Sunday, October 24, 2010

പ്‍ളാ മാള

ദെന്‍പറാംചെ കാമ് സഗ്ഗ് ജാവ്നു സാറദക്ക ഏക് കൂര്‍ട്ടു നീട് കോറൂക് വത്താലി.  ഫിദറാന്തു കവഡാചൊ സൊവുദ്ദു.  കോണ് യെവുംചാക്? ചോവുയാ മ്ഹോണു ആഠോവ്നു തീണെ കവ്വ്ഡ് കള്ളെം.  ഏക് നിമിഷ് തീ ഭില്ലി.  

ധൂവ് ലത പെട്ട്‍യി ഘേവ്നു റബ്ബീലിയാ. ധുവ്വേചെ തൊണ്ടാരി സന്തോഷു നാ.  ബമ്മുണാക് ലഗ്ഗി ദിക്കിലേനാ.  തിഗ്ഗേലെ മന്ന് ഥഡ്ഥഡെവുംചാക് ആറാമ്ബീലെ.  ജെല്യാരീയി തീണെ സംഗീലെ. "യോ ധുവ്വേ, ഇത്തി ജാണോവ്നത്തില്ലെ ഭായിര്‍ സര്‍ലി? രമേശു അയിലോനാവേ? വൊച്ചൂനു ഹാത് പായ് ധൂവ്നു യോ. ഹാംവ് തുക്ക പിവുംചാക് കഡ്ത്താ".

യേം സംഗൂനു സാറ്ദക്ക വസ്സരേന്തു ഗെല്ലി.  തിഗ്ഗേലെം മന്ന് മഗലേന് ധവലെം.  ധുവ്വേക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നു പെട്ടോവ്നു ധാ മാസ് ജല്ലെ.  തിഗ്ഗേലി ഡിഗ്രി പുര്‍ത്തെ കൊര്‍ച്ചെ മുര്‍ത്ത്മ്ചി തിക്ക ഏക് സൊയ്‍രീക് അയിലി.  ചെല്ലേ പസ്സൂനു അന്ത് മമ്മാന് സൊദ്ദീലെം. ചെല്ലൊ ഇഞ്ചിനീയര്‍. ചൊവുംചാക് ചിന്നാ. ധുവ്വേക് സജത്തോലൊ. ഏകു വായിടു സ്വഭാവൂയി തക്ക നാ.  മന്നാംതു സന്തോഷു ജല്ലൊ.  ചെല്ലി ചോവ്പ്‍യി ജല്ലെ. ലതാക് രമേശൂയി, രമേശാക് ലതായി ഇഷ്ട് ജല്ലിം. നിശ്ചയൂയി ജല്ലൊ. വേസ്ത് കോര്‍നു റബ്ബേയ്‍ലി. സാറദക്കാക് വീചാറു ത് അശ്ശില്ലൊ.  പൂതു, ബായില് സഹിത് ഡല്‍ഹീക് അസ്സ്.  തീണേയി ഗെല്ലേരി ഘ്‍റ്, ഖവുംചാക് എത്ത്‍ലെം.  മ്ഹള്ളേരി തിക്ക അങ്ക റബ്ബൊവുംചാക് ജത്ത്നെവേ? ചെല്ലീയൊ മ്ഹള്ളേരി ’ജായാംചെ ഭംഗാറ്’ മ്ഹോണു ത് സങ്ക്തായി.  ചാംഗി സൊയ്‍രീക്, സുഖാന് റബ്ബൊ.

വര്‍ഡീക് ജാവ്നു ധുവ്വ്‍യി ജാവ്‍യീംയി കോര്‍നു എക്മളീന് ഭൊവ്ംതായി ദിക്കൂനു മ്‍ന്ന് ശേള് ജല്ലെം.  ഏകു മാസു ബമ്മുണാലെ ഘര്‍ക്കഡെ റബ്ബൂനു ജാവ്നു ബമ്മുണാന് തിക്ക കാമു അശ്ശില്ലെ ക്‍ഡെ റബ്ബൂക് വെല്ലി.  ശുറുവേരി മസ്സാക് ദോനി തീനി ബര്‍പ്പ് യെത്താലിം. മഗ്ഗീരി ഊണെ ജല്ലെം. മന്ന് സവ്ംകി നാ.  

"അമ്മാ" മ്ഹൊള്ളോലൊ ധുവ്വേലൊ ശബ്ദു അയിക്കൂനു അമ്മ ഘൂവ്നു ചൊയിലി.  അമ്മാന് സംഗീലെ "യോ ധുവ്വേ, ചായ പീ". 

അമ്മാന് തിക്ക ചായ ദില്ലെ.  ചായ പിവുംചെ ധുവ്വേക്‍യി ചോവ്‍നു അമ്മ റബ്ബീലി.  ചായ പിത്ത പിത്താചി തീണെ സംഗൂക് ആറാംബീലെം.  "അമ്മാ, മക്ക തജ്ജെലഗ്ഗി റബ്ബൂക് നജ്ജ്.  ഹാംവ് എല്‍ത്താംതു അയിലി".

