Sunday, December 26, 2010

സൊയ്‍രി കോണ് വയ്‍രി കോണ്

ഏക് വ്ഹോഡ് ഘറ് കാണ്ഘേവുനു റബ്ബുകാ മോഹ്ണു കിണി മമ്മാക് സാന് ഥകൂനു അശ്ശില്ലൊ മോഹു ത്. പൂതു വര്‍ഡീക് ജാവുനു ഇന്ത്യേചെ ഭായിര് ത് അസ്സ്.  പുത്താക് ഥംഗ കാമു.  ധൂവ് ബമ്മുണലഗ്ഗി ഡല്‍ഹീക് അസ്സ്.  തവ്വളി ഥകൂനു ഏകി ആശ, പര്‍മാ ഘറ് ജല്യാരി ഇതേയിം വോവ്‍യാത് നവേ. ചെര്‍ഡുവാംക് അമ്മി കായിം ദീവംകാനക്ക, തന്നി കായിം പെട്ടോവുനു ദീവപയി നാ. 

മിഗേലെ വണ്‍ടേചൊ സ്ഥായൂയി ബയിലേലെ വണ്‍ടേചൊ സ്ഥായൂയി വികിലേരി, ഹത്താംതു അശില്ലെ ദുഡ്ഡ്‍യി കെല്ലേരി സനൂചി ഏകു ബംഗ്ളാവു കാണു ഘേവുയത്. കിണി മമ്മാന് ആഠേയിലെം.  ഗ്രാമാംതു ജല്യാരി സൗകര്യ് സ്വല്പ് ഊണെ അസ്തനെ.  വ്ഹോഡ് സിറ്റീംതു ജല്യാരി ഗൊന്തോളൂയി പൊല്യൂഷന്‌യി ജാവുനു ഘുസ്‍മൂടു ത് അസ്തോലൊ.  തേ ദികൂനു സാന് ടൗണാംതു റോഡ് സൈഡാക് ഏകു ബംഗളാവു കോറോവുംകാ. 

തേം ടൗണാംതു കിണി മമ്മാന്, ഏക് ബ്രോക്കറാക് സൊദ്ദൂനു, തക്കായി ഘേവുനു പറമ് ചൊവംചാക് ഗെല്ലൊ.  ചൊവംചെ ഭര്‍ശി താണെ എക് ചാംഗു ബംഗളാവു ദിക്കീലൊ.  നവസാണി ഗെല്ലേനാ.  ഭോര്‍നു ഘറാചെ മദ്ദെം മത്തെം ഉബ്ബാര്‍നു റബ്ബീല്യാ.  ലഗ്ഗീചെ ഘര്‍കാറാന് സംഗീലെം.  ഫോറിനാക് കാമു കൊര്‍ചെ ദൊഗ്ഗ്ജാണ് പുത്താനി ദാമു ഖര്‍ച് കോര്‍നു കെല്ലേലൊ ബംഗളാവു.  അമ്മ ബപ്പ സ്വല്പ് കാള് ഥംഗ റബ്ബീലി.  അത്ത് തംക വോര്‍നു വൃദ്ധാശ്രമാംതു സൊള്യാംയ്.  ചെര്‍ഡൂംവ് തേ ഘറ് വിക്കൂനു, ദുഡ്ഡ് കോറൂക് വത്തായിം ത്.  തംക പൊര്‍തൂനു യെവംചാക് മന്ന് നാ.  തംക വൊഗ്ഗി വിക്കുകാ മ്ഹോണു അസ്സ് ദിക്കൂനു, ഊണാവാക് മേളൂയത്. 

കിണി മമ്മാക് ദിസ്സലെം, വാരെം അശ്ശില്ലെ വേളേരി ത് പോലി ധോരിയത് മ്ഹണ്തായി.  കാണു ഘെവംചെ ചാംഗ്.  അത്ത് ദംദേലിയാലൊ ശന്പോളു ഇത്തെം. ലഗ്ഗി റബൂനു കൊറോവംചെ കഷ്ട് വെഗളെ.  സിമന്‍റ്, ഫഥറു സഗ്ഗ് ദിസ്ദിസാചെ മോല് ചഡ്ത.  തംചെ മഗലേന് ഭോവുനു പൂറൊ ജത്ത്‍നെ. യേം സഗ്ഗ് ചൊയിലേരി യേംചി ഘറ്‍ കാണു ഘേവുനു മന്നാംതു പ്രീതി അശ്ശില്ലെ പെയിന്റ് മര്‍ലേരി ഘറ്‍ നവേം സരി ദിസ്തനെ.  കിണി മമ്മാക് മന്നാംതു സൊന്തോഷു ജല്ലൊ. 

തവളീചി ദല്ലാളാക് ഉള്‍ദൂനു കയിരിം മുക്കാരി വോറൂക് സംഗീലെം.  ബസ്സ്സ്ടോപ്പ് ലഗ്ഗി.  ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് ലഗ്ഗി.  കാര്‍ഷെഡ് അസ്സ്, ചാരി തംതൂയി ബളവംത് മതില്, ചാംഗ് ഗേറ്റ്, ഗാര്‍ഡനാംതു നത്തില്ലെം ഫൂല് നാ.  ഫല് വൃക്ഷ് സഗ്ഗ് അസ്സയി. ഘറാ മോല് നംതന എദേചി ദുഡ്ഡ് ലഗേന് ദില്യാരി ഫര്‍ണീചറേയി മെള്‍തനെ.  ലഗ്ഗീചെ ഘര്‍കഡെ ഥകൂനു ചാവി കാണ്ഘേവുനു, ഘറാംതു സഗ്ഗ് ഭോവുനു ചൊയിലൊ.  മളിയേവേലെ കൂഡ്‍യിം ചൊയിലൊ.  ലോട്ടറി മര്‍ലേവരി ദിസലെം കിണിമമ്മാക്. 

ചാരി മാസ് ഭിതേരി കിണിമമ്മാന് ഘറ്‍ ഹതാംതു  കെല്ലെം. ചാംഗ് ദീസു ചോവുനു കിണി മമ്മൂയി ബയില്‌യി ഥംഗ യേവുനു റബീലിം.  ചെര്‍ഡുവാനി, നതുറാംക് വെക്കേഷനാ വേളാരി റബ്ബൂം മ്ഹോണു സംഗീലെം.  യെത്തലിംവേ മ്ഹോണു ചോവുനു മന്നാംതു കോര്‍കാ. 

വ്ഹൊള്ളൊ ബംഗ്ളാവു കാണുഘെതല്ലെ ഉപറാംതെ, കിണി മമ്മാലെ മത്തേക് ജഡാണി ദവ്വര്‍ല്ലേലെം അസ്സ്.  അവംഗേലെ ബന്ധുബാന്ധവാംതു ഭര്‍ശ്ശി കോണാക് അസ്സ് ഉതൊലേംചി വ്ഹോഡ് ഘറ്‍?  ദാമു ഊണെ അശില്ലെ മിത്രാംചെ ലഗ്ഗി താണെ അത്ത് ഉല്ലവപ് നാ.  ദിക്കില്ലെ ഭികാരിയാംചെ ലഗ്ഗി സഗ്ഗ് ഉല്ലൊവംചാക് തോ കോണ്?  സ്ടാറ്റസ് ചൊവംകാനക്കവേ? 

കിണി മമ്മാലി അത്തംചി ‘മത്തേം ദുക്കി’ ഇത്തി മ്ഹളേരി ലഗിചെ പറമാംതു ഏകി സനചി ഘറ് അസ്സ.  ഗായിംക് വഡ്ഡോവ്നൂയി, അപ്പോളു കോര്‍നൂയി, പുത്താന് സന് സന്ചി കാമു കോര്‍നു ഹഡ്ചെ ദുഡുവാനീയി ത്ം തിം ദീസ് കഡ്തായി. തേം ലഗേന് കാണുഘേവംകാ. യേ ബംഗ്ലാവാചെ ചന്തായി തേ ഘറാന് വത്താ.  മ്ഹളേരി തന്നി ഥംഗ  ഥകൂനു വച്ചാക് മന്ന് നാ.

പെല്ലെ തംതു ഗെല്ലേരി ശേണ് എക്കഡെ കോര്‍നു ഘല്ലേലി ഘാണി യെത്തലി.  ഫല്ലെ ഫല്ലേരി ധാറേ വേളു ജല്ലേരി ഗയ്യോയി വസ്സൂറ്‍യിം അംബേത്‍നി, തേ സഗ്ഗ് കിണി മമ്മാലെ നിദ്ദേക് വിഘ്ന്.  തന്നി പെല്‍താംതു ചോവപ് സരി നാ. 

ദോനി മാസ് ഗെല്ലെ.  കിണി മാമു ഏക് ധൂവ്വേലെ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലൊ.  യേവു ഭിതേരി ഥംഗാ റബ്ബുച്ചെ ലെക്കാന് യേക് ബയിലേക് ഥംഗാ റബ്ബേയിലി. ദാമു ഭോര്‍നു ഹത്താംതു അസ്സ്, മഗ്ഗീരി ഇത്തി ജായി.  കിണി മമ്മാലെ ബയിലേന് സംഗില്ലെ തശീചി ദന്ദാക് അയിലേലേനി അയിക്കുകാ മ്ഹള്ളേരി ജത്തനെവേ?  ദാമു മെള്‍ചെ ഖത്തീരി ത് തീം കാമാക് യെത്തായി.  സൊവലേരി അയിക്കുച്ചിം വേം അത്ത് കാമു കൊര്‍ച്ചിം?  കിണിമമ്മാലെ ബയിലേക് ഇതേയിം കൊര്‍ചെ പശി കോറോവുംചാക് ത് കള്‍ത.  കാമു സമ് ജായിനാ മ്ഹോണു ദോനി ദീസ് സംഗുചാനിക് തീണെ സംഗീലെം "അമ്മിയി മനീഷ് ത്, പൊട്ടാപൊഡീക് യെത്തായ്, ഹഡ്ഡ് മോഡ്ശി കാമു കോര്‍നു ദാമു കാണുഘെത്തായി.  അംഗ നയി വെഗ്ഗള്‍കഡെ കാമു കെല്ലേരീയി അവ്ംക ദുഡ്ഡ് മെള്‍തലെ മ്ഹോണു സംഗൂനു തീം ഗെല്ലി. 

എക്ക്‍ലി യേവുനു ഭര്‍ചൊ കാമു കോര്‍നു വത്തലി.  ഭിത്തേരി റബ്ബൂക് ഹള്ളേലി ഗെല്ലി.  അനീക് ഇത്തി കറപ്?  തിക്ക ദിസ്സലെം.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ചെല്ലിയേക് ഉള്‍ദൂനു ചൊയിലേരി ഇത്തെം?  തീണെ മതിലാലഗ്ഗി വൊച്ചൂനു തിക്ക ഉള്‍ദീലി.  "അഗോ, ഹംഗ മാമു നാ, കാമാക് റബ്ബേയിലേലി ഗെല്ലി, ഹാംവ് ഹംഗ കോണാക് വള്‍കനാ. യേക് മക്ക സഹായു കര്‍ശിവേ?"

"ഹാംവ് അമ്മാലഗ്ഗി നിവംഗൂനു സംഗന് മയ്യേം" തീണെ സംഗീലെം.  തിഗ്ഗേലെ അമ്മാന് അനുവാദു ദില്ലൊ.

തീ ഥംഗ ഗെല്ലി.  ഘറ്‍ പുസ്സൂനു ദില്ലെം. "ഹാംവ് വത്ത മയ്യേം, മയ്യേക് എകലേക് നവേ ഖാവംകാ, ഹാംവ് ചായായി ഖാണ്‌യി ഘര്‍ക്കഡെ ഥക്കൂനു ഹാണു ദീന്".  തീണെ ഇഡ്ഡലി, സാംബാറു ചായ സഗ്ഗ് ഹാണു ദില്ലെം.  മയ്യേന് സുവാദാന് ഖെല്ലെം.  "ഹാംവ് വത്ത മയ്യെം" മ്ഹോണു സംഗൂനു തീ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലി.  "ധാ ദിസ്സാംക് നവെ മയ്യേം, ഹാംവ് മിജ്ജാന് ജവംചൊ സഹായു സഗ്ഗ് കരീന്. മയ്യേംക് എകിലീചി പോഡൂക് ഭയ്യ് അസ്സ് ജല്ലേരി, ഹാംവ്, അമ്മ, കൊണേയിം യേവും". മഗ്ഗീരി കിണി മമ്മാലെ ബയിലേക് തിജ്ജെലഗീചി നിന്ദ ദിസ്സലി. സ്വാര്‍ഥാംതു മദ്ദെ വഡ്ഡല്ലെ തിക്ക അസ്സോലൊ അനുഭവു പ്രഥമു ജാവുനു ത്.  വെഗളേക് സഹായു കോര്‍നു, മന്നാംതു സൊന്തോഷു പവംചി മനീഷ്.  യേകു ഖൊല്ലൊ ശേളുദ്ദാക് സരി തീ ഹംഗ പില്ലേനാ.  ഹെര്‍ദൂസ കിണിമമ്മാലെ ബയിലേക് താപു അയിലൊ.  ഉട്ടവംച്ചാക് സരി ജായിനാ. ചെല്ലി ഫല്ലെംജവംചാക് ഏകി ചാംഗ് ദുദ്ദാചി ചായായി ഘേവുനു പവലി.  കവ്വഡ് കള്ളേലെ കിണിമമ്മാലെ ബയിലേക് ചോവുനു തീണെ നിവംഗീലെം.

"ഇത്തി ജല്ലെ മയേം"? മത്തേംതു ദുക്കത ഗോ", തീണെ തിഗ്ഗേലെ ഘര്‍ക്കഡെ വൊച്ചൂനു ഏക് ക്രോസിന്‍ ഹാണു ദില്ലെം.  തേവേംയി ഖാവുനു ചായ പില്ലി.  തീണെ വിക്സ് ലാവുനു പൊര്‍സൂനു ദില്ലെം.  ‘മിഗ്ഗേലെ ധൂവേന് സരി മക്ക അശ്ശി കെല്ലേനാ’, കിണിമമ്മാലെ ബയിലേന് ആഠേയിലെം.     

ധാ വറ് ജവംചാനീക് തീണെ ഏക് ഓട്ടോ ഉള്‍ദൂനു മയ്യേംക് ഹോസ്പിറ്റലാംതു വെല്ലി.  ഡോക്‍ടറാ ദക്കോവുനു ഒക്കദയി കാണ്ഘേവുനു ഘര്‍ക്കഡെ ഹാണു നിദ്ദായിലി.  തിഗേലെ സമയാരി അശില്ലെ ശുശ്രൂഷേരി മയ്യേലൊ താപു ഗെല്ലൊ.  ദുഡ്ഡ്‍യി ദുഡുവാംചൊ വൊഡ്ക്കയ്യോയി നംതന മയ്യേന് അത്ത് ത് മനിഷ്‍പണ് ദിക്കില്യാ. 

പന്നേറ് ദീസ് ഗെല്ലെ.  കിണിമാമു അയിലൊ.  കിണിമമ്മാലെ ബയിലേന് തിഗ്ഗേലെ അനുഭവ് സംഗീലെ.  കിണിമമ്മാക് തേം ഇഷ്ട് ജല്ലേന. 

"തുക്ക വെഗ്ഗളെ കോണ് മെള്ളേനാവെ ഉള്‍ദൂക്?  അനീക് തന്നി കെദനായി ഹംഗ യേവുനു ബാധ ദിത്തനി.  സൂവ് ഖൊംബൂക് സ്ഥായു ദില്ലേരി ഫര്‍കോലു ചോഡൊവംചി ത് തന്നി. തംക യേ പര്‍മാംതു ചോഡൊവംചെ മക്ക ഇഷ്ട് നാ". തോ കൊപ്പാന് ഘൂവുനു ചവംകീലൊ.  വച്ചെ വേളാരി ബായില് മുര്‍മുറേത താണെ അയികീലെം.  ‘തംഗേലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ഖാണ് ഹാണു മക്ക ഖാവേയിലെം.  ഹംഗ ഥകൂനു ശേള് ഉദ്ദാക് സരി തീ പില്ലേനാ.  അവംഗേലെ മന്നാന് നവെ അമ്മി സഗടാംക്‍യി മെജിതായി’. 

പാംച്-സ് മാസ് ഗെല്ലെ.  കിണിമമ്മാക് ഏക് ഹര്‍ദേംദുക്കി അയിലി.  കാര്‍ കാണു ഘേവുനു ഡ്രൈവറാ ദൊവ്വര്‍ല്ലോലൊ അസ്സ്.  തോ ലീവാരി. വെഗ്ഗളി വാട് നത്തില്ലെം തീണെ പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ചെല്ലേക് ഉള്‍ദീലൊ. തോ ധാവുനു അയിലൊ.  "ഇത്തി മംയേ"? മോഹ്ണു താണെ നിവംഗീലെ.  തീണെ കയിരെം സംഗീലെ.  "മായിം തീ കാറാചി ചാവി ദീ" താണെ ചാവി കാണുഘേവുനു കാറ് ഭായിര് കാണു, കിണിമമ്മാക് ധോര്‍നു കാറാംതു വോര്‍നു ബെസ്സേയിലൊ.  വീസ് മിനിട് ഭിത്‍രി താണെ കാറ് വോര്‍നു ഹോസ്പിറ്റലാചെ മുക്കാരി റബ്ബേയിലെം. വൊഗ്ഗി ഹള്ളൊ ദികൂനു, ആപത്ത് കായിം നാ മ്ഹോണു അയിക്കില്ലെ ഉപറാംതെ ത് മയ്യേംക് സമാധാന് മെള്ള്യാം.  ഓപ്പറേഷന്‍ ജാവംകാ ജത്ത്നെ, മയ്യേലഗ്ഗി നന്പര്‍ കാണുഘേവുനുപെല്ലെ ഘര്‍കഡ്ച്ചെ റമ്മാന് കിണിമമ്മാലെ ചെര്‍ഡുവാംകയി ഫോണ് കെല്ലെം.  തംക്ക അത്ത് യെവംച്ചാക് ജവുന്നാ ദികൂനു മഗ്ഗീരി ഏക് ഫംത യേവും മ്ഹോണു തന്നി എര്‍ദൂസാചി ഫോണ് കോര്‍നു സംഗീലെം.  റാമു, മമ്മാക് സൂഖ് ജാവുനു ഘര്‍ക്കഡെ വച്ചാക് സംഗു ഭിതേരി, മയ്യേക് സഹായു ജാവുനു ഹോസ്‍പിറ്റലാംതൂചി അശ്ശില്ലൊ. 

ബപ്പാക് സൂഖ് നാ മ്ഹോണു അയിക്കൂനു ഗാവാംതു യെവംചാക് ചാംഗു വേളു ചൊവംചി ചെര്‍ഡൂംവ്. ഘര്‍കഡെ ദീസ് കാഡൂക് കാമു കോര്‍നത്തില്ലെം ജവന്നാ ജല്യാരീയി, ഗാവാംതു സരി വൊച്ചൂനത്തില്ലെം തംക സഹായു ജാവനു റബില്ലെ സെജ്ജാരി. പര്‍മാംതു തംക ചോഡൊവംനാ മ്ഹോണു വ്രത് കാണു ബെസ്സല്ലൊ കിണിമാമു.  ആജി തോ ചെല്ലൊ നാ അശ്ശില്ലൊ ജല്യാരി ഹാംവ് ജവന്നാ അശ്ശില്ലൊ.  കിണിമമ്മാക് റമ്മാലെ തൊണ്ടാ ചൊവംചാക് ലജ്ജ ദിസ്സലി. ധുര്‍ചെ ബന്ധുബാന്ധവാംപശ്ശി, ലഗ്ഗി റബ്ബുച്ചി ശത്രു ത് ഉപകാറാ പവംതനി മ്ഹള്ളേലി മ്ഹണ്ണി കിണിമമ്മാലെ മന്നാംതു അയിലി.  സാന് ഘറാ ലഗ്ഗി അസ്സ ദിക്കൂനു ത് യേം ഘറ് വ്ഹൊള്ളെം ജാവുനു ദിസ്സത.  സന്ചി ഘറാംതു ത് റബതായി ജല്യാരീയി തംചെ മന്ന് വ്ഹോഡ്. 

പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ റാമു നാ അശ്ശില്ലൊ ജല്യാരി, അത്ത് ബായില് ഇത്തി കര്‍തലി അശ്ശില്ലി?  ഹജ്ജെ മുര്‍ഥം ഹംഗ റബ്ബില്ലെ മംതാറെ മനിഷാംകയി, റാമു ജവംചൊ സഹായു കര്‍താലൊ ഖയ്.  അവംഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംകയ് ഘറ്‍ ദിക്കനാഫഡേന് വിക്കൂനു ദുഡ്ഡ് കോര്‍കാ മ്ഹോണുയി, അവംക ഖയീംയി വോര്‍നു ഘാല്‍കാ മ്ഹോണൂയി ദിസ്സുയാത്.  ഏകു ആശ്വാസു ഇത്തി മ്ഹള്ളേരി, തംഗേലൊ എകു ദുഡ്ഡു സരി ഘറാരി ഘല്ലോനാ  ദിക്കൂനു തംക ചഡ് കായിം കോറൂക് ജവ്ന്നാ.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ റാമു കശ്ശി തേ അമ്മ ബപ്പാക് ചൊയിത്ത?  അവംക മാത്ര് നയി കൊണാകയി തൊ സഹായു കര്‍ത. മിഗ്ഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംക് ദാമു കോറൂക് അശ്ശില്ലി പ്രാപ്തി അസ്സ്.  തംക ഇത്യാക് മിഗ്ഗേലെ ഘറ്?  ഇതേയിം ചാംഗ് കയിരെം കോറൂക് പ്രാപ്ത് ത് റാമു.  ബീ.കോം ശിക്കില്ലൊ.  ചാംഗ് മന്ന്, സഗടാംചേരി സ്നേഹു, യേം സഗ്ഗ് സഗടാംകയി ജന്‍മനാ യെവംചെ ത്.  തക്ക ചാംഗു യേകു കാമു കാണ്‍ഘേവുനു ദീവംകാ.  മിജ്ജെ കാലാ ഉപറാംതെ, യോ ബംഗളാവു കോണ് ചൊവംചാക് നത്തില്ലെ മംതാരെ മനിഷാം ബെഗേക് ബോറോവുനു ദൊവ്വോറുകാ.  തജ്ജെ ബര്‍പ് സര്‍പ് സഗ്ഗ് കോര്‍നു, തേം ചോവുനു കഡുചൊ കാമു റമ്മാക് ദീവംകാ. കിണിമമ്മാന് ആഠേയിലെം.        

Sunday, December 12, 2010

അംബ്യാ റൂകു

വര്‍ഡീക് ജാവ്‍നു ബമ്മുണാ മഗലേന് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മെള്ളേലെ സിറ്റീംതു റബ്ബൂനു പൂറൊ ജല്ലെം.  ബപ്പാക്‍യി സിറ്റീംതു ത് കാമു അശ്ശില്ലൊ.  വര്‍ഷാക് ഏക് ഫംത വ്ഹൊള്ളെ വെക്കേഷണാക് ദോനി മസ്സാംക് അബ്ബോഥ്‍യിം വൊച്ചൂനു റബ്ബപ് അസ്സ്.  അമ്മമ്മ ഇഷ്ട് അശില്ലെ ഖാണ് കോര്‍നു ദിത്ത്‍ലി.  ഥംഗച്ചെ സെജ്ജാര്‍ചി ചെര്‍ഡൂംവ് സഗ്ഗ് മേള്‍നു നിപ്പൂനു ഖേളു, ധാവും, ഉഡുക്കിമാറ്പ്, ആദി ഖേളു സഗ്ഗ് ഖേള്‍നൂയി, ഗീംത് മണപ്, കണിയൊ സംഗപ്, അന്താക്ഷരി മണപ് ആദി സഗ്ഗ് കോര്‍നൂയി ദീസ് ഗെല്ലേലെ കൊള്‍ന്നാ.  റുക്കാചേരി വിംദുളൊ ഘാല്‍നു ഝൂം കാഡപ് അവംക്ക ചാംഗ് പ്രീതി അശ്ശില്ലെം കയിരെം ത്. 

തവ്വളി ത് അംബൊ പോണോസു സഗ്ഗ് പിക്കുച്ചൊ വേളു. റൊസ്സു പിവംച്ചൊ അംബ്ബൊ അസ്സ്, പെസ്സൂനു ഖവംച്ചൊ അംബൊ അസ്സ്. ഖല്ലാ പൊഡ്ചൊ സൊവദു അയ്‍ക്കിലേരി ധാവുനു വൊച്ചൂനു കാണു ചിര്‍ഡൂനു ഏകു മോവു കോര്‍നു ചൊം‍ചീക് ഏകു സോസു ഘാല്‍നു റൊസ്സു വൊഡ്ഡൂനു പില്ലേരി കസ്സോലൊ സുവാദുകിം? മോവു സരി ഗൊഡൂ അസ്‍തോലൊ.  തേം സഗ്ഗ് വിസറൂക് ജായിനാ. 

സിറ്റീംതുലെ ഫ്ലാറ്റാംതു ഥകൂനു ഗാവാംതൂലെ ഘര്‍ക്കഡെ അയിലേരി ചെര്‍ഡുവാംക് പക്ക് ദവര്‍തനി.  സന്ന് ചെര്‍ഡൂംവ് കര്‍ട്ടേംതു വൊല്ലി റേവ് ഭോര്‍നു ദമ്മൂനു ജഗലേരി ഉംതി ഘാല്‍നു റേവേംചൊ അപ്പൊ കര്‍തനി.  ബൊണ്ടൊ കാണു തേറു കര്‍തനി.  പക്കുളേചൊ പൊന്തു, ദിവ്വൊഡു, സഗ്ഗ് കൊര്‍നു ഖെള്‍തനി. തേ ദീസ് മിഗ്ഗേലെ ഉഡ്ഗസാംതു മാത്ര് ത് അസ്സയി.  മക്ക തൊ കാലു വിസറൂക് ജവ്ന്ന.  റിട്ടയര്‍ ജായനാ ഫഡേന് പുണേയി, ഗാവാംതു വൊച്ചൂനു റബ്ബൂകാ മ്ഹള്ളേലി ആശ മന്നാചെ ഖല്‍ചെ തട്ടാരി പള്ളേലി അസ്സയ്.  ഗാവാംതു ഗെല്ലേരി അംബൊ പെസ്സൂനു ഖത്ത്‍നി, ഉമ്മ്ണ് കോര്‍നു ഖത്തനി, ഗൊഡ്ഡാ അംബട് കോര്‍നു ഖത്തനി, പൊണ്‍സാ പത്തളി, ഗോറൊ തൊള്ളോലൊ ആശ ഭരീത് ഖത്തനി. അമ്മമ്മാക് ഖൂബ് കാമ്.  ജല്ലേരീയി നതുറാംക് കോര്‍നു ഖാവൊവംചാക് അമ്മുമ്മാക് വ്ഹോഡി പ്രീതി ത്.  ഖേള്‍നൂയി, ഖവുനൂയി പൂറൊ ജവംചെ ഫൂഡെ വെക്കേഷന്‍ സര്‍തനെ.  ബപ്പ യേവുനു അവംക വൊര്‍തോലൊ.  മിഗ്ഗേലെ ജീവിതാക് സുഖ് സന്തോഷു മെള്ളേലെ മൂല് കാറണ് തേ വെക്കേഷന്‍ കാലാചൊ ഏകു സംഭവു ത്.

മക്ക ബാറ വര്‍ഷ് പ്രായ്. ഗാവാംതു വച്ചാനീക് ലഗ്ഗിച്ചെ ഘര്‍ക്കഡെ നവീംചി മനീഷ് ഭാഡേക് റ്ബതായി മ്ഹോണു അയികീലെം.  ദോനി ദീസ് ത് ജല്ല്യായ് തന്നി റബ്ബൂക് യേവുനു.  ഏകു ബാങ്ക് മാനേജറു, ബായില്, ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ചെര്‍ഡൂംവ്. തേ കാലാക് ബാറ വര്‍ഷ് ജല്ലേരി ചെല്ലീയൊ വഡ്ഡു ആറാംബീലെം മ്ഹോണു ത് ആബു അമ്മുമ്മ സഗടാലോയി വിശ്വാസു.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ചെല്ലേക് പന്നേറ വര്‍ഷ് അസ്സയ്.  ചെല്ലിയേക് ആഠ് വര്‍ഷയിം അസ്‍തനി.  സിറ്റീംതു വഡ്ഡല്ലെ അവംക യേം കായിം കള്‍നാ.  തംകായിം അമ്മി ഖേളൂക് ഉള്‍ദീലിം.  അമ്മുമ്മാന് സംഗീലെം "തൂം അത്ത് വ്ഹൊള്ളി ജത്ത നവേ, ചെല്ലേംചെ ഖംചീംതു വൊച്ചൂനു ഖെള്‍ചെം കായിം ചാംഗ് നയി".  ഹാംവെ "ഹൂം" മ്ഹള്ളെ. 

തെദ്ദൂസ് അംബെ റുക്കാപന്താക് ബെസ്സൂനു ഹാംവെ ഗവംചെ ചെര്‍ഡുവാംക് ചിട്ടാംചൊ ഖേളു ശിക്കേയിതാനി.  ഗവ്ംചെ ചെര്‍ഡുവാംക് നവോ ഖേളു ശിക്കൂക് താന് അശ്ശില്ലി.  തവ്വളി പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ചെ ചെല്ലോയ് ലഗ്ഗി അയിലൊ.  സംജേ വേളു.  ഭസ്ഭസീചി വാരെം യെത്ത.  ഏകു സുക്കൊ പല്ലൊ യേവുനു തേ ചെല്ലേ മത്തേരി പൊള്ളൊ.  വാരേന് എദ്ദെ പല്ലേ പിട്ടൊ തജ്ജെ ദോളേംതൂയി പൊള്ളൊ.  തോ റബ്ബൂനു ദോളൊ ഘഷ്ടീത ദിക്കൂനു ഹാംവ് ലഗ്ഗി ഗെല്ലി.  തഗ്ഗേലെ ദോളേംതു ഏക് ഫുംകൂനു ദില്ലെം.  കോയിരു ഗെല്ലൊ.  ആബു ഥംഗ റബ്ബൂനു ചൊയിതാലൊ ഹാംവ് നേണ്. കൊപ്പാന് തംബീഡൊ ജാവുനു ആബു അയിലൊ.  താണെ മത്തെം ബവ്ഗേയിലെം, ഹാംവ് ദോളേംന്തു ഫൂ മര്‍ലെം.  അബ്ബോക് ഇത്തി ദിസ്സലെ മ്ഹോണു മക്ക തവ്വളി കള്ളേനാ. 

അബ്ബോന് തേ ചെല്ലേക് കൊപ്പൂനു ധവംഡായിലൊ.  തോ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലൊ.  മഗ്ഗീരി ഹാംവ് തക്ക ദികിലോനാ.  ബപ്പാന് യേവുനു മക്ക വെല്ലി.  മഗ്ഗീരി വെക്കേഷനാക് ഹാംവ് ഗാവാംതു റബ്ബൂക് ഗെല്ലേനാ.  മഗ്ഗീരി അയിക്കീലെം, തീം തേ ഘര്‍ക്കഡെ ഥകൂനു ദോനി ദീസ് ഭിതേരി ഗെല്ലി മ്ഹോണു.  മിഗ്ഗേലെ മന്ന് ദുക്കനെ.  ഹാംവെ കാറണ്‌വേ തന്നി ഘറ് പര്‍തല്ലിം?  തേ ചെല്ലേലെ നാംവ് സരി മക്ക കള്‍നാ.  ദോനി അംബൊ തക്ക മെള്ളേരി ഏകു തോ മക്ക ദിത്തോലൊ.  ദോനി തീനി ഫംത താണെ മക്ക ദില്ലോലൊ അസ്സ്.  ഇതേയിം റസ്പതി ഉല്ലേയിതോലൊ.  നംതന ബല്ലാവ്പണ് കായിം ഹാംവ് ദികിലേനാ. 

മഗ്ഗീരി വെക്കേഷനാവേളാരി ഡ്രായിംഗ്, പെയിംടിംഗ് സഗ്ഗ് ശിക്കൊവംചെ ക്ലാസാക് വത്താനി.  എക് വര്‍ഷ ടെഡ്ഡിബെയര്‍ കോറൂക് ശിക്കീനി. അനിയേക് വര്‍ഷ ശിവണി ശിക്കീലി. തശ്ശി എക്കേക് വര്‍ഷ നവീം നവീംചി കയിരിം ശിക്കൂക് മന്ന് ലഗ്ഗനെ.  തശ്ശി ധാ വര്‍ഷ ഗെല്ലിം.  മിഗ്ഗേലെ പോസ്ട് ഗ്രാഡുവേഷന്‌യി ജല്ലെം. 

ബപ്പാന് മക്ക സൊയ്‍രീക് ചൊവംചാക് ആറാംബീലെം. ജാതക് ചോവ്നു എക്ക്‍യി പോണു ഏനാ.  വര്‍ഷ് ഏക് ഗെല്ലെം.  അമ്മാക്‍യി ബപ്പാക്‍യി മന്നാംതു വിചാറു. മല്‍ഘടെ ഭാവാക് കാമു ജല്ലൊ.  അനീക് മിഗ്ഗേലി വര്‍ഡീക് ലഗേന് ജല്ലേരി ത് അമ്മബപ്പാക് സമാധാന്.  ഭയ്‍ണീക് വര്‍ഡീക് ജാവനത്തില്ലെം വര്‍ഡീക് കൊര്‍ന്നാ മ്ഹോണു മന്നാംതു ഘാംടി ഘാല്‍നു ബെസ്സലൊ ത് ഭാവു.  തീവ്‍യി ലഗ്ഗിച്ചെ ശിവപാര്‍വതി ദെവളാംതു വൊച്ചൂനു സോമാറാ പായിംപഡ്താലി.  ഏക് ചെല്ല്യാലെ മന്ന് തിജ്ജെ ഖത്തീരി ദുക്കല്ലെം അസ്സ്.  മന്ന് ജാണ് ജാവ്‍നു നയി.  തഗ്ഗേലൊ സ്രാപുബിവേ?  കാമാക് തിക്ക സോഡൂക് ബപ്പാക് മന്ന് നാ.

ഏക് ദീസ ബപ്പാലൊ ഏകു സംഗാതി ഘര്‍ക്കഡെ അയിലൊ.  താണെ വര്‍തമാനാചെ ഭര്‍ശി സംഗീലെം.  താണെ വൊള്‍ക്കുച്ചൊ ഏകു ചെല്ലൊ, സോഫ്‍ട്‍വെയര്‍ ഇന്‍ജിനിയര്‍.  ഏക് മല്‍ടി നാഷണല്‍ കന്പനീംതു കാമു കര്‍ത.  തോ ദോനി വര്‍ഷാംചെ പ്രോജെക്ടാക് ജാവുനു അമേരിക്കേക് ഗെല്ലോലൊ. യെത്തലെ മസ്സാംതു പൊര്‍തൂനു യെത്ത. അയിലേരി ലഗീചി ഏക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നു സോഡുകാ മ്ഹോണു തഗ്ഗേലൊ ബപ്പ സംഗ്താലൊ.  ബപ്പ ബാംഗ്ളൂറാക് ഘറ് കോര്‍നു റബ്ബത.  "ഏക് വൊച്ചൂനു ചോയി.  ഥോഗഡവേളാരി ഒവ്സുയാത്". 

ബപ്പ ലഗീചി ഥംഗ ഗെല്ലൊ.  ജാതക് പര്‍തീനെ.  മിഗ്ഗേലെ ഫോട്ടോയി തംക ദില്ലെം.  ധാ ദീസ് വച്ചാനീക് തംഗേലെ ബര്‍പ്പ് അയിലെം. ജാതക് പോണു യെത്ത.  ചെല്ലിയേലെം ഫോട്ടോയി തംക ഇഷ്ട് ജല്ലെം.  ചെല്ല്യാന് അയിലേലെ എര്‍ദൂസ അമ്മി പെല്‍താംതു യെത്തായി.  ചെല്ലേന്‌യി, ചെല്ലിയേന്‌യി എല്‍തപെല്‍താംതു ദിക്കൂനു ചിന്നാ മ്ഹോണു സംഗിലേരി മുക്കാരി വൊച്ചും. 

ബപ്പാലെം മന്ന് ഏക് ലോവു ജല്ലെം.  ’ധാ’ വര്‍ഷ് ഊണെ ജല്ല്യാവരീചി അമ്മ ധാവുനു ഭൊവ്‍ംത.  തന്നി സംഗില്ലൊ ദീസു എത്ത തശീചി, തിക്ക മന്നാംതു ‘ധാ പാംച്’ എവംചാക് ആറാംബിലെം.  സന്തോഷാന് അശ്ശില്ലെ അമ്മബപ്പാക് ദുശ്ശേരി മന്ന് ദുക്കൂനിയെ ദേവാ, ബപ്പ കാമാക് പെട്ടേയിത ജല്ലേരി പുണേയി മന്നാംതു ഉതുലോചി പ്രയാസു ദിസ്സുന്നാ അശ്ശില്ലെം. മന്ന് ദുക്കൂനു തീ പായിംപള്ളി.  തന്നി സംഗില്ലൊ ദീസു അയിലൊ.  അമ്മാന് സത്കാറാക് ഊണാവു കായിം ഏവ്നത്തില്ലെ ലെക്കാന് ഖാണ് സഗ്ഗ് കെല്ലെം.  ഘറ് പുഡ്ഡി സഗ്ഗ് പുസ്സൂനു മിന്‍മിനേത.  തീണെ ആഠേയിലെം.  മന്ന് പുഡ്ഡി സഗ്ഗ് വൊച്ചൂനു ഫൂട് ജല്ലെം ജല്ലേരി ചിന്നാ അശ്ശില്ലെം.  സംഗില്ലെ ദീസ തീം അയിലിം.  അമ്മായി ബപ്പായി പുത്തൂയി മാത്ര് ത് അശ്ശില്ലിം.  തംക അവംഗേലെ ഘറ്, മനീഷ് സഗ്ഗ് ഇഷ്ട് ജല്ലി മ്ഹോണു തംഗേലെ തൊണ്ടാരി ദിക്കില്ലി തൃപ്തി ദിക്കൂനു മക്ക ദിസ്സലെം. അമ്മാന് ഖാണാ പോളേറു വെല്ലെ മഗലേന്, കാപീചെ ട്രേ ഘേവ്നു ഹാംവ്‍യിം ഗെല്ലിം.  ചെല്ലൊ മക്ക ദിക്കൂനു തോണ്ടാരി ഥക്കൂനു ദോളെ കാണാ മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്സലെം.  മക്ക പെല്‍താംതു ചൊവംചാകചി ജായിനാ.  തഗ്ഗേലെ അമ്മബപ്പാന് നിവംഗില്ലേക് ഹസ്സൂനു സമാധാന് സംഗൂനു ഹാംവ് ഭിത്തേരി ഗെല്ലിം. 

