Sunday, January 9, 2011

റോങ്ങ് നംബര്‍

സുചിത്ര ഖട്ടളേരി പോണു ഏക് നോവല്‍ വചിത്താലി ത്. ഫോണ് വജ്ജത. തീ ലഗ്ഗി വൊച്ചൂനു ചൊയിലി. വള്‍കീചാലെ നന്പര്‍ നയിം. കോണ് മ്ഹോണു കള്‍നാ. വേളു വൊചൂനതില്ലെ എദേ ചെല്ലെ അസ്സയി. ചെലിയാംക് ഫോണ് കോര്‍നു പൈംദാര്‍ മാറൂക് ചൊയിതലെ.

തീണെ കോളേജാംതു ശികുച്ചെ കാലാക്, കോളേജാംതു മിമിക്രി ദക്കവപ് അശില്ലെം. തീണെ ഫോണ്‍ കാണു റസ്പതീക് ഏക് "ഹലോ" കെല്ലെം. മധ്യപ്രായേചെ ബയിലേ സൊവ്ദാരി ത് കെല്ലേലെം "ഹലോ"
"ഹാംവ് വിനീത് പൈ" ഏക് മധ്യപ്രായേചെ ദദുലേന് ജാപ് ദില്ലി.

"ഇത്തി കയിരെം?" തീണെ നിവംഗീലെം.

"തുംക ഏകി ധൂവ് അസ്സ് മ്ഹോണു അയികീലെം, മിഗേലെ പുത്താക് ചൊയില്യാരി ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്താ". താണെ സംഗീലെ.

"കയിരെം ചിന്നാ. തിക്ക ഥൊഗഡെ ഡിമാന്റ് സഗ് അസ്സ്".

"ഇത്തി സഗ്കീം തിഗേലെ ഡിമാന്റ്?"

"തിക്ക കാമു അസ്സ്. തോ സോഡൂക് ജവ്ന്നാ. ജീവിതാംതു സഗ്ഗ് കയിരേംതൂയി തിഗേലെ ഉതറാക്‍യി മോല് ജായി. തിജ്ജേരി ചാംഗു സ്നേഹു ജാവംകാ. ന്യായു ജാവുനു ഇത്തേയിം കോറൂക് അശ്ശില്ലെ സ്വാതന്ത്രയി തിക്ക ജായി ഖയിം".

"തേം സഗ്ഗ് മയ്യേംക് കശ്ശി കള്‍ത?"

"ഹാംവെ പയ്‍രി തിജ്ജിലഗ്ഗി വര്‍ഡികേ കയിരിം മ്ഹോണ്‍ചാനീക് തിണെ മിജ്ജെലഗ്ഗി തിഗ്ഗേലിം ഡിമാന്റ് സഗ്ഗ് സംഗീലിം. തേ ധൈര്യാരി ത് ഹാംവ് സഗ് സംഗതാ. പൊര്‍ണൊ കാലു നയിം നവേ, ചെലിയാംകയി സഗ്ഗ് അസതനെ നവേ തംഗേലെ ജീവിതാപസൂനു എക്കേക് സൊപ്പന്. തേം ചാംഗ് ജല്ലെ മയ്യേം. അനീക് ഇതേയിം സംഗൂക് അസ്സവേ?"

"തുഗ്ഗേലെ അമ്മബപ്പാക് തീ ധുവേസമാന് ചൊയിതലി. തിക്ക എല്‍താംതൂയി തോ സ്നേഹു മേള്‍കാ".

"തീണെ ദിവംചെ തിക്ക മെള്‍തനെ മയ്യേം. ഹാംവ് തഗേലെ ഡിമാന്റ് സഗ്ഗ് ഇത്തി മ്ഹോണു സൊദ്ദൂനു സംഗന്. ഫായി യേചി വേളാരി ജാണേയിന്. ജാവൊ ദവ്വര്‍ത".

ഹെര്‍ദൂസ തേചി വേളാരി തഗേലെ ഫോണ്‍ അയിലെം. തഗേലെ ബപ്പാലെം ഫോണ്‍ ത്. തീണെ സൊവ്‍ദു പൊര്‍തൂനു നിവംഗീലെം. "ഇത്തി സംഗീലെം താണെ?"

"തിഗ്ഗേലെ ഡിമാന്റ് സഗ്ഗ് തക്ക ഓ.കെ".

"തഗ്ഗേലെ ഡിമാന്റ് സംഗായ്".

"മയ്യേലെം നാംവ്?"

"സുമിത്ര".

"തഗ്ഗേലെം ഡിമാന്റ് അത്തംചെ ചെലിയാംക് പ്രീതി അസതനെ മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്സനാ".

