Sunday, December 26, 2010

സൊയ്‍രി കോണ് വയ്‍രി കോണ്

ഏക് വ്ഹോഡ് ഘറ് കാണ്ഘേവുനു റബ്ബുകാ മോഹ്ണു കിണി മമ്മാക് സാന് ഥകൂനു അശ്ശില്ലൊ മോഹു ത്. പൂതു വര്‍ഡീക് ജാവുനു ഇന്ത്യേചെ ഭായിര് ത് അസ്സ്.  പുത്താക് ഥംഗ കാമു.  ധൂവ് ബമ്മുണലഗ്ഗി ഡല്‍ഹീക് അസ്സ്.  തവ്വളി ഥകൂനു ഏകി ആശ, പര്‍മാ ഘറ് ജല്യാരി ഇതേയിം വോവ്‍യാത് നവേ. ചെര്‍ഡുവാംക് അമ്മി കായിം ദീവംകാനക്ക, തന്നി കായിം പെട്ടോവുനു ദീവപയി നാ. 

മിഗേലെ വണ്‍ടേചൊ സ്ഥായൂയി ബയിലേലെ വണ്‍ടേചൊ സ്ഥായൂയി വികിലേരി, ഹത്താംതു അശില്ലെ ദുഡ്ഡ്‍യി കെല്ലേരി സനൂചി ഏകു ബംഗ്ളാവു കാണു ഘേവുയത്. കിണി മമ്മാന് ആഠേയിലെം.  ഗ്രാമാംതു ജല്യാരി സൗകര്യ് സ്വല്പ് ഊണെ അസ്തനെ.  വ്ഹോഡ് സിറ്റീംതു ജല്യാരി ഗൊന്തോളൂയി പൊല്യൂഷന്‌യി ജാവുനു ഘുസ്‍മൂടു ത് അസ്തോലൊ.  തേ ദികൂനു സാന് ടൗണാംതു റോഡ് സൈഡാക് ഏകു ബംഗളാവു കോറോവുംകാ. 

തേം ടൗണാംതു കിണി മമ്മാന്, ഏക് ബ്രോക്കറാക് സൊദ്ദൂനു, തക്കായി ഘേവുനു പറമ് ചൊവംചാക് ഗെല്ലൊ.  ചൊവംചെ ഭര്‍ശി താണെ എക് ചാംഗു ബംഗളാവു ദിക്കീലൊ.  നവസാണി ഗെല്ലേനാ.  ഭോര്‍നു ഘറാചെ മദ്ദെം മത്തെം ഉബ്ബാര്‍നു റബ്ബീല്യാ.  ലഗ്ഗീചെ ഘര്‍കാറാന് സംഗീലെം.  ഫോറിനാക് കാമു കൊര്‍ചെ ദൊഗ്ഗ്ജാണ് പുത്താനി ദാമു ഖര്‍ച് കോര്‍നു കെല്ലേലൊ ബംഗളാവു.  അമ്മ ബപ്പ സ്വല്പ് കാള് ഥംഗ റബ്ബീലി.  അത്ത് തംക വോര്‍നു വൃദ്ധാശ്രമാംതു സൊള്യാംയ്.  ചെര്‍ഡൂംവ് തേ ഘറ് വിക്കൂനു, ദുഡ്ഡ് കോറൂക് വത്തായിം ത്.  തംക പൊര്‍തൂനു യെവംചാക് മന്ന് നാ.  തംക വൊഗ്ഗി വിക്കുകാ മ്ഹോണു അസ്സ് ദിക്കൂനു, ഊണാവാക് മേളൂയത്. 

കിണി മമ്മാക് ദിസ്സലെം, വാരെം അശ്ശില്ലെ വേളേരി ത് പോലി ധോരിയത് മ്ഹണ്തായി.  കാണു ഘെവംചെ ചാംഗ്.  അത്ത് ദംദേലിയാലൊ ശന്പോളു ഇത്തെം. ലഗ്ഗി റബൂനു കൊറോവംചെ കഷ്ട് വെഗളെ.  സിമന്‍റ്, ഫഥറു സഗ്ഗ് ദിസ്ദിസാചെ മോല് ചഡ്ത.  തംചെ മഗലേന് ഭോവുനു പൂറൊ ജത്ത്‍നെ. യേം സഗ്ഗ് ചൊയിലേരി യേംചി ഘറ്‍ കാണു ഘേവുനു മന്നാംതു പ്രീതി അശ്ശില്ലെ പെയിന്റ് മര്‍ലേരി ഘറ്‍ നവേം സരി ദിസ്തനെ.  കിണി മമ്മാക് മന്നാംതു സൊന്തോഷു ജല്ലൊ. 

തവളീചി ദല്ലാളാക് ഉള്‍ദൂനു കയിരിം മുക്കാരി വോറൂക് സംഗീലെം.  ബസ്സ്സ്ടോപ്പ് ലഗ്ഗി.  ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് ലഗ്ഗി.  കാര്‍ഷെഡ് അസ്സ്, ചാരി തംതൂയി ബളവംത് മതില്, ചാംഗ് ഗേറ്റ്, ഗാര്‍ഡനാംതു നത്തില്ലെം ഫൂല് നാ.  ഫല് വൃക്ഷ് സഗ്ഗ് അസ്സയി. ഘറാ മോല് നംതന എദേചി ദുഡ്ഡ് ലഗേന് ദില്യാരി ഫര്‍ണീചറേയി മെള്‍തനെ.  ലഗ്ഗീചെ ഘര്‍കഡെ ഥകൂനു ചാവി കാണ്ഘേവുനു, ഘറാംതു സഗ്ഗ് ഭോവുനു ചൊയിലൊ.  മളിയേവേലെ കൂഡ്‍യിം ചൊയിലൊ.  ലോട്ടറി മര്‍ലേവരി ദിസലെം കിണിമമ്മാക്. 

ചാരി മാസ് ഭിതേരി കിണിമമ്മാന് ഘറ്‍ ഹതാംതു  കെല്ലെം. ചാംഗ് ദീസു ചോവുനു കിണി മമ്മൂയി ബയില്‌യി ഥംഗ യേവുനു റബീലിം.  ചെര്‍ഡുവാനി, നതുറാംക് വെക്കേഷനാ വേളാരി റബ്ബൂം മ്ഹോണു സംഗീലെം.  യെത്തലിംവേ മ്ഹോണു ചോവുനു മന്നാംതു കോര്‍കാ. 