അമ്മ മിജ്ജെലഗ്ഗി യേവുനു "ചെല്ലെയാക് തുജ്ജെലഗ്ഗി ഉല്ലോവംകാ ഖയിം, പെല്ലെ കൂഡാംതു വച്" മ്ഹോണു സംഗീലെം. ഹാംവ് ഭയ്യാന്‌യി ലജ്ജേന്‌യി തേ കൂഡാംതു ഗെല്ലിം.  ബപ്പാലെ കൂഡ് ത് തേം. തംതു ഏക് മേശേയിം ദോനി കദലയിം അസ്സയി.  എക്കാരി തോ ബെസ്സലാ, അനിയെക്കാരി ഹാവ്‍യിം ബെസ്സലിം. 

താണെ നിവംഗീലെം "മക്ക വള്‍കീലിവേ"?  ഹാംവ് മത്തെം ഉബ്ബാറും തജ്ജെ തൊണ്ടാരി ചൊയിലിം, ദിക്കില്ലേവരി ദിസ്ത. ഖംതേയിം? ഹാംവ് തശ്ശി റബില്ലിം ദിക്കൂനു താണെ ഹസൂനു നിവംഗീലെം.  "ധാ ബാറ് വര്‍ഷ് ഫൂഡെ, മിഗ്ഗേലെ ദോളേംതൂലൊ കോയിരു ഫുംകൂനു പെല്ലേം ഘല്ലേലെ ഖതീരി അമ്മി ദൊഗ്ഗാനീയി തുഗ്ഗേലെ അബ്ബോലെ സോവെ ഘെത്തല്ലെ ഉഡ്ഗാസു അസ്സവേ?  തീം കയിരിം ഹാംവ് അത്തയിം മിഗേലെ അമ്മബപ്പാലഗ്ഗി സംഗിലേനാ.  അവംഗേലെ ഭാഗ്യാക് മിഗ്ഗേലെ ഭയ്‍ണി ലഗ്ഗി നാ അശ്ശില്ലി.  ബപ്പാലെ മിത്രാന് ബപ്പാലെ ഓഫീസാചേയി മിഗ്ഗേലെ സ്കൂളാചേയി ലഗ്ഗി ജാവുനു ചാംഗ് ഏക് ഘറ് കാണു ദില്ലെം.  ബപ്പാക് തേം ചാംഗ് മ്ഹോണു ദിസ്സലെം ദിക്കൂനു, ദോനി ദീസ് ഭിതേരി അമ്മി ഘറ് പര്‍തീലെം". 

"അബ്ബോന് മക്ക സൊവംചാനീക്, തുജ്ജെ ഖത്തീരി ത് ഹാംവ് സോവെ ഘെത്ത മ്ഹള്ളേലെ വിചാറാന് റബ്ബില്ലെ തുഗ്ഗേലെ തോണ്ട് അത്തയിം മിജ്ജെ മന്നാംതു അസ്സ്.  അമ്മി ലഗീചി ഗെല്ലിം ദികൂനു മിഗ്ഗേലെ ബപ്പാലെ നാംവ് സരി തുഗ്ഗേലെ അബ്ബോഥംച്ചാക് കള്‍നാ.  അമ്മി തെദ്ദൂസ് മന്നാംതു സ്വപ്നാംതു ആഠോവനത്തില്ലെ കയിരേക് സോവെ ഘെത്തലെ.  ദേവാന് അവംക എക്കഡെ കോര്‍കാ മ്ഹോണു ആഠേയിലേനെ അസ്തനെ.  ചൊവംകൊ.  തുക്ക ഇത്തി കീ ദിസ്‍ത"? 

"മക്ക അത്ത് പരേന് ഹാംവ് ജാവുനു എകലേക് സോവെ ഘാലേയിലേ മ്ഹള്ളേലെ ഏകി ഖംകൂഡി  മന്നാംതു അശ്ശില്ലി. അത്ത് മന്ന് ഫുട്ചി ജല്ലെം.  മക്ക ഏകി ആശ അസ്സ.  ഹാംവ് തേ ഉപറാംതെ തേ ഗാവാംതു ഗെല്ലേനാ.  വര്‍ഡീക് ജാവുനു ജത്തേരി അവംക ഏക് അബ്ബോഥ്‍യിം വൊച്ചുകാ.  അംബേ കാലാക് ഗെല്ലേ പൂറൊ.  അബ്ബോക് അത്ത് കായിം നജ്ജ്.  തേ അംബേ പന്താക് വൊച്ചൂനു ഏക് വാരെം ഘേവുനു വാരേംതു ഖല്ലാ പൊള്ളോലൊ അംബൊ കാണു റൊസ്സു വൊഡ്ഡൂനു പീവംകാ".  തക്ക ഹാസു അയിലൊ. 

താണെ സംഗീലെം, "ദോളേംതു കോയിരു പ്‍ള്ളേരി ഫുംകൂനു ദീവംകാ.  കോണ് സൊവ്ന്നാ നവേ. അബ്ബോലഗ്ഗി ഹാംവ് കോണ് മ്ഹോണു സംഗൂനീയെം.  അവംക മന്നാംതു ഥകുനു വൊച്ചൂനത്തില്ലെ ദൊവറൂക് അശ്ശില്ലിം, അവംഗേലെം ജാവുനു ദേവാന് ദില്ലേലിം തീം നിമിഷ് വണ്‍ടെ ഘാല്‍കാനക്കാ".

അമ്മി കൂഡാംതു ഥകൂനു ഭായിര് അയിലിം.  അവംഗേലെ തൊണ്ടാരി ഥകൂനു അവംഗേലെ മന്ന് തന്നി വച്ചീലെം.  വര്‍ഡികേ ദീസു ചൊയിലിം. വര്‍ഡീക് ചന്ത് ജാവുനു ജല്ലി.  അമ്മി അബ്ബോലെ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലിം.  അബ്ബോലെ പയ്യാം അപ്പോണു പായിം പള്ളിം.  അമ്മുമ്മാന് നതുവാകയി നതിയേക്‍യി വാഡൂക് സ്വാദിഷ്ട് വിഭവ് കെല്ലേലെം.  ഖാണ്, ജെവ്വണ്, പര്‍മാംതു ഭോവംപ് സഗ്ഗ് ജല്ലെം.  അംബേ പന്താക്‍യി ഗെല്ലിം.  ദോനിചാരി അംബ്ബേയി മ്ഹെള്ളെ.  ആബു ബഡിയേ ബളാരി ചൊവംകൂനു അംബേ പന്താക്‍യി പവലൊ. അബ്ബോന് സംഗീലെം "യേ വര്‍ഷ അംബൊ ഭോര്‍നു ധൊര്‍ലോലൊ അസ്സ്.  ധാ വര്‍ഷീം യേ വര്‍ഷ ത് ഉതുലോചി അംബൊ ജല്ലാ".  മിഗ്ഗേലേയി ബമ്മുണാലേയി ദോളെ ഏക് ഉല്ലേയിലെ.  ആബു സംഗ്ത്ചി അസ്സ്.  സെജ്ജാര്‍ചി ചെര്‍ഡൂംവ് കെദനായി ഹംഗ ത് അസതനി.  അമ്മി അബ്ബോ മഗലേന് ഘറാംതു ഗെല്ലിം.  അവംക ലഗീചി ഉള്‍ദൂനു ബെസ്സോവുനു അബ്ബോന് സംഗീലെം, "ഹാംവെ മിഗ്ഗേലെ ജഗ് സഗ്ഗ് മിഗ്ഗേലെ കാലു ജത്തേരി കഡ്ചെ ലെക്കാന്, പുതാകയി, ദുവേകയി, നതുറാംകയി വണ്‍ടെ ഘാല്‍നു ദെവ്വര്‍ലെം. യേം പറമയി ഘറയി മിഗ്ഗേലെ നത്തീക് ത് ഹാംവെ ദവ്വര്‍ലെയാം.  ഉത്തൂലെ വര്‍ഷീം കീം തൂം അയ്‍ല്യാ.  മിജ്ജാന് നജ്ജ് ദിക്കൂനു ത് വര്‍ഡികേക് ഹാംവ് അയിലോനാ". 

ഹാംവ് കായിം ഉല്ലേയിലേനാ. ഹസ്സൂനു അബ്ബോലെ പായ് പൊര്‍സൂനു ദില്ലെ. 

അത്ത് വര്‍ഷ് ഉത്തൂലിം ജല്ലിം.  ആബു അനീക് അമ്മൂമ്മ അംക സോണു ഗെല്ലിം.  മിഗ്ഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംകയി വര്‍ഡീക് ജല്ലി.  അനീക് തേം ഘറ് ചാംഗ് കോര്‍നു പറമാക് മതില് ഘാല്‍നു ഗേറ്റ് ദൊവ്വോറുകാ.  ഥംഗ വൊച്ചൂനു റബ്ബുകാ. ഇതേയിം  വോവുനു കോറുയത്.  പൊര്‍ണൊ അംബേ റൂക് അത്തയിം അസ്സ്.  അമ്മി വൊച്ചൂനു റബിലേരി വെക്കേഷനാക് അവംഗേലിം നത്തുറ്‍യിം എത്തനി.  വാരേംതു പൊഡുചൊ അംബൊ കാണു റൊസ്സു പിത്ത്‍നി,

"ഇത്തി ചിന്തേരി അസ്സ്" മ്ഹോണു നിവംഗൂനു ബമ്മൂണു അയിലൊ.  തീണെ തിഗ്ഗേലി ചിന്ത തജ്ജെലഗ്ഗി സംഗീലി.  താണെ ഹസ്സൂനു സംഗീലെ, "അംബേചൊ റൊസ്സു പിവംചെ ചിന്നാ, ദോളേംതൂലെ കോയിറു ഫുംകൂക് വച്ചാനജ്ജ് മ്ഹോണു തംചെലഗ്ഗി സംഗുകാ" മ്ഹോണു സംഗൂനു തോ ഹസ്സീലൊ.  തീവ്‍യി തംതു എക്കഡെ ജല്ലി.                  

Sunday, November 28, 2010

ബപ്പാലൊ മോഗു - ഭാഗു 3

അത്ത്ം പുത്താക് വര്‍ഷ് അട്ടാവീസ്. ഇന്‍ജിനിയര്‍. തക്ക ഥംഗ പാവോവുംചാക്, തീണെ കള്ളേലെ കഷ്ട് വോഡ് ത്. ബപ്പാലെ മുക്കാരി ഹാതു ഉദ്ദാരി കോര്‍നു തിഗ്ഗേലെ പുത്താക് ശിക്കോവുംചാക് തിഗ്ഗേലൊ അഭിമാനു അയിക്കനാ അശ്ശില്ലൊ.  തേ ദിക്കൂനു തീണെ ബീ.എഡ്ഡ് കള്ളെം.  ബപ്പാ പായ് ദോര്‍നത്തില്ലെ തക്ക വഡ്ഡൊവുംചെ ബെഗേക് ലഗ്ഗിചെ സ്കൂളാന്തു കാമു കര്‍ത്ത.  ദെവളാംതു ദവ്വോര്‍ന്നു അപമാനു ജല്ലെ ഉപറാംതെ രമേശാന് വെഗ്ഗളി വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ദൊഗ്ഗജാണ് ചെര്‍ഡൂംവ് അസ്സ് മ്ഹോണു അയിക്കീലെം.  തിക്ക ആശ്വാസു  ജല്ലൊ.  തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാലെ ഖമണ്ട് കാറണ് രമേശാലൊ ജന്മു വ്യര്‍ത്ഥു ജല്ലോനാ നവേ. 

കാലു വത്ത തശീചി, കെല്ലേനെ കായിം സമ് നയിം അശ്ശില്ലെം മ്ഹോണു ശേണേയി മമ്മാക് മന്നാംതു ജല്ലെം.  ധുവ്വേന് ഹസ്സൂനു ദികിലേനാ.  നത്തുവാന് സരി ലഗ്ഗി യേവപ് നാ.  പൂതു ശികവണ് ജാവുനു കാമു മേള്‍നു തഗ്ഗേലെ കയിരെം ചൊയിത.  ബായില് ധുവ്വേലെ വിചാറാരീചി മോര്‍നു ഗെല്ലി.  അത്ത് കോണ് ചൊവംചാക് നത്തില്ലെ ബപ്പാക് ചൊവംചൊ ധര്‍മു തിക്ക അസ്സ് ദിക്കൂനു തീ ചൊയിത്ത.  തിഗ്ഗേലെ മന്നാ ഗൂണാന് ത് തീ ചൊയിത മ്ഹോണു തിഗ്ഗേലെ ജീവിത് നാശു കെല്ലേലെ ബപ്പാക് കള്‍ത.  പൂതു ലീവ് മെള്‍ത തകീത് യെത്തോലൊ.  വൊഡ്കയ്യൊ ഘേവുനു ബെസ്സുനു ഇത്തി മെള്ളെം?  ചാംഗ് ഏക് ജവുയാംക് ധവുണ്ടാവുനു ധുവ്വേലെ ജീവിത് നാശു കെല്ലോലൊ മ്ഹോണു ഗവുംചൊ ലോകു മഹ്ണ്‍തായി കന്നാന് അയിക്കില്ലെം അസ്സ്.  ജവിയാംന് വെഗ്ഗളി വര്‍ഡിക് കെല്ലെ ഉപറാംതെ മാപ്പ് നിവംഗുനു ധുവ്വേക് വോര്‍നു സോഡൂകയി വാട് നാ.  ധുവ്വേ തൊണ്ടാക് ചൊവംചാക് തക്ക ജായിനാ.  ധുവ്വേ ഹത്താന് ഖവംചെ റീണ് സൊര്‍ചാനീക് ശേണേയി മാമു ഗെല്ലൊ.  അത്ത് അമ്മായി പുത്തൂയി മാത്ര് ത് ഥംഗ അസ്സയി.  ലഗീചി ധക്കുല്‍ഭാവു ട്രാന്‍സ്‍ഫര്‍ മേള്‍നു ഗാവാംതു റബ്ബൂക് യെത്ത. 

പുത്താക്‍യി ബാംഗ്ളൂറാക് ചാംഗ് കന്പനീംതു ഇന്‍ടര്‍വ്യൂ‍ ജല്ലെം.  സാന് കാമാംതു ബെസ്സൂനു ചാംഗു കാമു സൊദിതാലൊ ത് തൊ. തോ കാമു തക്ക മെള്ളേരി തജ്ജെ ലഗ്ഗി വൊച്ചൂനു റബ്ബുകാ.  തക്ക ഏകി വര്‍ഡീക് ലഗേന് ജല്ലേരി മിഗ്ഗേലെ കാമു ജല്ലൊ. 

താണെ സ്വല്‍പ് വോഡു ജവംചാനീക് തീണെ തജ്ജെ ലഗ്ഗി ജല്ലോലൊ സംഭവു സഗ്ഗ് സംഗില്ലൊ ത്.  തക്ക ബപ്പാക് ദിക്കൂക് മോഹൂയി അശ്ശില്ലൊ ത്.  രമേശാലെ ദാന്പത്യാംതു അപശബ്ദു കായിം യേവ്നീയെ മ്ഹോണു അശ്ശില്ലെം ദിക്കൂനു തീണെ തക്ക സൊള്ളോനാ. 

സാംജ് ജല്ലി.  പോറോബു മമ്മൂയി വെഗ്ഗളൊ എക്കോലോയി കോര്‍നു സൊയിരികേ കയിരേക് അയിലിം. രത്നാകോറു അശ്ശില്ലൊ ദിക്കൂനു തോ ഉല്ലൊവുംചാക് ബെസ്സോലൊ.  തിക്ക മുക്കാരി വച്ചാകയി ഇഷ്ടം നാ.  ജല്ലേരീയി കാപ്പി അനീക് ഖാണ് വോര്‍നു ദവ്വര്‍ല്ലെം.  അനീക് തീ ഭിത്തേരി ഗെല്ലി. 

ജാതക് പര്‍തീലെം.  ധാ ദീസ് വച്ചാനീക് ചെല്ലിയേക്‍യി ചൊയിലിം.  ചെല്ലി പുത്താക് ഇഷ്ടം ജല്ലി.  വേസ്ത് സനീചി ജാവുനു ത് കെല്ലേലി.  തെദ്ദൂസൂചി വര്‍ഡികേ ദിസ്സൂയി ചൊയിലിം. 

തഗ്ഗേലൊ ബപ്പ ലഗ്ഗി നാമൂ.  കശ്ശി ജാണവപ്? തിക്ക വിചാറു.  "ബപ്പാക് കശ്ശി ജാണാവപ് പുതാ?" തീണെ നിവംഗീലെം. 
"തേം കാംയി നാ അമ്മാ, അബ്ബോന് ബപ്പാക് അപമാനു കെല്ലോലൊ നവെ, തേ ദിക്കൂനു യെവുന്നാ അസതനെ.  വര്‍ഡീകെ ബര്‍പ്പാരി ബപ്പാലെം നാംവ് ദവ്വരി.  രമേശാലോയി രത്നാലോയി പൂതു മ്ഹോണു ദവ്വര്‍ല്ലേ പൂറോ."

അമ്മാന് സംഗീലെം "തുഗ്ഗേലെ മിത്രാംക് ഉള്‍ദുകാനക്കവേ?  തുക്ക ആവശ്യാക് ദുഡുവാംചൊ സഹായു പരേന് കൊര്‍ചൊ ഏകു മിത്രു അസ്സനവേ".

"തജ്ജലഗ്ഗി ഹാംവ് സംഗീലെ അമ്മാ.  തക്ക വെഗ്ഗളെ ഏക് വര്‍ഡികേ വൊച്ചുകാ ഖയിം, വൊച്ചൊ അമ്മാ അത്ത് കയിരെം ചൊവുംകൊ."

വര്‍ഡികേ മുര്‍ഥമല്‍ ദീസ മഹേഷു ഏക് ദെവളാംതു വൊച്ചൂനു യെത്താ മ്ഹോണു സംഗൂനു ഗെല്ലൊ.  ദെന്‍പാറ പൊര്‍തൂനു ത് അയിലാ.  തോണ്ട് ഹസ്സൂനു അശ്ശില്ലെം.  എര്‍ദൂസ ഉഡ്‍ദാ മ്ഹൂര്‍തു ജാവുനു വര്‍ഡീകേ ഗെല്ലിം.  വര്‍ഡീക് സൂപ്പര്‍ ജാവുനു ജല്ലി.  രത്നാ തൊണ്ടാരി സന്തോഷൂചി നാ.  ബമ്മുണാന്‌യി തീണേയി കോര്‍നു കോര്‍കാ ജല്ലേലെം നവേ യേം സഗ്ഗ്.  മിജ്ജെ കപലാംതു ഫര്‍ക്കലാംന് ത് ബറയില്യാം.  തീണെ മന്നാക് സമാധാന് ദില്ലെം. 

വര്‍ഡീകേ ജെവ്വണയി ജാവ്നു ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലിം.  ഉംബറാവലേന് വറപ്, ദെവളാംതു പായിം ഘാലപ് സഗ്ഗ് ജല്ലെം. സുന്നേലിം ബന്ധുബാന്ധവ് സഗ്ഗ് അയിലേലിം ത്.  സൂന് വിനയാന് ത് അശ്ശില്ലി.  രത്നാക് തിജ്ജേരി ഇഷ്ട് ദിസ്സലെം. 

എര്‍ദൂസ സക്കാണി ചായ പീവുനു ജവംചാനീക് പുത്താന് സംഗീലെം, "അമ്മാ ആജി ജെവണാക് മിഗ്ഗേലെ മിത്രാന് ഉള്‍ദില്ലെം അസ്സ്.  അവംക തെഗ്ഗാംകയി വൊച്ചുകാ, അമ്മായി വൊഗ്ഗി ഭായിര് സറ്".