"ജല്യാരീയി തുമ്മി സംഗായ്. ഹാംവ് തിജ്ജെലഗ്ഗി നിവംഗീത".

"ഏക്, തക്ക ജാതക് ചൊവംചെ ഇഷ്ട് നാ". തീണെ ജാപ് ദില്ലി "തുംക നക്ക ജല്യാരി നക്കാ".

"ദുസ്സരെം, തക്ക വ്ഹോഡ് ദമ്മേലി മനിഷാലി വ്ഹൊഡ്കയ്യൊ ഇഷ്ട് നാ. ദിസ്സനാ ഫഡേന് സഗ് ഭംഗാറ്, ഡ്രസ്സ് സഗ്ഗ് കാണു ഘേവുനു എക്കഡെ കൊര്‍ചാംതു വ്ഹോഡി പ്രീതി നാ".

"തേം തിജ്ജിലഗ്ഗി നിവംഗുകാ".

"തിസ്സരെം, സ്ത്രീധന് മന്ന് ജാണു ദില്യാരി നക്ക മ്ഹോണു സംഗുന്നാ, ലേക് സംഗൂനു കാണുഘെവംചെ ഇഷ്ട് നയി".

"തേം ചാംഗ് കയിരെം" തീണെ ജാപ് ദില്ലി.

"ചൊവതെം, തീണെ സംഗുചെം ന്യായു ജാവുനു കോറൂക് തക്ക മന്ന് അസ്സ്, തജ്ജാന് ജാവ്നതില്ലെം ജല്യാരി താണെ കൊര്‍ചീയിനാ".
"തേം ഓ.കെ".

"പാംച്, ചൊവംചാക് ഹേമമാലിനി നയിം ജല്യാരീയി, ദികിലേരി കോണ് ഛി മ്ഹോണീയെം".

"തേം താണെ ദിക്കൂനു ജാവ്‍നു സംഗില്യാരി പൂറൊ. മക്ക മിഗ്ഗേലി ചെര്‍ഡൂം ചാംഗ് മ്ഹോണു നവേം ദിസതനേ?"

"സ്, ബമ്മുണാലഗ്ഗീയി ഘര്‍കട്ചേംലഗ്ഗീയി സ്നേഹൂയി, തഗ്തഗേലെ മ്ഹള്ളെലി ചിന്തനയി, ജാവംകാ. ബയിലാംക് ജാവംകാ ജല്ലേലെ ഗൂണ്നവെ തേ?"

"തേം അസതനെ. പൊര്‍തൂനൂയി മേ‍ള്‍കാ".

"സാത്, ദുഡ്ഡ് പുഡ്ഡി കൊര്‍ചി വര്‍ഡീക് മക്ക ഇഷ്ട് നാ".

"യേം സഗ്ഗ് ഏക്‍ലഗേന് തിജ്ജെലഗ്ഗി നിവംഗൂനു സംഗൂനു ഫായി ജാണേയിന്".

"ജാവൊ മയ്യേം, വര്‍ഡീക് ഖേളു കയിരെം നയി നവേം?"

താണെ ആഠേയിലെം, താളൊ പൊര്‍തൂനു കോളേജാംതൂലൊ ബെസ്ട് ആക്ടര്‍ ജല്ലോലൊ അത്ത് പ്രയോജനാക് ജല്ലെം. കയിരെം ഏക് റോംഗ് നന്പര്‍ നെണ്‍തെം കെല്ലേലെം ത്. തിജ്ജെ മന്നാംതൂലെം കള്ളെം. ധൂവ്വേ വര്‍ഡീക് ജവംചാക് തപസ് ബെസല്ലെ അമ്മബപ്പാക് ഏക് സമാധാന് ജത്തേലെം. താണെ ടെലിഫോണ്‍ ഓഫീസാംതു വൊച്ചൂനു നന്പര്‍ ചെക്ക് കോറോവുനു അഡ്രസ്സ് സൊദ്ദൂനു കള്ളെം.

താണെ തിഗ്ഗേലെ ഘറാലഗ്ഗി അശ്ശില്ലെ ഏക് മിത്രാ വട്ടേന് തിജ്ജെപസ്സൂനു സൊദ്ദേയിലെം. താണെ സൊദ്ദൂനു ജാണേയിലെം. ഥംഗ ഏക് ബപ്പ അനീക്, ധൂവ് മാത്ര് ത് റബതായി. ചെല്ലിയേക് അമ്മ നാ.