വ്ഹൊള്ളൊ ബംഗ്ളാവു കാണുഘെതല്ലെ ഉപറാംതെ, കിണി മമ്മാലെ മത്തേക് ജഡാണി ദവ്വര്‍ല്ലേലെം അസ്സ്.  അവംഗേലെ ബന്ധുബാന്ധവാംതു ഭര്‍ശ്ശി കോണാക് അസ്സ് ഉതൊലേംചി വ്ഹോഡ് ഘറ്‍?  ദാമു ഊണെ അശില്ലെ മിത്രാംചെ ലഗ്ഗി താണെ അത്ത് ഉല്ലവപ് നാ.  ദിക്കില്ലെ ഭികാരിയാംചെ ലഗ്ഗി സഗ്ഗ് ഉല്ലൊവംചാക് തോ കോണ്?  സ്ടാറ്റസ് ചൊവംകാനക്കവേ? 

കിണി മമ്മാലി അത്തംചി ‘മത്തേം ദുക്കി’ ഇത്തി മ്ഹളേരി ലഗിചെ പറമാംതു ഏകി സനചി ഘറ് അസ്സ.  ഗായിംക് വഡ്ഡോവ്നൂയി, അപ്പോളു കോര്‍നൂയി, പുത്താന് സന് സന്ചി കാമു കോര്‍നു ഹഡ്ചെ ദുഡുവാനീയി ത്ം തിം ദീസ് കഡ്തായി. തേം ലഗേന് കാണുഘേവംകാ. യേ ബംഗ്ലാവാചെ ചന്തായി തേ ഘറാന് വത്താ.  മ്ഹളേരി തന്നി ഥംഗ  ഥകൂനു വച്ചാക് മന്ന് നാ.

പെല്ലെ തംതു ഗെല്ലേരി ശേണ് എക്കഡെ കോര്‍നു ഘല്ലേലി ഘാണി യെത്തലി.  ഫല്ലെ ഫല്ലേരി ധാറേ വേളു ജല്ലേരി ഗയ്യോയി വസ്സൂറ്‍യിം അംബേത്‍നി, തേ സഗ്ഗ് കിണി മമ്മാലെ നിദ്ദേക് വിഘ്ന്.  തന്നി പെല്‍താംതു ചോവപ് സരി നാ. 

ദോനി മാസ് ഗെല്ലെ.  കിണി മാമു ഏക് ധൂവ്വേലെ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലൊ.  യേവു ഭിതേരി ഥംഗാ റബ്ബുച്ചെ ലെക്കാന് യേക് ബയിലേക് ഥംഗാ റബ്ബേയിലി. ദാമു ഭോര്‍നു ഹത്താംതു അസ്സ്, മഗ്ഗീരി ഇത്തി ജായി.  കിണി മമ്മാലെ ബയിലേന് സംഗില്ലെ തശീചി ദന്ദാക് അയിലേലേനി അയിക്കുകാ മ്ഹള്ളേരി ജത്തനെവേ?  ദാമു മെള്‍ചെ ഖത്തീരി ത് തീം കാമാക് യെത്തായി.  സൊവലേരി അയിക്കുച്ചിം വേം അത്ത് കാമു കൊര്‍ച്ചിം?  കിണിമമ്മാലെ ബയിലേക് ഇതേയിം കൊര്‍ചെ പശി കോറോവുംചാക് ത് കള്‍ത.  കാമു സമ് ജായിനാ മ്ഹോണു ദോനി ദീസ് സംഗുചാനിക് തീണെ സംഗീലെം "അമ്മിയി മനീഷ് ത്, പൊട്ടാപൊഡീക് യെത്തായ്, ഹഡ്ഡ് മോഡ്ശി കാമു കോര്‍നു ദാമു കാണുഘെത്തായി.  അംഗ നയി വെഗ്ഗള്‍കഡെ കാമു കെല്ലേരീയി അവ്ംക ദുഡ്ഡ് മെള്‍തലെ മ്ഹോണു സംഗൂനു തീം ഗെല്ലി. 

എക്ക്‍ലി യേവുനു ഭര്‍ചൊ കാമു കോര്‍നു വത്തലി.  ഭിത്തേരി റബ്ബൂക് ഹള്ളേലി ഗെല്ലി.  അനീക് ഇത്തി കറപ്?  തിക്ക ദിസ്സലെം.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ചെല്ലിയേക് ഉള്‍ദൂനു ചൊയിലേരി ഇത്തെം?  തീണെ മതിലാലഗ്ഗി വൊച്ചൂനു തിക്ക ഉള്‍ദീലി.  "അഗോ, ഹംഗ മാമു നാ, കാമാക് റബ്ബേയിലേലി ഗെല്ലി, ഹാംവ് ഹംഗ കോണാക് വള്‍കനാ. യേക് മക്ക സഹായു കര്‍ശിവേ?"

"ഹാംവ് അമ്മാലഗ്ഗി നിവംഗൂനു സംഗന് മയ്യേം" തീണെ സംഗീലെം.  തിഗ്ഗേലെ അമ്മാന് അനുവാദു ദില്ലൊ.

