Sunday, October 31, 2010

പ്രദീപാലി വര്‍ഡീക്

ജന്ന മാമു മുക്കാവേലെ കൂഡാന്തു ഈസിചെയറാരി പള്ളാ.  സബാവ് പള്ളേരി എക്കേക് കയിരെം മന്നാംതു എത്തേനെ.  ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ദുവ്വാംകേയി വര്‍ഡീക് കോര്‍ന്നു പെട്ടേയിലിം.  ഏകു ഊണാവൂയി, കോണ് സംഗൂക് നജ്ജ് മ്ഹോണു ദുഡ്ഡ് ഭോര്‍ന്നു ഉസ്സൂനു ത് വര്‍ഡീക് കെല്ലേലി.  ഭംഗാറ്, ദാമു, അയിദ്ദന്, സഗ്ഗ് കോണെ ഊണെ മ്ഹോണു സംഗൂനത്തില്ലെ ലെക്കാന് ദില്ലെം.  അനീക് പ്രദീപാലി വര്‍ഡീക് ലഗേന് ജല്ലേരി മിഗ്ഗേലൊ ഭാറു സഗ്ഗ് ജത്തോലൊ.

പാംച് വര്‍ഷ് ജല്ലിം തോ കാമാരി അസ്സ്. എത്തലെ മസ്സാന്തു തക്ക അട്ടാവീസ് വര്‍ഷ് ജത്ത്‍നി. ചാംഗി ഏകി ചെല്ലി മെള്ളേരി തോഡോവു ജാവുനത്തില്ലെം, തഗ്ഗേലി വര്‍ഡീകയി ചൊവംകോവുംകാ. സൊയ്‍രീക് മസ്ത് യെത്തായ്.  തോ കായിം ഉല്ലേയിനാ.  ഝള്ളേലെ അംഗണാന്തു, സാന് പാവല് ദിക്കൂക് അതിമോഹു അസ്സ്. പ്രദീപാലെ അമ്മാക്‍യി, ഘര്‍ക്കഡ്ചെ കാമാന്തു ഹാതു വണ്‍ടൂക്, എക്കേലി ജാവുംകാ. 

ജന്നമമ്മാലി ബായില് ലക്ഷീമക്കായി തേംചി ത് ആഠേയിതാലി.  ധുവ്വാനി വര്‍ഷാക് ദോനി ചാരി ദീസ് യേനാഫഡേന്, നത്തുറാംക് മോഗു കറപ് അസ്സ.  കുഡുംബാരി വാരിസ് ജാവുനു അവ്ംക കെദനായിം ഒപ്പുര്‍ബായി കോറൂക് ഏക് ചെര്‍ഡും പ്രദീപാക് ജാവംകാ നവെ?

ഭയ്യാ പുത്താന്, ഗെല്ലെവര്‍ഷാ വൊള്ളെ ഘര്‍ക്കഡെ ഥകുനു, മസ്ത് സ്ത്രീധന് കാണു ഘേവുനു വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  അത്ത് മയ്യീം, സുന്നേയി കെദനായി ഏക്-ദോനി ഉല്ലോവുനു ഝഗഡെം ത്.  സമാധാനാരി നിശ്ശെം പീവപ് നാ.

ചെല്ലിയാംക് ദിവംചെ വേളാരി ഉത്തുലേംചി ഭയ്യ് ദിസലേനാ.  കാലു പൊര്‍ത്തോലൊ. പര്‍ണെ കാലാക്, സംഗില്ലെം അയിക്കൂനൂയി, മര്‍ല്ലേരി ഘേവുനൂയി പൊഡുചൊ ചെല്ലീയൊ അശ്ശില്യൊ. അത്ത് തശ്ശിവേ?  തശ്ശി അശ്ശില്ലി ജായിമോണു മക്ക നാ.  മക്ക ബമ്മുണാലെ അമ്മ മ്ഹോണു ബഹുമാന് ദിവുംചി, സ്നേഹു അശ്ശില്ലി എക്ക്‍ലി പൂറൊ. 