അമ്മാന് സംഗീലെ "ഹാംവ് ഇത്യാക് പുതാ? ബപ്പാക് അപമാന് കോര്‍നു അബ്ബോന് പെട്ടേയിലെ ഉപറാംതെ ഹാംവ് പുത്താലെ സ്കൂളാംതു അനീക് പുതാലെ വര്‍ഡികേക് മാത്ര് ത് അയിലേലിം അസ്സ്. തുമ്മി ഗെല്ലേരി പൂറൊ". 

പുത്താന് ജാപ് ദില്ലി "ഹാംവെ മിത്രാക് ഉത്തറ് ദില്ലേലെം അസ്സ്. അമ്മാന് യേവുനത്തില്ലെം അമ്മി വൊച്ചുന്നാ.  യോ അമ്മാ, മ്ഹോണു സുന്നേന്‌യി ബളാന് സംഗുചാനീക് രത്നായി ഭായിര് സര്‍ലി. 

പുത്താലെ മിത്രാന് പെട്ടേയിലേലെ കാറാരി തീം മിത്രാഥ്‍യിം ഗെല്ലിം.  കാറാചൊ സൊവുദു അയിക്കൂനു മിത്രാലെ ബയിലേന് യേവുനു തംക ഘറാംതു ഉള്‍ദീലി.  മധ്യപ്രായ് അശ്ശില്ലി ഏകി ബായ്‍ല്.  പുത്താലൊ മിത്രു പ്രായ് അശ്ശില്ലൊവേ? രത്നാന് ആഠേയിലെം. 

മിത്രാലെ ബയിലേന് സംഗീലെം "ഏക് മിനിട് റബ്ബുകാ, ഹാംവ് ക്യാമറ ഹഡ്ത്ത. തീ ഭിത്തേരി ഗെല്ലി.  തീണെ ക്യാമറ ഹഡ്‍ചെ വേളാരി തിഗ്ഗേലൊ ബമ്മൂണൂയി ബായ്‍ര് അയിലൊ. മഹേശാക് ചോവുനു ഹശ്ശിലൊ, രത്നാലെ ലഗീചി യേവുനു റബ്ബീലൊ.  രത്ന ഇത്തികീ ആഠോവ്‍നു തിക്കാചി വിസ്സോര്‍നു റബ്ബീലി.  ക്യാമറ ക്ലിക് ജല്ലെം.  ഇത്തി സംഭവു മ്ഹോണു രത്നാക് മന്നാംതു ജല്ലേനാ.  തിജ്ജെ ഖന്തേരി ഏകു ഹാതു പൊഡുച്ചാനീക് തീ ഝട് ജാവുനു ഘൂവുനു ചൊയിലി.  രമേശു! വികാരാചെ ആധിക്യാന് തിക്ക ധോര്‍നു റബ്ബൂക് ജല്ലേനാ.  ഥട്ഥടേവുനു ഖല്ലാപോഡൂക് ഗെല്ലേലെ തിക്ക രമേശാന്‌യി ബയിലേന്‌യി കോര്‍നു സെറ്റീരി വോര്‍നു നിദ്ദായിലി.  ചെര്‍ഡൂംവ് നിര്‍ഝൂള് ജാവുനു റബ്ബീലിയാംയി.  രമ്യാന് വൊച്ചൂനു എദ്ദെ ഉദ്ദാക് ഹാണു തിഗ്ഗേലെ തൊണ്ടാരി ഫപ്പുള്ളെം.  പിവുംചാക് നിംബുവേ ഉദ്ദാകയി ഹള്ളെം.

രത്നാന് ലൊവൂചി ദോളെ വിസ്കളായിലെ.  തീണെ ദുസ്സേരി ദോളെ ധംപീലെ. രമേശാന് തിക്ക ധോര്‍നു നീട് കോര്‍നു തക്ക തെംകൂനു ബെസ്സേയിലി.  നിംബുവെ ഉദുക്കാ ഖൊല്ലൊ തിജ്ജെ ഹത്താംതു ദില്ലൊ.  തേ സുരക്ഷിത ഹത്താംതു ബെസ്സല്ലി അമൂല്യ നിമിഷ് തിജ്ജെ മന്നാക് മൃതസഞ്ജീവനി ജാവുനു ദിസ്സലി.  രമ്യാന് നിംബുവേ ഉദകാചൊ ഖൊല്ലൊ കട്കടെവംചെ ഹത്താംതു ഥക്കൂനു കാണ്‍ഘേവുനു തിക്ക പീവേയിലെം.  ഭ്‍യ്യാന് റബ്ബില്ലെ ചെര്‍ഡുവാംക് ഭിത്തേരി പെട്ടേയിലിം. 

രമ്യാന് തിജ്ജെലഗീചി ബെസ്സൂനു സംഗീലെം "അക്കാക് ക്‍സ്സലെ കയിരേക്‍യി അമ്മി അസ്സയി.  വര്‍ഷ് എദീംചി ജാവുനു അശ്ശില്ലെം തുംഗേലെ മേളപ് കശ്ശി അസതനെ മ്ഹോണു ഭില്ലേലിം ത് ഹാംവ്.  അത്ത് ത് മക്ക സമാധാന് ജല്ലെംയാ.

അക്കാന് ബപ്പ കോണ് മ്ഹോണു സംഗൂനു ദില്ലെ ഉപറാംതെ താണെ ഹംഗ യേവുനു ബപ്പാക് ദിക്കീലൊ.  മഗ്ഗീരി അത്ത് പര്യന്ത് സര്‍വ് കയിരീയിം ബപ്പാലഗ്ഗി നിവംഗൂനു ത് തോ കര്‍ത.  മിത്രു മ്ഹോണു സംഗൂനു താണെ കൊണാലഗ്ഗീയി ദുഡ്ഡ് കാണുഘേവപ് നാ.  തക്ക ജായി ജല്ലോലൊ സഹായു ബപ്പ കര്‍ത.  തേം കാണു ഘെവുംചൊ തഗ്ഗേലൊ അവകാശു ത്.  തക്ക മിജ്ജെലഗ്ഗീയി ഭവംണ്ടാലഗ്ഗീയി ചാം സ്നേഹു അസ്സ്. അക്കാക് കോപു എത്തോല്‍വേ മ്ഹോണു കള്‍നാനവെ?  തേ ദിക്കൂനു അക്കാലഗ്ഗി സംഗുകാനക്ക മ്ഹോണു ബപ്പാന് സംഗീലെ.  മിഗ്ഗേലെ അന്നാക് സൊയിരീക് നിവംഗൂനു ഥംഗ പെട്ടോയിലോലോയി അമ്മീചി ത്.  അവംക ഏകി ചാംഗ് സൂന് മെള്‍തലി നവേ.  മായ ചാംഗി സൂന് ജാവുനു മക്ക ചൊയിതലി മ്ഹള്ളോലൊ വിശ്വാസു മക്ക അസ്സ്. 

യേം സഗ്ഗ്  അയിക്കൂനു രത്നാലെ മന്നാക് സന്തോഷു കീം, ആശ്വാസു കീം, കോപു കീം ദിസ്സലൊ മ്ഹോണു തിക്കാചി കള്‍നാ.  തീ അനാഥ് നയി മ്ഹൊള്ളോലൊ ആശ്വാസു ത് ചോഡു അശ്ശില്ലൊ.  ഹജ്ജാ വോഡ് ഇത്തി ജാവംകാ. തീണെ കള്ളേലി തപസ്യ സഫല് ജല്ലി. 

ഉല്ലോവനത്തില്ലെ ബെസ്സല്ലെ രത്നാക് ചോവുനു നിവംഗീലെ "അക്കാക് അവംചേരി കോപു അസ്സവേ?"

രത്നാന് കോപു തൊണ്ടാരി ഹാണു ജാപ് ദില്ലി.  "അസ്സ്, ബപ്പായി പുത്തൂയി എക്കഡെ ജാവുനു മക്ക ദൂറ കെല്ലി നവേ."

"തശ്ശി നയി അക്കാ, സമയു ഏനാഫഡേന് സംഗു മ്ഹോണു ആഠേയിലെം.  രമേശാക് അത്തയി അക്കാക് വംകാണ്സൂക് ത് വേളു അസ്സ്.  മക്ക തേ കയിരെംതു സ്വല്പ് കുസുംഗായോയി അക്കാലഗ്ഗി അസ്സയി" മ്ഹോണു സംഗൂനു തീ ഹസ്സീലി. 

തീ രമേശാലെ തൊണ്ടാരി ചൊയിലി.  ശാന്ത് ജാവുനു ഹസ്സൂനു ബെസ്സല്ലെ തജ്ജെ തൊണ്ടാക് ചോവുനു ഉത്തുല്‍കീം വര്‍ഷീം തീവ്‍യി ഹസ്സീലി.  സംതൃപ്തി ഭൊര്‍ല്ലോലൊ ഹാസു.         

----------------------------------------------------------------------------------------------
തീനി ഭാഗു ജാവ്നു ബറയിലേലി യീ കാണി ഹംഗാ സമാപ്ത് ജത്താ.

Saturday, November 20, 2010

ബപ്പാലൊ മോഗു - ഭാഗു 2

തോ അയിത്താറു അത്ത്‍യിം മന്നാംതു ഥക്കൂനു വച്ചനാ.  വര്‍ഡീക് നക്ക മ്ഹോണു സംഗില്ലെ ജല്ലേരീയി, ബപ്പാ ഭയ്യാന് കായിം ഉല്ലേയിലേനാ.  സഞ്ചെ ചാരി വ്‍റ ജല്ലിം.  രമേശൂയി തഗ്ഗേലി ഭയ്‍ണി രാജീയി, തിഗ്ഗേലൊ ബമ്മൂണൂയി, രമേശാലൊ മമ്മൂയി കോര്‍നു അയിലിം.  ബപ്പ ബപ്പാലൊ പ്രഭാവു ഉല്ലോവ്‍നു ബെസ്സോലൊ.  അമ്മാന് ദില്ലോലൊ ഖാണാ പോളേറൂ ഹാംവെ ഫിദറാന്തു വോര്‍നു ദവ്വര്‍ലൊ. എക്ക്‍ചി ഫംത ദോളെ തഗ്ഗേലെ തൊണ്ടാരി ഗെല്ലെ. ഘൂവുനു ചായ ഹാഡൂക് വച്ചെ വേളാരീചി തേം തോണ്ട് മിഗ്ഗേലെ മന്നാംതു ഥപ്പലെം.  അജ്ജീയി തേം തോണ്ട് ത് മിഗ്ഗേലെ മന്നാംതു അസ്സ്.  ചായ വോര്‍നു ദവ്വര്‍ല്ലി.  ഏക് ഫംത ലഗേന് നെണ്‍തേംചി ചോവുനു ഭിത്തേരി ഗെല്ലി മ്ഹോണു തീ ആഠേയിതാ.   ഏക് തംതുലേന് ദാന്പത്യ ജീവിതാപസൂനു അശ്ശില്ലെം സ്വപന്.  അനിയേക് തംതുലേനി അമ്മാലെ ദാന്പത്യ് ദിക്കില്ലെ ഭയ്യ്.  ബപ്പ ബപ്പാലെ സ്വത്ത് ദുവ്വേചേരി അശ്ശില്ലി മായ, ദിവംചാവച്ചെ സ്ത്രീധനാചി ജഡാണി, സഗ്ഗടാചേയി പസൂനു ഉല്ലേയിതാ അസ്സ്. 

തേം സഗ്ഗ് അയിക്കൂനു ചായായി പീവുനു തീം വച്ചാക് ഉട്ടായിനി.  രാജീന് സംഗീലെം "ചെല്ലി മിഗ്ഗെലെ അന്നാക് ഇഷടം ജല്ലി.  സ്ത്രീധനാചൊ ആഗ്രഹൂയി അവംക നാ.  രത്നാക് ഉപ്പാശി ഘാല്‍നത്തില്ലെം ചൊവുംചാക് അശ്ശില്ലൊ പഗാറു അന്നാക് മെള്‍ത്ത" മ്ഹോണു സംഗൂനു തീം ഗെല്ലിം.  ബപ്പാക് തേം സ്വല്പ് ജഡ് ജല്ലെം ജല്ലേരീയി കായിം ഉല്ലേയിലോനാ.  ദുവ്വേക് ബോറേരി റബ്ബേയിലേവരീചി ജവയാംക് റബ്ബോവുംചാക് ഔസതനെവേ?  തശ്ശി ഗെല്ലി ബപ്പാലി ചിന്ത.  മുക്കാരി വച്ചാം മ്ഹോണു ബപ്പാന് ദവ്വര്‍ലെം.  വെസ്തേക് ദീസു ചൊയിലിം.  ലെക്ചറര്‍ നവേ ജാവ്‍യിം മ്ഹോണു അശ്ശില്ലൊ സൊന്തോഷൂയി ബപ്പാക് അസ്സ്. 

സൊന്നറാ വുല്‍ദൂനു ഘര്‍ക്കഡെ ബെസ്സോവ്നു ഭംഗാറ് കോറൂക് ആറാംബീലെം.  പന്നാസ് പവനാചെ ഭംഗാറ് പുണേയി ദീവംകാ.  സാഠി ജല്ലേരീയി ദീവുയാത്.  എദേംചി സന്‍പ്രായേരി കെല്ലേലെം അസ്സ്.  ധുവ്വേക് ഇഷ്ടം അശ്ശില്ലെ ഭംഗാറ് കോറൂക് സംഗീലെം.  രത്നാകറാക്‍യി രമേശു ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്സലെം.

രമേശാലെ ഘറ്‍ ടൗണാംതു ത്.  ചാം ഘറ്. അമ്മായി ബപ്പായി ചെര്‍ഡൂംവയിം സന്തോഷാന് റബുച്ചെം സ്നേഹു ഭര്‍ല്ലേലെം ഘറ് ത് അശ്ശില്ലെം. രമേശാന് ധാവെംതു ശിക്കുചെ വേളാരി ഏക് അറ്റാക് യേവുനു ബപ്പ ഗെല്ലൊ.  അമ്മ എകിലീചി ജല്ലി.  ബപ്പാലി ബന്ധുബാന്ധവ് സഗ്ഗ് ദൂറ ജല്ലിം.  അമ്മാന് തക്ക ശിക്കേയിലൊ.  ചാം കോര്‍നു വഡ്ഡേയിലൊ.  തക്ക കാമു ജല്ലെ ഉപറാംതെ രാജീക് വര്‍ഡീക് കോര്‍ന്നു ദില്ലി.  അമ്മ കെദനായി സംഗത്ചി അസ്സ് "പുത്താ, തുഗേലെ ചെര്‍ഡാക് ദിക്കൂനു ജാംവകാ മോര്‍കാ മ്ഹോണു ത് ആശ". തേം ദിക്കൂനു രമേശാന് വര്‍ഡീക് കോര്‍യാം മ്ഹോണു ദവര്‍ല്ലെം.  രത്നാക് ദികുചാനിക്‍ചി തക്ക തീ ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്സലെം.  വേസ്ത് രത്നാലെ ഘര്‍ക്കഡെ ത് കോര്‍കാ മ്ഹോണു ത് അശ്ശില്ലെം ജലേരീയി തോ കായിം ഉല്ലേയിലേനാ.  രാജീക് വര്‍ഡീക് കോര്‍ന്നു ദില്ല്യാ രത്നാലെ ഗാവാംതു ത്. 

രമേശാലെ അമ്മാന് തംഗേലെ ഘര്‍ക്കഡെ ത് വേസ്ത് കോര്‍കാ മ്ഹോണു സംഗീലെം.  ധാ ജാണ്ബീ നാ നവേം, എകലോചി പൂതു.  ദെവളാംതു വച്ചാനീക് രമേശാന്‌യി അമ്മാന്‌യി രത്നാക് ദിക്കില്ലി അസ്സ്.  രാജീന് ചെല്ലിയേക് ചോവുനു യെവംചാനീക് അമ്മാലഗ്ഗി സംഗീലെം, "അമ്മാ, രത്ന ചാംഗി ചെല്ലി ത്, തിഗേലെ ബപ്പാക് അഹംകാരി മ്ഹോണു ത് ഗാവാംതു മ്ഹണ്‍തായി". 

അമ്മാന് ജാപ് ദില്ലി "അമ്മി രത്നാക് നവേ ധൂവേ വര്‍ഡീക് കോര്‍നു ഹഡ്തായി, തോ വ്ഹോഡു ജല്ലേരി തക്ക ഹോഡു, അവംക ഇത്തെം?" രത്നാലെ തോംണ്ട് ദിക്കിലേരി തീ ഉസ്സളാഉസ്സളീ മ്ഹോണു ദിസ്സനാ. 

"വയി അമ്മാ", രാജീന് സംഗീലെം. "തിഗ്ഗേലെ അമ്മായി ഏകി സാധ്വി മനീഷി മ്ഹോണു ത് മ്ഹണ്‍തായി". തിക്ക അവംഗേലീചി ജാവുനു അമ്മി ലെക്കിലേരി തീ അവംചെലഗ്ഗീയി തശീചി നവേ അസ്ത്‍ലി. തന്നി ഉല്ലോവംചെ വേളാരി പൂതു പവലൊ.  "ഇത്തി അമ്മാ ഉല്ലേയിതായി"? മ്ഹോണു നിവംഗുനു അമ്മാലഗ്ഗി ബെസ്സലൊ. 

"കായി നാ പുത്താ, രത്നാലൊ ബപ്പ ഏകു വേന്ദ്രു മ്ഹോണു ഗാവാംതു മഹണ്‍തായി മ്ഹോണു രാജി സംഗതാലി."

"തേം ഹാവ്‍യിം അയിക്കീലെം അമ്മാ, രത്ന ചാംഗ് സ്വഭാവാചി ചെല്ലി മ്ഹോണു ത് ഹാംവ് മന്നാംതു കെല്ലെയാം". 

വേസ്ത് രമേശാഥ്‍യിം ചന്ത് ജാവ്‍നു ജല്ലി.  രത്നാലെ ബപ്പാലെ തൊണ്ടാരി മാത്ര് തൃപ്തി നാ.  തക്ക വെഗളേലെ ഊണാവു മാത്ര് ത് ദിക്കൂക് പഡതാലൊ.

ദോനി മാസ് വച്ചാനീക് രാഘവ് ശേണേയിന്, ദുവ്വേലി വര്‍ഡീക് തഗ്ഗേലെ പ്രഭാവാക് സറ്‍ ജല്ലേലെ ലെക്കാന്, ഝാം ഝാം  ജാവുനു കെല്ലി.  മണ്‍ടോവു, മണ്‍ടവി, തജ്ജൊ ശിംഗാറു സഗ്ഗ് ചന്ത് അശ്ശില്ലെം.  ജെവണ്, സക്കാണീചെ ഖാണ്, കാപ്പി സര്‍വയ് സ്വാദിഷ്ട് ത് അശ്ശില്ലെം.  വര്‍ഡികേ കപ്പഡ്, ഭംഗാറ്, രത്നാലെ ഇഷ്ട് തകീത് ത് ശേണേയി മമ്മാന് കള്ളേലെം.  രത്നാലെ അമ്മ വൊര്‍താതംതു ഥക്കൂനു അയിലേലേംലഗ്ഗി വിനയാന് ത് ഉല്ലേയിലേലി.  ഗാംവു സൊഗളോചി വര്‍ഡികേക് ഉള്‍ദില്ലിം ത്.  സഗ്ഗ് വര്‍ഡികേംക് കൊര്‍ചെ പശി ദോനി തീനി റവംദയി ചഡി കെല്ലെലി ത്. 