തീ ഥംഗ ഗെല്ലി.  ഘറ്‍ പുസ്സൂനു ദില്ലെം. "ഹാംവ് വത്ത മയ്യേം, മയ്യേക് എകലേക് നവേ ഖാവംകാ, ഹാംവ് ചായായി ഖാണ്‌യി ഘര്‍ക്കഡെ ഥക്കൂനു ഹാണു ദീന്".  തീണെ ഇഡ്ഡലി, സാംബാറു ചായ സഗ്ഗ് ഹാണു ദില്ലെം.  മയ്യേന് സുവാദാന് ഖെല്ലെം.  "ഹാംവ് വത്ത മയ്യെം" മ്ഹോണു സംഗൂനു തീ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലി.  "ധാ ദിസ്സാംക് നവെ മയ്യേം, ഹാംവ് മിജ്ജാന് ജവംചൊ സഹായു സഗ്ഗ് കരീന്. മയ്യേംക് എകിലീചി പോഡൂക് ഭയ്യ് അസ്സ് ജല്ലേരി, ഹാംവ്, അമ്മ, കൊണേയിം യേവും". മഗ്ഗീരി കിണി മമ്മാലെ ബയിലേക് തിജ്ജെലഗീചി നിന്ദ ദിസ്സലി. സ്വാര്‍ഥാംതു മദ്ദെ വഡ്ഡല്ലെ തിക്ക അസ്സോലൊ അനുഭവു പ്രഥമു ജാവുനു ത്.  വെഗളേക് സഹായു കോര്‍നു, മന്നാംതു സൊന്തോഷു പവംചി മനീഷ്.  യേകു ഖൊല്ലൊ ശേളുദ്ദാക് സരി തീ ഹംഗ പില്ലേനാ.  ഹെര്‍ദൂസ കിണിമമ്മാലെ ബയിലേക് താപു അയിലൊ.  ഉട്ടവംച്ചാക് സരി ജായിനാ. ചെല്ലി ഫല്ലെംജവംചാക് ഏകി ചാംഗ് ദുദ്ദാചി ചായായി ഘേവുനു പവലി.  കവ്വഡ് കള്ളേലെ കിണിമമ്മാലെ ബയിലേക് ചോവുനു തീണെ നിവംഗീലെം.

"ഇത്തി ജല്ലെ മയേം"? മത്തേംതു ദുക്കത ഗോ", തീണെ തിഗ്ഗേലെ ഘര്‍ക്കഡെ വൊച്ചൂനു ഏക് ക്രോസിന്‍ ഹാണു ദില്ലെം.  തേവേംയി ഖാവുനു ചായ പില്ലി.  തീണെ വിക്സ് ലാവുനു പൊര്‍സൂനു ദില്ലെം.  ‘മിഗ്ഗേലെ ധൂവേന് സരി മക്ക അശ്ശി കെല്ലേനാ’, കിണിമമ്മാലെ ബയിലേന് ആഠേയിലെം.     

ധാ വറ് ജവംചാനീക് തീണെ ഏക് ഓട്ടോ ഉള്‍ദൂനു മയ്യേംക് ഹോസ്പിറ്റലാംതു വെല്ലി.  ഡോക്‍ടറാ ദക്കോവുനു ഒക്കദയി കാണ്ഘേവുനു ഘര്‍ക്കഡെ ഹാണു നിദ്ദായിലി.  തിഗേലെ സമയാരി അശില്ലെ ശുശ്രൂഷേരി മയ്യേലൊ താപു ഗെല്ലൊ.  ദുഡ്ഡ്‍യി ദുഡുവാംചൊ വൊഡ്ക്കയ്യോയി നംതന മയ്യേന് അത്ത് ത് മനിഷ്‍പണ് ദിക്കില്യാ. 

പന്നേറ് ദീസ് ഗെല്ലെ.  കിണിമാമു അയിലൊ.  കിണിമമ്മാലെ ബയിലേന് തിഗ്ഗേലെ അനുഭവ് സംഗീലെ.  കിണിമമ്മാക് തേം ഇഷ്ട് ജല്ലേന. 

"തുക്ക വെഗ്ഗളെ കോണ് മെള്ളേനാവെ ഉള്‍ദൂക്?  അനീക് തന്നി കെദനായി ഹംഗ യേവുനു ബാധ ദിത്തനി.  സൂവ് ഖൊംബൂക് സ്ഥായു ദില്ലേരി ഫര്‍കോലു ചോഡൊവംചി ത് തന്നി. തംക യേ പര്‍മാംതു ചോഡൊവംചെ മക്ക ഇഷ്ട് നാ". തോ കൊപ്പാന് ഘൂവുനു ചവംകീലൊ.  വച്ചെ വേളാരി ബായില് മുര്‍മുറേത താണെ അയികീലെം.  ‘തംഗേലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ഖാണ് ഹാണു മക്ക ഖാവേയിലെം.  ഹംഗ ഥകൂനു ശേള് ഉദ്ദാക് സരി തീ പില്ലേനാ.  അവംഗേലെ മന്നാന് നവെ അമ്മി സഗടാംക്‍യി മെജിതായി’. 

പാംച്-സ് മാസ് ഗെല്ലെ.  കിണിമമ്മാക് ഏക് ഹര്‍ദേംദുക്കി അയിലി.  കാര്‍ കാണു ഘേവുനു ഡ്രൈവറാ ദൊവ്വര്‍ല്ലോലൊ അസ്സ്.  തോ ലീവാരി. വെഗ്ഗളി വാട് നത്തില്ലെം തീണെ പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ചെല്ലേക് ഉള്‍ദീലൊ. തോ ധാവുനു അയിലൊ.  "ഇത്തി മംയേ"? മോഹ്ണു താണെ നിവംഗീലെ.  തീണെ കയിരെം സംഗീലെ.  "മായിം തീ കാറാചി ചാവി ദീ" താണെ ചാവി കാണുഘേവുനു കാറ് ഭായിര് കാണു, കിണിമമ്മാക് ധോര്‍നു കാറാംതു വോര്‍നു ബെസ്സേയിലൊ.  വീസ് മിനിട് ഭിത്‍രി താണെ കാറ് വോര്‍നു ഹോസ്പിറ്റലാചെ മുക്കാരി റബ്ബേയിലെം. വൊഗ്ഗി ഹള്ളൊ ദികൂനു, ആപത്ത് കായിം നാ മ്ഹോണു അയിക്കില്ലെ ഉപറാംതെ ത് മയ്യേംക് സമാധാന് മെള്ള്യാം.  ഓപ്പറേഷന്‍ ജാവംകാ ജത്ത്നെ, മയ്യേലഗ്ഗി നന്പര്‍ കാണുഘേവുനുപെല്ലെ ഘര്‍കഡ്ച്ചെ റമ്മാന് കിണിമമ്മാലെ ചെര്‍ഡുവാംകയി ഫോണ് കെല്ലെം.  തംക്ക അത്ത് യെവംച്ചാക് ജവുന്നാ ദികൂനു മഗ്ഗീരി ഏക് ഫംത യേവും മ്ഹോണു തന്നി എര്‍ദൂസാചി ഫോണ് കോര്‍നു സംഗീലെം.  റാമു, മമ്മാക് സൂഖ് ജാവുനു ഘര്‍ക്കഡെ വച്ചാക് സംഗു ഭിതേരി, മയ്യേക് സഹായു ജാവുനു ഹോസ്‍പിറ്റലാംതൂചി അശ്ശില്ലൊ. 