അമ്മ: "താണെ തുക്ക ഇത്തി കെല്ലെ പുത്താ? ഉതുലോ ചാംഗു ബമ്മൂണു മേളൂക് ഭാഗ്യ് കോര്‍കാ. ബമ്മൂണു ബയിലാംക് ഥൊഗഡെ വെളാരി അഭിപ്രായവിത്യാസു യെത്തോലൊ. എദീ ഘ്‍ഡി ഗെല്ലെ ക്‍ഡേരി തീം എക്ക്‍യി ജത്ത്‍ലിം.  ദൊഗ്ഗാനീയി സമരസാന് മുക്കാരി വൊച്ചുകാ. തേം ത് ചാംഗ് ചെലിയാലെം ഗൂണ്. തജ്ജെലഗ്ഗി സംഗൂനുവേം തൂ അയിലിയാ?"

ലതാക് റണ്ണെ അയിലെ. തിണെ സംഗീലെ "അമ്മാക് കള്‍ത്തവേ മിജ്ജെലഗ്ഗി ശിക്‍ത്താലി ഏകി രശ്മി? ഏകു മാസു ജല്ലൊ തീ അവുംഗേലെ ഘ്‍റാചെ ലഗ്ഗി ത്  റബ്ബ്‍ത.  തിഗ്ഗേലെ ബമ്മൂണു ചാംഗു മനീഷു.  തീണെ മ്ഹള്ളേലെം സഗ്ഗ് ചവ്‍ംകേയിതാ.  തിഗ്ഗേലെ ഘ്‍റാംതു വൊച്ചൂനു ചോവുംകാ അമ്മാന്.  മിക്സി ഥക്കൂനു കംപ്യൂട്ടര്‍ പരേന് ഥംഗ അസ്സ്.  തീണെ ഘ്‍റ് ശിങ്കാര്‍നു ദവ്വര്‍ലേലെം ദിക്കൂനു മിജ്ജെ ദോളെ വിസ്‍വിസേലെ.  പട്ടേ കപ്പഡ്, ഭംഗറാ ജായെം സ്ഗ്ഗ് ഭോര്‍നു അസ്സ് തിക്ക.  തീണെ ഘ്‍റ് ശിങ്കാര്‍നു ദവ്വര്‍ലേലെം ദിക്കൂനു മിജ്ജെ ദോളെ വിസ്‍വിസേലെ. പ്‍യിരി ബമ്മുണാന് തിക്ക ചാരി പവനാചി പ്‍ളാ മാള ക്‍റ്‍യ്‍ലി.  ഇത്തി ചാംഗു ബമ്മൂണു കീ തിഗ്ഗേലൊ. ഹാംവ് ഘര്‍ക്കടെ യേവ്‍നു തിഗ്ഗേലെ ഘര്‍ക്കട്ച്ചെ സര്‍വ്‍യി വംകാണ്ശീലെ.  ഏകി പ്‍ളാ മാള മക്കായി ജായി മ്ഹോണു സംഗീലെ. തീണെ അവങ്കേഥ്‍യി അയിലേരി മക്ക ലജ്ജ ദിസ്സ്‍ത അമ്മാ.  ഇത്തി സങ്കിലേരീയി നണ്‍ദേക് വര്‍ഡീക് ചൊയിത്തായി.  തേ നവേം മുഖ്യ് മ്ഹോണു ത് സങ്കത്ത്നി.  മിജ്ജൊ വീചാറൂചി നാ. 

സാറദക്കാക് ധുവ്വേലൊ റോഗു മന്നാംതു ജല്ലൊ. തീണെ വൊളൂചി സംഗീലെ. "ധുവ്വേ, തുക്ക സാനി പ്രായി. ’ഹൂം’ മ്ഹോണു കോപു യെവുംചൊ വേളു.  രമേശാലെ ഹത്താംതു ദുഡ്ഡ് അശ്ശില്ലെ തശ്ശി നംത്‍ന തക്ക കാണ്‍ഘെവുംചാക് ഒവ്‍സുന്നാ. ഹാംവ്‍യി സോള വര്‍ഷാരി അങ്ക അയ്‍ലേലി ത്. വര്‍ഷ് അശ്ശില്ലി അമ്മ, ബപ്പ, ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ഭാവ്, ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ഭെയ്‍ണീയൊ തുഗ്ഗേലെ ബപ്പാക് അശ്ശില്ലിം.  ബപ്പാക് ഏകു ബ്യാറു ത് അശ്ശില്ലൊ. ഹാംവെ ബപ്പാലെ സുഖാംതൂയി ദുഖാംതൂയി സമ്‍ചി വണ്‍ടൊ കള്ളൊ.  ഘര്‍ക്കഡ്‍ച്ചെ കാമ് സര്‍വയി ഹാംവേചി കോര്‍നു, റവന്തയ്‍ക്കയ്യേക് സഗ്ഗ് പര്‍മാംതു വോവ്‍നു കോര്‍നു ജവുംചെ തശ്ശി വേചു ഊണെ കോറൂക് ഹാംവെ ഭാരി പരിശ്രമു കള്ളൊ.  ദേറാംക് ശിക്കൊവുംചാക്, നണ്‍ദാംക് വര്‍ഡികേംക് നൊപ്പൂറൊ അശ്ശില്ലെ മിഗ്ഗേലെ ഭംഗാറ് പരേന് ഹാംവെ ദില്ലെ. ആജി സഗ്ഗട്‍യി സുഖാന് അസ്സ്‍യി. 

