Sunday, October 31, 2010

പ്രദീപാലി വര്‍ഡീക്

ജന്ന മാമു മുക്കാവേലെ കൂഡാന്തു ഈസിചെയറാരി പള്ളാ.  സബാവ് പള്ളേരി എക്കേക് കയിരെം മന്നാംതു എത്തേനെ.  ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ദുവ്വാംകേയി വര്‍ഡീക് കോര്‍ന്നു പെട്ടേയിലിം.  ഏകു ഊണാവൂയി, കോണ് സംഗൂക് നജ്ജ് മ്ഹോണു ദുഡ്ഡ് ഭോര്‍ന്നു ഉസ്സൂനു ത് വര്‍ഡീക് കെല്ലേലി.  ഭംഗാറ്, ദാമു, അയിദ്ദന്, സഗ്ഗ് കോണെ ഊണെ മ്ഹോണു സംഗൂനത്തില്ലെ ലെക്കാന് ദില്ലെം.  അനീക് പ്രദീപാലി വര്‍ഡീക് ലഗേന് ജല്ലേരി മിഗ്ഗേലൊ ഭാറു സഗ്ഗ് ജത്തോലൊ.

പാംച് വര്‍ഷ് ജല്ലിം തോ കാമാരി അസ്സ്. എത്തലെ മസ്സാന്തു തക്ക അട്ടാവീസ് വര്‍ഷ് ജത്ത്‍നി. ചാംഗി ഏകി ചെല്ലി മെള്ളേരി തോഡോവു ജാവുനത്തില്ലെം, തഗ്ഗേലി വര്‍ഡീകയി ചൊവംകോവുംകാ. സൊയ്‍രീക് മസ്ത് യെത്തായ്.  തോ കായിം ഉല്ലേയിനാ.  ഝള്ളേലെ അംഗണാന്തു, സാന് പാവല് ദിക്കൂക് അതിമോഹു അസ്സ്. പ്രദീപാലെ അമ്മാക്‍യി, ഘര്‍ക്കഡ്ചെ കാമാന്തു ഹാതു വണ്‍ടൂക്, എക്കേലി ജാവുംകാ. 

ജന്നമമ്മാലി ബായില് ലക്ഷീമക്കായി തേംചി ത് ആഠേയിതാലി.  ധുവ്വാനി വര്‍ഷാക് ദോനി ചാരി ദീസ് യേനാഫഡേന്, നത്തുറാംക് മോഗു കറപ് അസ്സ.  കുഡുംബാരി വാരിസ് ജാവുനു അവ്ംക കെദനായിം ഒപ്പുര്‍ബായി കോറൂക് ഏക് ചെര്‍ഡും പ്രദീപാക് ജാവംകാ നവെ?

ഭയ്യാ പുത്താന്, ഗെല്ലെവര്‍ഷാ വൊള്ളെ ഘര്‍ക്കഡെ ഥകുനു, മസ്ത് സ്ത്രീധന് കാണു ഘേവുനു വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  അത്ത് മയ്യീം, സുന്നേയി കെദനായി ഏക്-ദോനി ഉല്ലോവുനു ഝഗഡെം ത്.  സമാധാനാരി നിശ്ശെം പീവപ് നാ.

ചെല്ലിയാംക് ദിവംചെ വേളാരി ഉത്തുലേംചി ഭയ്യ് ദിസലേനാ.  കാലു പൊര്‍ത്തോലൊ. പര്‍ണെ കാലാക്, സംഗില്ലെം അയിക്കൂനൂയി, മര്‍ല്ലേരി ഘേവുനൂയി പൊഡുചൊ ചെല്ലീയൊ അശ്ശില്യൊ. അത്ത് തശ്ശിവേ?  തശ്ശി അശ്ശില്ലി ജായിമോണു മക്ക നാ.  മക്ക ബമ്മുണാലെ അമ്മ മ്ഹോണു ബഹുമാന് ദിവുംചി, സ്നേഹു അശ്ശില്ലി എക്ക്‍ലി പൂറൊ. 

ജന്നമമ്മാലൊ "മക്ക എദ്ദെം ഉദ്ദാക് അഡ്‍ശിവേ?" മ്ഹൊള്ളോലൊ ഉല്ലൊ അയിക്കൂനു, ലക്ഷീമക്ക ഉദ്ദാക് ഘേവുനു അയിലി.  ഉദ്ദാക് പീവുനു ഖൊല്ലൊ ദീവുനു, ജന്നമമ്മാന് സംഗീലെം "പ്രദീപാക്‍യി ലഗീചി ഏകി വര്‍ഡീക് കെല്ലേരി തുക്കായി വസ്സരേന്തു സഹായാക് സൂന് യെത്തലി നവെം"? 

"ഹാവംയി തേംചി ത് ആഠേയിതാനി.  അവംക ദൊഗ്ഗാംകയി ബെസ്സൂനു ഖേളൊവംചാക് ഏക് സാന് ചെര്‍ഡും.  മന്നാന്തു മണ്ടെ ഖത്താനി ത് ഹാംവ്" മൊണു ലക്ഷീമക്കാന് സംഗീലെം.  ആജി പ്രദീപു യേവൊ, തജ്ജെലഗ്ഗി ഉല്ലോവും.  ദൊഗ്ഗാനീയി മന്നാംതു ലെക്കീലെം. 

പ്രദീപു ടൗണാന്തു ബാങ്കാന്തു ത് കാമ് കര്‍ത്ത.  സകണീചി ഗെല്ല്യാരി ചാം സാംഞ്ച് ജത്ത്‍ലി യെവംചാക്. ഥൊഗഡെ വേളാരി റത്തീയി ജത്ത. 

റത്തി പ്രദീപ് അയിലൊ. താണെ ബെസ്സൂനു ചായ പിവുംചെ വേളാരി അമ്മാന്‌യി, ബപ്പാന്‌യി വര്‍ഡികേ കയിരിം കാണു ഘല്ലിം. 

അമ്മ: പുത്തോ, തുക്ക വര്‍ഷ് അട്ടാവീസ് ജല്ലിം.  അനീക് ലഗീചി വര്‍ഡീക് കോറൂകാ.  മക്കായി ബപ്പാകയി തീത് ആശ. 

പൂതൂ: ചോവുയാം അമ്മ, മക്ക ഥൊഗഡെ നിര്‍ബന്ധ് സഗ്ഗ് അസ്സ്.  തേം തുംക ഹീത് ജല്ലേരി മുക്കാരി വൊച്ചും. 

