി ജാവുനു ത് കെല്ലേലി.  തെദ്ദൂസൂചി വര്‍ഡികേ ദിസ്സൂയി ചൊയിലിം. 

തഗ്ഗേലൊ ബപ്പ ലഗ്ഗി നാമൂ.  കശ്ശി ജാണവപ്? തിക്ക വിചാറു.  "ബപ്പാക് കശ്ശി ജാണാവപ് പുതാ?" തീണെ നിവംഗീലെം. 
"തേം കാംയി നാ അമ്മാ, അബ്ബോന് ബപ്പാക് അപമാനു കെല്ലോലൊ നവെ, തേ ദിക്കൂനു യെവുന്നാ അസതനെ.  വര്‍ഡീകെ ബര്‍പ്പാരി ബപ്പാലെം നാംവ് ദവ്വരി.  രമേശാലോയി രത്നാലോയി പൂതു മ്ഹോണു ദവ്വര്‍ല്ലേ പൂറോ."

അമ്മാന് സംഗീലെം "തുഗ്ഗേലെ മിത്രാംക് ഉള്‍ദുകാനക്കവേ?  തുക്ക ആവശ്യാക് ദുഡുവാംചൊ സഹായു പരേന് കൊര്‍ചൊ ഏകു മിത്രു അസ്സനവേ".

"തജ്ജലഗ്ഗി ഹാംവ് സംഗീലെ അമ്മാ.  തക്ക വെഗ്ഗളെ ഏക് വര്‍ഡികേ വൊച്ചുകാ ഖയിം, വൊച്ചൊ അമ്മാ അത്ത് കയിരെം ചൊവുംകൊ."

വര്‍ഡികേ മുര്‍ഥമല്‍ ദീസ മഹേഷു ഏക് ദെവളാംതു വൊച്ചൂനു യെത്താ മ്ഹോണു സംഗൂനു ഗെല്ലൊ.  ദെന്‍പാറ പൊര്‍തൂനു ത് അയിലാ.  തോണ്ട് ഹസ്സൂനു അശ്ശില്ലെം.  എര്‍ദൂസ ഉഡ്‍ദാ മ്ഹൂര്‍തു ജാവുനു വര്‍ഡീകേ ഗെല്ലിം.  വര്‍ഡീക് സൂപ്പര്‍ ജാവുനു ജല്ലി.  രത്നാ തൊണ്ടാരി സന്തോഷൂചി നാ.  ബമ്മുണാന്‌യി തീണേയി കോര്‍നു കോര്‍കാ ജല്ലേലെം നവേ യേം സഗ്ഗ്.  മിജ്ജെ കപലാംതു ഫര്‍ക്കലാംന് ത് ബറയില്യാം.  തീണെ മന്നാക് സമാധാന് ദില്ലെം. 

വര്‍ഡീകേ ജെവ്വണയി ജാവ്നു ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലിം.  ഉംബറാവലേന് വറപ്, ദെവളാംതു പായിം ഘാലപ് സഗ്ഗ് ജല്ലെം. സുന്നേലിം ബന്ധുബാന്ധവ് സഗ്ഗ് അയിലേലിം ത്.  സൂന് വിനയാന് ത് അശ്ശില്ലി.  രത്നാക് തിജ്ജേരി ഇഷ്ട് ദിസ്സലെം. 

എര്‍ദൂസ സക്കാണി ചായ പീവുനു ജവംചാനീക് പുത്താന് സംഗീലെം, "അമ്മാ ആജി ജെവണാക് മിഗ്ഗേലെ മിത്രാന് ഉള്‍ദില്ലെം അസ്സ്.  അവംക തെഗ്ഗാംകയി വൊച്ചുകാ, അമ്മായി വൊഗ്ഗി ഭായിര് സറ്".

അമ്മാന് സംഗീലെ "ഹാംവ് ഇത്യാക് പുതാ? ബപ്പാക് അപമാന് കോര്‍നു അബ്ബോന് പെട്ടേയിലെ ഉപറാംതെ ഹാംവ് പുത്താലെ സ്കൂളാംതു അനീക് പുതാലെ വര്‍ഡികേക് മാത്ര് ത് അയിലേലിം അസ്സ്. തുമ്മി ഗെല്ലേരി പൂറൊ". 

പുത്താന് ജാപ് ദില്ലി "ഹാംവെ മിത്രാക് ഉത്തറ് ദില്ലേലെം അസ്സ്. അമ്മാന് യേവുനത്തില്ലെം അമ്മി വൊച്ചുന്നാ.  യോ അമ്മാ, മ്ഹോണു സുന്നേന്‌യി ബളാന് സംഗുചാനീക് രത്നായി ഭായിര് സര്‍ലി. 

പുത്താലെ മിത്രാന് പെട്ടേയിലേലെ കാറാരി തീം മിത്രാഥ്‍യിം ഗെല്ലിം.  കാറാചൊ സൊവുദു അയിക്കൂനു മിത്രാലെ ബയിലേന് യേവുനു തംക ഘറാംതു ഉള്‍ദീലി.  മധ്യപ്രായ് അശ്ശില്ലി ഏകി ബായ്‍ല്.  പുത്താലൊ മിത്രു പ്രായ് അശ്ശില്ലൊവേ? രത്നാന് ആഠേയിലെം. 

മിത്രാലെ ബയിലേന് സംഗീലെം "ഏക് മിനിട് റബ്ബുകാ, ഹാംവ് ക്യാമറ ഹഡ്ത്ത. തീ ഭിത്തേരി ഗെല്ലി.  തീണെ ക്യാമറ ഹഡ്‍ചെ വേളാരി തിഗ്ഗേലൊ ബമ്മൂണൂയി ബായ്‍ര് അയിലൊ. മഹേശാക് ചോവുനു ഹശ്ശിലൊ, രത്നാലെ ലഗീചി യേവുനു റബ്ബീലൊ.  രത്ന ഇത്തികീ ആഠോവ്‍നു തിക്കാചി വിസ്സോര്‍നു റബ്ബീലി.  ക്യാമറ ക്ലിക് ജല്ലെം.  ഇത്തി സംഭവു മ്ഹോണു രത്നാക് മന്നാംതു ജല്ലേനാ.  തിജ്ജെ ഖന്തേരി ഏകു ഹാതു പൊഡുച്ചാനീക് തീ ഝട് ജാവുനു ഘൂവുനു ചൊയിലി.  രമേശു! വികാരാചെ ആധിക്യാന് തിക്ക ധോര്‍നു റബ്ബൂക് ജല്ലേനാ.  ഥട്ഥടേവുനു ഖല്ലാപോഡൂക് ഗെല്ലേലെ തിക്ക രമേശാന്‌യി ബയിലേന്‌യി കോര്‍നു സെറ്റീരി വോര്‍നു നിദ്ദായിലി.  ചെര്‍ഡൂംവ് നിര്‍ഝൂള് ജാവുനു റബ്ബീലിയാംയി.  രമ്യാന് വൊച്ചൂനു എദ്ദെ ഉദ്ദാക് ഹാണു തിഗ്ഗേലെ തൊണ്ടാരി ഫപ്പുള്ളെം.  പിവുംചാക് നിംബുവേ ഉദ്ദാകയി ഹള്ളെം.