ബപ്പാക് സൂഖ് നാ മ്ഹോണു അയിക്കൂനു ഗാവാംതു യെവംചാക് ചാംഗു വേളു ചൊവംചി ചെര്‍ഡൂംവ്. ഘര്‍കഡെ ദീസ് കാഡൂക് കാമു കോര്‍നത്തില്ലെം ജവന്നാ ജല്യാരീയി, ഗാവാംതു സരി വൊച്ചൂനത്തില്ലെം തംക സഹായു ജാവനു റബില്ലെ സെജ്ജാരി. പര്‍മാംതു തംക ചോഡൊവംനാ മ്ഹോണു വ്രത് കാണു ബെസ്സല്ലൊ കിണിമാമു.  ആജി തോ ചെല്ലൊ നാ അശ്ശില്ലൊ ജല്യാരി ഹാംവ് ജവന്നാ അശ്ശില്ലൊ.  കിണിമമ്മാക് റമ്മാലെ തൊണ്ടാ ചൊവംചാക് ലജ്ജ ദിസ്സലി. ധുര്‍ചെ ബന്ധുബാന്ധവാംപശ്ശി, ലഗ്ഗി റബ്ബുച്ചി ശത്രു ത് ഉപകാറാ പവംതനി മ്ഹള്ളേലി മ്ഹണ്ണി കിണിമമ്മാലെ മന്നാംതു അയിലി.  സാന് ഘറാ ലഗ്ഗി അസ്സ ദിക്കൂനു ത് യേം ഘറ് വ്ഹൊള്ളെം ജാവുനു ദിസ്സത.  സന്ചി ഘറാംതു ത് റബതായി ജല്യാരീയി തംചെ മന്ന് വ്ഹോഡ്. 

പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ റാമു നാ അശ്ശില്ലൊ ജല്യാരി, അത്ത് ബായില് ഇത്തി കര്‍തലി അശ്ശില്ലി?  ഹജ്ജെ മുര്‍ഥം ഹംഗ റബ്ബില്ലെ മംതാറെ മനിഷാംകയി, റാമു ജവംചൊ സഹായു കര്‍താലൊ ഖയ്.  അവംഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംകയ് ഘറ്‍ ദിക്കനാഫഡേന് വിക്കൂനു ദുഡ്ഡ് കോര്‍കാ മ്ഹോണുയി, അവംക ഖയീംയി വോര്‍നു ഘാല്‍കാ മ്ഹോണൂയി ദിസ്സുയാത്.  ഏകു ആശ്വാസു ഇത്തി മ്ഹള്ളേരി, തംഗേലൊ എകു ദുഡ്ഡു സരി ഘറാരി ഘല്ലോനാ  ദിക്കൂനു തംക ചഡ് കായിം കോറൂക് ജവ്ന്നാ.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ റാമു കശ്ശി തേ അമ്മ ബപ്പാക് ചൊയിത്ത?  അവംക മാത്ര് നയി കൊണാകയി തൊ സഹായു കര്‍ത. മിഗ്ഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംക് ദാമു കോറൂക് അശ്ശില്ലി പ്രാപ്തി അസ്സ്.  തംക ഇത്യാക് മിഗ്ഗേലെ ഘറ്?  ഇതേയിം ചാംഗ് കയിരെം കോറൂക് പ്രാപ്ത് ത് റാമു.  ബീ.കോം ശിക്കില്ലൊ.  ചാംഗ് മന്ന്, സഗടാംചേരി സ്നേഹു, യേം സഗ്ഗ് സഗടാംകയി ജന്‍മനാ യെവംചെ ത്.  തക്ക ചാംഗു യേകു കാമു കാണ്‍ഘേവുനു ദീവംകാ.  മിജ്ജെ കാലാ ഉപറാംതെ, യോ ബംഗളാവു കോണ് ചൊവംചാക് നത്തില്ലെ മംതാരെ മനിഷാം ബെഗേക് ബോറോവുനു ദൊവ്വോറുകാ.  തജ്ജെ ബര്‍പ് സര്‍പ് സഗ്ഗ് കോര്‍നു, തേം ചോവുനു കഡുചൊ കാമു റമ്മാക് ദീവംകാ. കിണിമമ്മാന് ആഠേയിലെം.        

Sunday, December 12, 2010

അംബ്യാ റൂകു

വര്‍ഡീക് ജാവ്‍നു ബമ്മുണാ മഗലേന് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മെള്ളേലെ സിറ്റീംതു റബ്ബൂനു പൂറൊ ജല്ലെം.  ബപ്പാക്‍യി സിറ്റീംതു ത് കാമു അശ്ശില്ലൊ.  വര്‍ഷാക് ഏക് ഫംത വ്ഹൊള്ളെ വെക്കേഷണാക് ദോനി മസ്സാംക് അബ്ബോഥ്‍യിം വൊച്ചൂനു റബ്ബപ് അസ്സ്.  അമ്മമ്മ ഇഷ്ട് അശില്ലെ ഖാണ് കോര്‍നു ദിത്ത്‍ലി.  ഥംഗച്ചെ സെജ്ജാര്‍ചി ചെര്‍ഡൂംവ് സഗ്ഗ് മേള്‍നു നിപ്പൂനു ഖേളു, ധാവും, ഉഡുക്കിമാറ്പ്, ആദി ഖേളു സഗ്ഗ് ഖേള്‍നൂയി, ഗീംത് മണപ്, കണിയൊ സംഗപ്, അന്താക്ഷരി മണപ് ആദി സഗ്ഗ് കോര്‍നൂയി ദീസ് ഗെല്ലേലെ കൊള്‍ന്നാ.  റുക്കാചേരി വിംദുളൊ ഘാല്‍നു ഝൂം കാഡപ് അവംക്ക ചാംഗ് പ്രീതി അശ്ശില്ലെം കയിരെം ത്. 