ജന്നമമ്മാലൊ "മക്ക എദ്ദെം ഉദ്ദാക് അഡ്‍ശിവേ?" മ്ഹൊള്ളോലൊ ഉല്ലൊ അയിക്കൂനു, ലക്ഷീമക്ക ഉദ്ദാക് ഘേവുനു അയിലി.  ഉദ്ദാക് പീവുനു ഖൊല്ലൊ ദീവുനു, ജന്നമമ്മാന് സംഗീലെം "പ്രദീപാക്‍യി ലഗീചി ഏകി വര്‍ഡീക് കെല്ലേരി തുക്കായി വസ്സരേന്തു സഹായാക് സൂന് യെത്തലി നവെം"? 

"ഹാവംയി തേംചി ത് ആഠേയിതാനി.  അവംക ദൊഗ്ഗാംകയി ബെസ്സൂനു ഖേളൊവംചാക് ഏക് സാന് ചെര്‍ഡും.  മന്നാന്തു മണ്ടെ ഖത്താനി ത് ഹാംവ്" മൊണു ലക്ഷീമക്കാന് സംഗീലെം.  ആജി പ്രദീപു യേവൊ, തജ്ജെലഗ്ഗി ഉല്ലോവും.  ദൊഗ്ഗാനീയി മന്നാംതു ലെക്കീലെം. 

പ്രദീപു ടൗണാന്തു ബാങ്കാന്തു ത് കാമ് കര്‍ത്ത.  സകണീചി ഗെല്ല്യാരി ചാം സാംഞ്ച് ജത്ത്‍ലി യെവംചാക്. ഥൊഗഡെ വേളാരി റത്തീയി ജത്ത. 

റത്തി പ്രദീപ് അയിലൊ. താണെ ബെസ്സൂനു ചായ പിവുംചെ വേളാരി അമ്മാന്‌യി, ബപ്പാന്‌യി വര്‍ഡികേ കയിരിം കാണു ഘല്ലിം. 

അമ്മ: പുത്തോ, തുക്ക വര്‍ഷ് അട്ടാവീസ് ജല്ലിം.  അനീക് ലഗീചി വര്‍ഡീക് കോറൂകാ.  മക്കായി ബപ്പാകയി തീത് ആശ. 

പൂതൂ: ചോവുയാം അമ്മ, മക്ക ഥൊഗഡെ നിര്‍ബന്ധ് സഗ്ഗ് അസ്സ്.  തേം തുംക ഹീത് ജല്ലേരി മുക്കാരി വൊച്ചും. 

ബപ്പ: ഇത്തികിം തുഗ്ഗേലൊ ഉദ്ദേശു? സാംഗ്. 

പൂതു: അമ്മാന്‌യി ബപ്പാന്‌യി മന്ന് ദീവുനു അയിക്കുകാ.  മംതാലെ പുത്താന്,  വൊള്ളെ ഘര്‍ക്കഡെ ഥക്കൂനു ദമ്മൂയി ഭംഗാറ്‍യി മസ്ത് കാണുഘേവുനു വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ആജി തീണെ ഘല്ലേലെ ബോറേരി സഗ്ഗടാനീയി ചൊവുംകുകാ.  തേ ബെഗേക് മക്ക മെള്‍ന്നാ.  മിഗ്ഗേലെ സുഖാന്തൂയി ദുഖാന്തുയിം വണ്‍ടൊ കഡ്ചി,  തുംക മാനു ദിവംചി, എകി ബായില് ത് മക്ക ജായി.  സ്ത്രീധന് ഏകു ദുഡ്ഡു സരി മക്ക നക്ക.

ബപ്പ: തുഗ്ഗേലെ ദൊഗ്ഗേയിം അക്കാംകേയി സ്ത്രീധന് ദീവുനു നവെ വര്‍ഡീക് കെല്ല്യാ, തീം തംഗേലെ ബമ്മുണാംലെ ഘര്‍ക്കഡെ ചോവുനു പോളോവുനു റബ്ബനായിംവേ?