ബപ്പ: ഇത്തികിം തുഗ്ഗേലൊ ഉദ്ദേശു? സാംഗ്. 

പൂതു: അമ്മാന്‌യി ബപ്പാന്‌യി മന്ന് ദീവുനു അയിക്കുകാ.  മംതാലെ പുത്താന്,  വൊള്ളെ ഘര്‍ക്കഡെ ഥക്കൂനു ദമ്മൂയി ഭംഗാറ്‍യി മസ്ത് കാണുഘേവുനു വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ആജി തീണെ ഘല്ലേലെ ബോറേരി സഗ്ഗടാനീയി ചൊവുംകുകാ.  തേ ബെഗേക് മക്ക മെള്‍ന്നാ.  മിഗ്ഗേലെ സുഖാന്തൂയി ദുഖാന്തുയിം വണ്‍ടൊ കഡ്ചി,  തുംക മാനു ദിവംചി, എകി ബായില് ത് മക്ക ജായി.  സ്ത്രീധന് ഏകു ദുഡ്ഡു സരി മക്ക നക്ക.

ബപ്പ: തുഗ്ഗേലെ ദൊഗ്ഗേയിം അക്കാംകേയി സ്ത്രീധന് ദീവുനു നവെ വര്‍ഡീക് കെല്ല്യാ, തീം തംഗേലെ ബമ്മുണാംലെ ഘര്‍ക്കഡെ ചോവുനു പോളോവുനു റബ്ബനായിംവേ?

പൂതു: ജാവ്‍യാത്, ജല്ലേരി മക്ക ചെല്ലിയേലെ ഘര്‍ക്കഡ്ചെ ധാ ദുഡ്ഡ് സരി നക്ക.  തോ മിഗ്ഗേലൊ നിശ്ചയു ത്. 

അമ്മ: വര്‍ഡികേ വേചു നക്കവേ പുതാ?

പൂതു: ദുഡ്ഡ് വേചു കൊര്‍ചി വര്‍ഡീക് മക്ക നക്ക.  വര്‍ഡികേ ആവശ്യാക് മുര്‍ത്താകപ്പഡ്, തല്ലീമാള, തശ്ശി ജായി ജല്ലേലെം സഗ്ഗ് കാണുഘെവുംചാക് മിജ്ജെലഗ്ഗി ദുഡ്ഡ് അസ്സ്.  അക്കാക് വര്‍ഡീക് വൊള്ളി കോര്‍ന്നു കെല്ലി. മസ്ത് ലോകു യേവുനു ജേവുനു ഗെല്ലൊ. തംതു മന്നാന്തു ഥക്കൂനു ആശിര്‍വാദു ദില്ലേലിം ഉത്തൂല് ജാണ് അസ്ത്നി?  രമക്കാ വര്‍ഡികേക്, ഉണ്ടൊ കാണുഘെവുംച്ചാക് ഹാതു ദക്കേയിലേലൊ ദിക്കുനത്തില്ലെം പന്നാരി വള്ളേലെ ബെഗേക് എകലേന് ഉത്തൂലൊ ഗൊന്തോളു ഘല്ലൊ.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ചെ മൗശേക്, ശാന്തക്കാന് മൊഗരേകുട്ടുകൊ സ്നേഹാന് വോര്‍ന്നു ദില്ലോലൊ, തിജ്ജെ ഹര്‍ദ്ദേരി ഉഡ്ഡേയിലൊ മൊണു, തീ സംഗൂനു ഭൊവംതാലി.  എക്‍ലേക് മാനു ദില്ലോലൊ ഊണൊ ജല്ലൊ, യേം സഗ്ഗ് ബപ്പ വിസ്സൊര്‍ലൊവേ? ബപ്പാന് വോഡി കോര്‍ന്നു വര്‍ഡീക് കെല്ലേലി, ദുഡ്ഡുവാംചെ ഡംബ് ദക്കോവംചാക് മോണു എദീം ജാണ് സംഗൂനു ഭൊവംതാനി. ബഡ്ഡി ദീവുനു പെട്ടു ഘേവ്ംഗാകേ അവംകാ?

ബപ്പ: തൂംവേ ആഠേയിലെതസ്സലി ചെല്ലി ഖംഥ്‍യി അസ്സ് പുതാ? ചക്കി കാണു ചോവുനു ഹാഡൂക് പോണോസു ബിവേ? 

പൂതു: ബപ്പാ, രാമപൈ മാസ്ടറാ വള്‍ക്കത്‍വേ? ചാംഗ് ആദര്‍ശ് അശ്ശില്ലൊ, ഉത്തുല്‍കീം ചെര്‍ഡുവാലെ മന്നാന്തു, ഉജുവാഡു ദില്ലോലൊ ത് മാസ്ടര്‍.  തക്ക ചാരി ചെല്ലീയൊ ത്.  വൊള്ളി ഗ്രാഡുവേട് ത്.  ചൊവുംചാക് ചിന്നാ.  ഹാംവെ ചൊഡുചെ ബസ്സാരി ചോണു തീവ്‍യി കാമാക് വ്‍ത്ത ദിക്കില്ലെം അസ്സ്.  ഹാംവ് ഉല്ലേയിലോനാ.  കുഡുംബാംതു മാനു മര്യാദു സഗ്ഗ് അസ്സ് മൊണു ത് അയിക്കില്ലെം.  ബപ്പാക് ചിന്നാ മൊണു ദിസ്ത ജല്ലേരി, തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാലഗ്ഗി ഉല്ലോവുയാത്.  സ്ത്രീധന് നത്തില്ലെം എകലേക് അമ്മി കള്ളേരി മാസ്ടറാക് ആശ്വാസു അസ്തോലൊ. 

ബപ്പ: തേം ഹാംവ് കരീന് പുതാ.  തുജ്ജെ വരീചി ഏകു പൂതു ജല്ലേലേംതു മക്ക അഭിമാനു ദിസ്‍തരേ. 

പൂതു: വര്‍ഡീക് സനീചി പൂറൊ.  ബപ്പാലീയിം, അമ്മാലീയിം, മിഗ്ഗേലീയിം ഭവുണ്ട് മാത്ര് പൂറോയ്.  എല്‍ത്ത പെല്‍ത്താംതുനീയിം ദോനി ഘ്‍റയിം സംഗും. വജ്ജ്പ്, ഫോട്ടോ, വീഡിയൊ യേം കായിം മക്ക ഇഷ്ട് നാ. 

