Saturday, October 30, 2010

നംകാ പ്‍ശി വോഡ് മൊത്തിം

തോഡാ പെല്‍തഡീചെ റമ് ശെണേയിമമ്മാക് വൊള്‍കൂനത്തില്ലൊ തേ ഗാവാന്തു കോണ് നാ.  ബപ്പാന് മൊര്‍ചാനീക് ദേഡ് ഏക്കര്‍ പറമ്‍യി ഖല്ലട്ടാക് പന്നാസ് സെന്‍റ് ഗദ്ദോയി തക്ക മെള്ളൊ.  ധാവെം പരേന് ശിക്കൂനു സബാവ് ഭൊവുംചൊ വേളു.  എകൊലോചി പൂതു ദികൂനു ഒപുര്‍ബയ്യേചൊ. ജല്ലേരി തക്ക കശീചി പുണേയി ചാംഗ് ജാവുംകാ മ്ഹോണു ആശായി അസ്സ്.  
അമ്മാലെ ബള്‍കര്‍തീന് താണെ നാരായണ്‍ മമ്മാലെ ജാനകേക് വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  

തീ ചാം ബുധുവന്തി.  ദേഡ് ആളാലൊ കാമു കര്‍ത്‍ലി.  ഏക് ദദുലേലെ ഉന്നതീചെ മഗലേന് ഏക് ബായില് അസത്‍ലി മ്ഹോണു സംഗതായി. ജാനകക്കാന് യെവുംചാനീക് ശേണേയി മമ്മാക്‍യി ഉജാര്‍ അയിലെം.  ദൊഗ്ഗാലേയി പ്രയത്നാന് പറമ് പചുവേം ജവുംചാക് ആറാംബീലെം. ജാനകക്ക ദോനി ഗായിംക് വഡ്ഡേയിത. പര്‍മാംതു ഘാലൂക് ശേണ് ജല്ലെം.  ഘര്‍ക്കഡെ ആവശ്യാക് ദൂദ് ജല്ലെ.  ചഡ് അസ്സ് ജല്ലേരി വികിലേരി ദുഡ് കോഡു ജായിനാ നവേം.  അത്ത് പറമ്ചി പര്‍ത്തലെ.  ഗെയിടാചെ ദൊന്നീയി തംതൂയി ഗൗരീഗാത്ര് മഡ്ഡേ സര്‍ശീയൊ അമൃ‍ത് കുംഭ് സരീ വൊള്ളി ഗൊണ്ടീയൊ സഹിത് റബ്ബിലായി. ചൊവുംചാക് ചന്ത് അസ്സ്.  തംഗേലെ പരിശ്രമാ ഫല്.  ചാംഗ് ഏക് ഘറ്‍, ഘറാ മഗലേന് അംബേറൂക്, പൊണ്‍സാറൂക്, മഡ്ഡെ, മഡ്ഡിയോ, ഫലവൃക്ഷ് ഫല് സഹിത് റബിലായിം.  ചെര്‍ഡുവാംക് ചൊയിലേവരീചി ത്, തന്നി എക്കേക് റുക്കാക്‍യി ചൊയിതായി.  കേളേം ഘഡായ്‍ വൊള്ളെ പള്ളേലെ അസ്സ്‍യി.  ഖല്ലട്ടാ ഗദ്ദേംതു ദോനി പാവ്‍ടി ഭാത് ഘല്ലേരി വര്‍ഷാഡി ജെവുംചാ പൂറൊ.  ഇടവേളാരി ദുദ്ദി, കുവ്വാളെം, മൊഗ്ഗെം, സഗ്ഗ് ഗദ്ദേന്തു വോവപ് അസ്സ്.  ബന്താരി ചവ്‍ളി ഘല്‍ത്‍നി. ആവശ്യാ അശ്ശില്ലെ സഗ്ഗ് ഥംഗ ജത്ത.
 