പൂതു: ജാവ്‍യാത്, ജല്ലേരി മക്ക ചെല്ലിയേലെ ഘര്‍ക്കഡ്ചെ ധാ ദുഡ്ഡ് സരി നക്ക.  തോ മിഗ്ഗേലൊ നിശ്ചയു ത്. 

അമ്മ: വര്‍ഡികേ വേചു നക്കവേ പുതാ?

പൂതു: ദുഡ്ഡ് വേചു കൊര്‍ചി വര്‍ഡീക് മക്ക നക്ക.  വര്‍ഡികേ ആവശ്യാക് മുര്‍ത്താകപ്പഡ്, തല്ലീമാള, തശ്ശി ജായി ജല്ലേലെം സഗ്ഗ് കാണുഘെവുംചാക് മിജ്ജെലഗ്ഗി ദുഡ്ഡ് അസ്സ്.  അക്കാക് വര്‍ഡീക് വൊള്ളി കോര്‍ന്നു കെല്ലി. മസ്ത് ലോകു യേവുനു ജേവുനു ഗെല്ലൊ. തംതു മന്നാന്തു ഥക്കൂനു ആശിര്‍വാദു ദില്ലേലിം ഉത്തൂല് ജാണ് അസ്ത്നി?  രമക്കാ വര്‍ഡികേക്, ഉണ്ടൊ കാണുഘെവുംച്ചാക് ഹാതു ദക്കേയിലേലൊ ദിക്കുനത്തില്ലെം പന്നാരി വള്ളേലെ ബെഗേക് എകലേന് ഉത്തൂലൊ ഗൊന്തോളു ഘല്ലൊ.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ചെ മൗശേക്, ശാന്തക്കാന് മൊഗരേകുട്ടുകൊ സ്നേഹാന് വോര്‍ന്നു ദില്ലോലൊ, തിജ്ജെ ഹര്‍ദ്ദേരി ഉഡ്ഡേയിലൊ മൊണു, തീ സംഗൂനു ഭൊവംതാലി.  എക്‍ലേക് മാനു ദില്ലോലൊ ഊണൊ ജല്ലൊ, യേം സഗ്ഗ് ബപ്പ വിസ്സൊര്‍ലൊവേ? ബപ്പാന് വോഡി കോര്‍ന്നു വര്‍ഡീക് കെല്ലേലി, ദുഡ്ഡുവാംചെ ഡംബ് ദക്കോവംചാക് മോണു എദീം ജാണ് സംഗൂനു ഭൊവംതാനി. ബഡ്ഡി ദീവുനു പെട്ടു ഘേവ്ംഗാകേ അവംകാ?

ബപ്പ: തൂംവേ ആഠേയിലെതസ്സലി ചെല്ലി ഖംഥ്‍യി അസ്സ് പുതാ? ചക്കി കാണു ചോവുനു ഹാഡൂക് പോണോസു ബിവേ? 

പൂതു: ബപ്പാ, രാമപൈ മാസ്ടറാ വള്‍ക്കത്‍വേ? ചാംഗ് ആദര്‍ശ് അശ്ശില്ലൊ, ഉത്തുല്‍കീം ചെര്‍ഡുവാലെ മന്നാന്തു, ഉജുവാഡു ദില്ലോലൊ ത് മാസ്ടര്‍.  തക്ക ചാരി ചെല്ലീയൊ ത്.  വൊള്ളി ഗ്രാഡുവേട് ത്.  ചൊവുംചാക് ചിന്നാ.  ഹാംവെ ചൊഡുചെ ബസ്സാരി ചോണു തീവ്‍യി കാമാക് വ്‍ത്ത ദിക്കില്ലെം അസ്സ്.  ഹാംവ് ഉല്ലേയിലോനാ.  കുഡുംബാംതു മാനു മര്യാദു സഗ്ഗ് അസ്സ് മൊണു ത് അയിക്കില്ലെം.  ബപ്പാക് ചിന്നാ മൊണു ദിസ്ത ജല്ലേരി, തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാലഗ്ഗി ഉല്ലോവുയാത്.  സ്ത്രീധന് നത്തില്ലെം എകലേക് അമ്മി കള്ളേരി മാസ്ടറാക് ആശ്വാസു അസ്തോലൊ. 