തക്ക ഹാസു അയിലൊ. മക്ക സജ്ജുച്ചി ബായില്. ഹാംവ് ബപ്പാലെ താളേന് ഉല്ലേയിലൊ ദിക്കൂനു, മക്ക ബപ്പ അസ്സ് മ്ഹോണു സംഗീലെം. തീണേയി തേചി പ്രകാരി സംഗില്ലെം അസത്‍നെ. ’ബര്‍പഡ്ചെ ബമ്മുണാക് തെര്‍പഡ്ചെ ബായില്’. റസ്‍പതീക് സൊവുദു പൊര്‍തൂനു കെല്ലേലെം ജല്ല്യാരീയി, തിജ്ജെലഗ്ഗി ഉല്ലോവുനു ജവംചാനീക് ഇതികീംചി ഏകു സന്തോഷു ദിസ്‍ത. ഡിമാന്റ് സഗ്ഗ് എല്‍തപെല്‍താംതു സമ് ജല്ലെം ദിക്കൂനു, ലഗീചി ചെല്ലി ചൊവംചാക് യെത്തായി മ്ഹോണു ജാണേയിലെം.

ദുസ്സേറെ അയിതാറ തോ തഗ്ഗേലെ ഏക് മമ്മാകയി ഘേവുനു ചെല്ലിയേലെ ഘര്‍കഡെ ഗെല്ലൊ. ബപ്പാലി ഭയ്‍ണി അക്കായി അശ്ശില്ലി. ചെല്ലിയേലെ ഘര്‍ക്കറാനി തംക ചംഗ്പ്രകാരി സ്വീകാറു കെല്ലൊ. തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാന് സംഗീലെം "ദൊഗ്ഗാംകയി പരസ്പര ഇഷ്ട് ജല്ലെം. എല്‍തപെല്‍താംതു ഉല്ലൊവുംചാക് അസ്സ് ജല്ല്യാരി പെല്‍താംതു വൊച്ചൂനു ഉല്ലേയായ്". തീം ടെറസാരി ഗെല്ലിം. പ്രകൃതീക് സാക്ഷി കോര്‍നു ഉല്ലോവുയാം. അത്ത് പര്യന്ത് റസ്പതീക് ത് ഉല്ലേയിലിം. അനീക് കയിരെം ത് ഉല്ലോവുംകാ. തീം എല്‍തപെല്‍താംതു ചൊയിലിം. ദൃഷ്ടി ഏകി ജവംചാനീക് തംക ഹാസു അയിലൊ. താണെ നിവംഗീലെം. "തുഗേലി അമ്മാ?"

"മക്ക അമ്മ നാ. ചാംഗ് കയിരെം ഉല്ലൊവുംചെ വേളാരി ജിബ്ബേരി യെത്തലി. സംഗുകാ ജല്ലേനെ സംഗതലി. ലഗ്ഗി അയിലോലൊ ബപ്പവേ?" തീണെ നിവംഗീലെം.

"നയിം, മിഗ്ഗേലൊ മാമു. മക്ക ബപ്പ നാ". താണെ ഹസൂനു സംഗീലെ. "തുജ്ജെലഗ്ഗി ഉല്ലോവംചെ വേളാരി ബപ്പ മിജ്ജെ ജിബ്ബേരി യെത്തലൊ. അവംക ഉല്ലോവുംചാക് കായിം നാ. അമ്മി ദൊഗ്ഗ്‍യിം അമ്മബപ്പാവട്ടേന് ഉല്ലേയിലിം. പരസ്പര് മന്ന് ജാണ് ജല്ലിം. മിഗ്ഗേലെ നാംവ് വിനീത് പൈ ത്. തേം ഫട്ടി നയിം. ഹാംവ് ഏക് ഡോക്ടര്‍ ത്. പോസ്റ്റ്ഗ്രാഡുവേഷന്‍ പരേന് ജല്ലെം. ഗവര്‍ണ്മെന്‍ട് ഹോസ്‍പിറ്റലാംതു കാമു കര്‍ത. ദുഡ് കൊര്‍കാ മ്ഹള്ളേലെ പശ്ശി അസുഖ് അശ്ശില്ലേംക് സൂഖ് മെള്‍ചെ ത് ലക്ഷ്യ്. അമ്മ ഹെഡ്‍മിസ്‍ട്രസ് ത് അശ്ശില്ലി. അത്ത് റിട്ടയര്‍ ജല്ലി. ബപ്പ ഏക് ആക്സിഡന്‍ടാംതു ഗെല്ലൊ. മക്ക അമ്മ മാത്ര് ത് അസ്സ്. അമ്മാക് തൂംവെ ശ്രദ്ദേന് ചോവംകാ. തുഗ്ഗേലി അമ്മ ജാവനു ലെക്കുകാ".