രത്നാന് ലൊവൂചി ദോളെ വിസ്കളായിലെ.  തീണെ ദുസ്സേരി ദോളെ ധംപീലെ. രമേശാന് തിക്ക ധോര്‍നു നീട് കോര്‍നു തക്ക തെംകൂനു ബെസ്സേയിലി.  നിംബുവെ ഉദുക്കാ ഖൊല്ലൊ തിജ്ജെ ഹത്താംതു ദില്ലൊ.  തേ സുരക്ഷിത ഹത്താംതു ബെസ്സല്ലി അമൂല്യ നിമിഷ് തിജ്ജെ മന്നാക് മൃതസഞ്ജീവനി ജാവുനു ദിസ്സലി.  രമ്യാന് നിംബുവേ ഉദകാചൊ ഖൊല്ലൊ കട്കടെവംചെ ഹത്താംതു ഥക്കൂനു കാണ്‍ഘേവുനു തിക്ക പീവേയിലെം.  ഭ്‍യ്യാന് റബ്ബില്ലെ ചെര്‍ഡുവാംക് ഭിത്തേരി പെട്ടേയിലിം. 

രമ്യാന് തിജ്ജെലഗീചി ബെസ്സൂനു സംഗീലെം "അക്കാക് ക്‍സ്സലെ കയിരേക്‍യി അമ്മി അസ്സയി.  വര്‍ഷ് എദീംചി ജാവുനു അശ്ശില്ലെം തുംഗേലെ മേളപ് കശ്ശി അസതനെ മ്ഹോണു ഭില്ലേലിം ത് ഹാംവ്.  അത്ത് ത് മക്ക സമാധാന് ജല്ലെംയാ.

അക്കാന് ബപ്പ കോണ് മ്ഹോണു സംഗൂനു ദില്ലെ ഉപറാംതെ താണെ ഹംഗ യേവുനു ബപ്പാക് ദിക്കീലൊ.  മഗ്ഗീരി അത്ത് പര്യന്ത് സര്‍വ് കയിരീയിം ബപ്പാലഗ്ഗി നിവംഗൂനു ത് തോ കര്‍ത.  മിത്രു മ്ഹോണു സംഗൂനു താണെ കൊണാലഗ്ഗീയി ദുഡ്ഡ് കാണുഘേവപ് നാ.  തക്ക ജായി ജല്ലോലൊ സഹായു ബപ്പ കര്‍ത.  തേം കാണു ഘെവുംചൊ തഗ്ഗേലൊ അവകാശു ത്.  തക്ക മിജ്ജെലഗ്ഗീയി ഭവംണ്ടാലഗ്ഗീയി ചാം സ്നേഹു അസ്സ്. അക്കാക് കോപു എത്തോല്‍വേ മ്ഹോണു കള്‍നാനവെ?  തേ ദിക്കൂനു അക്കാലഗ്ഗി സംഗുകാനക്ക മ്ഹോണു ബപ്പാന് സംഗീലെ.  മിഗ്ഗേലെ അന്നാക് സൊയിരീക് നിവംഗൂനു ഥംഗ പെട്ടോയിലോലോയി അമ്മീചി ത്.  അവംക ഏകി ചാംഗ് സൂന് മെള്‍തലി നവേ.  മായ ചാംഗി സൂന് ജാവുനു മക്ക ചൊയിതലി മ്ഹള്ളോലൊ വിശ്വാസു മക്ക അസ്സ്. 

യേം സഗ്ഗ്  അയിക്കൂനു രത്നാലെ മന്നാക് സന്തോഷു കീം, ആശ്വാസു കീം, കോപു കീം ദിസ്സലൊ മ്ഹോണു തിക്കാചി കള്‍നാ.  തീ അനാഥ് നയി മ്ഹൊള്ളോലൊ ആശ്വാസു ത് ചോഡു അശ്ശില്ലൊ.  ഹജ്ജാ വോഡ് ഇത്തി ജാവംകാ. തീണെ കള്ളേലി തപസ്യ സഫല് ജല്ലി. 

ഉല്ലോവനത്തില്ലെ ബെസ്സല്ലെ രത്നാക് ചോവുനു നിവംഗീലെ "അക്കാക് അവംചേരി കോപു അസ്സവേ?"

രത്നാന് കോപു തൊണ്ടാരി ഹാണു ജാപ് ദില്ലി.  "അസ്സ്, ബപ്പായി പുത്തൂയി എക്കഡെ ജാവുനു മക്ക ദൂറ കെല്ലി നവേ."

"തശ്ശി നയി അക്കാ, സമയു ഏനാഫഡേന് സംഗു മ്ഹോണു ആഠേയിലെം.  രമേശാക് അത്തയി അക്കാക് വംകാണ്സൂക് ത് വേളു അസ്സ്.  മക്ക തേ കയിരെംതു സ്വല്പ് കുസുംഗായോയി അക്കാലഗ്ഗി അസ്സയി" മ്ഹോണു സംഗൂനു തീ ഹസ്സീലി. 

തീ രമേശാലെ തൊണ്ടാരി ചൊയിലി.  ശാന്ത് ജാവുനു ഹസ്സൂനു ബെസ്സല്ലെ തജ്ജെ തൊണ്ടാക് ചോവുനു ഉത്തുല്‍കീം വര്‍ഷീം തീവ്‍യി ഹസ്സീലി.  സംതൃപ്തി ഭൊര്‍ല്ലോലൊ ഹാസു.         

----------------------------------------------------------------------------------------------
തീനി ഭാഗു ജാവ്നു ബറയിലേലി യീ കാണി ഹംഗാ സമാപ്ത് ജത്താ.