ജന്നമമ്മൂയി മാസ്ടറൂയി കോര്‍ന്നു ഉല്ലേയിലിം.  ചെല്ലിയേക് ചൊവുംചാക് അമ്മായി ബപ്പായി പുത്തൂയി കോര്‍ന്നു ഗെല്ലിം.  മാസ്ടറാലി വൊള്ളി ധൂവ് ശ്യാമാക് ദിക്കൂനു ലക്ഷീമക്കാലെം തോണ്ട് ഫുല്ലേലെം.  വര്‍ഡീകേ മുഹൂര്‍ത്തൂയി ചൊയിലിം. 

വൊര്‍ത്താലീയിം വൊക്കലേലീയിം ജാവുനു പന്നാസ് ജാണ് അശ്ശില്ലിം വര്‍ഡികേക്.  ചന്ത് ജാവുനു ജല്ലി വര്‍ഡീക്.  മല്‍ഘഡേന് തംക ആശിര്‍വാദു ദില്ലൊ.  ജെവുംചാക് പന്ന് ദൊവ്വര്‍ചാനീക് വൊക്കല്‌യി, വോറേതൂയി, തംഗേലിം ആവുസു ബപ്പൂസൂയി കോര്‍ന്നു കാറാരി ചള്ളിം.  തേ ഗാവാംതു അശ്ശില്ലെ അനാഥാശ്രമാന്തുലേയിം വ്രദ്ധാശ്രമാന്തൂലേയിം സഗടാംക് ചാംഗ് ഏക് ജെവ്വണ്, പ്രദീപാന് സംഗ്ഗില്ലെം.  തന്നി വൊചൂനു ലഗ്ഗി റബ്ബൂനു, തംക വാഡേയിലെം.  ചാംഗ് ഏക് ജെവ്വണ് ജെവ്‍ലേലെ തൃപ്തീന്, തേ വൃദ്ധ മനിഷാനി തംക ഹര്‍ദേംതു ഥകൂനു ആശിര്‍വാദു ദില്ലൊ. തംചെ ഭര്‍ശി റബ്ബൂനു തന്നീയി ഗൊഡ്സാണി ഖെല്ലി.  അനാഥ ചെര്‍ഡുവാലെ തൊണ്ടാരി അശ്ശില്ലൊ സൊന്തോഷു, ഭാരി തൃപ്തി ജാവുനു ജന്നമമ്മാലേയി മാസ്ടറാലേയി മന്നാംതു ദെവ്‍ലി.  പൊര്‍ത്തൂനു ഘര്‍ക്കഡെ എവുംചെ വേളാരി, സഗടാലേയിം മന്ന് സന്തോഷാന് ഭോര്‍ന്നു അശ്ശില്ലെം.

Saturday, October 30, 2010

നംകാ പ്‍ശി വോഡ് മൊത്തിം

തോഡാ പെല്‍തഡീചെ റമ് ശെണേയിമമ്മാക് വൊള്‍കൂനത്തില്ലൊ തേ ഗാവാന്തു കോണ് നാ.  ബപ്പാന് മൊര്‍ചാനീക് ദേഡ് ഏക്കര്‍ പറമ്‍യി ഖല്ലട്ടാക് പന്നാസ് സെന്‍റ് ഗദ്ദോയി തക്ക മെള്ളൊ.  ധാവെം പരേന് ശിക്കൂനു സബാവ് ഭൊവുംചൊ വേളു.  എകൊലോചി പൂതു ദികൂനു ഒപുര്‍ബയ്യേചൊ. ജല്ലേരി തക്ക കശീചി പുണേയി ചാംഗ് ജാവുംകാ മ്ഹോണു ആശായി അസ്സ്.  
അമ്മാലെ ബള്‍കര്‍തീന് താണെ നാരായണ്‍ മമ്മാലെ ജാനകേക് വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  

തീ ചാം ബുധുവന്തി.  ദേഡ് ആളാലൊ കാമു കര്‍ത്‍ലി.  ഏക് ദദുലേലെ ഉന്നതീചെ മഗലേന് ഏക് ബായില് അസത്‍ലി മ്ഹോണു സംഗതായി. ജാനകക്കാന് യെവുംചാനീക് ശേണേയി മമ്മാക്‍യി ഉജാര്‍ അയിലെം.  ദൊഗ്ഗാലേയി പ്രയത്നാന് പറമ് പചുവേം ജവുംചാക് ആറാംബീലെം. ജാനകക്ക ദോനി ഗായിംക് വഡ്ഡേയിത. പര്‍മാംതു ഘാലൂക് ശേണ് ജല്ലെം.  ഘര്‍ക്കഡെ ആവശ്യാക് ദൂദ് ജല്ലെ.  ചഡ് അസ്സ് ജല്ലേരി വികിലേരി ദുഡ് കോഡു ജായിനാ നവേം.  അത്ത് പറമ്ചി പര്‍ത്തലെ.  ഗെയിടാചെ ദൊന്നീയി തംതൂയി ഗൗരീഗാത്ര് മഡ്ഡേ സര്‍ശീയൊ അമൃ‍ത് കുംഭ് സരീ വൊള്ളി ഗൊണ്ടീയൊ സഹിത് റബ്ബിലായി. ചൊവുംചാക് ചന്ത് അസ്സ്.  തംഗേലെ പരിശ്രമാ ഫല്.  ചാംഗ് ഏക് ഘറ്‍, ഘറാ മഗലേന് അംബേറൂക്, പൊണ്‍സാറൂക്, മഡ്ഡെ, മഡ്ഡിയോ, ഫലവൃക്ഷ് ഫല് സഹിത് റബിലായിം.  ചെര്‍ഡുവാംക് ചൊയിലേവരീചി ത്, തന്നി എക്കേക് റുക്കാക്‍യി ചൊയിതായി.  കേളേം ഘഡായ്‍ വൊള്ളെ പള്ളേലെ അസ്സ്‍യി.  ഖല്ലട്ടാ ഗദ്ദേംതു ദോനി പാവ്‍ടി ഭാത് ഘല്ലേരി വര്‍ഷാഡി ജെവുംചാ പൂറൊ.  ഇടവേളാരി ദുദ്ദി, കുവ്വാളെം, മൊഗ്ഗെം, സഗ്ഗ് ഗദ്ദേന്തു വോവപ് അസ്സ്.  ബന്താരി ചവ്‍ളി ഘല്‍ത്‍നി. ആവശ്യാ അശ്ശില്ലെ സഗ്ഗ് ഥംഗ ജത്ത.
 