ശേണേയി മമ്മാക് ചാരി ത് ചെര്‍ഡൂംവ്.  വൊള്ളൊ നന്ദഗോപാലു ശിക്കൂക് ദഷ്ടീകു ദിക്കൂനു ശേണേയി മമ്മാക് തക്ക ശിക്കോവുനു ഡോക്ടറു കോറൂക് മോഹു.  ദുശ്ശേറൊ വേണുഗോപാലു.  വൊള്ളേ ഉതുലോചി ദഷ്ടീകു നയി.  മഗ്ഗീരി ദോനി ചെല്ലീയൊ.  വൃന്ദ അനീക് വീണ.  സഗ്ഗട്‍യിം, സര്‍വ കമാന്തൂയിം, അമ്മബപ്പാക് സഹായു കര്‍തായി. അന്നാന് ശിക്കൂനു ഡോക്ടറു ജവുംചെ ബെഗേക്, സന്ന് തംഗേലെ ശിക്‍വണേചൊ വേചു ഊണെ കോറൂക് പരിശ്രമു കര്‍തായി. ആനു ഡോക്ടറു ജല്ലേരി തംഗേലൊ മാനു ഇത്തെം.  തംഗേലെ കയിരെം ആനു ചൊയിത്തോലൊ നവെം.  സഞ്ചെ എദീചി ഘ്ഡി തന്നി ചാരീയി ജാണ് എകഡേചി ബെസ്സൂനു ഖേളു ഹാസു സഗ്ഗ് ചവ്ംകത്‍നെ. അമ്മ ബപ്പ തേം ദിക്കൂനു സന്തോഷു പവംത്‍നി.
 
തശ്ശി ഹഡ്ഡ് പുഡ്ഡി കോര്‍നു ത് പുത്താക് എം.ബീ.ബീ.എസ്സ് ശിക്കേയിത ശേണേയി മാമു.  തജ്ജെ ദോളെ വിസ്കളാവ്നു സൊള്ളേരി മഗ്ഗീരി ആശ്വാസു ജല്ലൊ.  ദക്കൂലൊ അഗ്രികള്‍ചര്‍ ശിക്കത.  ചെല്ലീയൊ ശിവുംചാക് ശിക്കീനി.  ശിവുനൂയി ദുഡ്ഡ് കര്‍തായി. ബപ്പാക് ബാധ ദീവുനത്തില്ലെ പ്രൈവട് ജാവുനു ശിക്കൂനു ഡിഗ്രി കാഡ്കാ മൊഹ്ണു ത് തംക ആശ.
 
തശ്ശി കഷ്ടാംതു ഭര്‍ശ്ശി തന്നി ഉംചാരി എത്തായി. നന്ദഗോപാലു ഹൗസ് സര്‍ജന്‍സി കര്‍ത. തഗ്ഗേലെ ശികവണേക് ജാവുനു അമ്മായി ബപ്പായി ഭവുണ്ട്‍യിം കഷ്ട് കഡ്‍ത്തായി ദിക്കൂനു, തക്ക മന്നാന്തു ചാംഗി ദുക്കി അസ്സ്.  കാമാരി ചള്ളേരി ഹാംവ് തശീചി തംകായി ചൊയിത്തോനൊ മ്ഹോണു ത് തക്കായി ആശ്വാസു.  

എക് ദിസ്സ സന്ന് സഗ്ഗടേംയി ഫിതറാന്തു ബെസ്സൂനു റസ്പതി ഉല്ലോവുനു ചായ പിത്താനി.  ഏക് കാര്‍ ഘറാ മുക്കാരി യേവുനു റബ്ബീലെം.  ശേണേയി മാമു ഉട്ടായിലൊ, ചെല്ലീയോയി, ബയിലോയി, ഭിത്തേരി ഗെല്ലിം.  കാറാംതു ഥക്കൂനു ദെവ്‍ലൊ, ഗാവാംതൂലൊ വൊള്ളൊ ദമ്മേലി മാണീക് മാമു.  

മാണീക് മാമു ഹസ്സൂനു ചോണു അയിലൊ.  ശേണേയി മമ്മാന് ബെസ്സൂക് കദല്‍ ഘാല്‍നു ദില്ലെം.  ആജി പര്യന്ത് വട്ടേരി ദികിലേരീയി, ചോവുനത്തില്ലൊ മഹാ മനീഷു, ശേണേയി മമ്മാക് ദിസ്സലെം, പുത്താക് ബ്യാറു കോറൂക് വേ അയിലാ?  മൊംചൂവ് കഡവാം പവ്‍ലേലെ സമാധാനാരി ബെസ്സല്ലൊ ത്.
 
ശേണേയി മാമു: മാണീകാനു ഇത്തെം യേ വട്ടേന്? 

മാണീക് മാമു: മിഗ്ഗേലെ സുശിലാക് തുഗ്ഗേലെ പുത്താക് ദീവുംകാ മ്ഹോണു മോഹു.