തവ്വളി ത് അംബൊ പോണോസു സഗ്ഗ് പിക്കുച്ചൊ വേളു. റൊസ്സു പിവംച്ചൊ അംബ്ബൊ അസ്സ്, പെസ്സൂനു ഖവംച്ചൊ അംബൊ അസ്സ്. ഖല്ലാ പൊഡ്ചൊ സൊവദു അയ്‍ക്കിലേരി ധാവുനു വൊച്ചൂനു കാണു ചിര്‍ഡൂനു ഏകു മോവു കോര്‍നു ചൊം‍ചീക് ഏകു സോസു ഘാല്‍നു റൊസ്സു വൊഡ്ഡൂനു പില്ലേരി കസ്സോലൊ സുവാദുകിം? മോവു സരി ഗൊഡൂ അസ്‍തോലൊ.  തേം സഗ്ഗ് വിസറൂക് ജായിനാ. 

സിറ്റീംതുലെ ഫ്ലാറ്റാംതു ഥകൂനു ഗാവാംതൂലെ ഘര്‍ക്കഡെ അയിലേരി ചെര്‍ഡുവാംക് പക്ക് ദവര്‍തനി.  സന്ന് ചെര്‍ഡൂംവ് കര്‍ട്ടേംതു വൊല്ലി റേവ് ഭോര്‍നു ദമ്മൂനു ജഗലേരി ഉംതി ഘാല്‍നു റേവേംചൊ അപ്പൊ കര്‍തനി.  ബൊണ്ടൊ കാണു തേറു കര്‍തനി.  പക്കുളേചൊ പൊന്തു, ദിവ്വൊഡു, സഗ്ഗ് കൊര്‍നു ഖെള്‍തനി. തേ ദീസ് മിഗ്ഗേലെ ഉഡ്ഗസാംതു മാത്ര് ത് അസ്സയി.  മക്ക തൊ കാലു വിസറൂക് ജവ്ന്ന.  റിട്ടയര്‍ ജായനാ ഫഡേന് പുണേയി, ഗാവാംതു വൊച്ചൂനു റബ്ബൂകാ മ്ഹള്ളേലി ആശ മന്നാചെ ഖല്‍ചെ തട്ടാരി പള്ളേലി അസ്സയ്.  ഗാവാംതു ഗെല്ലേരി അംബൊ പെസ്സൂനു ഖത്ത്‍നി, ഉമ്മ്ണ് കോര്‍നു ഖത്തനി, ഗൊഡ്ഡാ അംബട് കോര്‍നു ഖത്തനി, പൊണ്‍സാ പത്തളി, ഗോറൊ തൊള്ളോലൊ ആശ ഭരീത് ഖത്തനി. അമ്മമ്മാക് ഖൂബ് കാമ്.  ജല്ലേരീയി നതുറാംക് കോര്‍നു ഖാവൊവംചാക് അമ്മുമ്മാക് വ്ഹോഡി പ്രീതി ത്.  ഖേള്‍നൂയി, ഖവുനൂയി പൂറൊ ജവംചെ ഫൂഡെ വെക്കേഷന്‍ സര്‍തനെ.  ബപ്പ യേവുനു അവംക വൊര്‍തോലൊ.  മിഗ്ഗേലെ ജീവിതാക് സുഖ് സന്തോഷു മെള്ളേലെ മൂല് കാറണ് തേ വെക്കേഷന്‍ കാലാചൊ ഏകു സംഭവു ത്.

മക്ക ബാറ വര്‍ഷ് പ്രായ്. ഗാവാംതു വച്ചാനീക് ലഗ്ഗിച്ചെ ഘര്‍ക്കഡെ നവീംചി മനീഷ് ഭാഡേക് റ്ബതായി മ്ഹോണു അയികീലെം.  ദോനി ദീസ് ത് ജല്ല്യായ് തന്നി റബ്ബൂക് യേവുനു.  ഏകു ബാങ്ക് മാനേജറു, ബായില്, ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ചെര്‍ഡൂംവ്. തേ കാലാക് ബാറ വര്‍ഷ് ജല്ലേരി ചെല്ലീയൊ വഡ്ഡു ആറാംബീലെം മ്ഹോണു ത് ആബു അമ്മുമ്മ സഗടാലോയി വിശ്വാസു.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ചെല്ലേക് പന്നേറ വര്‍ഷ് അസ്സയ്.  ചെല്ലിയേക് ആഠ് വര്‍ഷയിം അസ്‍തനി.  സിറ്റീംതു വഡ്ഡല്ലെ അവംക യേം കായിം കള്‍നാ.  തംകായിം അമ്മി ഖേളൂക് ഉള്‍ദീലിം.  അമ്മുമ്മാന് സംഗീലെം "തൂം അത്ത് വ്ഹൊള്ളി ജത്ത നവേ, ചെല്ലേംചെ ഖംചീംതു വൊച്ചൂനു ഖെള്‍ചെം കായിം ചാംഗ് നയി".  ഹാംവെ "ഹൂം" മ്ഹള്ളെ. 

തെദ്ദൂസ് അംബെ റുക്കാപന്താക് ബെസ്സൂനു ഹാംവെ ഗവംചെ ചെര്‍ഡുവാംക് ചിട്ടാംചൊ ഖേളു ശിക്കേയിതാനി.  ഗവ്ംചെ ചെര്‍ഡുവാംക് നവോ ഖേളു ശിക്കൂക് താന് അശ്ശില്ലി.  തവ്വളി പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ചെ ചെല്ലോയ് ലഗ്ഗി അയിലൊ.  സംജേ വേളു.  ഭസ്ഭസീചി വാരെം യെത്ത.  ഏകു സുക്കൊ പല്ലൊ യേവുനു തേ ചെല്ലേ മത്തേരി പൊള്ളൊ.  വാരേന് എദ്ദെ പല്ലേ പിട്ടൊ തജ്ജെ ദോളേംതൂയി പൊള്ളൊ.  തോ റബ്ബൂനു ദോളൊ ഘഷ്ടീത ദിക്കൂനു ഹാംവ് ലഗ്ഗി ഗെല്ലി.  തഗ്ഗേലെ ദോളേംതു ഏക് ഫുംകൂനു ദില്ലെം.  കോയിരു ഗെല്ലൊ.  ആബു ഥംഗ റബ്ബൂനു ചൊയിതാലൊ ഹാംവ് നേണ്. കൊപ്പാന് തംബീഡൊ ജാവുനു ആബു അയിലൊ.  താണെ മത്തെം ബവ്ഗേയിലെം, ഹാംവ് ദോളേംന്തു ഫൂ മര്‍ലെം.  അബ്ബോക് ഇത്തി ദിസ്സലെ മ്ഹോണു മക്ക തവ്വളി കള്ളേനാ. 