തശ്ശി ബമ്മുണാക് അവുംചാന് ജവുംചെ തശ്ശി കഷ്ട് കാണു അമ്മി സഹായു ജാവ്‍നു റബിലേരി തംഗേലൊ സ്നേഹു അവുംക ലേക് നത്തില്ലെം മെള്‍ത്തോലൊ. മഗലേന് തുഗ്ഗേലി ഇഛ സഗ്ഗി തോ ചവംക്‍യിതോലൊ. തക്കായി തഗ്ഗേലെ അമ്മ ബപ്പാക് ചൊവുംചൊ ധര്‍മു നാവേ? തംക ജായി ജല്ലേലെം കോറൂക് തുമ്മി നംതന കോണ് അസ്സ്? തേ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചൊ ഉജുവാഡു ജാവ്നു റബ്ബുകാ ജല്ലേലി ത് തൂം.  ത്യാഗാംതു മെള്‍ച്ചെ സുഖ്, തൃപ്തി ഇത്യാംതു മെള്‍ന്നാ. ലതാക് തിഗ്ഗേലി ചൂകി മന്നാംതു ജല്ലി.  റത്തി തിക്ക സൊദ്ദൂനു ബമ്മൂണു അയിലൊ. തീണെ ക്ഷമ നിവംഗീലി. എര്‍ദ്ദൂസ സക്കാണീചി ദൊഗ്ഗ്‍യി കോര്‍നു വത്തായി ദിക്കൂനു സാറദക്കാന് ഏകു ദീര്‍ഘ ശ്വാസു സൊള്ളൊ.  അന്ത മമ്മാലെ ദോളെ ഭര്‍ലെ. 

വട്ടേരി തന്നി രശ്മീലെ ബമ്മുണാക് സ്കൂട്ടറാരി വത്ത ദിക്കീലൊ.  മഗലേന് വെഗ്ഗേളി ഏകി ചേഡു തക്ക പൊട്ടോര്‍നു ധോര്‍നു ബെസ്സല്ലി അസ്സ്.  രമേശു ലതാക്‍യി ലത രമേശാക്‍യി ചൊയിലിം.  ദൊഗ്ഗ്‍യി ഹസ്സീലിം. 

ആജി ലത പ്രാപ്തി അശ്ശില്ലി ഏകി ബായ്‍ല് ത്.  ബമ്മൂണാലെ ഘര്‍ക്കഡ്‍ച്ചെ സര്‍വ് പ്രശ്ന്‍യി തിഗ്ഗേലെ ജാവ്‍നു തീണെ കള്ളെം.  നണ്‍ദേക് നൊപ്പൂറൊ ജല്ലേലെ ഭംഗാറ് തീണെ ത് ദില്യാ. മാവാംലോയി, മയിംചോയി അനുഗ്രോഹു കാണുഘെവുംചെ വേളാരി പ്‍ളാ മാള ഘല്ലേലെ പശ്ശി സന്തോഷൂയി സംതൃപ്തീയി തിക്ക മെള്ളി.  

അത്ത് ലതാലഗ്ഗി നിവുംഗൂനത്തില്ലെ ഏക് കയിരേംയി രമേശാന് കൊര്‍ന്നാ.  തംഗേലി ധുവ്വ്‍യി വഡ്ഡല്യാ.  വര്‍ഡികേക് ചൊയിത്തായി. ലത അഠേയിതാ. മിഗ്ഗേലെ അമ്മാന് സമയാരി ദില്ലോലൊ ഉപദേശു ആജി മക്ക സംതുഷ്ടി ദിസ്സ്ത.

മക്ക മിഗ്ഗേലെ ധുവ്വേലഗ്ഗീയി തേംചി ത് സംഗൂക് അസ്സ്.  സ്നേഹൂയി, ത്യാഗൂയി, തജ്ജാന് ചാംഗ് ജീവിത് മെള്‍ത്ത.  സൂഖ്, സന്തോഷു സംതൃപ്തി സര്‍വ്‍യി മെള്‍ത്താ. ഘറ് സ്വര്‍ഗ്ഗ് ജത്ത.

2 comments:

  1. Very nice...good achievement...congratulations. This is a new era in the web for Konkani writers from Kerala. Keep it up and inspire others too ! - Payyanur Ramesh Pai

    ReplyDelete
  2. Thank you very much Pai mam. As it is difficult to find ways to publish whatever I write, internet blog came very helpful. Planning to publish all my stories here.. Again thank you very much the encouragement.

    ReplyDelete