ശേണേയി മമ്മാക് ചാരി ത് ചെര്‍ഡൂംവ്.  വൊള്ളൊ നന്ദഗോപാലു ശിക്കൂക് ദഷ്ടീകു ദിക്കൂനു ശേണേയി മമ്മാക് തക്ക ശിക്കോവുനു ഡോക്ടറു കോറൂക് മോഹു.  ദുശ്ശേറൊ വേണുഗോപാലു.  വൊള്ളേ ഉതുലോചി ദഷ്ടീകു നയി.  മഗ്ഗീരി ദോനി ചെല്ലീയൊ.  വൃന്ദ അനീക് വീണ.  സഗ്ഗട്‍യിം, സര്‍വ കമാന്തൂയിം, അമ്മബപ്പാക് സഹായു കര്‍തായി. അന്നാന് ശിക്കൂനു ഡോക്ടറു ജവുംചെ ബെഗേക്, സന്ന് തംഗേലെ ശിക്‍വണേചൊ വേചു ഊണെ കോറൂക് പരിശ്രമു കര്‍തായി. ആനു ഡോക്ടറു ജല്ലേരി തംഗേലൊ മാനു ഇത്തെം.  തംഗേലെ കയിരെം ആനു ചൊയിത്തോലൊ നവെം.  സഞ്ചെ എദീചി ഘ്ഡി തന്നി ചാരീയി ജാണ് എകഡേചി ബെസ്സൂനു ഖേളു ഹാസു സഗ്ഗ് ചവ്ംകത്‍നെ. അമ്മ ബപ്പ തേം ദിക്കൂനു സന്തോഷു പവംത്‍നി.
 
തശ്ശി ഹഡ്ഡ് പുഡ്ഡി കോര്‍നു ത് പുത്താക് എം.ബീ.ബീ.എസ്സ് ശിക്കേയിത ശേണേയി മാമു.  തജ്ജെ ദോളെ വിസ്കളാവ്നു സൊള്ളേരി മഗ്ഗീരി ആശ്വാസു ജല്ലൊ.  ദക്കൂലൊ അഗ്രികള്‍ചര്‍ ശിക്കത.  ചെല്ലീയൊ ശിവുംചാക് ശിക്കീനി.  ശിവുനൂയി ദുഡ്ഡ് കര്‍തായി. ബപ്പാക് ബാധ ദീവുനത്തില്ലെ പ്രൈവട് ജാവുനു ശിക്കൂനു ഡിഗ്രി കാഡ്കാ മൊഹ്ണു ത് തംക ആശ.
 
തശ്ശി കഷ്ടാംതു ഭര്‍ശ്ശി തന്നി ഉംചാരി എത്തായി. നന്ദഗോപാലു ഹൗസ് സര്‍ജന്‍സി കര്‍ത. തഗ്ഗേലെ ശികവണേക് ജാവുനു അമ്മായി ബപ്പായി ഭവുണ്ട്‍യിം കഷ്ട് കഡ്‍ത്തായി ദിക്കൂനു, തക്ക മന്നാന്തു ചാംഗി ദുക്കി അസ്സ്.  കാമാരി ചള്ളേരി ഹാംവ് തശീചി തംകായി ചൊയിത്തോനൊ മ്ഹോണു ത് തക്കായി ആശ്വാസു.  

എക് ദിസ്സ സന്ന് സഗ്ഗടേംയി ഫിതറാന്തു ബെസ്സൂനു റസ്പതി ഉല്ലോവുനു ചായ പിത്താനി.  ഏക് കാര്‍ ഘറാ മുക്കാരി യേവുനു റബ്ബീലെം.  ശേണേയി മാമു ഉട്ടായിലൊ, ചെല്ലീയോയി, ബയിലോയി, ഭിത്തേരി ഗെല്ലിം.  കാറാംതു ഥക്കൂനു ദെവ്‍ലൊ, ഗാവാംതൂലൊ വൊള്ളൊ ദമ്മേലി മാണീക് മാമു.  

മാണീക് മാമു ഹസ്സൂനു ചോണു അയിലൊ.  ശേണേയി മമ്മാന് ബെസ്സൂക് കദല്‍ ഘാല്‍നു ദില്ലെം.  ആജി പര്യന്ത് വട്ടേരി ദികിലേരീയി, ചോവുനത്തില്ലൊ മഹാ മനീഷു, ശേണേയി മമ്മാക് ദിസ്സലെം, പുത്താക് ബ്യാറു കോറൂക് വേ അയിലാ?  മൊംചൂവ് കഡവാം പവ്‍ലേലെ സമാധാനാരി ബെസ്സല്ലൊ ത്.
 
ശേണേയി മാമു: മാണീകാനു ഇത്തെം യേ വട്ടേന്? 

മാണീക് മാമു: മിഗ്ഗേലെ സുശിലാക് തുഗ്ഗേലെ പുത്താക് ദീവുംകാ മ്ഹോണു മോഹു.

ശേണേയി മാമു: അത്ത് അവംക തീ ആലോചന നാ.
മാണീകാനു. തക്ക ഏകു കാമു സഗ്ഗ് ജാവുനു അമ്മി ഏക് നീട് റബ്തായി, ദോനി ചാരി വര്‍ഷ് വൊച്ചോയി.  

മാണീക് മാമു സൊഡതോല്‍വേ?

മാണിക് മാമു: തുഗ്ഗെലൊ പൂതു ചാഗ് റാങ്കാരി പാസ്സ് ജല്ല.  അമേരിക്കേന്തു വൊച്ചൂനു ചഡ് ശിക്കൂനു നാംവ് കാണു അയിലേരി, അങ്കാചി ഏക് ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആറാംബുയാത്. തേ ബെഗേക് അശ്ശില്ലൊ വേചു ഹാംവ് കാഡീന്.  മിഗേലെ ധുവേക് വര്‍ഡീക് കരീന് മ്ഹോണു ഉത്തറ്‍ ദില്ലേരി പൂറൊ.  