അബ്ബോന് തേ ചെല്ലേക് കൊപ്പൂനു ധവംഡായിലൊ.  തോ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലൊ.  മഗ്ഗീരി ഹാംവ് തക്ക ദികിലോനാ.  ബപ്പാന് യേവുനു മക്ക വെല്ലി.  മഗ്ഗീരി വെക്കേഷനാക് ഹാംവ് ഗാവാംതു റബ്ബൂക് ഗെല്ലേനാ.  മഗ്ഗീരി അയിക്കീലെം, തീം തേ ഘര്‍ക്കഡെ ഥകൂനു ദോനി ദീസ് ഭിതേരി ഗെല്ലി മ്ഹോണു.  മിഗ്ഗേലെ മന്ന് ദുക്കനെ.  ഹാംവെ കാറണ്‌വേ തന്നി ഘറ് പര്‍തല്ലിം?  തേ ചെല്ലേലെ നാംവ് സരി മക്ക കള്‍നാ.  ദോനി അംബൊ തക്ക മെള്ളേരി ഏകു തോ മക്ക ദിത്തോലൊ.  ദോനി തീനി ഫംത താണെ മക്ക ദില്ലോലൊ അസ്സ്.  ഇതേയിം റസ്പതി ഉല്ലേയിതോലൊ.  നംതന ബല്ലാവ്പണ് കായിം ഹാംവ് ദികിലേനാ. 

മഗ്ഗീരി വെക്കേഷനാവേളാരി ഡ്രായിംഗ്, പെയിംടിംഗ് സഗ്ഗ് ശിക്കൊവംചെ ക്ലാസാക് വത്താനി.  എക് വര്‍ഷ ടെഡ്ഡിബെയര്‍ കോറൂക് ശിക്കീനി. അനിയേക് വര്‍ഷ ശിവണി ശിക്കീലി. തശ്ശി എക്കേക് വര്‍ഷ നവീം നവീംചി കയിരിം ശിക്കൂക് മന്ന് ലഗ്ഗനെ.  തശ്ശി ധാ വര്‍ഷ ഗെല്ലിം.  മിഗ്ഗേലെ പോസ്ട് ഗ്രാഡുവേഷന്‌യി ജല്ലെം. 

ബപ്പാന് മക്ക സൊയ്‍രീക് ചൊവംചാക് ആറാംബീലെം. ജാതക് ചോവ്നു എക്ക്‍യി പോണു ഏനാ.  വര്‍ഷ് ഏക് ഗെല്ലെം.  അമ്മാക്‍യി ബപ്പാക്‍യി മന്നാംതു വിചാറു. മല്‍ഘടെ ഭാവാക് കാമു ജല്ലൊ.  അനീക് മിഗ്ഗേലി വര്‍ഡീക് ലഗേന് ജല്ലേരി ത് അമ്മബപ്പാക് സമാധാന്.  ഭയ്‍ണീക് വര്‍ഡീക് ജാവനത്തില്ലെം വര്‍ഡീക് കൊര്‍ന്നാ മ്ഹോണു മന്നാംതു ഘാംടി ഘാല്‍നു ബെസ്സലൊ ത് ഭാവു.  തീവ്‍യി ലഗ്ഗിച്ചെ ശിവപാര്‍വതി ദെവളാംതു വൊച്ചൂനു സോമാറാ പായിംപഡ്താലി.  ഏക് ചെല്ല്യാലെ മന്ന് തിജ്ജെ ഖത്തീരി ദുക്കല്ലെം അസ്സ്.  മന്ന് ജാണ് ജാവ്‍നു നയി.  തഗ്ഗേലൊ സ്രാപുബിവേ?  കാമാക് തിക്ക സോഡൂക് ബപ്പാക് മന്ന് നാ.

ഏക് ദീസ ബപ്പാലൊ ഏകു സംഗാതി ഘര്‍ക്കഡെ അയിലൊ.  താണെ വര്‍തമാനാചെ ഭര്‍ശി സംഗീലെം.  താണെ വൊള്‍ക്കുച്ചൊ ഏകു ചെല്ലൊ, സോഫ്‍ട്‍വെയര്‍ ഇന്‍ജിനിയര്‍.  ഏക് മല്‍ടി നാഷണല്‍ കന്പനീംതു കാമു കര്‍ത.  തോ ദോനി വര്‍ഷാംചെ പ്രോജെക്ടാക് ജാവുനു അമേരിക്കേക് ഗെല്ലോലൊ. യെത്തലെ മസ്സാംതു പൊര്‍തൂനു യെത്ത. അയിലേരി ലഗീചി ഏക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നു സോഡുകാ മ്ഹോണു തഗ്ഗേലൊ ബപ്പ സംഗ്താലൊ.  ബപ്പ ബാംഗ്ളൂറാക് ഘറ് കോര്‍നു റബ്ബത.  "ഏക് വൊച്ചൂനു ചോയി.  ഥോഗഡവേളാരി ഒവ്സുയാത്". 

ബപ്പ ലഗീചി ഥംഗ ഗെല്ലൊ.  ജാതക് പര്‍തീനെ.  മിഗ്ഗേലെ ഫോട്ടോയി തംക ദില്ലെം.  ധാ ദീസ് വച്ചാനീക് തംഗേലെ ബര്‍പ്പ് അയിലെം. ജാതക് പോണു യെത്ത.  ചെല്ലിയേലെം ഫോട്ടോയി തംക ഇഷ്ട് ജല്ലെം.  ചെല്ല്യാന് അയിലേലെ എര്‍ദൂസ അമ്മി പെല്‍താംതു യെത്തായി.  ചെല്ലേന്‌യി, ചെല്ലിയേന്‌യി എല്‍തപെല്‍താംതു ദിക്കൂനു ചിന്നാ മ്ഹോണു സംഗിലേരി മുക്കാരി വൊച്ചും. 