"മക്ക അമ്മാലൊ സ്നേഹു മെള്ളോനാ. തോ മേളൂക് ഇത്തി കോറൂകയി ഹാംവ് തയ്യാര്‍. മിഗ്ഗേലെ നാംവ് സുമിത്ര നയി സുചിത്ര ത്. ഹാംവ് ഏക് ബാങ്ക് ഓഫീസര്‍ ത്. മക്ക ഏകു മല്‍ഗഡൊ ഭാവു അസ്സ്. തോ ദുബായ് കാമു കര്‍ത. ബായില് ചെര്‍ഡൂംവ് സഗ്ഗ് ഥംഗ ത് അസ്സയ്. ബപ്പാക് തീം വര്‍തനിവേ മ്ഹോണു മക്ക കള്‍നാ. നാ ജല്ല്യാരി ബപ്പാകയി ചോവുംകാ ജത്തനെ".

"അനീക് അത്ത്, അവംക അമ്മായി ബപ്പായി അസ്സയ്. തംക അവംക ചാംഗ് കോര്‍നു ചോവും".

ധാ വീസ് ദീസ് ഗെല്ലെ. ഏകു ചാംഗു ദീസു ചോവുനു തന്നി രജിസ്റ്റര്‍ കച്ചേരീംതു വൊച്ചൂനു വര്‍ഡീക് കെല്ലി. ഏക്ക് ദീസ തഗ്ഗേലെ അമ്മാന്‌യി, തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാന്‌യി ബെസ്സല്ലെ വേളാരി, വിനിതാന് തംഗേലെ മിമിക്രീ അനുഭവ് തംചെലഗ്ഗി സംഗീലെം. ചിന്ന. തുമ്മി ദൊഗ്ഗയിം എക്കാ പശി എക്കലിം ദഷ്ടീക് ത്. തുമ്മി തുംഗേലെ മന്നാംതൂലി ഇഛ തകീത് അശ്ശില്ലി ജോഡി, കശ്ശി ജാവുംകാ മ്ഹോണു ഖംചേ വട്ടേന് ജല്ല്യാരീയി മന്നാതു കെല്ലെം".

തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാന് സംഗീലെം "തീണെ കോളേജാംതു ബെസ്റ്റ് ആക്ടര്‍ അവാര്‍ഡ് കാണുഘെത്തലെ അസ്സ്". തേം സംഗുചെ വേളാരി, തഗ്ഗേലെ ബെസ്ട് ആക്ടര്‍ അവാര്‍ഡ് ഷോകേസാംതു ബെസ്സുനു ഹസ്സത തഗ്ഗേലെ ദോളേംതു ഗെല്ലെം.

"ജീവിതാംതു തുമ്മി ആക്ട് കോര്‍നീയെം. എല്‍തപെല്‍താംതു സ്നേഹു, ശ്രദ്ധ, ബഹുമാനു എക്‍മളി സഗ്ഗ് ജാവംകാ. തൂംക ദേവു ചാംഗ് കോറൊ".

Saturday, January 1, 2011

ശകുനിദശ

ശനിദശ മ്ഹോണു അയികില്ലെം അസ്സ്.  ശകുനിദശ മ്ഹോണു അയിക്കില്ലി അസ്സവെ? ജല്യാരി അസ്സ്. മഹാഭാരതാംതു മാത്ര് നയി, അവംചെ സഗ്ഗടാംചയി ഭര്‍ശി ഥംഗ്ഥംഗ ശകുനി അസ്സ്‍യി.  ഏക് കുടുംബ് നാശു കോറൂക് തക്ക പ്രത്യേക് സാമര്‍ഥ്യ് ത്.  തംചെ ഹത്താംതു പോണു, മന്നാംതു വാശീയി വൈരാഗ്യയ് വഡ്ഡൂനു, കുടുംബാരി കലഹു കൊര്‍ചെം അവംക മന്നാംതു ജവന്നാ, യേം സഗ്ഗ് ശകുനീലി മായ മ്ഹോണു.  തേം സത്യ് എദേചി കാള് വൊച്ചൂനു മന്നാംതു ജായനാഫഡേന് ദീസ് മാസ് വത്ത്‍ലെ.  തംചെ ഹത്താംതു പോണു ജാവ്‍നു മന്നാംതു സംഘര്‍ഷ് ഭൊഗ്ഗൂനു, തംചെ ഹത്താംതു ഥക്കൂനു നിസ്സോറു ഭിത്തേരി അശ്ശില്ലൊ വേളു ത് ശകുനിദശ.  