Saturday, November 20, 2010

ബപ്പാലൊ മോഗു - ഭാഗു 2

തോ അയിത്താറു അത്ത്‍യിം മന്നാംതു ഥക്കൂനു വച്ചനാ.  വര്‍ഡീക് നക്ക മ്ഹോണു സംഗില്ലെ ജല്ലേരീയി, ബപ്പാ ഭയ്യാന് കായിം ഉല്ലേയിലേനാ.  സഞ്ചെ ചാരി വ്‍റ ജല്ലിം.  രമേശൂയി തഗ്ഗേലി ഭയ്‍ണി രാജീയി, തിഗ്ഗേലൊ ബമ്മൂണൂയി, രമേശാലൊ മമ്മൂയി കോര്‍നു അയിലിം.  ബപ്പ ബപ്പാലൊ പ്രഭാവു ഉല്ലോവ്‍നു ബെസ്സോലൊ.  അമ്മാന് ദില്ലോലൊ ഖാണാ പോളേറൂ ഹാംവെ ഫിദറാന്തു വോര്‍നു ദവ്വര്‍ലൊ. എക്ക്‍ചി ഫംത ദോളെ തഗ്ഗേലെ തൊണ്ടാരി ഗെല്ലെ. ഘൂവുനു ചായ ഹാഡൂക് വച്ചെ വേളാരീചി തേം തോണ്ട് മിഗ്ഗേലെ മന്നാംതു ഥപ്പലെം.  അജ്ജീയി തേം തോണ്ട് ത് മിഗ്ഗേലെ മന്നാംതു അസ്സ്.  ചായ വോര്‍നു ദവ്വര്‍ല്ലി.  ഏക് ഫംത ലഗേന് നെണ്‍തേംചി ചോവുനു ഭിത്തേരി ഗെല്ലി മ്ഹോണു തീ ആഠേയിതാ.   ഏക് തംതുലേന് ദാന്പത്യ ജീവിതാപസൂനു അശ്ശില്ലെം സ്വപന്.  അനിയേക് തംതുലേനി അമ്മാലെ ദാന്പത്യ് ദിക്കില്ലെ ഭയ്യ്.  ബപ്പ ബപ്പാലെ സ്വത്ത് ദുവ്വേചേരി അശ്ശില്ലി മായ, ദിവംചാവച്ചെ സ്ത്രീധനാചി ജഡാണി, സഗ്ഗടാചേയി പസൂനു ഉല്ലേയിതാ അസ്സ്. 

തേം സഗ്ഗ് അയിക്കൂനു ചായായി പീവുനു തീം വച്ചാക് ഉട്ടായിനി.  രാജീന് സംഗീലെം "ചെല്ലി മിഗ്ഗെലെ അന്നാക് ഇഷടം ജല്ലി.  സ്ത്രീധനാചൊ ആഗ്രഹൂയി അവംക നാ.  രത്നാക് ഉപ്പാശി ഘാല്‍നത്തില്ലെം ചൊവുംചാക് അശ്ശില്ലൊ പഗാറു അന്നാക് മെള്‍ത്ത" മ്ഹോണു സംഗൂനു തീം ഗെല്ലിം.  ബപ്പാക് തേം സ്വല്പ് ജഡ് ജല്ലെം ജല്ലേരീയി കായിം ഉല്ലേയിലോനാ.  ദുവ്വേക് ബോറേരി റബ്ബേയിലേവരീചി ജവയാംക് റബ്ബോവുംചാക് ഔസതനെവേ?  തശ്ശി ഗെല്ലി ബപ്പാലി ചിന്ത.  മുക്കാരി വച്ചാം മ്ഹോണു ബപ്പാന് ദവ്വര്‍ലെം.  വെസ്തേക് ദീസു ചൊയിലിം.  ലെക്ചറര്‍ നവേ ജാവ്‍യിം മ്ഹോണു അശ്ശില്ലൊ സൊന്തോഷൂയി ബപ്പാക് അസ്സ്. 

സൊന്നറാ വുല്‍ദൂനു ഘര്‍ക്കഡെ ബെസ്സോവ്നു ഭംഗാറ് കോറൂക് ആറാംബീലെം.  പന്നാസ് പവനാചെ ഭംഗാറ് പുണേയി ദീവംകാ.  സാഠി ജല്ലേരീയി ദീവുയാത്.  എദേംചി സന്‍പ്രായേരി കെല്ലേലെം അസ്സ്.  ധുവ്വേക് ഇഷ്ടം അശ്ശില്ലെ ഭംഗാറ് കോറൂക് സംഗീലെം.  രത്നാകറാക്‍യി രമേശു ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്സലെം.

രമേശാലെ ഘറ്‍ ടൗണാംതു ത്.  ചാം ഘറ്. അമ്മായി ബപ്പായി ചെര്‍ഡൂംവയിം സന്തോഷാന് റബുച്ചെം സ്നേഹു ഭര്‍ല്ലേലെം ഘറ് ത് അശ്ശില്ലെം. രമേശാന് ധാവെംതു ശിക്കുചെ വേളാരി ഏക് അറ്റാക് യേവുനു ബപ്പ ഗെല്ലൊ.  അമ്മ എകിലീചി ജല്ലി.  ബപ്പാലി ബന്ധുബാന്ധവ് സഗ്ഗ് ദൂറ ജല്ലിം.  അമ്മാന് തക്ക ശിക്കേയിലൊ.  ചാം കോര്‍നു വഡ്ഡേയിലൊ.  തക്ക കാമു ജല്ലെ ഉപറാംതെ രാജീക് വര്‍ഡീക് കോര്‍ന്നു ദില്ലി.  അമ്മ കെദനായി സംഗത്ചി അസ്സ് "പുത്താ, തുഗേലെ ചെര്‍ഡാക് ദിക്കൂനു ജാംവകാ മോര്‍കാ മ്ഹോണു ത് ആശ". തേം ദിക്കൂനു രമേശാന് വര്‍ഡീക് കോര്‍യാം മ്ഹോണു ദവര്‍ല്ലെം.  രത്നാക് ദികുചാനിക്‍ചി തക്ക തീ ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്സലെം.  വേസ്ത് രത്നാലെ ഘര്‍ക്കഡെ ത് കോര്‍കാ മ്ഹോണു ത് അശ്ശില്ലെം ജലേരീയി തോ കായിം ഉല്ലേയിലേനാ.  രാജീക് വര്‍ഡീക് കോര്‍ന്നു ദില്ല്യാ രത്നാലെ ഗാവാംതു ത്. 

രമേശാലെ അമ്മാന് തംഗേലെ ഘര്‍ക്കഡെ ത് വേസ്ത് കോര്‍കാ മ്ഹോണു സംഗീലെം.  ധാ ജാണ്ബീ നാ നവേം, എകലോചി പൂതു.  ദെവളാംതു വച്ചാനീക് രമേശാന്‌യി അമ്മാന്‌യി രത്നാക് ദിക്കില്ലി അസ്സ്.  രാജീന് ചെല്ലിയേക് ചോവുനു യെവംചാനീക് അമ്മാലഗ്ഗി സംഗീലെം, "അമ്മാ, രത്ന ചാംഗി ചെല്ലി ത്, തിഗേലെ ബപ്പാക് അഹംകാരി മ്ഹോണു ത് ഗാവാംതു മ്ഹണ്‍തായി". 