ശേണേയി മാമു: അത്ത് അവംക തീ ആലോചന നാ.
മാണീകാനു. തക്ക ഏകു കാമു സഗ്ഗ് ജാവുനു അമ്മി ഏക് നീട് റബ്തായി, ദോനി ചാരി വര്‍ഷ് വൊച്ചോയി.  

മാണീക് മാമു സൊഡതോല്‍വേ?

മാണിക് മാമു: തുഗ്ഗെലൊ പൂതു ചാഗ് റാങ്കാരി പാസ്സ് ജല്ല.  അമേരിക്കേന്തു വൊച്ചൂനു ചഡ് ശിക്കൂനു നാംവ് കാണു അയിലേരി, അങ്കാചി ഏക് ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആറാംബുയാത്. തേ ബെഗേക് അശ്ശില്ലൊ വേചു ഹാംവ് കാഡീന്.  മിഗേലെ ധുവേക് വര്‍ഡീക് കരീന് മ്ഹോണു ഉത്തറ്‍ ദില്ലേരി പൂറൊ.  

ഭിത്തേരി ബെസ്സൂനു യേം സഗ്ഗ് അയിക്കതാലൊ ത് നന്ദ.  അമേരിക്കേംതു വച്ചെം കയിരെം അയിക്കുചാനീക് തേം തക്ക ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്സലെം.  ശേണേയി മമ്മാന് സംഗീലെം, "ഹാംവ് ബായില് ചെര്‍ഡൂംവ് ജാവുനു ഉല്ലോവുനു മഗ്ഗീരി ജാണേയിന്".  ജാനകക്കാന് ഹാണു ദില്ലേലി ചായായി പീവ്നു മാണീകാനു ഗെല്ലൊ.  ഘര്‍ക്കഡേചി സ് ജാണയി എക്കഡെ ജല്ലിം.
 
ശേണേയി മാമു: നംകാ പശി വോഡ് മൊത്തിം ജായിവേ അവുംകാ?
 
ജാനകക്ക: മാണീക് മമ്മാലെ ധൂവേക് വര്‍ഡീക് കെല്ലേരി മഗ്ഗീരി ഗാവാന്തു അവംഗേലെ മോല് ഇത്തെം?
 
നന്ദഗോപാലു: മക്ക ഉംചാരി ചോഡൂക് മെള്ളേലി ഏക് വാട് ചിന്നാ മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്ത.
 
വേണുഗോപാലു: ഗുളുക്കേം പോണത്തില്ലെം ചോവുംകാ, അന്നാക് തോ മൊല്ലാ കഡ്തോലൊ,
 
വൃന്ദ: ശിക്കുച്ചെ കാലാക്ചി തീ ഏകി അഹംകാരി ത്.
 
വീണ: അന്നാക് ചാങ്ക് മ്ഹോണു ദിസ്സല്ലെം ആനു കോറൊ.
 
മഗ്ഗീരി കോണ് കായിം ഉല്ലേയിലേനായി.  

ദോനി ദീസ് സാര്‍നു മാണീകാനു ദുശ്ശേരി അയിലൊ.  നന്ദാന് ഓ. കെ. സംഗീലെം.  പാസ്‍പോര്‍ട്, വിസാ സഗ്ഗ് തയ്യാര്‍ ജല്ലെം. നന്ദ ശിക്കൂക് അമേരിക്കേക് ഗെല്ലൊ.  ഗെല്ലെ തശീചി ലഗിലഗീചി ബര്‍പ് എത്താനെ.  മഗ്ഗീരി മഗ്ഗീരി തേം ദൂറ ദൂറ ജല്ലെം. തംഗേലെ മന്നാംതു വഡ്ഡല്ലൊ ആശേചൊ വൃക്ഷു, മൂള് ഉവ്ംടൂനു ഖല്ലാക് പൊള്ളൊ.
 
വേണു സഗ്ഗടാംക് സമാധാന് സംഗതോലൊ.  കാലു വത്ത തശീചി തംക്ക സ്വല്പ് സമാധാന് മെള്ളെം.
 
നന്ദാലി ശികവണ് ജല്ലി.  ഗാവാംതു യേവുനു താണെ സുശീലാക് വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ഉംബ്രാവലേന് വൊര്‍ചെ വേളാരി യേവുനു ഗെല്ലേലി സുശീല് മഗ്ഗീരി ഥംഗ ചെള്ളേനാ.  ശേണേയി മമ്മാലെ ഘര്‍ക്കറാംക് ദിക്കുച്ചേംചി തിക്ക ഉണാവു ത്.  നന്ദാക്‍യി ഘര്‍ക്കഡെ വച്ചാക് തീ സോണാ.
 