റാമു അനിക് ലക്ഷ്മണു, തംഗേലെ നാവാംക് അര്‍ത്ഥവത്ത് കൊര്‍ചെ ലെക്കാന് ത് അസ്സയ്.  തംഗേലൊ എല്‍തപെല്‍താംതു അശ്ശില്ലൊ സ്നേഹു ഉത്തൂലൊ മ്ഹോണു ലെക്കൂക് ജവന്നാ. ഗവംചെ കുസുംഗേംക് സ്വല്പ് പൊട്ടാദുക്കി അസ്സ്. ചാംഗ് മനീഷ് സംഗതനി, "ചെര്‍ഡൂംവ് ജല്യാരി റാമ് ലക്ഷ്മണാവരി ജാവംകാ.  തംഗേലി അമ്മബപ്പ ഭാഗ്യ് കെല്ലേലിം".  

തന്നി എകഡേചി ബെസ്സൂനു നംതന ജെവന്നാ ഖവന്നാ.  ച്‍ഡ് സംഗാതി കായിം തംക നാ.  

ദൊഗ്ഗയിം വ്ഹോഡ് ജല്ലെ.  ശികവണ് ജാവ്‍നു കാമാരി അസ്സയ്.  റമ്മാക് ഏകി സൊയിരീക്  അയിലി.  ചാംഗി മര്യാദേരി വഡ്ഡല്ലി ചെല്ലി. "തെത്തെ പ്രായേരി കൊര്‍ചെം തെത്തെ പ്രായേരി കോര്‍കാ".  തംഗേലെ ബപ്പാന് ആഠേയിലെം.  സ്കൂളാംതു ശിക്കുചെ വേളാരി ഥകൂനു തംഗേലൊ സ്നേഹു ഭെത്തൂക് ചോവുനു ഹര്‍വൂനു ബെസ്സല്ലെ ശകുനീക് ദിസ്സലെം, അത്ത് യേകു ഹാതു ചൊയിലേരി ഇത്തെം?  റമ്മാലി വേസ്ത് ജല്ലി.  ശകുനി ലൊവൂചി ലക്ഷമണാലഗ്ഗി എക്കഡെ ജല്ലൊ.  

"അരേ, അനിക് റമ്മാക് തുജ്ജെലഗ്ഗി മായ കായിം ജവന്നാ.  തൂം ചോയി, ബയിലേലെ ബോറേരി ത് അനിക് റാമു അസ്‍തോലൊ." 
"മഗ്ഗിരീ, ബായില് അയിലി മ്ഹോണു ദൊവ്വോര്‍നു മിജ്ജെലഗ്ഗി അശ്ശില്ലൊ സ്നേഹു കായിം തക്ക ഊണെ ജവന്നാ.  വൊന്നി അയിലി മ്ഹോണു മക്ക ഇത്തെം?" താണെ ജാപ് ദില്ലി.  

ഹെര്‍ദൂസ റമ്മാലഗ്ഗി പവലൊ ശകുനി. "റമ്മാന് വര്‍ഡീക് കൊര്‍ചെ ദക്കുല്‍ഭാവാക് ഇഷ്ട് നാ മ്ഹോണു ദിസ്താ.  തശ്ശി ഇത്തികീം തൊ മിജ്ജെലഗ്ഗി മ്ഹണ്‍താലൊ." തഗ്ഗേലൊ റോഗു റമ്മാക്  മന്നാംതു ജല്ലൊ. "വയിവേ? ദോനി വര്‍ഷ് വച്ചനാഫഡേന് തഗ്ഗേലെ ബെഗേകയി മുഖാരി സര്‍തനി മ്ഹോണു സാംഗ്."  റമ്മാന് സംഗീലെം.  

റമ്മാലി വര്‍ഡീക് ജല്ലി.  ഏകി ഭയ്ണി നത്തില്ലെ ലക്ഷ്മണാന് തിക്ക മല്‍ഘഡി ഭയ്ണി ജാവുനു ലെക്കീലി.  വൊന്നി ചാംഗി മനീഷി.  തംഗേലെ ഭവംഡാലെ സ്നേഹാക് ഊണാവു എവംചെ കായിം തിഗ്ഗേലെ പ്രവര്‍ത്തീംതു നാ. അമ്മ ബപ്പാക് ആശ്വാസു.  കുടുംബാചൊ ദീവൊ ത് അവംഗേലി സൂന്. തന്നി ആഠേയിലെം.  

ചാരി പാംച് വര്‍ഷ് ധാവ്നു ഗെല്ലിം.  റമ്മാക് ദൊഗ്ഗ്‍ജാണ് ചെര്‍ഡൂംവ് ജല്ലിം.  ചെര്‍ഡുവാംലഗ്ഗി കിഡ്കായൊ കൊര്‍ചെ, ലക്ഷ്മണാക് ഇഷ്ട് അശ്ശില്ലെം കയിരെം.  ചെര്‍ഡുവാംക് അപ്പപ്പ മ്ഹള്ളേരി ഭാരി പ്രാണു.   