ഭിത്തേരി ബെസ്സൂനു യേം സഗ്ഗ് അയിക്കതാലൊ ത് നന്ദ.  അമേരിക്കേംതു വച്ചെം കയിരെം അയിക്കുചാനീക് തേം തക്ക ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്സലെം.  ശേണേയി മമ്മാന് സംഗീലെം, "ഹാംവ് ബായില് ചെര്‍ഡൂംവ് ജാവുനു ഉല്ലോവുനു മഗ്ഗീരി ജാണേയിന്".  ജാനകക്കാന് ഹാണു ദില്ലേലി ചായായി പീവ്നു മാണീകാനു ഗെല്ലൊ.  ഘര്‍ക്കഡേചി സ് ജാണയി എക്കഡെ ജല്ലിം.
 
ശേണേയി മാമു: നംകാ പശി വോഡ് മൊത്തിം ജായിവേ അവുംകാ?
 
ജാനകക്ക: മാണീക് മമ്മാലെ ധൂവേക് വര്‍ഡീക് കെല്ലേരി മഗ്ഗീരി ഗാവാന്തു അവംഗേലെ മോല് ഇത്തെം?
 
നന്ദഗോപാലു: മക്ക ഉംചാരി ചോഡൂക് മെള്ളേലി ഏക് വാട് ചിന്നാ മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്ത.
 
വേണുഗോപാലു: ഗുളുക്കേം പോണത്തില്ലെം ചോവുംകാ, അന്നാക് തോ മൊല്ലാ കഡ്തോലൊ,
 
വൃന്ദ: ശിക്കുച്ചെ കാലാക്ചി തീ ഏകി അഹംകാരി ത്.
 
വീണ: അന്നാക് ചാങ്ക് മ്ഹോണു ദിസ്സല്ലെം ആനു കോറൊ.
 
മഗ്ഗീരി കോണ് കായിം ഉല്ലേയിലേനായി.  

ദോനി ദീസ് സാര്‍നു മാണീകാനു ദുശ്ശേരി അയിലൊ.  നന്ദാന് ഓ. കെ. സംഗീലെം.  പാസ്‍പോര്‍ട്, വിസാ സഗ്ഗ് തയ്യാര്‍ ജല്ലെം. നന്ദ ശിക്കൂക് അമേരിക്കേക് ഗെല്ലൊ.  ഗെല്ലെ തശീചി ലഗിലഗീചി ബര്‍പ് എത്താനെ.  മഗ്ഗീരി മഗ്ഗീരി തേം ദൂറ ദൂറ ജല്ലെം. തംഗേലെ മന്നാംതു വഡ്ഡല്ലൊ ആശേചൊ വൃക്ഷു, മൂള് ഉവ്ംടൂനു ഖല്ലാക് പൊള്ളൊ.
 
വേണു സഗ്ഗടാംക് സമാധാന് സംഗതോലൊ.  കാലു വത്ത തശീചി തംക്ക സ്വല്പ് സമാധാന് മെള്ളെം.
 
നന്ദാലി ശികവണ് ജല്ലി.  ഗാവാംതു യേവുനു താണെ സുശീലാക് വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ഉംബ്രാവലേന് വൊര്‍ചെ വേളാരി യേവുനു ഗെല്ലേലി സുശീല് മഗ്ഗീരി ഥംഗ ചെള്ളേനാ.  ശേണേയി മമ്മാലെ ഘര്‍ക്കറാംക് ദിക്കുച്ചേംചി തിക്ക ഉണാവു ത്.  നന്ദാക്‍യി ഘര്‍ക്കഡെ വച്ചാക് തീ സോണാ.
 
ശേണേയി മാമു സഗ്ഗ് വിസോര്‍നു കാമാന്തൂചി അസ്സ്.  വേണൂലി ശികവ്ണ് ജല്ലി.  തോ അത്ത്ം ഏക് അഗ്രികല്‍ചറല്‍ ഓഫീസര്‍ ത്.  ലഗ്ഗിച്ചെ സ്കൂളാന്തു ശിക്കൊവുംചെ ശാന്തീക് താണെ വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ബപ്പാലേയി വേണൂലേയി പരിശ്രമാന്, വൃന്ദാലീയി, വീണാലീയി വര്‍ഡീക് ജല്ലി.  എക്കാക്‍യി നന്ദായി ബയിലേയി അയിലേനായി.  തംഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംക് സരി അമ്മ ബപ്പാന് ദികിലേനായി.
 
ശേണേയി മമ്മാക് സമാധാന്, ബപ്പാന് ചെര്‍ഡുവാംബെഗേക് കോര്‍കാജല്ലേനെ സഗ്ഗ് കെല്ലെം.  തീ തൃപ്തി മന്നാന്തു ഭോര്‍നു അസ്സ്. പൂതു ഗാവാന്തൂലെ ഹോസ്പിടലാംന്തൂലൊ, ചാംഗു ഏകു ഡോക്ടര്‍ മ്ഹോണു അഭിമാനു അസ്സ്. തോ സുഖാന് റബ്ബൊ.

ധൂവ്വൊ ബമ്മുണാഥയിം സുഖാന് അസ്സ്‍യി.  വേണൂലിം ചെര്‍ഡൂംവ് ശേണേയി മമ്മാക്‍യി ജാനകക്കാക്‍യി ഖാല് ഊംച് കഡത്തായി.  നന്ദാലൊ ഉഡുഗാസു ഏവുനത്തില്ലൊ ദീസു നാ.

നന്ദ ചാംഗു ഡോക്ടര്‍ ത്.  മസ്ത് ജാണാംക് സന്തോഷൂയി, ആശ്വാസൂയി ദിത്ത.  ഭായിര് ദെവലേരി മനിഷാലെം വര്‍ത്തമാന് തജ്ജെ കന്നാംതൂയിം വത്തായി. "ഉത്തുലോചി വൊള്ളൊ ഡോക്ടര്‍ ജാവുനു ഇത്തി ഗൂണു? അമ്മബപ്പാക് തജ്ജാന് സുക്കെ ചുന്നേ പുഡിയേചൊ ഉപകാറു നാ.  തഗ്ഗേലെ ബെഗേക് ബപ്പാന് വേചു കെല്ലേലെ ദുഡ്ഡ് അശ്ശില്ലെ ജല്ലേരി പറമ് കാണു ഘേവുനു ഘല്ലേരി റയ്യാവരീചി ദീസ് കാഡുയത് അശ്ശില്ലെം".