ബപ്പ: തേം ഹാംവ് കരീന് പുതാ.  തുജ്ജെ വരീചി ഏകു പൂതു ജല്ലേലേംതു മക്ക അഭിമാനു ദിസ്‍തരേ. 

പൂതു: വര്‍ഡീക് സനീചി പൂറൊ.  ബപ്പാലീയിം, അമ്മാലീയിം, മിഗ്ഗേലീയിം ഭവുണ്ട് മാത്ര് പൂറോയ്.  എല്‍ത്ത പെല്‍ത്താംതുനീയിം ദോനി ഘ്‍റയിം സംഗും. വജ്ജ്പ്, ഫോട്ടോ, വീഡിയൊ യേം കായിം മക്ക ഇഷ്ട് നാ. 

ജന്നമമ്മൂയി മാസ്ടറൂയി കോര്‍ന്നു ഉല്ലേയിലിം.  ചെല്ലിയേക് ചൊവുംചാക് അമ്മായി ബപ്പായി പുത്തൂയി കോര്‍ന്നു ഗെല്ലിം.  മാസ്ടറാലി വൊള്ളി ധൂവ് ശ്യാമാക് ദിക്കൂനു ലക്ഷീമക്കാലെം തോണ്ട് ഫുല്ലേലെം.  വര്‍ഡീകേ മുഹൂര്‍ത്തൂയി ചൊയിലിം. 

വൊര്‍ത്താലീയിം വൊക്കലേലീയിം ജാവുനു പന്നാസ് ജാണ് അശ്ശില്ലിം വര്‍ഡികേക്.  ചന്ത് ജാവുനു ജല്ലി വര്‍ഡീക്.  മല്‍ഘഡേന് തംക ആശിര്‍വാദു ദില്ലൊ.  ജെവുംചാക് പന്ന് ദൊവ്വര്‍ചാനീക് വൊക്കല്‌യി, വോറേതൂയി, തംഗേലിം ആവുസു ബപ്പൂസൂയി കോര്‍ന്നു കാറാരി ചള്ളിം.  തേ ഗാവാംതു അശ്ശില്ലെ അനാഥാശ്രമാന്തുലേയിം വ്രദ്ധാശ്രമാന്തൂലേയിം സഗടാംക് ചാംഗ് ഏക് ജെവ്വണ്, പ്രദീപാന് സംഗ്ഗില്ലെം.  തന്നി വൊചൂനു ലഗ്ഗി റബ്ബൂനു, തംക വാഡേയിലെം.  ചാംഗ് ഏക് ജെവ്വണ് ജെവ്‍ലേലെ തൃപ്തീന്, തേ വൃദ്ധ മനിഷാനി തംക ഹര്‍ദേംതു ഥകൂനു ആശിര്‍വാദു ദില്ലൊ. തംചെ ഭര്‍ശി റബ്ബൂനു തന്നീയി ഗൊഡ്സാണി ഖെല്ലി.  അനാഥ ചെര്‍ഡുവാലെ തൊണ്ടാരി അശ്ശില്ലൊ സൊന്തോഷു, ഭാരി തൃപ്തി ജാവുനു ജന്നമമ്മാലേയി മാസ്ടറാലേയി മന്നാംതു ദെവ്‍ലി.  പൊര്‍ത്തൂനു ഘര്‍ക്കഡെ എവുംചെ വേളാരി, സഗടാലേയിം മന്ന് സന്തോഷാന് ഭോര്‍ന്നു അശ്ശില്ലെം.

No comments:

Post a Comment