മനുഷ്യ് ജീവിത് സുഖ് ദുഖ് എക്കഡെ ജല്ലേലെ നവേ.  തംഗേലെ ഭാഗ്യ് ദോഷു.  തംഗേലെ അമ്മാക് സൂഖ് നാ ജല്ലെം.  അത്ത് ഹോപിറ്റലാംതു വെല്ലി ജല്യാരീയി ധാ-വീസ് ദീസ് ഹോസ്പിറ്റലാംതു പോണു അമ്മ ഗെല്ലി.  ഘറ് ദുഖാംതു ജല്ലെം. സുന്നേന് ബപ്പാകയി പുത്താംകയി ധൈര്യ് ദില്ലെം.  കാലാന് ക്രമാന് സഗ്ഗട്‍യിം ദുഖാംതു ഥകൂനു ഭായിര് അയിലിം.  അമ്മ ഗെല്ലി ജല്യാരീയി തിജ്ജാന് ജവംചെ ലെക്കാന് കോണാക് ഏക് കയിരേംതൂയി ഊണാവു ഏവ്നത്തില്ലെം സൂന് ചൊയിതാ.

ഏക് വര്‍ഷ് ഗെല്ലെം.  ധകുലേകയി സൊയിരീക് അയിലി.  തക്കായി ഏകി വര്‍ഡീക് കോര്‍നു സോഡുകാ ജല്ലോലൊ മിഗ്ഗേലൊ ധര്‍മു നവേ?  തേവ്‍യിം ജാവൊ മ്ഹോണു ബപ്പാന് ലെക്കീലെം.  വ്ഹൊള്ളെ സുന്നേന് വഡ്ഡല്ലെ പരിതസ്ഥിതി നയിം ധകൂലെ സൂന്നേന് വഡ്ഡല്ലി. ചെല്ലീയൊ സഗ്ഗി ചാംഗി ത്.  തംക സംഗൂനു മനാംകെല്ലേലെ ഊണാവാന് ത് തീം ബല്ലാവ് മ്ഹോണു അവംക ദിസ്താ.  ധക്കൂലെ സുന്നേലെ ഘര്‍ക്കട്ച്യാനി തിജ്ജെലഗ്ഗി സംഗീലെ.  

"മായിം ഗെല്ലി നയിഗോ, തേം ദിക്കൂനു തേ കഷ്ട് തുക്ക നായിം.  മഗ്ഗീരി വൊന്നി തിക്ക ഹള്ളേലെ ലെക്കാന് ത് തുക്കായി ഹള്ള്യാ, തിക്ക മോല് ലെക്കുകാ ജല്ലേലെ കയിരെം കായിം തുക്ക നാ.  ചോയി, റബ്ബൂക് ബാധ മ്ഹോണു ദിസ്ത ജല്യാരി ബമ്മുണാക്‍യി ഘേവുനു ഹംഗ യോ.  ഹംഗ അവ്ംക തൂം ഝഡി ജവുന്നാ".  മഗലേന് ബളാക് ആളു ലഗേന് അസ്സ ജല്യാരി തീണെ കോണാക് ഭീവംകാ?  

വൊന്നേന് ആഠേയിലെം ’ദോഷു കോണാലോയി ജല്യാരീയി മിജ്ജേരി ത് എത്തനെം. തേം കശ്ശീചി ജാവൊ മിഗ്ഗേലെ മനസാക്ഷീക് ഒവ്സൂനു ഹാംവ് തിജ്ജെലഗ്ഗി കായിം ബല്ലാവ്പണ് കൊര്‍ന്നാ.  തക്ക മിഗ്ഗേലൊ ഭാവു ജാവ്‍നു ലെക്കുച്ചെ വരീചി തിക്ക ഭയ്ണി ജാവുനു ലെകിത്ത്‍നി.  മനിഷാലെ തൊണ്ടാക് ധോറൂക് കോണാക് ജവ്ന്നാ നവേ’.    

അത്ത് ശകുനീക് ചാംഗു ഏകു വേളു മെള്ളൊ.  സഭാറ്‍ കഷ്ട് നത്തില്ലെം കയിരിം ജത്തനി.  താണ് ലൊവൂചി ദംന്ദ് ആറാംബീലെം. ഘര്‍ക്കഡെ അപശബ്ദ്.  മാവാംക് യേ ദോന്‍ചാറ് സഹന് ജാവ്നത്തില്ലെം, ഏക് അറ്റാക് യേവുനു മാവും ഗെല്ലൊ.  ചെര്‍ഡുവാംലി എക്‍മളി ത് ബപ്പാലി ശക്തീയി അഭിമാനൂയി അശ്ശില്ലൊ.  തീ നാ ജവ്ംചാനീക് ജീവിത്‍ചി നക്ക ജല്ലെം.  ബപ്പാലി ശേഷക്രിയായി ജല്ലി.  