അമ്മാന് ജാപ് ദില്ലി "അമ്മി രത്നാക് നവേ ധൂവേ വര്‍ഡീക് കോര്‍നു ഹഡ്തായി, തോ വ്ഹോഡു ജല്ലേരി തക്ക ഹോഡു, അവംക ഇത്തെം?" രത്നാലെ തോംണ്ട് ദിക്കിലേരി തീ ഉസ്സളാഉസ്സളീ മ്ഹോണു ദിസ്സനാ. 

"വയി അമ്മാ", രാജീന് സംഗീലെം. "തിഗ്ഗേലെ അമ്മായി ഏകി സാധ്വി മനീഷി മ്ഹോണു ത് മ്ഹണ്‍തായി". തിക്ക അവംഗേലീചി ജാവുനു അമ്മി ലെക്കിലേരി തീ അവംചെലഗ്ഗീയി തശീചി നവേ അസ്ത്‍ലി. തന്നി ഉല്ലോവംചെ വേളാരി പൂതു പവലൊ.  "ഇത്തി അമ്മാ ഉല്ലേയിതായി"? മ്ഹോണു നിവംഗുനു അമ്മാലഗ്ഗി ബെസ്സലൊ. 

"കായി നാ പുത്താ, രത്നാലൊ ബപ്പ ഏകു വേന്ദ്രു മ്ഹോണു ഗാവാംതു മഹണ്‍തായി മ്ഹോണു രാജി സംഗതാലി."

"തേം ഹാവ്‍യിം അയിക്കീലെം അമ്മാ, രത്ന ചാംഗ് സ്വഭാവാചി ചെല്ലി മ്ഹോണു ത് ഹാംവ് മന്നാംതു കെല്ലെയാം". 

വേസ്ത് രമേശാഥ്‍യിം ചന്ത് ജാവ്‍നു ജല്ലി.  രത്നാലെ ബപ്പാലെ തൊണ്ടാരി മാത്ര് തൃപ്തി നാ.  തക്ക വെഗളേലെ ഊണാവു മാത്ര് ത് ദിക്കൂക് പഡതാലൊ.

ദോനി മാസ് വച്ചാനീക് രാഘവ് ശേണേയിന്, ദുവ്വേലി വര്‍ഡീക് തഗ്ഗേലെ പ്രഭാവാക് സറ്‍ ജല്ലേലെ ലെക്കാന്, ഝാം ഝാം  ജാവുനു കെല്ലി.  മണ്‍ടോവു, മണ്‍ടവി, തജ്ജൊ ശിംഗാറു സഗ്ഗ് ചന്ത് അശ്ശില്ലെം.  ജെവണ്, സക്കാണീചെ ഖാണ്, കാപ്പി സര്‍വയ് സ്വാദിഷ്ട് ത് അശ്ശില്ലെം.  വര്‍ഡികേ കപ്പഡ്, ഭംഗാറ്, രത്നാലെ ഇഷ്ട് തകീത് ത് ശേണേയി മമ്മാന് കള്ളേലെം.  രത്നാലെ അമ്മ വൊര്‍താതംതു ഥക്കൂനു അയിലേലേംലഗ്ഗി വിനയാന് ത് ഉല്ലേയിലേലി.  ഗാംവു സൊഗളോചി വര്‍ഡികേക് ഉള്‍ദില്ലിം ത്.  സഗ്ഗ് വര്‍ഡികേംക് കൊര്‍ചെ പശി ദോനി തീനി റവംദയി ചഡി കെല്ലെലി ത്. 

വര്‍ഡീക് ചൊവംകുച്ചെ വേളാരീയി രത്നാക് ഭയ്യ് ത് അശ്ശില്ലെം.  ബപ്പ രമേശാലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ മനീഷാംക് സാന് കൊര്‍ച്ചെ ലെക്കാന് ഇതേയിം ഉല്ലേയിതോലൊവേ?  വര്‍ഡീക് ജല്ലേരി തീവേയി തംഗേലി ത്.  തംക അയിലോലെ ഊണാവു തിഗ്ഗേലോയി ത്.  മന്നാംതു ആഠോവുയാത് നംതന തിക്ക ഇത്തി കോറൂക് ജത്ത്‍നെ.  രമേശാലെ ഘര്‍ക്കഡെ വൊച്ചൂനു ഉംബറാവലേന് വോര്‍നു ജാവുനു, റത്തീചി പൊര്‍ത്തൂനു ഏവംകാ മ്ഹോണു ശേണേയി മമ്മാന് സംഗീലെം. 

"മിഗ്ഗേലെ സാത് ആഠ് മിത്ര് റത്തി ഘര്‍ക്കഡെ എത്തേലിം ദിക്കൂനു റത്തി തോഡോവു ജത്തോലൊ.  ഫായി സക്കാണി ഏവും മ്ഹോണു രമേശാന് ജാപ് ദില്ലി.  തേം കാംയി ശേണേയി മമ്മാന് അയിക്കിലേനാ. രമേശാന് ജാപ് ദില്ലേലീചി ശേണേയി മമ്മാക് സയിലേനാ.  മത്തേംതു ദുക്കി മ്ഹോണു സംഗൂനു ശേണേയി മാമു ധൂവ്വേഥ്‍യിം ഗെല്ലോനാ.  അമ്മായി രത്നാകോറൂയി കോര്‍നു ഗെല്ലിം.  എര്‍ധൂസ രമേശു രത്നാകയി ഘേവ്‍നു മാവാംഥ്‍യിം അയിലൊ.  ഏകി റാതി ഥംഗ റബ്ബീലിം. 

ദുസ്സേറ ദീസ രമേശാന് സംഗീലെം "അമ്മി ഘര്‍ക്കഡെ വത്തായി ത്".  "നക്ക, ചാരി ദീസ റബ്ബൂനു ഗെല്ലേപൂറൊ". ശെണേയി മമ്മാലി ആജ്ഞ.

രമേശാന് ജാപ് ദില്ലി "പരിഭവു ആഠോവ്നിയെ, ആജി ഭയ്ണി ബമ്മുണാഥയിം വത്ത്‍ലി.  അമ്മാക് എകലീചി റബ്ബോവുംചെ സമ് നയി നവേം.