ബപ്പാലെം മന്ന് ഏക് ലോവു ജല്ലെം.  ’ധാ’ വര്‍ഷ് ഊണെ ജല്ല്യാവരീചി അമ്മ ധാവുനു ഭൊവ്‍ംത.  തന്നി സംഗില്ലൊ ദീസു എത്ത തശീചി, തിക്ക മന്നാംതു ‘ധാ പാംച്’ എവംചാക് ആറാംബിലെം.  സന്തോഷാന് അശ്ശില്ലെ അമ്മബപ്പാക് ദുശ്ശേരി മന്ന് ദുക്കൂനിയെ ദേവാ, ബപ്പ കാമാക് പെട്ടേയിത ജല്ലേരി പുണേയി മന്നാംതു ഉതുലോചി പ്രയാസു ദിസ്സുന്നാ അശ്ശില്ലെം. മന്ന് ദുക്കൂനു തീ പായിംപള്ളി.  തന്നി സംഗില്ലൊ ദീസു അയിലൊ.  അമ്മാന് സത്കാറാക് ഊണാവു കായിം ഏവ്നത്തില്ലെ ലെക്കാന് ഖാണ് സഗ്ഗ് കെല്ലെം.  ഘറ് പുഡ്ഡി സഗ്ഗ് പുസ്സൂനു മിന്‍മിനേത.  തീണെ ആഠേയിലെം.  മന്ന് പുഡ്ഡി സഗ്ഗ് വൊച്ചൂനു ഫൂട് ജല്ലെം ജല്ലേരി ചിന്നാ അശ്ശില്ലെം.  സംഗില്ലെ ദീസ തീം അയിലിം.  അമ്മായി ബപ്പായി പുത്തൂയി മാത്ര് ത് അശ്ശില്ലിം.  തംക അവംഗേലെ ഘറ്, മനീഷ് സഗ്ഗ് ഇഷ്ട് ജല്ലി മ്ഹോണു തംഗേലെ തൊണ്ടാരി ദിക്കില്ലി തൃപ്തി ദിക്കൂനു മക്ക ദിസ്സലെം. അമ്മാന് ഖാണാ പോളേറു വെല്ലെ മഗലേന്, കാപീചെ ട്രേ ഘേവ്നു ഹാംവ്‍യിം ഗെല്ലിം.  ചെല്ലൊ മക്ക ദിക്കൂനു തോണ്ടാരി ഥക്കൂനു ദോളെ കാണാ മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്സലെം.  മക്ക പെല്‍താംതു ചൊവംചാകചി ജായിനാ.  തഗ്ഗേലെ അമ്മബപ്പാന് നിവംഗില്ലേക് ഹസ്സൂനു സമാധാന് സംഗൂനു ഹാംവ് ഭിത്തേരി ഗെല്ലിം. 

അമ്മ മിജ്ജെലഗ്ഗി യേവുനു "ചെല്ലെയാക് തുജ്ജെലഗ്ഗി ഉല്ലോവംകാ ഖയിം, പെല്ലെ കൂഡാംതു വച്" മ്ഹോണു സംഗീലെം. ഹാംവ് ഭയ്യാന്‌യി ലജ്ജേന്‌യി തേ കൂഡാംതു ഗെല്ലിം.  ബപ്പാലെ കൂഡ് ത് തേം. തംതു ഏക് മേശേയിം ദോനി കദലയിം അസ്സയി.  എക്കാരി തോ ബെസ്സലാ, അനിയെക്കാരി ഹാവ്‍യിം ബെസ്സലിം. 

താണെ നിവംഗീലെം "മക്ക വള്‍കീലിവേ"?  ഹാംവ് മത്തെം ഉബ്ബാറും തജ്ജെ തൊണ്ടാരി ചൊയിലിം, ദിക്കില്ലേവരി ദിസ്ത. ഖംതേയിം? ഹാംവ് തശ്ശി റബില്ലിം ദിക്കൂനു താണെ ഹസൂനു നിവംഗീലെം.  "ധാ ബാറ് വര്‍ഷ് ഫൂഡെ, മിഗ്ഗേലെ ദോളേംതൂലൊ കോയിരു ഫുംകൂനു പെല്ലേം ഘല്ലേലെ ഖതീരി അമ്മി ദൊഗ്ഗാനീയി തുഗ്ഗേലെ അബ്ബോലെ സോവെ ഘെത്തല്ലെ ഉഡ്ഗാസു അസ്സവേ?  തീം കയിരിം ഹാംവ് അത്തയിം മിഗേലെ അമ്മബപ്പാലഗ്ഗി സംഗിലേനാ.  അവംഗേലെ ഭാഗ്യാക് മിഗ്ഗേലെ ഭയ്‍ണി ലഗ്ഗി നാ അശ്ശില്ലി.  ബപ്പാലെ മിത്രാന് ബപ്പാലെ ഓഫീസാചേയി മിഗ്ഗേലെ സ്കൂളാചേയി ലഗ്ഗി ജാവുനു ചാംഗ് ഏക് ഘറ് കാണു ദില്ലെം.  ബപ്പാക് തേം ചാംഗ് മ്ഹോണു ദിസ്സലെം ദിക്കൂനു, ദോനി ദീസ് ഭിതേരി അമ്മി ഘറ് പര്‍തീലെം". 

"അബ്ബോന് മക്ക സൊവംചാനീക്, തുജ്ജെ ഖത്തീരി ത് ഹാംവ് സോവെ ഘെത്ത മ്ഹള്ളേലെ വിചാറാന് റബ്ബില്ലെ തുഗ്ഗേലെ തോണ്ട് അത്തയിം മിജ്ജെ മന്നാംതു അസ്സ്.  അമ്മി ലഗീചി ഗെല്ലിം ദികൂനു മിഗ്ഗേലെ ബപ്പാലെ നാംവ് സരി തുഗ്ഗേലെ അബ്ബോഥംച്ചാക് കള്‍നാ.  അമ്മി തെദ്ദൂസ് മന്നാംതു സ്വപ്നാംതു ആഠോവനത്തില്ലെ കയിരേക് സോവെ ഘെത്തലെ.  ദേവാന് അവംക എക്കഡെ കോര്‍കാ മ്ഹോണു ആഠേയിലേനെ അസ്തനെ.  ചൊവംകൊ.  തുക്ക ഇത്തി കീ ദിസ്‍ത"? 