യെം സഗ്ഗ് അയിക്കൂനു തഗ്ഗേലെം മന്ന് ജോളൂക് ആറാംബീലെം.  തോ കോണാലഗ്ഗി സംഗ്തോലൊ?  അമ്മബപ്പാക് തോ മന്നാംതു പായിംപഡ്ത്ത.  റത്തി പ്ണാഫഡേന് തക്കായി സന്‍പ്രായേചൊ ഉഡുഗാസു യെത്തോലൊ.  തഗ്ഗേലെ ബെഗേക് ഭവുംഡാനി കെല്ലോലൊ ത്യാഗു തക്ക വിസറൂക് ജവുന്നാ.  ഉത്തൂലൊ നന്ദി നത്തില്ലൊ ജല്ലൊമു ഹാംവ്, മ്ഹള്ളേലി ആത്മനിന്ദ മന്നാന്തു ഭോര്‍ന്നു അസ്സ്.
 
നംകാ പശി വോഡ് മൊത്തിം ഘല്ലേരി നാംക് ചീര്‍ന്നു വത്ത്‍നെ മ്ഹള്ളേലി മ്ഹണ്ണി ഇത്തി പരമാര്‍ത്ഥ്.                           

Sunday, October 24, 2010

പ്‍ളാ മാള

ദെന്‍പറാംചെ കാമ് സഗ്ഗ് ജാവ്നു സാറദക്ക ഏക് കൂര്‍ട്ടു നീട് കോറൂക് വത്താലി.  ഫിദറാന്തു കവഡാചൊ സൊവുദ്ദു.  കോണ് യെവുംചാക്? ചോവുയാ മ്ഹോണു ആഠോവ്നു തീണെ കവ്വ്ഡ് കള്ളെം.  ഏക് നിമിഷ് തീ ഭില്ലി.  

ധൂവ് ലത പെട്ട്‍യി ഘേവ്നു റബ്ബീലിയാ. ധുവ്വേചെ തൊണ്ടാരി സന്തോഷു നാ.  ബമ്മുണാക് ലഗ്ഗി ദിക്കിലേനാ.  തിഗ്ഗേലെ മന്ന് ഥഡ്ഥഡെവുംചാക് ആറാമ്ബീലെ.  ജെല്യാരീയി തീണെ സംഗീലെ. "യോ ധുവ്വേ, ഇത്തി ജാണോവ്നത്തില്ലെ ഭായിര്‍ സര്‍ലി? രമേശു അയിലോനാവേ? വൊച്ചൂനു ഹാത് പായ് ധൂവ്നു യോ. ഹാംവ് തുക്ക പിവുംചാക് കഡ്ത്താ".

യേം സംഗൂനു സാറ്ദക്ക വസ്സരേന്തു ഗെല്ലി.  തിഗ്ഗേലെം മന്ന് മഗലേന് ധവലെം.  ധുവ്വേക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നു പെട്ടോവ്നു ധാ മാസ് ജല്ലെ.  തിഗ്ഗേലി ഡിഗ്രി പുര്‍ത്തെ കൊര്‍ച്ചെ മുര്‍ത്ത്മ്ചി തിക്ക ഏക് സൊയ്‍രീക് അയിലി.  ചെല്ലേ പസ്സൂനു അന്ത് മമ്മാന് സൊദ്ദീലെം. ചെല്ലൊ ഇഞ്ചിനീയര്‍. ചൊവുംചാക് ചിന്നാ. ധുവ്വേക് സജത്തോലൊ. ഏകു വായിടു സ്വഭാവൂയി തക്ക നാ.  മന്നാംതു സന്തോഷു ജല്ലൊ.  ചെല്ലി ചോവ്പ്‍യി ജല്ലെ. ലതാക് രമേശൂയി, രമേശാക് ലതായി ഇഷ്ട് ജല്ലിം. നിശ്ചയൂയി ജല്ലൊ. വേസ്ത് കോര്‍നു റബ്ബേയ്‍ലി. സാറദക്കാക് വീചാറു ത് അശ്ശില്ലൊ.  പൂതു, ബായില് സഹിത് ഡല്‍ഹീക് അസ്സ്.  തീണേയി ഗെല്ലേരി ഘ്‍റ്, ഖവുംചാക് എത്ത്‍ലെം.  മ്ഹള്ളേരി തിക്ക അങ്ക റബ്ബൊവുംചാക് ജത്ത്നെവേ? ചെല്ലീയൊ മ്ഹള്ളേരി ’ജായാംചെ ഭംഗാറ്’ മ്ഹോണു ത് സങ്ക്തായി.  ചാംഗി സൊയ്‍രീക്, സുഖാന് റബ്ബൊ.

വര്‍ഡീക് ജാവ്നു ധുവ്വ്‍യി ജാവ്‍യീംയി കോര്‍നു എക്മളീന് ഭൊവ്ംതായി ദിക്കൂനു മ്‍ന്ന് ശേള് ജല്ലെം.  ഏകു മാസു ബമ്മുണാലെ ഘര്‍ക്കഡെ റബ്ബൂനു ജാവ്നു ബമ്മുണാന് തിക്ക കാമു അശ്ശില്ലെ ക്‍ഡെ റബ്ബൂക് വെല്ലി.  ശുറുവേരി മസ്സാക് ദോനി തീനി ബര്‍പ്പ് യെത്താലിം. മഗ്ഗീരി ഊണെ ജല്ലെം. മന്ന് സവ്ംകി നാ.  

"അമ്മാ" മ്ഹൊള്ളോലൊ ധുവ്വേലൊ ശബ്ദു അയിക്കൂനു അമ്മ ഘൂവ്നു ചൊയിലി.  അമ്മാന് സംഗീലെ "യോ ധുവ്വേ, ചായ പീ". 

അമ്മാന് തിക്ക ചായ ദില്ലെ.  ചായ പിവുംചെ ധുവ്വേക്‍യി ചോവ്‍നു അമ്മ റബ്ബീലി.  ചായ പിത്ത പിത്താചി തീണെ സംഗൂക് ആറാംബീലെം.  "അമ്മാ, മക്ക തജ്ജെലഗ്ഗി റബ്ബൂക് നജ്ജ്.  ഹാംവ് എല്‍ത്താംതു അയിലി".