മഗ്ഗീരി ശേണേയി മാമു കായിം ഉല്ലേയിലോനാ.  രത്നായി രമേശൂയി കോര്‍നു ഗെല്ലിം.  മഗ്ഗീരി രത്ന ബപ്പാഥ്‍യിം അയിലേനാ.  ശേണേയി മാമു ധുവേഥ്‍യീയിം ഗെല്ലോനാ.  ദോനി ചാരി ഫംത അമ്മായി ഭാവൂയി കോര്‍നു യേവുനു ചോവുനു ഗെല്ലിം.  സെന്‍ട്രല്‍ ജെയിലാംതു ഥകൂനു ഭായിര് അയിലേവരീചി ത് രത്നാക് ദിസ്താനെ. 

ഏക് ദേഡ് വര്‍ഷ് ഗെല്ലിം.  രമേശൂയി രത്നായി ഏക് മന്നാന് സ്നേഹു ദീവുനു കാണുഘേവുനു സന്തോഷാന് അസ്സയി ദിക്കൂനു തഗ്ഗേലെ അമ്മാക് ഹോഡു സന്തോഷു.  അമ്മാ സമാന് ത് തീ മയിംക്‍യി ലെക്കീത. 

രത്ന ഗുര്‍ബീണി ജല്ലി.  ദൊഗ്ഗാലേയി  അമ്മാംക് ഹോഡു സന്തോഷു.  അമ്മായി രത്നാകോറൂയി കോര്‍നു ഗൊഡ്സാണീ ഖാണ്‌യി ഘേവുനു ദൂവ്വേക് ചൊവംചാക് ഗെല്ലിം.  എദീചി ഘഡി ഉല്ലോവുനു ബെസ്സൂനു ജെവ്വണ് ജാവുനു പൊര്‍തൂനു അയിലിം.  ശേണേയി മാമു ധൂവേക് ചൊവംചാക് സരി ഗെല്ലോനാ. 

മാസ് ധവലെ.  പൊംസുവന് കോര്‍കാ മ്ഹോണു അമ്മാന് സംഗീലെം.  രമേശാന് സന്തോഷാന് പൊംസുവനാചൊ ഹോമൂയി കെല്ലൊ.  ശേണേയി മാമു അയിലോനാ.  അമ്മ കപ്പഡ്, ഭംഗാറ്, ഖാണ് സഗ്ഗ് ഘേവുനു അയിലി.  ബട്മമ്മാലഗ്ഗി നിവംഗൂനു ബാളാംതീരേക് വോറൂക് ചാംഗു ദീസൂയി ചോവുനു ത് ഗെല്ല്യായിം. 

സംഗില്ലെ ദീസ അമ്മാന് യേവുനു തിക്ക ബാളാംതീരേക് വെല്ലി.  രമേശാക് സോണു വച്ചാക് തിക്ക ദിസ്സനാ.  വൊച്ചുനത്തില്ലെ ജവുന്നാനവേ?  ശേണേയി മമ്മാക് സന്തോഷു ജല്ലൊ.  തിജ്ജേരി വോഡു സ്നേഹു. തിഗ്ഗേലെ പരിചരണ് സഗ്ഗ് ശേണേയി മമ്മാലി ബായില് സഗ്ഗ് സമയാരി കര്‍ത.  മസ്സാന് മാസ് ജാവുനു രത്ന ബാളാംതി ജല്ലി.  ബാളാംതിരേക് ഹള്ളെ ഉപറാംതെ രമേശു രത്നാക് ചൊവംചാക് അയിത്തറാന് അയിതാറ യെത്തോലൊ.  തിക്ക ദുക്കി അസ്സ് മ്ഹോണു അയിക്കൂനു രമേശു ഹോസ്‍പിറ്റലാംതു അയിലൊ. തീ സുഖാന് ബാളാംതി ജല്ലി.  ഭംഗറാ കുട്ടൂകൊ സരീചി ഏകു ചെല്ലൊ.  താണെ അമ്മാക് ഹാണു ചെര്‍ഡാക് ദക്കേയിലൊ.  പുത്താലെ ചെര്‍ഡാക് ഘേവുനു ബെസ്സല്ലെ അമ്മാലെ നിര്‍വൃതി ദിക്കൂനു രമേശൂയി രത്നായി ഹര്‍ഷു പവ്‍ലിം. 

തിക്ക ഘര്‍ക്കഡെ വെല്ലി.  ശേണേയി മമ്മാന് ഹോഡ് കോര്‍നു നാമകരണ് കെല്ലെം.  ചെര്‍ഡാക്, കുര്‍ട്ടാക് ഗൊവംടേക് സഗ്ഗ് ഭംഗാറ്‍ കോര്‍നു ഘല്ലെം.  തഗ്ഗേലീയിം തിഗ്ഗേലീയിം ബന്ധുബാന്ധവ് സഗ്ഗ് നമകരണാക് അയിലേലിം.  അയിത്തറാചെ രമേശു പുത്താക് ചൊവംചാക് യെത്തോലൊ. 

തീനി മാസ് ഗെല്ലെ.  സഗ്ഗട്‍യിം സൂര്യാക് ഘുവംചി ഗ്രഹ് സരി ത്.  ഉട്ടായിലേരി സഗ്ഗടേയിം പള്ളേലഗ്ഗി ധാവുനു പവംതനി.  തോ തഗ്ഗേലെ ദാംത് നത്തില്ലെ തോണ്ട് പിംജൂനു ദക്കേയിതോലൊ.  റന്നീരി ദൂദ് അസ്സ് ജല്ലേരീയി വിസ്സോര്‍നു പള്ളേലഗ്ഗി റബ്ബുനു വത്ത്നി.  രത്ന എക്കേകു ദിസ്സൂയി മെജ്ജൂനു ബെസ്തലി അയിതാറു എവംചാക്.  ദോഗ്ഗയിംകോര്‍നു ബെസ്സൂനു പുത്താക് ഒപ്പുര്‍ബായി കര്‍തനി.  തഗ്ഗേലി ബപ്പമ്മ തീനി മാസ് ജാവുനു താണെ യെവംചെ ദിസ്സൂയി ചോവുനു ബെസ്സലി ത്.  ഫതറാ മന്ന് അശ്ശില്ലൊ ശേണേയി മാമു പരേന് പള്ളേ ലഗ്ഗി കോണ് നത്തില്ലെ വേളാരി ചൊയിതോലൊ. 

രമേശു ചെര്‍ഡാക് ഘര്‍ക്കഡെ ഹാഡൂക് ദീസു ചൊയിലൊ.  തജ്ജെ മുര്‍ഥമലെ അയിതാറ യെവംചാനീക് രമേശാന് ശേണേയി മമ്മാലഗ്ഗി സംഗീലെ "യെത്തലെ അയിത്താറ ഹാംവെ യെവ്ന്നാ. സോമാറ ഭയിണീക്‍യി ഘേവുനു യെത്തോനൊ. രത്നാക്‍യി ചെര്‍ഡാകേയി വോറൂക് ബടമമ്മാന് ചാംഗു ദീസു സംഗ്ഗില്ലൊ അസ്സ്."