വര്‍ഡീക് ചൊവംകുച്ചെ വേളാരീയി രത്നാക് ഭയ്യ് ത് അശ്ശില്ലെം.  ബപ്പ രമേശാലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ മനീഷാംക് സാന് കൊര്‍ച്ചെ ലെക്കാന് ഇതേയിം ഉല്ലേയിതോലൊവേ?  വര്‍ഡീക് ജല്ലേരി തീവേയി തംഗേലി ത്.  തംക അയിലോലെ ഊണാവു തിഗ്ഗേലോയി ത്.  മന്നാംതു ആഠോവുയാത് നംതന തിക്ക ഇത്തി കോറൂക് ജത്ത്‍നെ.  രമേശാലെ ഘര്‍ക്കഡെ വൊച്ചൂനു ഉംബറാവലേന് വോര്‍നു ജാവുനു, റത്തീചി പൊര്‍ത്തൂനു ഏവംകാ മ്ഹോണു ശേണേയി മമ്മാന് സംഗീലെം. 

"മിഗ്ഗേലെ സാത് ആഠ് മിത്ര് റത്തി ഘര്‍ക്കഡെ എത്തേലിം ദിക്കൂനു റത്തി തോഡോവു ജത്തോലൊ.  ഫായി സക്കാണി ഏവും മ്ഹോണു രമേശാന് ജാപ് ദില്ലി.  തേം കാംയി ശേണേയി മമ്മാന് അയിക്കിലേനാ. രമേശാന് ജാപ് ദില്ലേലീചി ശേണേയി മമ്മാക് സയിലേനാ.  മത്തേംതു ദുക്കി മ്ഹോണു സംഗൂനു ശേണേയി മാമു ധൂവ്വേഥ്‍യിം ഗെല്ലോനാ.  അമ്മായി രത്നാകോറൂയി കോര്‍നു ഗെല്ലിം.  എര്‍ധൂസ രമേശു രത്നാകയി ഘേവ്‍നു മാവാംഥ്‍യിം അയിലൊ.  ഏകി റാതി ഥംഗ റബ്ബീലിം. 

ദുസ്സേറ ദീസ രമേശാന് സംഗീലെം "അമ്മി ഘര്‍ക്കഡെ വത്തായി ത്".  "നക്ക, ചാരി ദീസ റബ്ബൂനു ഗെല്ലേപൂറൊ". ശെണേയി മമ്മാലി ആജ്ഞ.

രമേശാന് ജാപ് ദില്ലി "പരിഭവു ആഠോവ്നിയെ, ആജി ഭയ്ണി ബമ്മുണാഥയിം വത്ത്‍ലി.  അമ്മാക് എകലീചി റബ്ബോവുംചെ സമ് നയി നവേം.

മഗ്ഗീരി ശേണേയി മാമു കായിം ഉല്ലേയിലോനാ.  രത്നായി രമേശൂയി കോര്‍നു ഗെല്ലിം.  മഗ്ഗീരി രത്ന ബപ്പാഥ്‍യിം അയിലേനാ.  ശേണേയി മാമു ധുവേഥ്‍യീയിം ഗെല്ലോനാ.  ദോനി ചാരി ഫംത അമ്മായി ഭാവൂയി കോര്‍നു യേവുനു ചോവുനു ഗെല്ലിം.  സെന്‍ട്രല്‍ ജെയിലാംതു ഥകൂനു ഭായിര് അയിലേവരീചി ത് രത്നാക് ദിസ്താനെ. 

ഏക് ദേഡ് വര്‍ഷ് ഗെല്ലിം.  രമേശൂയി രത്നായി ഏക് മന്നാന് സ്നേഹു ദീവുനു കാണുഘേവുനു സന്തോഷാന് അസ്സയി ദിക്കൂനു തഗ്ഗേലെ അമ്മാക് ഹോഡു സന്തോഷു.  അമ്മാ സമാന് ത് തീ മയിംക്‍യി ലെക്കീത. 

രത്ന ഗുര്‍ബീണി ജല്ലി.  ദൊഗ്ഗാലേയി  അമ്മാംക് ഹോഡു സന്തോഷു.  അമ്മായി രത്നാകോറൂയി കോര്‍നു ഗൊഡ്സാണീ ഖാണ്‌യി ഘേവുനു ദൂവ്വേക് ചൊവംചാക് ഗെല്ലിം.  എദീചി ഘഡി ഉല്ലോവുനു ബെസ്സൂനു ജെവ്വണ് ജാവുനു പൊര്‍തൂനു അയിലിം.  ശേണേയി മാമു ധൂവേക് ചൊവംചാക് സരി ഗെല്ലോനാ. 

മാസ് ധവലെ.  പൊംസുവന് കോര്‍കാ മ്ഹോണു അമ്മാന് സംഗീലെം.  രമേശാന് സന്തോഷാന് പൊംസുവനാചൊ ഹോമൂയി കെല്ലൊ.  ശേണേയി മാമു അയിലോനാ.  അമ്മ കപ്പഡ്, ഭംഗാറ്, ഖാണ് സഗ്ഗ് ഘേവുനു അയിലി.  ബട്മമ്മാലഗ്ഗി നിവംഗൂനു ബാളാംതീരേക് വോറൂക് ചാംഗു ദീസൂയി ചോവുനു ത് ഗെല്ല്യായിം. 

സംഗില്ലെ ദീസ അമ്മാന് യേവുനു തിക്ക ബാളാംതീരേക് വെല്ലി.  രമേശാക് സോണു വച്ചാക് തിക്ക ദിസ്സനാ.  വൊച്ചുനത്തില്ലെ ജവുന്നാനവേ?  ശേണേയി മമ്മാക് സന്തോഷു ജല്ലൊ.  തിജ്ജേരി വോഡു സ്നേഹു. തിഗ്ഗേലെ പരിചരണ് സഗ്ഗ് ശേണേയി മമ്മാലി ബായില് സഗ്ഗ് സമയാരി കര്‍ത.  മസ്സാന് മാസ് ജാവുനു രത്ന ബാളാംതി ജല്ലി.  ബാളാംതിരേക് ഹള്ളെ ഉപറാംതെ രമേശു രത്നാക് ചൊവംചാക് അയിത്തറാന് അയിതാറ യെത്തോലൊ.  തിക്ക ദുക്കി അസ്സ് മ്ഹോണു അയിക്കൂനു രമേശു ഹോസ്‍പിറ്റലാംതു അയിലൊ. തീ സുഖാന് ബാളാംതി ജല്ലി.  ഭംഗറാ കുട്ടൂകൊ സരീചി ഏകു ചെല്ലൊ.  താണെ അമ്മാക് ഹാണു ചെര്‍ഡാക് ദക്കേയിലൊ.  പുത്താലെ ചെര്‍ഡാക് ഘേവുനു ബെസ്സല്ലെ അമ്മാലെ നിര്‍വൃതി ദിക്കൂനു രമേശൂയി രത്നായി ഹര്‍ഷു പവ്‍ലിം. 

തിക്ക ഘര്‍ക്കഡെ വെല്ലി.  ശേണേയി മമ്മാന് ഹോഡ് കോര്‍നു നാമകരണ് കെല്ലെം.  ചെര്‍ഡാക്, കുര്‍ട്ടാക് ഗൊവംടേക് സഗ്ഗ് ഭംഗാറ്‍ കോര്‍നു ഘല്ലെം.  തഗ്ഗേലീയിം തിഗ്ഗേലീയിം ബന്ധുബാന്ധവ് സഗ്ഗ് നമകരണാക് അയിലേലിം.  അയിത്തറാചെ രമേശു പുത്താക് ചൊവംചാക് യെത്തോലൊ. 

തീനി മാസ് ഗെല്ലെ.  സഗ്ഗട്‍യിം സൂര്യാക് ഘുവംചി ഗ്രഹ് സരി ത്.  ഉട്ടായിലേരി സഗ്ഗടേയിം പള്ളേലഗ്ഗി ധാവുനു പവംതനി.  തോ തഗ്ഗേലെ ദാംത് നത്തില്ലെ തോണ്ട് പിംജൂനു ദക്കേയിതോലൊ.  റന്നീരി ദൂദ് അസ്സ് ജല്ലേരീയി വിസ്സോര്‍നു പള്ളേലഗ്ഗി റബ്ബുനു വത്ത്നി.  രത്ന എക്കേകു ദിസ്സൂയി മെജ്ജൂനു ബെസ്തലി അയിതാറു എവംചാക്.  ദോഗ്ഗയിംകോര്‍നു ബെസ്സൂനു പുത്താക് ഒപ്പുര്‍ബായി കര്‍തനി.  തഗ്ഗേലി ബപ്പമ്മ തീനി മാസ് ജാവുനു താണെ യെവംചെ ദിസ്സൂയി ചോവുനു ബെസ്സലി ത്.  ഫതറാ മന്ന് അശ്ശില്ലൊ ശേണേയി മാമു പരേന് പള്ളേ ലഗ്ഗി കോണ് നത്തില്ലെ വേളാരി ചൊയിതോലൊ. 

രമേശു ചെര്‍ഡാക് ഘര്‍ക്കഡെ ഹാഡൂക് ദീസു ചൊയിലൊ.  തജ്ജെ മുര്‍ഥമലെ അയിതാറ യെവംചാനീക് രമേശാന് ശേണേയി മമ്മാലഗ്ഗി സംഗീലെ "യെത്തലെ അയിത്താറ ഹാംവെ യെവ്ന്നാ. സോമാറ ഭയിണീക്‍യി ഘേവുനു യെത്തോനൊ. രത്നാക്‍യി ചെര്‍ഡാകേയി വോറൂക് ബടമമ്മാന് ചാംഗു ദീസു സംഗ്ഗില്ലൊ അസ്സ്."

ശേണേയി മമ്മാലെ തോണ്ട് പര്‍തനെ.  "തിക്ക വോറൂക് വൊസ്സുന്ന, തുക്ക ജായി ജല്ലേരി ഹംഗ യേവുനു റബ്ബുയാത്".  ശേണേയി മമ്മാന് ഖര്‍ഖറീചി സൊവുദാന് സംഗീലെം. 

രമേശാന് ജാപ് ദില്ലി. "വര്‍ഡീക് ജല്ലേലി ധൂവേന് ബമ്മുണാഥ്‍യിം നവേ റബ്ബുകാ. ഹാംവ് സോമാറ യെത്തോലൊ. ബപ്പാലഗ്ഗി കീ ബമ്മുണാലഗ്ഗി റബ്ബുകാ മ്ഹോണു രത്ന നിശ്ചയു കോറൊ". രമേശു ഗെല്ലൊ.  ഭിത്തേരി ബെസ്സൂനു തംഗേലിം വര്‍ത്തമാന് അയിക്കതാലി ത് രത്ന. രമേശാന് ഹംഗ യേവുനു റബ്ബുന്നാ മ്ഹോണു തിക്ക കള്‍ത.  ബപ്പ ഇത്തി സംഗതോലൊ മ്ഹള്ളേലെ ഭയ്യ് ത് തിക്ക.  മയിന്‌യി ബമ്മുണാന്‌യി ദില്ലോലൊ സ്നേഹു ലെക്കൂക് ജവുന്നാ.  സ്നേഹു ഇത്തി മ്ഹോണു മന്നാംതു കെല്ല്യാ വര്‍ഡീക് ജല്ലെ ഉപറാന്തെ ത്.  ഇത്യാക്‍യി തിഗ്ഗേലെ അഭിപ്രായാക് മോല് അശ്ശില്ലെം ത്. 

ബപ്പാലെ ഭയ്യാന് ഘര്‍ക്കഡെ കോണ് എല്‍തപെല്‍താംതു ഉല്ലൊവുന്നാ.  യന്ത്ര് സരി തഗ്തഗേലൊ കാമു ചൊയിത്‍നി. 

സോമാറ ഫല്ലെം ജല്ലെം.  അമ്മാന് ധൂവ്വേക് ദീവുനു പെട്ടൊവുംചാക് ഖാണ് സഗ്ഗ് കോര്‍നു ദവ്വര്‍ല്ലെം.  "രത്നാന് തിഗ്ഗേലെ ബമ്മുണാഥ്‍യിം റബ്ബുച്ചെ നവേ അവംകായി സഗ്ഗ് അഭിമാനു".

"തുജ്ജെലഗ്ഗി നിവംഗിലേനാ. നിവംഗിനാഫഡേന് സംഗിലേ പൂറൊ. മിഗ്ഗേലെ ധൂവേക്‍യി നത്തുവാക്‍യി ചൊവംചാക് തഗ്ഗേഥ്‍യിം വച്ചാക് മക്ക ജവ്‍ന്നാ.  തോ ജായി ജല്ലേരി ഹംഗ യേവുനു റബ്ബൊ.  മിജ്ജെ ഹാത് ഖാല് പോഡുകാ ദിക്കൂനു ത് സ്വത്ത് കായിം ചോവനത്തില്ലെം തക്ക വര്‍ഡീക് കോര്‍നു ദില്ലേലി". 

സോമാറ ധാ വറാരി രമേശൂയി രാജീയി കോര്‍നു രത്നാക് വോറൂക് അയിലിം.  ചായ പീവുനു സഗ്ഗട്‍യിം വച്ചാക് ഭായിര് സര്‍ലിം.  രമേശാചെ മഗലേന് ചെര്‍ഡാക്‍യി ഘേവുനു  ഭായിര് ദെവലേലി രത്ന ഭില്ലി.  കൊപ്പാന് ആവേഷു അയിലേവരീചി റബ്ബില്ലൊ ബപ്പ.  "റാബ് ഗോ ഥംഗ" മ്ഹള്ളേലി ആജ്ഞ അയിക്കൂനു തീ കഡ്കഡേലി.  അമ്മായി ഭാവൂയി ഭയ്യാന് മൂക് ജാവുനു റബീല്യായിം. 

രത്നാന് റോണു സംഗീലെം, "മിജ്ജെലഗ്ഗി എദ്ദൊ പൂണേയി സ്നേഹു അസ്സ് ജല്ലേരി, ബപ്പാന് മക്ക ആശീര്‍വാദു ദീവുനു ബമ്മുണാഥ്‍യിം പെട്ടോവംകാ". ശേണേയി മമ്മാലെ മന്ന് ലോവു ജല്ലേനാ.  മഗ്ഗീരി അയിക്കില്ലെം ഗര്‍ജന് ത് "മിഗ്ഗേലെ ഉത്തറ്‍ അയികൂനത്തില്ലെം തൂം ഗെല്ലേരി ഹാംവ് ഹംഗ കപ്പാന്‍ഘേവുനു പ്രാണു പെല്ലേന് ഘല്‍തോലൊ".  ഇത്തി കോര്‍കാ മ്ഹോണു കോള്‍നത്തില്ലെം രത്ന റബ്ബീലി.  കൊപ്പാന് ഭിസറാവുനു റബ്ബില്ലൊ ബപ്പ. ഭര്‍ലേലെ ദോളെ പുസ്സൂനു തീ ബമുണാക് ചൊയിലി.  ബപ്പാലെ കൊപ്പാക് ബപ്പാന് ഇത്തേയിം കെല്ലേരി സ്രാപു തിക്ക.  തിഗ്ഗേലി അവസ്ഥ രമേശാക് മന്നാംതു ജല്ലി.  തോ ഇത്തി കര്‍തോലൊ, ബപ്പാന് ഘല്ലേലി ലക്ഷമണ രേഖ ദണ്‍ട്‍വൂനു വച്ചാക് തിക്ക ജല്ലേനാ.  രമേശൂയി ഭയ്‍ണീയി ഗെല്ലിം.  തേ ഉപറാംതെ രത്ന ഹസ്സിലേനാ.  ഘര്‍കഡെ കൊണാലഗ്ഗി ചഡ് ഉല്ലവപ് നാ.  ചെര്‍ഡാലെം കയിരെം മാത്ര് തീ കര്‍ത.  തീണെ ആഠേയിലെം.  ധാംക് ധാ പോണു യെവംചെ ജതകാചെ ഫല് അശ്ശിവേ? 

ദോനി വര്‍ഷ് ഗെല്ലിം.  ചെല്ലൊ തഗ്ഗേലെ ബപ്പാവരീചി റുപളാവംത് അസ്സ്.  തേ വര്‍ഷ ഗാവാംതു ആറടാക് രമേശു ഭയ്ണീലെ ഘര്‍കഡെ ഗെല്ലോലൊ.  രത്നാക്‍യി പുത്താക്‍യി ചൊവംചി താന് തക്ക അശ്ശില്ലി.  രത്നാന് ദെവളാംതു വച്ചാനീക് രമേശാക് ദിക്കീലൊ.  പുത്താക് ദിക്കൂനു താണെ ലഗ്ഗി യേവുനു കള്ളൊ.  ബപ്പാന് പുത്താക് കാണു ഉമ്മ ദിവംചെ ദിക്കുനു തിക്കാചി വിസോര്‍നു രത്ന റബീലി.  ഇടിവെട്ട് സരി സൊവുദു അയികൂനു രത്ന കഡ്കഡേലി.  "കോണ് സംഗീലെം രേ തുക്ക മിഗ്ഗേലെ നതുവാക് കാഡൂക്.?" രമേശു വൊഗ്ഗി പുതാക് ഖല്ലാക് റബ്ബോവുനു ചൊയിലൊ.  കൊപ്പാന് കുദ്ദൂനു യെത്ത ശേണേയി മാമു.  ഭര്‍ല്ലേലെ ലൊക്കാലെ മുക്കാരി തിഗ്ഗേലെ ബമുണാക് അപമാനു കൊര്‍ചൊ ബപ്പ. രമേശു ദേവുനു ഗെല്ലൊ.  ഭൂമി ഫുട്ടൂനു പാതാളാംതു ഗെല്ലേലി ജല്ലേരി ഇത്തി ചാംഗ് അശ്ശില്ലെം മ്ഹോണു രത്നാക് ദിസ്സലെം.  അമ്മാന് ധുവ്വേ ഖംദേരി ഹാതു ഘല്ലൊ.  ഭാവാന് യേവുനു പുത്താക്‍യി കള്ളൊ.  തീം ഘര്‍കഡെ ഗെല്ലിം.  ഇത്തികീം മഹാകയിരെം കെല്ലേലി തൃപ്തി ത് ബപ്പാലെ തൊണ്ടാരി.  തേ ഉപറാംതെ തീണെ ഖയിം വച്ചപ് നാ.  മഗ്ഗീരി രമേശാക്‍യി ദിക്കിലോനാ.  പുത്താലെ സ്കൂളാംതു മാത്ര് ത് തീണെ വച്ചപ്.  തഗ്ഗേലെ ബെഗേക് ത് തീ വര്‍ലിയാ.  നാ ജല്ലേരി ആത്മഹത്യ കോര്‍നു പുണേയി തീ ബപ്പാക് സമാധാന് ദിത്തലി അശ്ശില്ലി.  

---------------------------------------------
തിസ്സോറൊ ഭാഗു ലഗീചി ഘല്‍ത്തായി...

Sunday, November 7, 2010

ബപ്പാലൊ മോഗു - ഭാഗു 1

ആജി മഹേഷാക് സൊയരീക് നിവംഗൂനു യെത്തായി മ്ഹോണു ധക്കുല്‍ഭാവു സംഗതാലൊ. ഏക് പോറോബുമമ്മാലി ചെല്ലി. ബീ.കോം ശിക്കില്ലി. ശികവണ് ഇത്തേയിം ജല്ലേരീയി, ഗുണവന്തി ജാംവ്കാ മ്ഹോണു ത് മിഗ്ഗേലി പ്രാര്‍ത്ഥന.  തക്ക ഏക് ചാംഗ് ജീവിത് ജാവംകാ.  ബപ്പാക് ദിക്കൂനത്തില്ലെം വഡ്ഡല്ലൊ ത് തോ.  തഗ്ഗേലെം ദാന്പത്യ് ചാംഗ് ജാവംകാ മ്ഹള്ളേലി ഇച്ഛ മാത്ര് ത് മക്ക അസ്സ്.  ബപ്പാലി വാശി കാരണ്, മേണാ വാതി സരി ജോള്‍നു സൊര്‍ചൊ ജന്മു നവേം മിഗ്ഗേലൊ.  പുത്താചെ തോണ്ട് ചോവുനു സഗ്ഗ് വിസര്‍ത്ത.  ഹാംവ് സ്വല്പ് ധൈര്യ് ദക്കോവുനു തെദ്ദൂസ് ദേവുനു ഗെല്ലേലി ജല്ലേരി സ്വര്‍ഗതുല്യ് അശ്ശില്ലെം ജീവിത് മക്ക മെള്‍ത്തനെ അശ്ശില്ലെം.  പുത്താക് ബപ്പാലൊ സ്നേഹു മെള്‍ത്തോലൊ അശ്ശില്ലൊ. 