അമ്മ: "താണെ തുക്ക ഇത്തി കെല്ലെ പുത്താ? ഉതുലോ ചാംഗു ബമ്മൂണു മേളൂക് ഭാഗ്യ് കോര്‍കാ. ബമ്മൂണു ബയിലാംക് ഥൊഗഡെ വെളാരി അഭിപ്രായവിത്യാസു യെത്തോലൊ. എദീ ഘ്‍ഡി ഗെല്ലെ ക്‍ഡേരി തീം എക്ക്‍യി ജത്ത്‍ലിം.  ദൊഗ്ഗാനീയി സമരസാന് മുക്കാരി വൊച്ചുകാ. തേം ത് ചാംഗ് ചെലിയാലെം ഗൂണ്. തജ്ജെലഗ്ഗി സംഗൂനുവേം തൂ അയിലിയാ?"

ലതാക് റണ്ണെ അയിലെ. തിണെ സംഗീലെ "അമ്മാക് കള്‍ത്തവേ മിജ്ജെലഗ്ഗി ശിക്‍ത്താലി ഏകി രശ്മി? ഏകു മാസു ജല്ലൊ തീ അവുംഗേലെ ഘ്‍റാചെ ലഗ്ഗി ത്  റബ്ബ്‍ത.  തിഗ്ഗേലെ ബമ്മൂണു ചാംഗു മനീഷു.  തീണെ മ്ഹള്ളേലെം സഗ്ഗ് ചവ്‍ംകേയിതാ.  തിഗ്ഗേലെ ഘ്‍റാംതു വൊച്ചൂനു ചോവുംകാ അമ്മാന്.  മിക്സി ഥക്കൂനു കംപ്യൂട്ടര്‍ പരേന് ഥംഗ അസ്സ്.  തീണെ ഘ്‍റ് ശിങ്കാര്‍നു ദവ്വര്‍ലേലെം ദിക്കൂനു മിജ്ജെ ദോളെ വിസ്‍വിസേലെ.  പട്ടേ കപ്പഡ്, ഭംഗറാ ജായെം സ്ഗ്ഗ് ഭോര്‍നു അസ്സ് തിക്ക.  തീണെ ഘ്‍റ് ശിങ്കാര്‍നു ദവ്വര്‍ലേലെം ദിക്കൂനു മിജ്ജെ ദോളെ വിസ്‍വിസേലെ. പ്‍യിരി ബമ്മുണാന് തിക്ക ചാരി പവനാചി പ്‍ളാ മാള ക്‍റ്‍യ്‍ലി.  ഇത്തി ചാംഗു ബമ്മൂണു കീ തിഗ്ഗേലൊ. ഹാംവ് ഘര്‍ക്കടെ യേവ്‍നു തിഗ്ഗേലെ ഘര്‍ക്കട്ച്ചെ സര്‍വ്‍യി വംകാണ്ശീലെ.  ഏകി പ്‍ളാ മാള മക്കായി ജായി മ്ഹോണു സംഗീലെ. തീണെ അവങ്കേഥ്‍യി അയിലേരി മക്ക ലജ്ജ ദിസ്സ്‍ത അമ്മാ.  ഇത്തി സങ്കിലേരീയി നണ്‍ദേക് വര്‍ഡീക് ചൊയിത്തായി.  തേ നവേം മുഖ്യ് മ്ഹോണു ത് സങ്കത്ത്നി.  മിജ്ജൊ വീചാറൂചി നാ. 

സാറദക്കാക് ധുവ്വേലൊ റോഗു മന്നാംതു ജല്ലൊ. തീണെ വൊളൂചി സംഗീലെ. "ധുവ്വേ, തുക്ക സാനി പ്രായി. ’ഹൂം’ മ്ഹോണു കോപു യെവുംചൊ വേളു.  രമേശാലെ ഹത്താംതു ദുഡ്ഡ് അശ്ശില്ലെ തശ്ശി നംത്‍ന തക്ക കാണ്‍ഘെവുംചാക് ഒവ്‍സുന്നാ. ഹാംവ്‍യി സോള വര്‍ഷാരി അങ്ക അയ്‍ലേലി ത്. വര്‍ഷ് അശ്ശില്ലി അമ്മ, ബപ്പ, ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ഭാവ്, ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ഭെയ്‍ണീയൊ തുഗ്ഗേലെ ബപ്പാക് അശ്ശില്ലിം.  ബപ്പാക് ഏകു ബ്യാറു ത് അശ്ശില്ലൊ. ഹാംവെ ബപ്പാലെ സുഖാംതൂയി ദുഖാംതൂയി സമ്‍ചി വണ്‍ടൊ കള്ളൊ.  ഘര്‍ക്കഡ്‍ച്ചെ കാമ് സര്‍വയി ഹാംവേചി കോര്‍നു, റവന്തയ്‍ക്കയ്യേക് സഗ്ഗ് പര്‍മാംതു വോവ്‍നു കോര്‍നു ജവുംചെ തശ്ശി വേചു ഊണെ കോറൂക് ഹാംവെ ഭാരി പരിശ്രമു കള്ളൊ.  ദേറാംക് ശിക്കൊവുംചാക്, നണ്‍ദാംക് വര്‍ഡികേംക് നൊപ്പൂറൊ അശ്ശില്ലെ മിഗ്ഗേലെ ഭംഗാറ് പരേന് ഹാംവെ ദില്ലെ. ആജി സഗ്ഗട്‍യി സുഖാന് അസ്സ്‍യി. 

തശ്ശി ബമ്മുണാക് അവുംചാന് ജവുംചെ തശ്ശി കഷ്ട് കാണു അമ്മി സഹായു ജാവ്‍നു റബിലേരി തംഗേലൊ സ്നേഹു അവുംക ലേക് നത്തില്ലെം മെള്‍ത്തോലൊ. മഗലേന് തുഗ്ഗേലി ഇഛ സഗ്ഗി തോ ചവംക്‍യിതോലൊ. തക്കായി തഗ്ഗേലെ അമ്മ ബപ്പാക് ചൊവുംചൊ ധര്‍മു നാവേ? തംക ജായി ജല്ലേലെം കോറൂക് തുമ്മി നംതന കോണ് അസ്സ്? തേ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചൊ ഉജുവാഡു ജാവ്നു റബ്ബുകാ ജല്ലേലി ത് തൂം.  ത്യാഗാംതു മെള്‍ച്ചെ സുഖ്, തൃപ്തി ഇത്യാംതു മെള്‍ന്നാ. ലതാക് തിഗ്ഗേലി ചൂകി മന്നാംതു ജല്ലി.  റത്തി തിക്ക സൊദ്ദൂനു ബമ്മൂണു അയിലൊ. തീണെ ക്ഷമ നിവംഗീലി. എര്‍ദ്ദൂസ സക്കാണീചി ദൊഗ്ഗ്‍യി കോര്‍നു വത്തായി ദിക്കൂനു സാറദക്കാന് ഏകു ദീര്‍ഘ ശ്വാസു സൊള്ളൊ.  അന്ത മമ്മാലെ ദോളെ ഭര്‍ലെ. 