ശകുനി ഉജാറ് ജല്ലൊ.  തോ ലക്ഷ്മണാലഗ്ഗി ഗെല്ലൊ.  താണെ  തഗ്ഗേലൊ ബെള്‍സല്ലൊ ഹസ്സൂയി ഹസ്സൂനു ലക്ഷ്മണാലഗ്ഗി സംഗീലെ.  "ഹാംവ് അന്നാഥയിം ഗെല്ലോലൊ ത്. ഹാംവ് തജ്ജെകരേന് ഭീക് മഗ്ഗേയിതോനൊ മ്ഹോണു ആനു സംഗത.  മന്നാംതു റബ്ബുകാ".  അശ്ശി സംഗൂനു മഗ്ഗീരി ത് തോ അന്നാഥയിം ഗെല്യാ.  "അന്നാ, അന്നാക് ഹാംവ് മിഗ്ഗേലെ അന്നാ വരീചി ത് ലെക്കീത.  ലക്ഷ്മണു ഹൂനു ജാവുനു ത് അസ്സ്.  ബയിലേഥംചി ശിക്‍വണ് ജാവുയത്.  അന്നാന്‌യിം വൊന്നേന്‌യിം ചെര്‍ഡുവാന്‌യിം ഖെല്ലേലെ ഉതുലേംചി സ്വത്ത് കായിം അമ്മി ഖെല്ലേനാ.  അന്നാക് ഇത്തി ദീവംകാ മ്ഹോണു ഹാംവ് ചോയിന് മ്ഹോണു ത് തോ സംഗതാ".  

"വൊച്ചൊരേ, മിഗ്ഗേലൊ ധക്കൂല്‍ഭാവുനവേ തോ, തക്ക ജായി ജല്ലേലെം സഗ്ഗ് തോ കാഡൊ.  ബയിലേക് അനീക് ചെര്‍ഡുവാംക് പൊസ്സൂക് ഏകു കാമു അസ്സ്.  മക്ക തേം പൂറൊ".  

തശ്ശി വംടൊ ജല്ലൊ.  താണെ മന്നാംന് ദില്ലേലെ കാണ്ഘേവുനു ആനു ദൂറ സര്‍ല്ലൊ.  മഗ്ഗീരി ദീസ്‍പഡ്തെം എക്കേക് നവെം കയിരെം സൃഷ്ടി കോര്‍നു, റമ്മാന് സംഗീലെം മ്ഹോണു ലക്ഷ്മണാലഗ്ഗീയി, ലക്ഷ്മണാന് സംഗീലെം മ്ഹോണു റമ്മാലഗ്ഗീയി സംഗൂനു എക്കേകി ചായായി പീവുനു തോ വൊത്തോലൊ.  തംഗേലെ മന്നാംതു വൈരാഗ്യ് വഡ്ഡോവുനു, എദേംചി മീട് മിരിയാസാംഗ് ഘാല്‍നു ദീവുനു, തംക ദൃഷ്ടിബേട് നത്തില്ലെ ലെക്കാന് കോര്‍നു ത് ശകുനി നിദ്ദേല്യാ.  എദീംചി വര്‍ഷ് ജാവുനു ഘേവുനു ഭൊവ്ംചി ആശ സാധ്യ് ജല്ലി.  അനീക് അന്നാക്‍യി ഭാവാക്‍യി ദിക്കൂക് വൊച്ചുകാ ജല്ലേലെം കയിരെം നാ.  ഗാവാംതു വെഗ്ഗളിം ഘറ്‍യിം അസ്സയി.  ശകുനി ധൂറ സൊര്‍ലൊ.  

എദേചി കാള് ഗെല്ലെ.  റമ്മാന് ആഠേയിലെം.  അത്ത് ശകുനീക് ദിക്കൂക് യേനാമൂ.  ചാരി ദീസ് ഫൂഡെ തോ പൈമമ്മാലെ ഘര്‍ക്കഡെ വത്താലൊ ദിക്കില്ലെം.  പൈമമ്മാക് സൂഖ് നാ.  തക്ക തെഗ്ഗജാണ് ത് പൂത്.  അനീക് തഗ്ഗേലെ കുടുംബാരിവേ ദോളെ?  നാറോദു എല്‍തപെല്‍താംതു ലയിതോലൊ ജല്യാരീയി തജ്ജെ മഗലേന് ഏക് ചംഗ്പണ് അസത്‍നെ.  ജല്ല്യാരി ശകുനി ലഗല്യാരി കുടുംബനാശു ത് ഫല്.  റമ്മാക് ദിസ്സലെം. ’അരേ? തൂംവെ തശ്ശി സഗ്ഗ് സംഗില്ലെംവേ  മ്ഹോണു ലക്ഷ്മണാലഗ്ഗി നിവംഗില്ലെം ജല്ല്യാരി, ഥൊഗഡവേളാരി സത്യ് കള്‍തനെ അശ്ശില്ലെം.  അനീക് ഹാംവെ സംഗില്ലെ മ്ഹോണു സംഗൂനു താണെ ലക്ഷ്മണാലഗ്ഗി ഇത്തി സഗ്ഗ് സംഗില്ലെം അസ്‍തനെ?  പാവം ലക്ഷ്മണു.  മന്നാംതു ഇത്തി ദുക്കി ഭൊഗ്ഗില്ലൊ അസ്‍തലൊ.  അനികയി യീ ശകുനിദശ ഘേവുനു ബെസ്സൂനജ്ജ്’.  