"ഹാംവെ ധര്‍ല്ലേലെ ഘോഡേക് ശിംഗ് ചാരി മ്ഹോണു സംഗിലേരി, വയ് മ്ഹോണുകാ.  വ്ഹോഡു ജന്മി നവേ?  ബപ്പാക് വെഗളേലെം ദുഖ് മന്നാന്തു ജായ്‍നാ. അമ്മ സരി ഭയ്യാന് ത് ബപ്പാലഗ്ഗി ഉല്ലേയിതേലി.  സ്നേഹു മ്ഹൊള്ളോലൊ ഇത്തി മ്ഹോണു ബപ്പാക് കള്‍നാ.  കാമു കോറൂക് അയിലേലേംക് സൊവ്ത ദിക്കിലേരി അവംക മന്നാംതു ദുഖ് ദിസ്‍തനെ.  മ്ഹള്ളേരി ബപ്പാലഗ്ഗി കോണ് സംഗത്‍നെ?  തേ കാലാചൊ തേ വട്ടറാചൊ കീരീട് നത്തില്ലൊ റായു സരി ത് ബപ്പ അശ്ശില്ലൊ.  തംഗേലൊ സ്രാപു ജായ‍ത് മക്ക യീ ഗതി അയ്‍ല്യാ. 

മിഗ്ഗേലെ മന്ന് ബപ്പാക് കശ്ശി കോളൂക്?  അമ്മായി ഇത്തി കര്‍ത്തലി? അമ്മാലൊ അഭിപ്രായു സംഗൂക് സരി അമ്മാക് ധൈര്യ് നാ. ഘര്‍ക്കഡെ കാമു കൊര്‍ചെ ബയിലാംക്, അശ്ശില്ലെം സ്വാതന്ത്ര്യ് സരി അമ്മാക് നാ.  അത്ത്‍യിം ബപ്പാന് സന്‍പ്രായേരി അമ്മാക് ദിക്കൂനു വര്‍ഡീക് കോര്‍നു ആണാഫഡേന്, ’തംഗ്ഗേലെ അമ്മാന് ഭൊഗ്ഗില്ലെം’,  ബയിലേനയി ഭൊഗ്ഗുകാ മ്ഹോണു സംഗ്ഗുചെ ബമ്മൂണ് അത്തയിം അസ്സയി.  ബായില് റഡ്ത്ത ദിക്കനാഫഡേന്, തംഗേലെ ദദ്ദുല്‍പണ് ദക്കേയിലെം മ്ഹള്ളേലെം ഗര്‍വ് ത് തംക.  റവന്തയേക് മീട് മിരിയാസാംഗ് ഊണെ മ്ഹോണു സംഗൂനു ബപ്പാന് വട്ടെം കാണു അമ്മാ അംഗാരി ഉഡേയിലേലെം ഉത്തുല്‍ഫംത ദിക്കില്ലെം അസ്സ്. ബയിലാംക് മര്‍ച്ചെം പരേന് തംഗേലൊ അവകാശു ജാവനു ലെക്കുച്ചെ അത്തയിം അസ്സയി.  അത്ത്ം തേം ഊണെ ജാവുനു യെത്ത.  ച്ഡയി യെല്‍ത്ത പെല്‍ത്താംതു സോണു ദിവംചി ത്. 

അമ്മാലെ കഷ്ട് ദിക്കൂനു, വര്‍ഡീക് ഇത്ത്യാക് മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്സല്ലെം അസ്സ്.  ശേം ഫംത ദേവുനു വച് മ്ഹോണു സംഗില്ലെ അയിക്കൂനൂയി, അഭിമാനാക് ഊണാവു അയിലേരീയി, സമൂഹാക് ഭീവുനു, ഏക് ദംതൂക് സ്നേഹു സരീ നത്തില്ലെ ബമ്മുണാലഗ്ഗി ദീസ് കാഡൂക്‍വേ? ഹാംവ് മിജ്ജെലഗ്ഗീചി നിവംഗില്ലെം അസ്സ്.  വര്‍ഡീക് ഇത്ത്യാക്? മ്ഹള്ളേരി വഡ്ഡല്ലെ ചെല്ലിയാംക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നത്തില്ലെം ഖംചോയി ബപ്പ റബതോല്‍വേ?

മിഗ്ഗേലെ ഗ്രാഡുവേഷന്‍ ജവംചാനീക്, ബപ്പാന് സൊയരീക് സൊദ്ദൂക് ആറാംബീലെം.  വൊള്ളൊ ദമ്മേലി ജാവംകാ മ്ഹോണു ബപ്പാക് നാ അശ്ശില്ലെം.  ബപ്പാലൊ പ്രാഭാവു അംഗീകാറു കൊര്‍ചൊ ചെല്ലൊ ജായി.  ചാരി ജാണാലഗ്ഗി അഭിമാനാന് സംഗൂക് ഔസുചൊ കാമു ജായി. 

വര്‍ഡിക് ജാവുനു സ് വര്‍ഷീം ചെര്‍ഡൂം നാ മ്ഹോണു വിചാറാന് അശ്ശില്ലെ വേളാരി ത് ഹാംവ് ജല്ലേലിം.  തേ ദിക്കൂനു മക്ക ’രത്ന്’ മ്ഹോണു ബപ്പാന് നാംവ് ഘല്ലെം.  മത്തേരി ദൊവ്വോര്‍ന്നു ത് മക്ക വഡ്ഡേയിലേലി.  ദോനി വര്‍ഷ് വച്ചാനീക് ധക്കുല്‍ഭാവു രത്നാകറൂയി ജല്ലൊ.  മിജ്ജേരി ബപ്പാക് ച്ഡി മായ അശ്ശില്ലി. അമ്മാന് ദുശ്ശേരി ഗുര്‍ബീണി ജവംചാനീക്, അമ്മാ പൊട്ടാന്തു ഇത്തേം മ്ഹോണു നിവംഗിലേരി ’ബാബു’ മ്ഹോണു ഹാംവ് സംഗത്താനി ഖ്‍യിം.  ബാബു ജല്ലേരി മക്ക ചാംഗ് ഏക് ഗിഫ്‍ട് ദീന് മ്ഹോണു ബപ്പാന് സംഗീലെം.  രത്നാകറാ നാമകരണാ വേളാരി തക്ക ഘാലൂക് സുദര്‍ശനയി സര്‍പളീയി കൊര്‍ചെ ഭര്‍ശി മക്കായി പാംച് പവനാ മാള കോര്‍നു ദില്ലി. 

ബപ്പാന് സൊയരീക് സൊദ്ദൂക് ആറാംബീലെം.  എക്കേക് ചെല്ലേംക് എക്കേക് ഊണാവു ബപ്പ ദിക്കൂനു ധൊര്‍ത്തോല്ലൊ.  കയിരെം ബപ്പാലെ ഹത്താ ഖാല് പൊഡുചൊ ചെല്ലൊ ജാവംകാ.  സൊദ്ദൂനു സൊദ്ദൂനു മാസ് ഗെല്ലെ.  ബപ്പാലെം ’രത്ന്’ കാണുഘെവംചാക് കോണ് അയിലേനായി.  തവ്വളി ത് ബ്രോക്കര്‍ മല്ലമമ്മാന് ഏകി സൊയരീക് ഹള്ളേലി.

ഏകു ചെല്ലൊ അസ്സ്. തക്ക ബപ്പ നാ.  ടൗണാംതു ചാംഗ് ഏക് ഘറ് അസ്സ്.  ഥംഗ അമ്മായി പുത്തൂയി റബത്തായി.  ഭയണീക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നു ദില്ലി.  അമ്മ ഏകി സാധു മനീഷി.  പൂതു കോളേജാംതു ലെക്ചറര്‍ ത്.  ചൊവംചാക് റുപ്ളാവംതു.  വായിടു സ്വാഭാവു കായി നാ.

ബപ്പാക് തീ സൊയരീക് ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്സലെം.  ബപ്പ മുക്കാരി സൊര്‍ല്ലൊ.  ജാതക് ചൊയിലിം.  ധാംക് ധാ പോണു എത്താ.  അത്ത് ദിസ്ത, ’കസ്സലെം പൊരുത്തം’?  ലഗ്ഗി റബ്ബൂക് വിധി നാ.  ’കപലാംതു നത്തില്ലേക് കൊംകൂനു ഘല്ലേരി വൊംകൂനു വത്തലെം’ മ്ഹണ്‍തായി. 

--------------------------
ദുശ്ശേറൊ ഭാഗു ലഗീചി ഘല്‍ത്തായി...

Sunday, October 31, 2010

പ്രദീപാലി വര്‍ഡീക്

ജന്ന മാമു മുക്കാവേലെ കൂഡാന്തു ഈസിചെയറാരി പള്ളാ.  സബാവ് പള്ളേരി എക്കേക് കയിരെം മന്നാംതു എത്തേനെ.  ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ദുവ്വാംകേയി വര്‍ഡീക് കോര്‍ന്നു പെട്ടേയിലിം.  ഏകു ഊണാവൂയി, കോണ് സംഗൂക് നജ്ജ് മ്ഹോണു ദുഡ്ഡ് ഭോര്‍ന്നു ഉസ്സൂനു ത് വര്‍ഡീക് കെല്ലേലി.  ഭംഗാറ്, ദാമു, അയിദ്ദന്, സഗ്ഗ് കോണെ ഊണെ മ്ഹോണു സംഗൂനത്തില്ലെ ലെക്കാന് ദില്ലെം.  അനീക് പ്രദീപാലി വര്‍ഡീക് ലഗേന് ജല്ലേരി മിഗ്ഗേലൊ ഭാറു സഗ്ഗ് ജത്തോലൊ.

പാംച് വര്‍ഷ് ജല്ലിം തോ കാമാരി അസ്സ്. എത്തലെ മസ്സാന്തു തക്ക അട്ടാവീസ് വര്‍ഷ് ജത്ത്‍നി. ചാംഗി ഏകി ചെല്ലി മെള്ളേരി തോഡോവു ജാവുനത്തില്ലെം, തഗ്ഗേലി വര്‍ഡീകയി ചൊവംകോവുംകാ. സൊയ്‍രീക് മസ്ത് യെത്തായ്.  തോ കായിം ഉല്ലേയിനാ.  ഝള്ളേലെ അംഗണാന്തു, സാന് പാവല് ദിക്കൂക് അതിമോഹു അസ്സ്. പ്രദീപാലെ അമ്മാക്‍യി, ഘര്‍ക്കഡ്ചെ കാമാന്തു ഹാതു വണ്‍ടൂക്, എക്കേലി ജാവുംകാ. 

ജന്നമമ്മാലി ബായില് ലക്ഷീമക്കായി തേംചി ത് ആഠേയിതാലി.  ധുവ്വാനി വര്‍ഷാക് ദോനി ചാരി ദീസ് യേനാഫഡേന്, നത്തുറാംക് മോഗു കറപ് അസ്സ.  കുഡുംബാരി വാരിസ് ജാവുനു അവ്ംക കെദനായിം ഒപ്പുര്‍ബായി കോറൂക് ഏക് ചെര്‍ഡും പ്രദീപാക് ജാവംകാ നവെ?

ഭയ്യാ പുത്താന്, ഗെല്ലെവര്‍ഷാ വൊള്ളെ ഘര്‍ക്കഡെ ഥകുനു, മസ്ത് സ്ത്രീധന് കാണു ഘേവുനു വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  അത്ത് മയ്യീം, സുന്നേയി കെദനായി ഏക്-ദോനി ഉല്ലോവുനു ഝഗഡെം ത്.  സമാധാനാരി നിശ്ശെം പീവപ് നാ.

ചെല്ലിയാംക് ദിവംചെ വേളാരി ഉത്തുലേംചി ഭയ്യ് ദിസലേനാ.  കാലു പൊര്‍ത്തോലൊ. പര്‍ണെ കാലാക്, സംഗില്ലെം അയിക്കൂനൂയി, മര്‍ല്ലേരി ഘേവുനൂയി പൊഡുചൊ ചെല്ലീയൊ അശ്ശില്യൊ. അത്ത് തശ്ശിവേ?  തശ്ശി അശ്ശില്ലി ജായിമോണു മക്ക നാ.  മക്ക ബമ്മുണാലെ അമ്മ മ്ഹോണു ബഹുമാന് ദിവുംചി, സ്നേഹു അശ്ശില്ലി എക്ക്‍ലി പൂറൊ. 

ജന്നമമ്മാലൊ "മക്ക എദ്ദെം ഉദ്ദാക് അഡ്‍ശിവേ?" മ്ഹൊള്ളോലൊ ഉല്ലൊ അയിക്കൂനു, ലക്ഷീമക്ക ഉദ്ദാക് ഘേവുനു അയിലി.  ഉദ്ദാക് പീവുനു ഖൊല്ലൊ ദീവുനു, ജന്നമമ്മാന് സംഗീലെം "പ്രദീപാക്‍യി ലഗീചി ഏകി വര്‍ഡീക് കെല്ലേരി തുക്കായി വസ്സരേന്തു സഹായാക് സൂന് യെത്തലി നവെം"? 

"ഹാവംയി തേംചി ത് ആഠേയിതാനി.  അവംക ദൊഗ്ഗാംകയി ബെസ്സൂനു ഖേളൊവംചാക് ഏക് സാന് ചെര്‍ഡും.  മന്നാന്തു മണ്ടെ ഖത്താനി ത് ഹാംവ്" മൊണു ലക്ഷീമക്കാന് സംഗീലെം.  ആജി പ്രദീപു യേവൊ, തജ്ജെലഗ്ഗി ഉല്ലോവും.  ദൊഗ്ഗാനീയി മന്നാംതു ലെക്കീലെം. 

പ്രദീപു ടൗണാന്തു ബാങ്കാന്തു ത് കാമ് കര്‍ത്ത.  സകണീചി ഗെല്ല്യാരി ചാം സാംഞ്ച് ജത്ത്‍ലി യെവംചാക്. ഥൊഗഡെ വേളാരി റത്തീയി ജത്ത. 

റത്തി പ്രദീപ് അയിലൊ. താണെ ബെസ്സൂനു ചായ പിവുംചെ വേളാരി അമ്മാന്‌യി, ബപ്പാന്‌യി വര്‍ഡികേ കയിരിം കാണു ഘല്ലിം. 

അമ്മ: പുത്തോ, തുക്ക വര്‍ഷ് അട്ടാവീസ് ജല്ലിം.  അനീക് ലഗീചി വര്‍ഡീക് കോറൂകാ.  മക്കായി ബപ്പാകയി തീത് ആശ. 

പൂതൂ: ചോവുയാം അമ്മ, മക്ക ഥൊഗഡെ നിര്‍ബന്ധ് സഗ്ഗ് അസ്സ്.  തേം തുംക ഹീത് ജല്ലേരി മുക്കാരി വൊച്ചും. 

ബപ്പ: ഇത്തികിം തുഗ്ഗേലൊ ഉദ്ദേശു? സാംഗ്. 

പൂതു: അമ്മാന്‌യി ബപ്പാന്‌യി മന്ന് ദീവുനു അയിക്കുകാ.  മംതാലെ പുത്താന്,  വൊള്ളെ ഘര്‍ക്കഡെ ഥക്കൂനു ദമ്മൂയി ഭംഗാറ്‍യി മസ്ത് കാണുഘേവുനു വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ആജി തീണെ ഘല്ലേലെ ബോറേരി സഗ്ഗടാനീയി ചൊവുംകുകാ.  തേ ബെഗേക് മക്ക മെള്‍ന്നാ.  മിഗ്ഗേലെ സുഖാന്തൂയി ദുഖാന്തുയിം വണ്‍ടൊ കഡ്ചി,  തുംക മാനു ദിവംചി, എകി ബായില് ത് മക്ക ജായി.  സ്ത്രീധന് ഏകു ദുഡ്ഡു സരി മക്ക നക്ക.

ബപ്പ: തുഗ്ഗേലെ ദൊഗ്ഗേയിം അക്കാംകേയി സ്ത്രീധന് ദീവുനു നവെ വര്‍ഡീക് കെല്ല്യാ, തീം തംഗേലെ ബമ്മുണാംലെ ഘര്‍ക്കഡെ ചോവുനു പോളോവുനു റബ്ബനായിംവേ?

പൂതു: ജാവ്‍യാത്, ജല്ലേരി മക്ക ചെല്ലിയേലെ ഘര്‍ക്കഡ്ചെ ധാ ദുഡ്ഡ് സരി നക്ക.  തോ മിഗ്ഗേലൊ നിശ്ചയു ത്. 

അമ്മ: വര്‍ഡികേ വേചു നക്കവേ പുതാ?

പൂതു: ദുഡ്ഡ് വേചു കൊര്‍ചി വര്‍ഡീക് മക്ക നക്ക.  വര്‍ഡികേ ആവശ്യാക് മുര്‍ത്താകപ്പഡ്, തല്ലീമാള, തശ്ശി ജായി ജല്ലേലെം സഗ്ഗ് കാണുഘെവുംചാക് മിജ്ജെലഗ്ഗി ദുഡ്ഡ് അസ്സ്.  അക്കാക് വര്‍ഡീക് വൊള്ളി കോര്‍ന്നു കെല്ലി. മസ്ത് ലോകു യേവുനു ജേവുനു ഗെല്ലൊ. തംതു മന്നാന്തു ഥക്കൂനു ആശിര്‍വാദു ദില്ലേലിം ഉത്തൂല് ജാണ് അസ്ത്നി?  രമക്കാ വര്‍ഡികേക്, ഉണ്ടൊ കാണുഘെവുംച്ചാക് ഹാതു ദക്കേയിലേലൊ ദിക്കുനത്തില്ലെം പന്നാരി വള്ളേലെ ബെഗേക് എകലേന് ഉത്തൂലൊ ഗൊന്തോളു ഘല്ലൊ.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ചെ മൗശേക്, ശാന്തക്കാന് മൊഗരേകുട്ടുകൊ സ്നേഹാന് വോര്‍ന്നു ദില്ലോലൊ, തിജ്ജെ ഹര്‍ദ്ദേരി ഉഡ്ഡേയിലൊ മൊണു, തീ സംഗൂനു ഭൊവംതാലി.  എക്‍ലേക് മാനു ദില്ലോലൊ ഊണൊ ജല്ലൊ, യേം സഗ്ഗ് ബപ്പ വിസ്സൊര്‍ലൊവേ? ബപ്പാന് വോഡി കോര്‍ന്നു വര്‍ഡീക് കെല്ലേലി, ദുഡ്ഡുവാംചെ ഡംബ് ദക്കോവംചാക് മോണു എദീം ജാണ് സംഗൂനു ഭൊവംതാനി. ബഡ്ഡി ദീവുനു പെട്ടു ഘേവ്ംഗാകേ അവംകാ?

ബപ്പ: തൂംവേ ആഠേയിലെതസ്സലി ചെല്ലി ഖംഥ്‍യി അസ്സ് പുതാ? ചക്കി കാണു ചോവുനു ഹാഡൂക് പോണോസു ബിവേ? 