വട്ടേരി തന്നി രശ്മീലെ ബമ്മുണാക് സ്കൂട്ടറാരി വത്ത ദിക്കീലൊ.  മഗലേന് വെഗ്ഗേളി ഏകി ചേഡു തക്ക പൊട്ടോര്‍നു ധോര്‍നു ബെസ്സല്ലി അസ്സ്.  രമേശു ലതാക്‍യി ലത രമേശാക്‍യി ചൊയിലിം.  ദൊഗ്ഗ്‍യി ഹസ്സീലിം. 

ആജി ലത പ്രാപ്തി അശ്ശില്ലി ഏകി ബായ്‍ല് ത്.  ബമ്മൂണാലെ ഘര്‍ക്കഡ്‍ച്ചെ സര്‍വ് പ്രശ്ന്‍യി തിഗ്ഗേലെ ജാവ്‍നു തീണെ കള്ളെം.  നണ്‍ദേക് നൊപ്പൂറൊ ജല്ലേലെ ഭംഗാറ് തീണെ ത് ദില്യാ. മാവാംലോയി, മയിംചോയി അനുഗ്രോഹു കാണുഘെവുംചെ വേളാരി പ്‍ളാ മാള ഘല്ലേലെ പശ്ശി സന്തോഷൂയി സംതൃപ്തീയി തിക്ക മെള്ളി.  

അത്ത് ലതാലഗ്ഗി നിവുംഗൂനത്തില്ലെ ഏക് കയിരേംയി രമേശാന് കൊര്‍ന്നാ.  തംഗേലി ധുവ്വ്‍യി വഡ്ഡല്യാ.  വര്‍ഡികേക് ചൊയിത്തായി. ലത അഠേയിതാ. മിഗ്ഗേലെ അമ്മാന് സമയാരി ദില്ലോലൊ ഉപദേശു ആജി മക്ക സംതുഷ്ടി ദിസ്സ്ത.

മക്ക മിഗ്ഗേലെ ധുവ്വേലഗ്ഗീയി തേംചി ത് സംഗൂക് അസ്സ്.  സ്നേഹൂയി, ത്യാഗൂയി, തജ്ജാന് ചാംഗ് ജീവിത് മെള്‍ത്ത.  സൂഖ്, സന്തോഷു സംതൃപ്തി സര്‍വ്‍യി മെള്‍ത്താ. ഘറ് സ്വര്‍ഗ്ഗ് ജത്ത.

മിഗ്ഗേലി കൊങ്കണി കാണീയൊ

ബാറ വര്‍ഷ് ജല്ലി ഹാംവെ കൊങ്കണി ഭസ്സേന് കാണി, ലേഖന്, കവിത, നോവല്‍ ഇത്യാദി ബോറൊവുംചാക് ആറാംബൂനു.  മിഗ്ഗേലൊ ബപ്പ പര്‍ക്കാട് രംഗനാഥ പ്രഭു വോഡു മാതൃഭാഷ സ്നേഹി അശ്ശില്ലൊ. ബപ്പാന് കൊങ്കണി ഭസ്സേചെ ഹത്‍ബര്‍പ്പാ മാസിക് ബോറോവ്‍നു എക്കേക് ഗാവാംതു എക്കേക് മിത്രാംക് പെട്ട്‍വപ് അശ്ശില്ലെം. തീ ഹാതു പൊര്‍തൂനു തേ ഗാവാംതു അശ്ശില്ലേംക് വച്ചുയാത് നവേം?


മഗ്ഗീരീയി പാഠപുസ്ഥക രൂപാരി സാന് ബൂക്, കൊങ്കണി ഭാഷാ നിഘണ്ടു അനീക് വ്യത്യസ്ഥ് ബൂക് ബോറോവ്‍നു ദവറ്‍പ് അശ്ശില്ലെം. തേ ബൂക് സഗ്ഗ് കശ്ശികീം നഷ്ട് ജല്ലെ.


ബപ്പാന് ഘാല്‍നു ദില്ലേലെ മാതൃഭാഷേചെ സ്നേഹബീജ് മന്നാംതു വഡ്ഡൂനു യെത്താനെ. ജീവിതാചെ സഞ്ജേ വേളാരി ത്ം തേ ബെഗേക് അശ്ശില്ലൊ അവസോറു മെള്ളാ. 68  വര്‍ഷാരി ത്ം മിഗ്ഗേലി പ്രഥമ് കാണി ഭായിര് അയിലേലി. കൊച്ചി ഥകൂനു ഭായിര് എവുംചെ "വൈഷ്ണവ് രത്ന്" മാസികേരി ത്ം ഘാലപ് അശ്ശില്ലെ. ച്ഡ് ജാണാനി വച്ചുകാ മ്ഹോണു മന്നാംതു ആഠോവ്‍നു മിഗ്ഗേലി കാണീയൊ അനീക് ഇന്റര്‍നെറ്റാരി ഘാലുയാ മ്ഹോണു ആഠേയില്യാ.  ഭാവീരി തുംഗേലെം ആസ്വാദന് ചോവ്‍നു കണിയൊ, നോവലെറ്റ്, നോവല് സഗ്ഗ് ഖണ്ഡശ ജാവ്നു ഘാലുകാ മ്ഹോണു ലെക്കീതാ.  അംഗേലെ സമുദായാംതൂലെ വഡ്ഡൂനു എവുംചെ ചെര്‍ഡുവാംക് യേം വച്ചൂക് ഇഷ്ട് ജത്ത്‍നെ മ്ഹോണു ലെക്കീതാ.


യീ കണിയൊ വച്ചൂനു തുംഗേലെ  comments  ഘാല്‍കാ മ്ഹോണു വിനന്തി കര്‍ത്താ.


സഗ്ഗ് കണിയോയി മലയാളം അനീക് ദേവനാഗരി ലിപിയേന് ദോനി ബ്ലോഗ് ജാവ്നു വെഗളേംചി ഘല്‍ത്താ. തവ്വളി കേരളാംതൂലേയി, കേരളാചെ ഭായിര് അശ്ശില്ലെ ഭവ്‍ണ്ടാംക്‍യി വച്ചുയാത് നവേ.