ശേണേയി മമ്മാലെ തോണ്ട് പര്‍തനെ.  "തിക്ക വോറൂക് വൊസ്സുന്ന, തുക്ക ജായി ജല്ലേരി ഹംഗ യേവുനു റബ്ബുയാത്".  ശേണേയി മമ്മാന് ഖര്‍ഖറീചി സൊവുദാന് സംഗീലെം. 

രമേശാന് ജാപ് ദില്ലി. "വര്‍ഡീക് ജല്ലേലി ധൂവേന് ബമ്മുണാഥ്‍യിം നവേ റബ്ബുകാ. ഹാംവ് സോമാറ യെത്തോലൊ. ബപ്പാലഗ്ഗി കീ ബമ്മുണാലഗ്ഗി റബ്ബുകാ മ്ഹോണു രത്ന നിശ്ചയു കോറൊ". രമേശു ഗെല്ലൊ.  ഭിത്തേരി ബെസ്സൂനു തംഗേലിം വര്‍ത്തമാന് അയിക്കതാലി ത് രത്ന. രമേശാന് ഹംഗ യേവുനു റബ്ബുന്നാ മ്ഹോണു തിക്ക കള്‍ത.  ബപ്പ ഇത്തി സംഗതോലൊ മ്ഹള്ളേലെ ഭയ്യ് ത് തിക്ക.  മയിന്‌യി ബമ്മുണാന്‌യി ദില്ലോലൊ സ്നേഹു ലെക്കൂക് ജവുന്നാ.  സ്നേഹു ഇത്തി മ്ഹോണു മന്നാംതു കെല്ല്യാ വര്‍ഡീക് ജല്ലെ ഉപറാന്തെ ത്.  ഇത്യാക്‍യി തിഗ്ഗേലെ അഭിപ്രായാക് മോല് അശ്ശില്ലെം ത്. 

ബപ്പാലെ ഭയ്യാന് ഘര്‍ക്കഡെ കോണ് എല്‍തപെല്‍താംതു ഉല്ലൊവുന്നാ.  യന്ത്ര് സരി തഗ്തഗേലൊ കാമു ചൊയിത്‍നി. 

സോമാറ ഫല്ലെം ജല്ലെം.  അമ്മാന് ധൂവ്വേക് ദീവുനു പെട്ടൊവുംചാക് ഖാണ് സഗ്ഗ് കോര്‍നു ദവ്വര്‍ല്ലെം.  "രത്നാന് തിഗ്ഗേലെ ബമ്മുണാഥ്‍യിം റബ്ബുച്ചെ നവേ അവംകായി സഗ്ഗ് അഭിമാനു".

"തുജ്ജെലഗ്ഗി നിവംഗിലേനാ. നിവംഗിനാഫഡേന് സംഗിലേ പൂറൊ. മിഗ്ഗേലെ ധൂവേക്‍യി നത്തുവാക്‍യി ചൊവംചാക് തഗ്ഗേഥ്‍യിം വച്ചാക് മക്ക ജവ്‍ന്നാ.  തോ ജായി ജല്ലേരി ഹംഗ യേവുനു റബ്ബൊ.  മിജ്ജെ ഹാത് ഖാല് പോഡുകാ ദിക്കൂനു ത് സ്വത്ത് കായിം ചോവനത്തില്ലെം തക്ക വര്‍ഡീക് കോര്‍നു ദില്ലേലി". 

സോമാറ ധാ വറാരി രമേശൂയി രാജീയി കോര്‍നു രത്നാക് വോറൂക് അയിലിം.  ചായ പീവുനു സഗ്ഗട്‍യിം വച്ചാക് ഭായിര് സര്‍ലിം.  രമേശാചെ മഗലേന് ചെര്‍ഡാക്‍യി ഘേവുനു  ഭായിര് ദെവലേലി രത്ന ഭില്ലി.  കൊപ്പാന് ആവേഷു അയിലേവരീചി റബ്ബില്ലൊ ബപ്പ.  "റാബ് ഗോ ഥംഗ" മ്ഹള്ളേലി ആജ്ഞ അയിക്കൂനു തീ കഡ്കഡേലി.  അമ്മായി ഭാവൂയി ഭയ്യാന് മൂക് ജാവുനു റബീല്യായിം. 

രത്നാന് റോണു സംഗീലെം, "മിജ്ജെലഗ്ഗി എദ്ദൊ പൂണേയി സ്നേഹു അസ്സ് ജല്ലേരി, ബപ്പാന് മക്ക ആശീര്‍വാദു ദീവുനു ബമ്മുണാഥ്‍യിം പെട്ടോവംകാ". ശേണേയി മമ്മാലെ മന്ന് ലോവു ജല്ലേനാ.  മഗ്ഗീരി അയിക്കില്ലെം ഗര്‍ജന് ത് "മിഗ്ഗേലെ ഉത്തറ്‍ അയികൂനത്തില്ലെം തൂം ഗെല്ലേരി ഹാംവ് ഹംഗ കപ്പാന്‍ഘേവുനു പ്രാണു പെല്ലേന് ഘല്‍തോലൊ".  ഇത്തി കോര്‍കാ മ്ഹോണു കോള്‍നത്തില്ലെം രത്ന റബ്ബീലി.  കൊപ്പാന് ഭിസറാവുനു റബ്ബില്ലൊ ബപ്പ. ഭര്‍ലേലെ ദോളെ പുസ്സൂനു തീ ബമുണാക് ചൊയിലി.  ബപ്പാലെ കൊപ്പാക് ബപ്പാന് ഇത്തേയിം കെല്ലേരി സ്രാപു തിക്ക.  തിഗ്ഗേലി അവസ്ഥ രമേശാക് മന്നാംതു ജല്ലി.  തോ ഇത്തി കര്‍തോലൊ, ബപ്പാന് ഘല്ലേലി ലക്ഷമണ രേഖ ദണ്‍ട്‍വൂനു വച്ചാക് തിക്ക ജല്ലേനാ.  രമേശൂയി ഭയ്‍ണീയി ഗെല്ലിം.  തേ ഉപറാംതെ രത്ന ഹസ്സിലേനാ.  ഘര്‍കഡെ കൊണാലഗ്ഗി ചഡ് ഉല്ലവപ് നാ.  ചെര്‍ഡാലെം കയിരെം മാത്ര് തീ കര്‍ത.  തീണെ ആഠേയിലെം.  ധാംക് ധാ പോണു യെവംചെ ജതകാചെ ഫല് അശ്ശിവേ? 