പൂതു: ബപ്പാ, രാമപൈ മാസ്ടറാ വള്‍ക്കത്‍വേ? ചാംഗ് ആദര്‍ശ് അശ്ശില്ലൊ, ഉത്തുല്‍കീം ചെര്‍ഡുവാലെ മന്നാന്തു, ഉജുവാഡു ദില്ലോലൊ ത് മാസ്ടര്‍.  തക്ക ചാരി ചെല്ലീയൊ ത്.  വൊള്ളി ഗ്രാഡുവേട് ത്.  ചൊവുംചാക് ചിന്നാ.  ഹാംവെ ചൊഡുചെ ബസ്സാരി ചോണു തീവ്‍യി കാമാക് വ്‍ത്ത ദിക്കില്ലെം അസ്സ്.  ഹാംവ് ഉല്ലേയിലോനാ.  കുഡുംബാംതു മാനു മര്യാദു സഗ്ഗ് അസ്സ് മൊണു ത് അയിക്കില്ലെം.  ബപ്പാക് ചിന്നാ മൊണു ദിസ്ത ജല്ലേരി, തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാലഗ്ഗി ഉല്ലോവുയാത്.  സ്ത്രീധന് നത്തില്ലെം എകലേക് അമ്മി കള്ളേരി മാസ്ടറാക് ആശ്വാസു അസ്തോലൊ. 

ബപ്പ: തേം ഹാംവ് കരീന് പുതാ.  തുജ്ജെ വരീചി ഏകു പൂതു ജല്ലേലേംതു മക്ക അഭിമാനു ദിസ്‍തരേ. 

പൂതു: വര്‍ഡീക് സനീചി പൂറൊ.  ബപ്പാലീയിം, അമ്മാലീയിം, മിഗ്ഗേലീയിം ഭവുണ്ട് മാത്ര് പൂറോയ്.  എല്‍ത്ത പെല്‍ത്താംതുനീയിം ദോനി ഘ്‍റയിം സംഗും. വജ്ജ്പ്, ഫോട്ടോ, വീഡിയൊ യേം കായിം മക്ക ഇഷ്ട് നാ. 

ജന്നമമ്മൂയി മാസ്ടറൂയി കോര്‍ന്നു ഉല്ലേയിലിം.  ചെല്ലിയേക് ചൊവുംചാക് അമ്മായി ബപ്പായി പുത്തൂയി കോര്‍ന്നു ഗെല്ലിം.  മാസ്ടറാലി വൊള്ളി ധൂവ് ശ്യാമാക് ദിക്കൂനു ലക്ഷീമക്കാലെം തോണ്ട് ഫുല്ലേലെം.  വര്‍ഡീകേ മുഹൂര്‍ത്തൂയി ചൊയിലിം. 

വൊര്‍ത്താലീയിം വൊക്കലേലീയിം ജാവുനു പന്നാസ് ജാണ് അശ്ശില്ലിം വര്‍ഡികേക്.  ചന്ത് ജാവുനു ജല്ലി വര്‍ഡീക്.  മല്‍ഘഡേന് തംക ആശിര്‍വാദു ദില്ലൊ.  ജെവുംചാക് പന്ന് ദൊവ്വര്‍ചാനീക് വൊക്കല്‌യി, വോറേതൂയി, തംഗേലിം ആവുസു ബപ്പൂസൂയി കോര്‍ന്നു കാറാരി ചള്ളിം.  തേ ഗാവാംതു അശ്ശില്ലെ അനാഥാശ്രമാന്തുലേയിം വ്രദ്ധാശ്രമാന്തൂലേയിം സഗടാംക് ചാംഗ് ഏക് ജെവ്വണ്, പ്രദീപാന് സംഗ്ഗില്ലെം.  തന്നി വൊചൂനു ലഗ്ഗി റബ്ബൂനു, തംക വാഡേയിലെം.  ചാംഗ് ഏക് ജെവ്വണ് ജെവ്‍ലേലെ തൃപ്തീന്, തേ വൃദ്ധ മനിഷാനി തംക ഹര്‍ദേംതു ഥകൂനു ആശിര്‍വാദു ദില്ലൊ. തംചെ ഭര്‍ശി റബ്ബൂനു തന്നീയി ഗൊഡ്സാണി ഖെല്ലി.  അനാഥ ചെര്‍ഡുവാലെ തൊണ്ടാരി അശ്ശില്ലൊ സൊന്തോഷു, ഭാരി തൃപ്തി ജാവുനു ജന്നമമ്മാലേയി മാസ്ടറാലേയി മന്നാംതു ദെവ്‍ലി.  പൊര്‍ത്തൂനു ഘര്‍ക്കഡെ എവുംചെ വേളാരി, സഗടാലേയിം മന്ന് സന്തോഷാന് ഭോര്‍ന്നു അശ്ശില്ലെം.

Saturday, October 30, 2010

നംകാ പ്‍ശി വോഡ് മൊത്തിം

തോഡാ പെല്‍തഡീചെ റമ് ശെണേയിമമ്മാക് വൊള്‍കൂനത്തില്ലൊ തേ ഗാവാന്തു കോണ് നാ.  ബപ്പാന് മൊര്‍ചാനീക് ദേഡ് ഏക്കര്‍ പറമ്‍യി ഖല്ലട്ടാക് പന്നാസ് സെന്‍റ് ഗദ്ദോയി തക്ക മെള്ളൊ.  ധാവെം പരേന് ശിക്കൂനു സബാവ് ഭൊവുംചൊ വേളു.  എകൊലോചി പൂതു ദികൂനു ഒപുര്‍ബയ്യേചൊ. ജല്ലേരി തക്ക കശീചി പുണേയി ചാംഗ് ജാവുംകാ മ്ഹോണു ആശായി അസ്സ്.  
അമ്മാലെ ബള്‍കര്‍തീന് താണെ നാരായണ്‍ മമ്മാലെ ജാനകേക് വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  

തീ ചാം ബുധുവന്തി.  ദേഡ് ആളാലൊ കാമു കര്‍ത്‍ലി.  ഏക് ദദുലേലെ ഉന്നതീചെ മഗലേന് ഏക് ബായില് അസത്‍ലി മ്ഹോണു സംഗതായി. ജാനകക്കാന് യെവുംചാനീക് ശേണേയി മമ്മാക്‍യി ഉജാര്‍ അയിലെം.  ദൊഗ്ഗാലേയി പ്രയത്നാന് പറമ് പചുവേം ജവുംചാക് ആറാംബീലെം. ജാനകക്ക ദോനി ഗായിംക് വഡ്ഡേയിത. പര്‍മാംതു ഘാലൂക് ശേണ് ജല്ലെം.  ഘര്‍ക്കഡെ ആവശ്യാക് ദൂദ് ജല്ലെ.  ചഡ് അസ്സ് ജല്ലേരി വികിലേരി ദുഡ് കോഡു ജായിനാ നവേം.  അത്ത് പറമ്ചി പര്‍ത്തലെ.  ഗെയിടാചെ ദൊന്നീയി തംതൂയി ഗൗരീഗാത്ര് മഡ്ഡേ സര്‍ശീയൊ അമൃ‍ത് കുംഭ് സരീ വൊള്ളി ഗൊണ്ടീയൊ സഹിത് റബ്ബിലായി. ചൊവുംചാക് ചന്ത് അസ്സ്.  തംഗേലെ പരിശ്രമാ ഫല്.  ചാംഗ് ഏക് ഘറ്‍, ഘറാ മഗലേന് അംബേറൂക്, പൊണ്‍സാറൂക്, മഡ്ഡെ, മഡ്ഡിയോ, ഫലവൃക്ഷ് ഫല് സഹിത് റബിലായിം.  ചെര്‍ഡുവാംക് ചൊയിലേവരീചി ത്, തന്നി എക്കേക് റുക്കാക്‍യി ചൊയിതായി.  കേളേം ഘഡായ്‍ വൊള്ളെ പള്ളേലെ അസ്സ്‍യി.  ഖല്ലട്ടാ ഗദ്ദേംതു ദോനി പാവ്‍ടി ഭാത് ഘല്ലേരി വര്‍ഷാഡി ജെവുംചാ പൂറൊ.  ഇടവേളാരി ദുദ്ദി, കുവ്വാളെം, മൊഗ്ഗെം, സഗ്ഗ് ഗദ്ദേന്തു വോവപ് അസ്സ്.  ബന്താരി ചവ്‍ളി ഘല്‍ത്‍നി. ആവശ്യാ അശ്ശില്ലെ സഗ്ഗ് ഥംഗ ജത്ത.
 
ശേണേയി മമ്മാക് ചാരി ത് ചെര്‍ഡൂംവ്.  വൊള്ളൊ നന്ദഗോപാലു ശിക്കൂക് ദഷ്ടീകു ദിക്കൂനു ശേണേയി മമ്മാക് തക്ക ശിക്കോവുനു ഡോക്ടറു കോറൂക് മോഹു.  ദുശ്ശേറൊ വേണുഗോപാലു.  വൊള്ളേ ഉതുലോചി ദഷ്ടീകു നയി.  മഗ്ഗീരി ദോനി ചെല്ലീയൊ.  വൃന്ദ അനീക് വീണ.  സഗ്ഗട്‍യിം, സര്‍വ കമാന്തൂയിം, അമ്മബപ്പാക് സഹായു കര്‍തായി. അന്നാന് ശിക്കൂനു ഡോക്ടറു ജവുംചെ ബെഗേക്, സന്ന് തംഗേലെ ശിക്‍വണേചൊ വേചു ഊണെ കോറൂക് പരിശ്രമു കര്‍തായി. ആനു ഡോക്ടറു ജല്ലേരി തംഗേലൊ മാനു ഇത്തെം.  തംഗേലെ കയിരെം ആനു ചൊയിത്തോലൊ നവെം.  സഞ്ചെ എദീചി ഘ്ഡി തന്നി ചാരീയി ജാണ് എകഡേചി ബെസ്സൂനു ഖേളു ഹാസു സഗ്ഗ് ചവ്ംകത്‍നെ. അമ്മ ബപ്പ തേം ദിക്കൂനു സന്തോഷു പവംത്‍നി.
 
തശ്ശി ഹഡ്ഡ് പുഡ്ഡി കോര്‍നു ത് പുത്താക് എം.ബീ.ബീ.എസ്സ് ശിക്കേയിത ശേണേയി മാമു.  തജ്ജെ ദോളെ വിസ്കളാവ്നു സൊള്ളേരി മഗ്ഗീരി ആശ്വാസു ജല്ലൊ.  ദക്കൂലൊ അഗ്രികള്‍ചര്‍ ശിക്കത.  ചെല്ലീയൊ ശിവുംചാക് ശിക്കീനി.  ശിവുനൂയി ദുഡ്ഡ് കര്‍തായി. ബപ്പാക് ബാധ ദീവുനത്തില്ലെ പ്രൈവട് ജാവുനു ശിക്കൂനു ഡിഗ്രി കാഡ്കാ മൊഹ്ണു ത് തംക ആശ.
 
തശ്ശി കഷ്ടാംതു ഭര്‍ശ്ശി തന്നി ഉംചാരി എത്തായി. നന്ദഗോപാലു ഹൗസ് സര്‍ജന്‍സി കര്‍ത. തഗ്ഗേലെ ശികവണേക് ജാവുനു അമ്മായി ബപ്പായി ഭവുണ്ട്‍യിം കഷ്ട് കഡ്‍ത്തായി ദിക്കൂനു, തക്ക മന്നാന്തു ചാംഗി ദുക്കി അസ്സ്.  കാമാരി ചള്ളേരി ഹാംവ് തശീചി തംകായി ചൊയിത്തോനൊ മ്ഹോണു ത് തക്കായി ആശ്വാസു.  

എക് ദിസ്സ സന്ന് സഗ്ഗടേംയി ഫിതറാന്തു ബെസ്സൂനു റസ്പതി ഉല്ലോവുനു ചായ പിത്താനി.  ഏക് കാര്‍ ഘറാ മുക്കാരി യേവുനു റബ്ബീലെം.  ശേണേയി മാമു ഉട്ടായിലൊ, ചെല്ലീയോയി, ബയിലോയി, ഭിത്തേരി ഗെല്ലിം.  കാറാംതു ഥക്കൂനു ദെവ്‍ലൊ, ഗാവാംതൂലൊ വൊള്ളൊ ദമ്മേലി മാണീക് മാമു.  

മാണീക് മാമു ഹസ്സൂനു ചോണു അയിലൊ.  ശേണേയി മമ്മാന് ബെസ്സൂക് കദല്‍ ഘാല്‍നു ദില്ലെം.  ആജി പര്യന്ത് വട്ടേരി ദികിലേരീയി, ചോവുനത്തില്ലൊ മഹാ മനീഷു, ശേണേയി മമ്മാക് ദിസ്സലെം, പുത്താക് ബ്യാറു കോറൂക് വേ അയിലാ?  മൊംചൂവ് കഡവാം പവ്‍ലേലെ സമാധാനാരി ബെസ്സല്ലൊ ത്.
 
ശേണേയി മാമു: മാണീകാനു ഇത്തെം യേ വട്ടേന്? 

മാണീക് മാമു: മിഗ്ഗേലെ സുശിലാക് തുഗ്ഗേലെ പുത്താക് ദീവുംകാ മ്ഹോണു മോഹു.

ശേണേയി മാമു: അത്ത് അവംക തീ ആലോചന നാ.
മാണീകാനു. തക്ക ഏകു കാമു സഗ്ഗ് ജാവുനു അമ്മി ഏക് നീട് റബ്തായി, ദോനി ചാരി വര്‍ഷ് വൊച്ചോയി.  

മാണീക് മാമു സൊഡതോല്‍വേ?

മാണിക് മാമു: തുഗ്ഗെലൊ പൂതു ചാഗ് റാങ്കാരി പാസ്സ് ജല്ല.  അമേരിക്കേന്തു വൊച്ചൂനു ചഡ് ശിക്കൂനു നാംവ് കാണു അയിലേരി, അങ്കാചി ഏക് ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആറാംബുയാത്. തേ ബെഗേക് അശ്ശില്ലൊ വേചു ഹാംവ് കാഡീന്.  മിഗേലെ ധുവേക് വര്‍ഡീക് കരീന് മ്ഹോണു ഉത്തറ്‍ ദില്ലേരി പൂറൊ.  

ഭിത്തേരി ബെസ്സൂനു യേം സഗ്ഗ് അയിക്കതാലൊ ത് നന്ദ.  അമേരിക്കേംതു വച്ചെം കയിരെം അയിക്കുചാനീക് തേം തക്ക ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്സലെം.  ശേണേയി മമ്മാന് സംഗീലെം, "ഹാംവ് ബായില് ചെര്‍ഡൂംവ് ജാവുനു ഉല്ലോവുനു മഗ്ഗീരി ജാണേയിന്".  ജാനകക്കാന് ഹാണു ദില്ലേലി ചായായി പീവ്നു മാണീകാനു ഗെല്ലൊ.  ഘര്‍ക്കഡേചി സ് ജാണയി എക്കഡെ ജല്ലിം.
 
ശേണേയി മാമു: നംകാ പശി വോഡ് മൊത്തിം ജായിവേ അവുംകാ?
 
ജാനകക്ക: മാണീക് മമ്മാലെ ധൂവേക് വര്‍ഡീക് കെല്ലേരി മഗ്ഗീരി ഗാവാന്തു അവംഗേലെ മോല് ഇത്തെം?
 
നന്ദഗോപാലു: മക്ക ഉംചാരി ചോഡൂക് മെള്ളേലി ഏക് വാട് ചിന്നാ മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്ത.
 
വേണുഗോപാലു: ഗുളുക്കേം പോണത്തില്ലെം ചോവുംകാ, അന്നാക് തോ മൊല്ലാ കഡ്തോലൊ,
 
വൃന്ദ: ശിക്കുച്ചെ കാലാക്ചി തീ ഏകി അഹംകാരി ത്.
 
വീണ: അന്നാക് ചാങ്ക് മ്ഹോണു ദിസ്സല്ലെം ആനു കോറൊ.
 
മഗ്ഗീരി കോണ് കായിം ഉല്ലേയിലേനായി.  

ദോനി ദീസ് സാര്‍നു മാണീകാനു ദുശ്ശേരി അയിലൊ.  നന്ദാന് ഓ. കെ. സംഗീലെം.  പാസ്‍പോര്‍ട്, വിസാ സഗ്ഗ് തയ്യാര്‍ ജല്ലെം. നന്ദ ശിക്കൂക് അമേരിക്കേക് ഗെല്ലൊ.  ഗെല്ലെ തശീചി ലഗിലഗീചി ബര്‍പ് എത്താനെ.  മഗ്ഗീരി മഗ്ഗീരി തേം ദൂറ ദൂറ ജല്ലെം. തംഗേലെ മന്നാംതു വഡ്ഡല്ലൊ ആശേചൊ വൃക്ഷു, മൂള് ഉവ്ംടൂനു ഖല്ലാക് പൊള്ളൊ.
 
വേണു സഗ്ഗടാംക് സമാധാന് സംഗതോലൊ.  കാലു വത്ത തശീചി തംക്ക സ്വല്പ് സമാധാന് മെള്ളെം.
 
നന്ദാലി ശികവണ് ജല്ലി.  ഗാവാംതു യേവുനു താണെ സുശീലാക് വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ഉംബ്രാവലേന് വൊര്‍ചെ വേളാരി യേവുനു ഗെല്ലേലി സുശീല് മഗ്ഗീരി ഥംഗ ചെള്ളേനാ.  ശേണേയി മമ്മാലെ ഘര്‍ക്കറാംക് ദിക്കുച്ചേംചി തിക്ക ഉണാവു ത്.  നന്ദാക്‍യി ഘര്‍ക്കഡെ വച്ചാക് തീ സോണാ.
 
ശേണേയി മാമു സഗ്ഗ് വിസോര്‍നു കാമാന്തൂചി അസ്സ്.  വേണൂലി ശികവ്ണ് ജല്ലി.  തോ അത്ത്ം ഏക് അഗ്രികല്‍ചറല്‍ ഓഫീസര്‍ ത്.  ലഗ്ഗിച്ചെ സ്കൂളാന്തു ശിക്കൊവുംചെ ശാന്തീക് താണെ വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ബപ്പാലേയി വേണൂലേയി പരിശ്രമാന്, വൃന്ദാലീയി, വീണാലീയി വര്‍ഡീക് ജല്ലി.  എക്കാക്‍യി നന്ദായി ബയിലേയി അയിലേനായി.  തംഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംക് സരി അമ്മ ബപ്പാന് ദികിലേനായി.
 
ശേണേയി മമ്മാക് സമാധാന്, ബപ്പാന് ചെര്‍ഡുവാംബെഗേക് കോര്‍കാജല്ലേനെ സഗ്ഗ് കെല്ലെം.  തീ തൃപ്തി മന്നാന്തു ഭോര്‍നു അസ്സ്. പൂതു ഗാവാന്തൂലെ ഹോസ്പിടലാംന്തൂലൊ, ചാംഗു ഏകു ഡോക്ടര്‍ മ്ഹോണു അഭിമാനു അസ്സ്. തോ സുഖാന് റബ്ബൊ.

ധൂവ്വൊ ബമ്മുണാഥയിം സുഖാന് അസ്സ്‍യി.  വേണൂലിം ചെര്‍ഡൂംവ് ശേണേയി മമ്മാക്‍യി ജാനകക്കാക്‍യി ഖാല് ഊംച് കഡത്തായി.  നന്ദാലൊ ഉഡുഗാസു ഏവുനത്തില്ലൊ ദീസു നാ.