"മക്ക അത്ത് പരേന് ഹാംവ് ജാവുനു എകലേക് സോവെ ഘാലേയിലേ മ്ഹള്ളേലെ ഏകി ഖംകൂഡി  മന്നാംതു അശ്ശില്ലി. അത്ത് മന്ന് ഫുട്ചി ജല്ലെം.  മക്ക ഏകി ആശ അസ്സ.  ഹാംവ് തേ ഉപറാംതെ തേ ഗാവാംതു ഗെല്ലേനാ.  വര്‍ഡീക് ജാവുനു ജത്തേരി അവംക ഏക് അബ്ബോഥ്‍യിം വൊച്ചുകാ.  അംബേ കാലാക് ഗെല്ലേ പൂറൊ.  അബ്ബോക് അത്ത് കായിം നജ്ജ്.  തേ അംബേ പന്താക് വൊച്ചൂനു ഏക് വാരെം ഘേവുനു വാരേംതു ഖല്ലാ പൊള്ളോലൊ അംബൊ കാണു റൊസ്സു വൊഡ്ഡൂനു പീവംകാ".  തക്ക ഹാസു അയിലൊ. 

താണെ സംഗീലെം, "ദോളേംതു കോയിരു പ്‍ള്ളേരി ഫുംകൂനു ദീവംകാ.  കോണ് സൊവ്ന്നാ നവേ. അബ്ബോലഗ്ഗി ഹാംവ് കോണ് മ്ഹോണു സംഗൂനീയെം.  അവംക മന്നാംതു ഥകുനു വൊച്ചൂനത്തില്ലെ ദൊവറൂക് അശ്ശില്ലിം, അവംഗേലെം ജാവുനു ദേവാന് ദില്ലേലിം തീം നിമിഷ് വണ്‍ടെ ഘാല്‍കാനക്കാ".

അമ്മി കൂഡാംതു ഥകൂനു ഭായിര് അയിലിം.  അവംഗേലെ തൊണ്ടാരി ഥകൂനു അവംഗേലെ മന്ന് തന്നി വച്ചീലെം.  വര്‍ഡികേ ദീസു ചൊയിലിം. വര്‍ഡീക് ചന്ത് ജാവുനു ജല്ലി.  അമ്മി അബ്ബോലെ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലിം.  അബ്ബോലെ പയ്യാം അപ്പോണു പായിം പള്ളിം.  അമ്മുമ്മാന് നതുവാകയി നതിയേക്‍യി വാഡൂക് സ്വാദിഷ്ട് വിഭവ് കെല്ലേലെം.  ഖാണ്, ജെവ്വണ്, പര്‍മാംതു ഭോവംപ് സഗ്ഗ് ജല്ലെം.  അംബേ പന്താക്‍യി ഗെല്ലിം.  ദോനിചാരി അംബ്ബേയി മ്ഹെള്ളെ.  ആബു ബഡിയേ ബളാരി ചൊവംകൂനു അംബേ പന്താക്‍യി പവലൊ. അബ്ബോന് സംഗീലെം "യേ വര്‍ഷ അംബൊ ഭോര്‍നു ധൊര്‍ലോലൊ അസ്സ്.  ധാ വര്‍ഷീം യേ വര്‍ഷ ത് ഉതുലോചി അംബൊ ജല്ലാ".  മിഗ്ഗേലേയി ബമ്മുണാലേയി ദോളെ ഏക് ഉല്ലേയിലെ.  ആബു സംഗ്ത്ചി അസ്സ്.  സെജ്ജാര്‍ചി ചെര്‍ഡൂംവ് കെദനായി ഹംഗ ത് അസതനി.  അമ്മി അബ്ബോ മഗലേന് ഘറാംതു ഗെല്ലിം.  അവംക ലഗീചി ഉള്‍ദൂനു ബെസ്സോവുനു അബ്ബോന് സംഗീലെം, "ഹാംവെ മിഗ്ഗേലെ ജഗ് സഗ്ഗ് മിഗ്ഗേലെ കാലു ജത്തേരി കഡ്ചെ ലെക്കാന്, പുതാകയി, ദുവേകയി, നതുറാംകയി വണ്‍ടെ ഘാല്‍നു ദെവ്വര്‍ലെം. യേം പറമയി ഘറയി മിഗ്ഗേലെ നത്തീക് ത് ഹാംവെ ദവ്വര്‍ലെയാം.  ഉത്തൂലെ വര്‍ഷീം കീം തൂം അയ്‍ല്യാ.  മിജ്ജാന് നജ്ജ് ദിക്കൂനു ത് വര്‍ഡികേക് ഹാംവ് അയിലോനാ". 

ഹാംവ് കായിം ഉല്ലേയിലേനാ. ഹസ്സൂനു അബ്ബോലെ പായ് പൊര്‍സൂനു ദില്ലെ. 

അത്ത് വര്‍ഷ് ഉത്തൂലിം ജല്ലിം.  ആബു അനീക് അമ്മൂമ്മ അംക സോണു ഗെല്ലിം.  മിഗ്ഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംകയി വര്‍ഡീക് ജല്ലി.  അനീക് തേം ഘറ് ചാംഗ് കോര്‍നു പറമാക് മതില് ഘാല്‍നു ഗേറ്റ് ദൊവ്വോറുകാ.  ഥംഗ വൊച്ചൂനു റബ്ബുകാ. ഇതേയിം  വോവുനു കോറുയത്.  പൊര്‍ണൊ അംബേ റൂക് അത്തയിം അസ്സ്.  അമ്മി വൊച്ചൂനു റബിലേരി വെക്കേഷനാക് അവംഗേലിം നത്തുറ്‍യിം എത്തനി.  വാരേംതു പൊഡുചൊ അംബൊ കാണു റൊസ്സു പിത്ത്‍നി,

"ഇത്തി ചിന്തേരി അസ്സ്" മ്ഹോണു നിവംഗൂനു ബമ്മൂണു അയിലൊ.  തീണെ തിഗ്ഗേലി ചിന്ത തജ്ജെലഗ്ഗി സംഗീലി.  താണെ ഹസ്സൂനു സംഗീലെ, "അംബേചൊ റൊസ്സു പിവംചെ ചിന്നാ, ദോളേംതൂലെ കോയിറു ഫുംകൂക് വച്ചാനജ്ജ് മ്ഹോണു തംചെലഗ്ഗി സംഗുകാ" മ്ഹോണു സംഗൂനു തോ ഹസ്സീലൊ.  തീവ്‍യി തംതു എക്കഡെ ജല്ലി.