ദോനി വര്‍ഷ് ഗെല്ലിം.  ചെല്ലൊ തഗ്ഗേലെ ബപ്പാവരീചി റുപളാവംത് അസ്സ്.  തേ വര്‍ഷ ഗാവാംതു ആറടാക് രമേശു ഭയ്ണീലെ ഘര്‍കഡെ ഗെല്ലോലൊ.  രത്നാക്‍യി പുത്താക്‍യി ചൊവംചി താന് തക്ക അശ്ശില്ലി.  രത്നാന് ദെവളാംതു വച്ചാനീക് രമേശാക് ദിക്കീലൊ.  പുത്താക് ദിക്കൂനു താണെ ലഗ്ഗി യേവുനു കള്ളൊ.  ബപ്പാന് പുത്താക് കാണു ഉമ്മ ദിവംചെ ദിക്കുനു തിക്കാചി വിസോര്‍നു രത്ന റബീലി.  ഇടിവെട്ട് സരി സൊവുദു അയികൂനു രത്ന കഡ്കഡേലി.  "കോണ് സംഗീലെം രേ തുക്ക മിഗ്ഗേലെ നതുവാക് കാഡൂക്.?" രമേശു വൊഗ്ഗി പുതാക് ഖല്ലാക് റബ്ബോവുനു ചൊയിലൊ.  കൊപ്പാന് കുദ്ദൂനു യെത്ത ശേണേയി മാമു.  ഭര്‍ല്ലേലെ ലൊക്കാലെ മുക്കാരി തിഗ്ഗേലെ ബമുണാക് അപമാനു കൊര്‍ചൊ ബപ്പ. രമേശു ദേവുനു ഗെല്ലൊ.  ഭൂമി ഫുട്ടൂനു പാതാളാംതു ഗെല്ലേലി ജല്ലേരി ഇത്തി ചാംഗ് അശ്ശില്ലെം മ്ഹോണു രത്നാക് ദിസ്സലെം.  അമ്മാന് ധുവ്വേ ഖംദേരി ഹാതു ഘല്ലൊ.  ഭാവാന് യേവുനു പുത്താക്‍യി കള്ളൊ.  തീം ഘര്‍കഡെ ഗെല്ലിം.  ഇത്തികീം മഹാകയിരെം കെല്ലേലി തൃപ്തി ത് ബപ്പാലെ തൊണ്ടാരി.  തേ ഉപറാംതെ തീണെ ഖയിം വച്ചപ് നാ.  മഗ്ഗീരി രമേശാക്‍യി ദിക്കിലോനാ.  പുത്താലെ സ്കൂളാംതു മാത്ര് ത് തീണെ വച്ചപ്.  തഗ്ഗേലെ ബെഗേക് ത് തീ വര്‍ലിയാ.  നാ ജല്ലേരി ആത്മഹത്യ കോര്‍നു പുണേയി തീ ബപ്പാക് സമാധാന് ദിത്തലി അശ്ശില്ലി.  

---------------------------------------------
തിസ്സോറൊ ഭാഗു ലഗീചി ഘല്‍ത്തായി...

Sunday, November 7, 2010

ബപ്പാലൊ മോഗു - ഭാഗു 1

ആജി മഹേഷാക് സൊയരീക് നിവംഗൂനു യെത്തായി മ്ഹോണു ധക്കുല്‍ഭാവു സംഗതാലൊ. ഏക് പോറോബുമമ്മാലി ചെല്ലി. ബീ.കോം ശിക്കില്ലി. ശികവണ് ഇത്തേയിം ജല്ലേരീയി, ഗുണവന്തി ജാംവ്കാ മ്ഹോണു ത് മിഗ്ഗേലി പ്രാര്‍ത്ഥന.  തക്ക ഏക് ചാംഗ് ജീവിത് ജാവംകാ.  ബപ്പാക് ദിക്കൂനത്തില്ലെം വഡ്ഡല്ലൊ ത് തോ.  തഗ്ഗേലെം ദാന്പത്യ് ചാംഗ് ജാവംകാ മ്ഹള്ളേലി ഇച്ഛ മാത്ര് ത് മക്ക അസ്സ്.  ബപ്പാലി വാശി കാരണ്, മേണാ വാതി സരി ജോള്‍നു സൊര്‍ചൊ ജന്മു നവേം മിഗ്ഗേലൊ.  പുത്താചെ തോണ്ട് ചോവുനു സഗ്ഗ് വിസര്‍ത്ത.  ഹാംവ് സ്വല്പ് ധൈര്യ് ദക്കോവുനു തെദ്ദൂസ് ദേവുനു ഗെല്ലേലി ജല്ലേരി സ്വര്‍ഗതുല്യ് അശ്ശില്ലെം ജീവിത് മക്ക മെള്‍ത്തനെ അശ്ശില്ലെം.  പുത്താക് ബപ്പാലൊ സ്നേഹു മെള്‍ത്തോലൊ അശ്ശില്ലൊ. 

"ഹാംവെ ധര്‍ല്ലേലെ ഘോഡേക് ശിംഗ് ചാരി മ്ഹോണു സംഗിലേരി, വയ് മ്ഹോണുകാ.  വ്ഹോഡു ജന്മി നവേ?  ബപ്പാക് വെഗളേലെം ദുഖ് മന്നാന്തു ജായ്‍നാ. അമ്മ സരി ഭയ്യാന് ത് ബപ്പാലഗ്ഗി ഉല്ലേയിതേലി.  സ്നേഹു മ്ഹൊള്ളോലൊ ഇത്തി മ്ഹോണു ബപ്പാക് കള്‍നാ.  കാമു കോറൂക് അയിലേലേംക് സൊവ്ത ദിക്കിലേരി അവംക മന്നാംതു ദുഖ് ദിസ്‍തനെ.  മ്ഹള്ളേരി ബപ്പാലഗ്ഗി കോണ് സംഗത്‍നെ?  തേ കാലാചൊ തേ വട്ടറാചൊ കീരീട് നത്തില്ലൊ റായു സരി ത് ബപ്പ അശ്ശില്ലൊ.  തംഗേലൊ സ്രാപു ജായ‍ത് മക്ക യീ ഗതി അയ്‍ല്യാ. 