നന്ദ ചാംഗു ഡോക്ടര്‍ ത്.  മസ്ത് ജാണാംക് സന്തോഷൂയി, ആശ്വാസൂയി ദിത്ത.  ഭായിര് ദെവലേരി മനിഷാലെം വര്‍ത്തമാന് തജ്ജെ കന്നാംതൂയിം വത്തായി. "ഉത്തുലോചി വൊള്ളൊ ഡോക്ടര്‍ ജാവുനു ഇത്തി ഗൂണു? അമ്മബപ്പാക് തജ്ജാന് സുക്കെ ചുന്നേ പുഡിയേചൊ ഉപകാറു നാ.  തഗ്ഗേലെ ബെഗേക് ബപ്പാന് വേചു കെല്ലേലെ ദുഡ്ഡ് അശ്ശില്ലെ ജല്ലേരി പറമ് കാണു ഘേവുനു ഘല്ലേരി റയ്യാവരീചി ദീസ് കാഡുയത് അശ്ശില്ലെം".

യെം സഗ്ഗ് അയിക്കൂനു തഗ്ഗേലെം മന്ന് ജോളൂക് ആറാംബീലെം.  തോ കോണാലഗ്ഗി സംഗ്തോലൊ?  അമ്മബപ്പാക് തോ മന്നാംതു പായിംപഡ്ത്ത.  റത്തി പ്ണാഫഡേന് തക്കായി സന്‍പ്രായേചൊ ഉഡുഗാസു യെത്തോലൊ.  തഗ്ഗേലെ ബെഗേക് ഭവുംഡാനി കെല്ലോലൊ ത്യാഗു തക്ക വിസറൂക് ജവുന്നാ.  ഉത്തൂലൊ നന്ദി നത്തില്ലൊ ജല്ലൊമു ഹാംവ്, മ്ഹള്ളേലി ആത്മനിന്ദ മന്നാന്തു ഭോര്‍ന്നു അസ്സ്.
 
നംകാ പശി വോഡ് മൊത്തിം ഘല്ലേരി നാംക് ചീര്‍ന്നു വത്ത്‍നെ മ്ഹള്ളേലി മ്ഹണ്ണി ഇത്തി പരമാര്‍ത്ഥ്.                           

Sunday, October 24, 2010

പ്‍ളാ മാള

ദെന്‍പറാംചെ കാമ് സഗ്ഗ് ജാവ്നു സാറദക്ക ഏക് കൂര്‍ട്ടു നീട് കോറൂക് വത്താലി.  ഫിദറാന്തു കവഡാചൊ സൊവുദ്ദു.  കോണ് യെവുംചാക്? ചോവുയാ മ്ഹോണു ആഠോവ്നു തീണെ കവ്വ്ഡ് കള്ളെം.  ഏക് നിമിഷ് തീ ഭില്ലി.  

ധൂവ് ലത പെട്ട്‍യി ഘേവ്നു റബ്ബീലിയാ. ധുവ്വേചെ തൊണ്ടാരി സന്തോഷു നാ.  ബമ്മുണാക് ലഗ്ഗി ദിക്കിലേനാ.  തിഗ്ഗേലെ മന്ന് ഥഡ്ഥഡെവുംചാക് ആറാമ്ബീലെ.  ജെല്യാരീയി തീണെ സംഗീലെ. "യോ ധുവ്വേ, ഇത്തി ജാണോവ്നത്തില്ലെ ഭായിര്‍ സര്‍ലി? രമേശു അയിലോനാവേ? വൊച്ചൂനു ഹാത് പായ് ധൂവ്നു യോ. ഹാംവ് തുക്ക പിവുംചാക് കഡ്ത്താ".

യേം സംഗൂനു സാറ്ദക്ക വസ്സരേന്തു ഗെല്ലി.  തിഗ്ഗേലെം മന്ന് മഗലേന് ധവലെം.  ധുവ്വേക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നു പെട്ടോവ്നു ധാ മാസ് ജല്ലെ.  തിഗ്ഗേലി ഡിഗ്രി പുര്‍ത്തെ കൊര്‍ച്ചെ മുര്‍ത്ത്മ്ചി തിക്ക ഏക് സൊയ്‍രീക് അയിലി.  ചെല്ലേ പസ്സൂനു അന്ത് മമ്മാന് സൊദ്ദീലെം. ചെല്ലൊ ഇഞ്ചിനീയര്‍. ചൊവുംചാക് ചിന്നാ. ധുവ്വേക് സജത്തോലൊ. ഏകു വായിടു സ്വഭാവൂയി തക്ക നാ.  മന്നാംതു സന്തോഷു ജല്ലൊ.  ചെല്ലി ചോവ്പ്‍യി ജല്ലെ. ലതാക് രമേശൂയി, രമേശാക് ലതായി ഇഷ്ട് ജല്ലിം. നിശ്ചയൂയി ജല്ലൊ. വേസ്ത് കോര്‍നു റബ്ബേയ്‍ലി. സാറദക്കാക് വീചാറു ത് അശ്ശില്ലൊ.  പൂതു, ബായില് സഹിത് ഡല്‍ഹീക് അസ്സ്.  തീണേയി ഗെല്ലേരി ഘ്‍റ്, ഖവുംചാക് എത്ത്‍ലെം.  മ്ഹള്ളേരി തിക്ക അങ്ക റബ്ബൊവുംചാക് ജത്ത്നെവേ? ചെല്ലീയൊ മ്ഹള്ളേരി ’ജായാംചെ ഭംഗാറ്’ മ്ഹോണു ത് സങ്ക്തായി.  ചാംഗി സൊയ്‍രീക്, സുഖാന് റബ്ബൊ.

വര്‍ഡീക് ജാവ്നു ധുവ്വ്‍യി ജാവ്‍യീംയി കോര്‍നു എക്മളീന് ഭൊവ്ംതായി ദിക്കൂനു മ്‍ന്ന് ശേള് ജല്ലെം.  ഏകു മാസു ബമ്മുണാലെ ഘര്‍ക്കഡെ റബ്ബൂനു ജാവ്നു ബമ്മുണാന് തിക്ക കാമു അശ്ശില്ലെ ക്‍ഡെ റബ്ബൂക് വെല്ലി.  ശുറുവേരി മസ്സാക് ദോനി തീനി ബര്‍പ്പ് യെത്താലിം. മഗ്ഗീരി ഊണെ ജല്ലെം. മന്ന് സവ്ംകി നാ.  

"അമ്മാ" മ്ഹൊള്ളോലൊ ധുവ്വേലൊ ശബ്ദു അയിക്കൂനു അമ്മ ഘൂവ്നു ചൊയിലി.  അമ്മാന് സംഗീലെ "യോ ധുവ്വേ, ചായ പീ". 

അമ്മാന് തിക്ക ചായ ദില്ലെ.  ചായ പിവുംചെ ധുവ്വേക്‍യി ചോവ്‍നു അമ്മ റബ്ബീലി.  ചായ പിത്ത പിത്താചി തീണെ സംഗൂക് ആറാംബീലെം.  "അമ്മാ, മക്ക തജ്ജെലഗ്ഗി റബ്ബൂക് നജ്ജ്.  ഹാംവ് എല്‍ത്താംതു അയിലി".

അമ്മ: "താണെ തുക്ക ഇത്തി കെല്ലെ പുത്താ? ഉതുലോ ചാംഗു ബമ്മൂണു മേളൂക് ഭാഗ്യ് കോര്‍കാ. ബമ്മൂണു ബയിലാംക് ഥൊഗഡെ വെളാരി അഭിപ്രായവിത്യാസു യെത്തോലൊ. എദീ ഘ്‍ഡി ഗെല്ലെ ക്‍ഡേരി തീം എക്ക്‍യി ജത്ത്‍ലിം.  ദൊഗ്ഗാനീയി സമരസാന് മുക്കാരി വൊച്ചുകാ. തേം ത് ചാംഗ് ചെലിയാലെം ഗൂണ്. തജ്ജെലഗ്ഗി സംഗൂനുവേം തൂ അയിലിയാ?"

ലതാക് റണ്ണെ അയിലെ. തിണെ സംഗീലെ "അമ്മാക് കള്‍ത്തവേ മിജ്ജെലഗ്ഗി ശിക്‍ത്താലി ഏകി രശ്മി? ഏകു മാസു ജല്ലൊ തീ അവുംഗേലെ ഘ്‍റാചെ ലഗ്ഗി ത്  റബ്ബ്‍ത.  തിഗ്ഗേലെ ബമ്മൂണു ചാംഗു മനീഷു.  തീണെ മ്ഹള്ളേലെം സഗ്ഗ് ചവ്‍ംകേയിതാ.  തിഗ്ഗേലെ ഘ്‍റാംതു വൊച്ചൂനു ചോവുംകാ അമ്മാന്.  മിക്സി ഥക്കൂനു കംപ്യൂട്ടര്‍ പരേന് ഥംഗ അസ്സ്.  തീണെ ഘ്‍റ് ശിങ്കാര്‍നു ദവ്വര്‍ലേലെം ദിക്കൂനു മിജ്ജെ ദോളെ വിസ്‍വിസേലെ.  പട്ടേ കപ്പഡ്, ഭംഗറാ ജായെം സ്ഗ്ഗ് ഭോര്‍നു അസ്സ് തിക്ക.  തീണെ ഘ്‍റ് ശിങ്കാര്‍നു ദവ്വര്‍ലേലെം ദിക്കൂനു മിജ്ജെ ദോളെ വിസ്‍വിസേലെ. പ്‍യിരി ബമ്മുണാന് തിക്ക ചാരി പവനാചി പ്‍ളാ മാള ക്‍റ്‍യ്‍ലി.  ഇത്തി ചാംഗു ബമ്മൂണു കീ തിഗ്ഗേലൊ. ഹാംവ് ഘര്‍ക്കടെ യേവ്‍നു തിഗ്ഗേലെ ഘര്‍ക്കട്ച്ചെ സര്‍വ്‍യി വംകാണ്ശീലെ.  ഏകി പ്‍ളാ മാള മക്കായി ജായി മ്ഹോണു സംഗീലെ. തീണെ അവങ്കേഥ്‍യി അയിലേരി മക്ക ലജ്ജ ദിസ്സ്‍ത അമ്മാ.  ഇത്തി സങ്കിലേരീയി നണ്‍ദേക് വര്‍ഡീക് ചൊയിത്തായി.  തേ നവേം മുഖ്യ് മ്ഹോണു ത് സങ്കത്ത്നി.  മിജ്ജൊ വീചാറൂചി നാ. 

സാറദക്കാക് ധുവ്വേലൊ റോഗു മന്നാംതു ജല്ലൊ. തീണെ വൊളൂചി സംഗീലെ. "ധുവ്വേ, തുക്ക സാനി പ്രായി. ’ഹൂം’ മ്ഹോണു കോപു യെവുംചൊ വേളു.  രമേശാലെ ഹത്താംതു ദുഡ്ഡ് അശ്ശില്ലെ തശ്ശി നംത്‍ന തക്ക കാണ്‍ഘെവുംചാക് ഒവ്‍സുന്നാ. ഹാംവ്‍യി സോള വര്‍ഷാരി അങ്ക അയ്‍ലേലി ത്. വര്‍ഷ് അശ്ശില്ലി അമ്മ, ബപ്പ, ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ഭാവ്, ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ഭെയ്‍ണീയൊ തുഗ്ഗേലെ ബപ്പാക് അശ്ശില്ലിം.  ബപ്പാക് ഏകു ബ്യാറു ത് അശ്ശില്ലൊ. ഹാംവെ ബപ്പാലെ സുഖാംതൂയി ദുഖാംതൂയി സമ്‍ചി വണ്‍ടൊ കള്ളൊ.  ഘര്‍ക്കഡ്‍ച്ചെ കാമ് സര്‍വയി ഹാംവേചി കോര്‍നു, റവന്തയ്‍ക്കയ്യേക് സഗ്ഗ് പര്‍മാംതു വോവ്‍നു കോര്‍നു ജവുംചെ തശ്ശി വേചു ഊണെ കോറൂക് ഹാംവെ ഭാരി പരിശ്രമു കള്ളൊ.  ദേറാംക് ശിക്കൊവുംചാക്, നണ്‍ദാംക് വര്‍ഡികേംക് നൊപ്പൂറൊ അശ്ശില്ലെ മിഗ്ഗേലെ ഭംഗാറ് പരേന് ഹാംവെ ദില്ലെ. ആജി സഗ്ഗട്‍യി സുഖാന് അസ്സ്‍യി. 

തശ്ശി ബമ്മുണാക് അവുംചാന് ജവുംചെ തശ്ശി കഷ്ട് കാണു അമ്മി സഹായു ജാവ്‍നു റബിലേരി തംഗേലൊ സ്നേഹു അവുംക ലേക് നത്തില്ലെം മെള്‍ത്തോലൊ. മഗലേന് തുഗ്ഗേലി ഇഛ സഗ്ഗി തോ ചവംക്‍യിതോലൊ. തക്കായി തഗ്ഗേലെ അമ്മ ബപ്പാക് ചൊവുംചൊ ധര്‍മു നാവേ? തംക ജായി ജല്ലേലെം കോറൂക് തുമ്മി നംതന കോണ് അസ്സ്? തേ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചൊ ഉജുവാഡു ജാവ്നു റബ്ബുകാ ജല്ലേലി ത് തൂം.  ത്യാഗാംതു മെള്‍ച്ചെ സുഖ്, തൃപ്തി ഇത്യാംതു മെള്‍ന്നാ. ലതാക് തിഗ്ഗേലി ചൂകി മന്നാംതു ജല്ലി.  റത്തി തിക്ക സൊദ്ദൂനു ബമ്മൂണു അയിലൊ. തീണെ ക്ഷമ നിവംഗീലി. എര്‍ദ്ദൂസ സക്കാണീചി ദൊഗ്ഗ്‍യി കോര്‍നു വത്തായി ദിക്കൂനു സാറദക്കാന് ഏകു ദീര്‍ഘ ശ്വാസു സൊള്ളൊ.  അന്ത മമ്മാലെ ദോളെ ഭര്‍ലെ. 

വട്ടേരി തന്നി രശ്മീലെ ബമ്മുണാക് സ്കൂട്ടറാരി വത്ത ദിക്കീലൊ.  മഗലേന് വെഗ്ഗേളി ഏകി ചേഡു തക്ക പൊട്ടോര്‍നു ധോര്‍നു ബെസ്സല്ലി അസ്സ്.  രമേശു ലതാക്‍യി ലത രമേശാക്‍യി ചൊയിലിം.  ദൊഗ്ഗ്‍യി ഹസ്സീലിം. 

ആജി ലത പ്രാപ്തി അശ്ശില്ലി ഏകി ബായ്‍ല് ത്.  ബമ്മൂണാലെ ഘര്‍ക്കഡ്‍ച്ചെ സര്‍വ് പ്രശ്ന്‍യി തിഗ്ഗേലെ ജാവ്‍നു തീണെ കള്ളെം.  നണ്‍ദേക് നൊപ്പൂറൊ ജല്ലേലെ ഭംഗാറ് തീണെ ത് ദില്യാ. മാവാംലോയി, മയിംചോയി അനുഗ്രോഹു കാണുഘെവുംചെ വേളാരി പ്‍ളാ മാള ഘല്ലേലെ പശ്ശി സന്തോഷൂയി സംതൃപ്തീയി തിക്ക മെള്ളി.  

അത്ത് ലതാലഗ്ഗി നിവുംഗൂനത്തില്ലെ ഏക് കയിരേംയി രമേശാന് കൊര്‍ന്നാ.  തംഗേലി ധുവ്വ്‍യി വഡ്ഡല്യാ.  വര്‍ഡികേക് ചൊയിത്തായി. ലത അഠേയിതാ. മിഗ്ഗേലെ അമ്മാന് സമയാരി ദില്ലോലൊ ഉപദേശു ആജി മക്ക സംതുഷ്ടി ദിസ്സ്ത.

മക്ക മിഗ്ഗേലെ ധുവ്വേലഗ്ഗീയി തേംചി ത് സംഗൂക് അസ്സ്.  സ്നേഹൂയി, ത്യാഗൂയി, തജ്ജാന് ചാംഗ് ജീവിത് മെള്‍ത്ത.  സൂഖ്, സന്തോഷു സംതൃപ്തി സര്‍വ്‍യി മെള്‍ത്താ. ഘറ് സ്വര്‍ഗ്ഗ് ജത്ത.

മിഗ്ഗേലി കൊങ്കണി കാണീയൊ

ബാറ വര്‍ഷ് ജല്ലി ഹാംവെ കൊങ്കണി ഭസ്സേന് കാണി, ലേഖന്, കവിത, നോവല്‍ ഇത്യാദി ബോറൊവുംചാക് ആറാംബൂനു.  മിഗ്ഗേലൊ ബപ്പ പര്‍ക്കാട് രംഗനാഥ പ്രഭു വോഡു മാതൃഭാഷ സ്നേഹി അശ്ശില്ലൊ. ബപ്പാന് കൊങ്കണി ഭസ്സേചെ ഹത്‍ബര്‍പ്പാ മാസിക് ബോറോവ്‍നു എക്കേക് ഗാവാംതു എക്കേക് മിത്രാംക് പെട്ട്‍വപ് അശ്ശില്ലെം. തീ ഹാതു പൊര്‍തൂനു തേ ഗാവാംതു അശ്ശില്ലേംക് വച്ചുയാത് നവേം?


മഗ്ഗീരീയി പാഠപുസ്ഥക രൂപാരി സാന് ബൂക്, കൊങ്കണി ഭാഷാ നിഘണ്ടു അനീക് വ്യത്യസ്ഥ് ബൂക് ബോറോവ്‍നു ദവറ്‍പ് അശ്ശില്ലെം. തേ ബൂക് സഗ്ഗ് കശ്ശികീം നഷ്ട് ജല്ലെ.


ബപ്പാന് ഘാല്‍നു ദില്ലേലെ മാതൃഭാഷേചെ സ്നേഹബീജ് മന്നാംതു വഡ്ഡൂനു യെത്താനെ. ജീവിതാചെ സഞ്ജേ വേളാരി ത്ം തേ ബെഗേക് അശ്ശില്ലൊ അവസോറു മെള്ളാ. 68  വര്‍ഷാരി ത്ം മിഗ്ഗേലി പ്രഥമ് കാണി ഭായിര് അയിലേലി. കൊച്ചി ഥകൂനു ഭായിര് എവുംചെ "വൈഷ്ണവ് രത്ന്" മാസികേരി ത്ം ഘാലപ് അശ്ശില്ലെ. ച്ഡ് ജാണാനി വച്ചുകാ മ്ഹോണു മന്നാംതു ആഠോവ്‍നു മിഗ്ഗേലി കാണീയൊ അനീക് ഇന്റര്‍നെറ്റാരി ഘാലുയാ മ്ഹോണു ആഠേയില്യാ.  ഭാവീരി തുംഗേലെം ആസ്വാദന് ചോവ്‍നു കണിയൊ, നോവലെറ്റ്, നോവല് സഗ്ഗ് ഖണ്ഡശ ജാവ്നു ഘാലുകാ മ്ഹോണു ലെക്കീതാ.  അംഗേലെ സമുദായാംതൂലെ വഡ്ഡൂനു എവുംചെ ചെര്‍ഡുവാംക് യേം വച്ചൂക് ഇഷ്ട് ജത്ത്‍നെ മ്ഹോണു ലെക്കീതാ.


യീ കണിയൊ വച്ചൂനു തുംഗേലെ  comments  ഘാല്‍കാ മ്ഹോണു വിനന്തി കര്‍ത്താ.


സഗ്ഗ് കണിയോയി മലയാളം അനീക് ദേവനാഗരി ലിപിയേന് ദോനി ബ്ലോഗ് ജാവ്നു വെഗളേംചി ഘല്‍ത്താ. തവ്വളി കേരളാംതൂലേയി, കേരളാചെ ഭായിര് അശ്ശില്ലെ ഭവ്‍ണ്ടാംക്‍യി വച്ചുയാത് നവേ.