ശേണേയി മാമു സഗ്ഗ് വിസോര്‍നു കാമാന്തൂചി അസ്സ്.  വേണൂലി ശികവ്ണ് ജല്ലി.  തോ അത്ത്ം ഏക് അഗ്രികല്‍ചറല്‍ ഓഫീസര്‍ ത്.  ലഗ്ഗിച്ചെ സ്കൂളാന്തു ശിക്കൊവുംചെ ശാന്തീക് താണെ വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ബപ്പാലേയി വേണൂലേയി പരിശ്രമാന്, വൃന്ദാലീയി, വീണാലീയി വര്‍ഡീക് ജല്ലി.  എക്കാക്‍യി നന്ദായി ബയിലേയി അയിലേനായി.  തംഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംക് സരി അമ്മ ബപ്പാന് ദികിലേനായി.
 
ശേണേയി മമ്മാക് സമാധാന്, ബപ്പാന് ചെര്‍ഡുവാംബെഗേക് കോര്‍കാജല്ലേനെ സഗ്ഗ് കെല്ലെം.  തീ തൃപ്തി മന്നാന്തു ഭോര്‍നു അസ്സ്. പൂതു ഗാവാന്തൂലെ ഹോസ്പിടലാംന്തൂലൊ, ചാംഗു ഏകു ഡോക്ടര്‍ മ്ഹോണു അഭിമാനു അസ്സ്. തോ സുഖാന് റബ്ബൊ.

ധൂവ്വൊ ബമ്മുണാഥയിം സുഖാന് അസ്സ്‍യി.  വേണൂലിം ചെര്‍ഡൂംവ് ശേണേയി മമ്മാക്‍യി ജാനകക്കാക്‍യി ഖാല് ഊംച് കഡത്തായി.  നന്ദാലൊ ഉഡുഗാസു ഏവുനത്തില്ലൊ ദീസു നാ.

നന്ദ ചാംഗു ഡോക്ടര്‍ ത്.  മസ്ത് ജാണാംക് സന്തോഷൂയി, ആശ്വാസൂയി ദിത്ത.  ഭായിര് ദെവലേരി മനിഷാലെം വര്‍ത്തമാന് തജ്ജെ കന്നാംതൂയിം വത്തായി. "ഉത്തുലോചി വൊള്ളൊ ഡോക്ടര്‍ ജാവുനു ഇത്തി ഗൂണു? അമ്മബപ്പാക് തജ്ജാന് സുക്കെ ചുന്നേ പുഡിയേചൊ ഉപകാറു നാ.  തഗ്ഗേലെ ബെഗേക് ബപ്പാന് വേചു കെല്ലേലെ ദുഡ്ഡ് അശ്ശില്ലെ ജല്ലേരി പറമ് കാണു ഘേവുനു ഘല്ലേരി റയ്യാവരീചി ദീസ് കാഡുയത് അശ്ശില്ലെം".

യെം സഗ്ഗ് അയിക്കൂനു തഗ്ഗേലെം മന്ന് ജോളൂക് ആറാംബീലെം.  തോ കോണാലഗ്ഗി സംഗ്തോലൊ?  അമ്മബപ്പാക് തോ മന്നാംതു പായിംപഡ്ത്ത.  റത്തി പ്ണാഫഡേന് തക്കായി സന്‍പ്രായേചൊ ഉഡുഗാസു യെത്തോലൊ.  തഗ്ഗേലെ ബെഗേക് ഭവുംഡാനി കെല്ലോലൊ ത്യാഗു തക്ക വിസറൂക് ജവുന്നാ.  ഉത്തൂലൊ നന്ദി നത്തില്ലൊ ജല്ലൊമു ഹാംവ്, മ്ഹള്ളേലി ആത്മനിന്ദ മന്നാന്തു ഭോര്‍ന്നു അസ്സ്.
 
നംകാ പശി വോഡ് മൊത്തിം ഘല്ലേരി നാംക് ചീര്‍ന്നു വത്ത്‍നെ മ്ഹള്ളേലി മ്ഹണ്ണി ഇത്തി പരമാര്‍ത്ഥ്.                           

No comments:

Post a Comment