മിഗ്ഗേലെ മന്ന് ബപ്പാക് കശ്ശി കോളൂക്?  അമ്മായി ഇത്തി കര്‍ത്തലി? അമ്മാലൊ അഭിപ്രായു സംഗൂക് സരി അമ്മാക് ധൈര്യ് നാ. ഘര്‍ക്കഡെ കാമു കൊര്‍ചെ ബയിലാംക്, അശ്ശില്ലെം സ്വാതന്ത്ര്യ് സരി അമ്മാക് നാ.  അത്ത്‍യിം ബപ്പാന് സന്‍പ്രായേരി അമ്മാക് ദിക്കൂനു വര്‍ഡീക് കോര്‍നു ആണാഫഡേന്, ’തംഗ്ഗേലെ അമ്മാന് ഭൊഗ്ഗില്ലെം’,  ബയിലേനയി ഭൊഗ്ഗുകാ മ്ഹോണു സംഗ്ഗുചെ ബമ്മൂണ് അത്തയിം അസ്സയി.  ബായില് റഡ്ത്ത ദിക്കനാഫഡേന്, തംഗേലെ ദദ്ദുല്‍പണ് ദക്കേയിലെം മ്ഹള്ളേലെം ഗര്‍വ് ത് തംക.  റവന്തയേക് മീട് മിരിയാസാംഗ് ഊണെ മ്ഹോണു സംഗൂനു ബപ്പാന് വട്ടെം കാണു അമ്മാ അംഗാരി ഉഡേയിലേലെം ഉത്തുല്‍ഫംത ദിക്കില്ലെം അസ്സ്. ബയിലാംക് മര്‍ച്ചെം പരേന് തംഗേലൊ അവകാശു ജാവനു ലെക്കുച്ചെ അത്തയിം അസ്സയി.  അത്ത്ം തേം ഊണെ ജാവുനു യെത്ത.  ച്ഡയി യെല്‍ത്ത പെല്‍ത്താംതു സോണു ദിവംചി ത്. 

അമ്മാലെ കഷ്ട് ദിക്കൂനു, വര്‍ഡീക് ഇത്ത്യാക് മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്സല്ലെം അസ്സ്.  ശേം ഫംത ദേവുനു വച് മ്ഹോണു സംഗില്ലെ അയിക്കൂനൂയി, അഭിമാനാക് ഊണാവു അയിലേരീയി, സമൂഹാക് ഭീവുനു, ഏക് ദംതൂക് സ്നേഹു സരീ നത്തില്ലെ ബമ്മുണാലഗ്ഗി ദീസ് കാഡൂക്‍വേ? ഹാംവ് മിജ്ജെലഗ്ഗീചി നിവംഗില്ലെം അസ്സ്.  വര്‍ഡീക് ഇത്ത്യാക്? മ്ഹള്ളേരി വഡ്ഡല്ലെ ചെല്ലിയാംക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നത്തില്ലെം ഖംചോയി ബപ്പ റബതോല്‍വേ?

മിഗ്ഗേലെ ഗ്രാഡുവേഷന്‍ ജവംചാനീക്, ബപ്പാന് സൊയരീക് സൊദ്ദൂക് ആറാംബീലെം.  വൊള്ളൊ ദമ്മേലി ജാവംകാ മ്ഹോണു ബപ്പാക് നാ അശ്ശില്ലെം.  ബപ്പാലൊ പ്രാഭാവു അംഗീകാറു കൊര്‍ചൊ ചെല്ലൊ ജായി.  ചാരി ജാണാലഗ്ഗി അഭിമാനാന് സംഗൂക് ഔസുചൊ കാമു ജായി. 

വര്‍ഡിക് ജാവുനു സ് വര്‍ഷീം ചെര്‍ഡൂം നാ മ്ഹോണു വിചാറാന് അശ്ശില്ലെ വേളാരി ത് ഹാംവ് ജല്ലേലിം.  തേ ദിക്കൂനു മക്ക ’രത്ന്’ മ്ഹോണു ബപ്പാന് നാംവ് ഘല്ലെം.  മത്തേരി ദൊവ്വോര്‍ന്നു ത് മക്ക വഡ്ഡേയിലേലി.  ദോനി വര്‍ഷ് വച്ചാനീക് ധക്കുല്‍ഭാവു രത്നാകറൂയി ജല്ലൊ.  മിജ്ജേരി ബപ്പാക് ച്ഡി മായ അശ്ശില്ലി. അമ്മാന് ദുശ്ശേരി ഗുര്‍ബീണി ജവംചാനീക്, അമ്മാ പൊട്ടാന്തു ഇത്തേം മ്ഹോണു നിവംഗിലേരി ’ബാബു’ മ്ഹോണു ഹാംവ് സംഗത്താനി ഖ്‍യിം.  ബാബു ജല്ലേരി മക്ക ചാംഗ് ഏക് ഗിഫ്‍ട് ദീന് മ്ഹോണു ബപ്പാന് സംഗീലെം.  രത്നാകറാ നാമകരണാ വേളാരി തക്ക ഘാലൂക് സുദര്‍ശനയി സര്‍പളീയി കൊര്‍ചെ ഭര്‍ശി മക്കായി പാംച് പവനാ മാള കോര്‍നു ദില്ലി. 

ബപ്പാന് സൊയരീക് സൊദ്ദൂക് ആറാംബീലെം.  എക്കേക് ചെല്ലേംക് എക്കേക് ഊണാവു ബപ്പ ദിക്കൂനു ധൊര്‍ത്തോല്ലൊ.  കയിരെം ബപ്പാലെ ഹത്താ ഖാല് പൊഡുചൊ ചെല്ലൊ ജാവംകാ.  സൊദ്ദൂനു സൊദ്ദൂനു മാസ് ഗെല്ലെ.  ബപ്പാലെം ’രത്ന്’ കാണുഘെവംചാക് കോണ് അയിലേനായി.  തവ്വളി ത് ബ്രോക്കര്‍ മല്ലമമ്മാന് ഏകി സൊയരീക് ഹള്ളേലി.

ഏകു ചെല്ലൊ അസ്സ്. തക്ക ബപ്പ നാ.  ടൗണാംതു ചാംഗ് ഏക് ഘറ് അസ്സ്.  ഥംഗ അമ്മായി പുത്തൂയി റബത്തായി.  ഭയണീക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നു ദില്ലി.  അമ്മ ഏകി സാധു മനീഷി.  പൂതു കോളേജാംതു ലെക്ചറര്‍ ത്.  ചൊവംചാക് റുപ്ളാവംതു.  വായിടു സ്വാഭാവു കായി നാ.

ബപ്പാക് തീ സൊയരീക് ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്സലെം.  ബപ്പ മുക്കാരി സൊര്‍ല്ലൊ.  ജാതക് ചൊയിലിം.  ധാംക് ധാ പോണു എത്താ.  അത്ത് ദിസ്ത, ’കസ്സലെം പൊരുത്തം’?  ലഗ്ഗി റബ്ബൂക് വിധി നാ.  ’കപലാംതു നത്തില്ലേക് കൊംകൂനു ഘല്ലേരി വൊംകൂനു വത്തലെം’ മ്ഹണ്‍തായി. 

--------------------------
ദുശ്ശേറൊ ഭാഗു ലഗീചി ഘല്‍ത്തായി...