തശ്ശി അശ്ശില്ലൊ വിചാറു അത്ത് ലക്ഷ്മണാകയി ദിസ്സപ് അസ്സ്.  ആഠ് വര്‍ഷ് ജല്ലിം അന്നാലഗ്ഗി ഉല്ലോവുനു.  ധൂറ ദിക്കപ് അസ്സ്.  അത്ത് ഇത്തേയിം ജാവൊ ഏക് അന്നാലഗ്ഗി ഉല്ലോവുംകാ മ്ഹോണു ആഠോവുനു തോ ഭായിര് ദെവലൊ.  മന്നാചി എക്‍മളി ജാവുയത് ആനു ഘര്‍കഡെ ചോണു യെത്ത.  തക്ക സൊന്തോഷാന് ഇത്തി കോര്‍കാ മ്ഹോണു കള്ളേനാ.  അന്നാന് സംഗീലെം.

"അരേ, ഹാംവ് തുഗ്ഗേലൊ ആനു, സൊപ്പന് കായിം നയിം.  ഫായി ഘര്‍ക്കഡെ സത്യ്നാരായണ വൃത്, തുമ്മി സകണീചി പെല്‍താംതു എയ്യായി."

"ജാവൊ അന്നാ, ഹാംവ് ഇത്തേയിം അന്നാ പസ്സൂനു സംഗില്ലേം കെല്ലേലെം സഗ്ഗ് അസ്സ് ജല്ലേരി അന്നാന് വിസ്സോറുകാ.  മക്ക പൊര്‍ണൊ ലക്ഷ്മണു ജാവംകാ."

"തേം സഗ്ഗ് ഹാംവ് തവളീചി വിസ്സര്‍ലൊരേ.  അവംഗേലി ശകുനിദശ സര്‍ലി.  ഥംഗ ചോയി", അന്നാന് ബോട് ദക്കേയിലേല്‍കഡെ ലക്ഷ്മണു ചൊയിലൊ, റോഡാ ലഗ്ഗി റബ്ബൂനു ശകുനി പൈമമ്മാലെ പുത്താലഗ്ഗി ഹാതു സഗ്ഗ് കോര്‍നു ഉല്ലേയിതാ.  ലഗ്ഗിച്ചി ശകുനി ദശ തംക ത്.  

റമ്മുയി ലക്ഷ്മണൂയി റോഡാരി ദേവുനു തംചെ ലഗ്ഗിച്ചാന് ചൊവംകൂനു ഗെല്ലെ. തംക ദിക്കുനു ശകുനി മത്തെം ഖൊര്‍പ്പൂനു അത്ഭുതാരി ചൊയിലൊ.  ശകുനീ തൊണ്ടാരി ഝൊള്‍ക്കുച്ചെ ഭാവ് ദിക്കൂനു തംക ഹാസു അയിലൊ. റമ്മാന് സംഗീലെം "തുക്കാചി സൊദ്ദൂനു യെത്താലെ, ഫായി ഘര്‍ക്കഡെ സത്യനാരായണ വൃത്, തൂവ്‍യിം യേവംകാ, ലക്ഷ്മണൂയി ബയിലേയി ചെര്‍ഡൂംവ്‍യി സക്കാണി ഥകൂനു ഘര്‍ക്കഡെ ത് അസതനി.  

മന്നാംതു കറായി:  തള്ളൊ മണ്ടെ ഏക് ജത്തനെ, വേംടി പാന് കുസ്സൂനു വത്തനെ.

ശനീക് തഗ്ഗേലൊ കാമു കോറൂക് വേളു പാവ്‍നാ ദിക്കൂനു സഹായാക് ശകുനീക്‍യി ഉള്‍ദില്ലൊ അസ്സ് മ്ഹോണു കിംവദംതി അസ്സ്.