Sunday, November 7, 2010

ബപ്പാലൊ മോഗു - ഭാഗു 1

ആജി മഹേഷാക് സൊയരീക് നിവംഗൂനു യെത്തായി മ്ഹോണു ധക്കുല്‍ഭാവു സംഗതാലൊ. ഏക് പോറോബുമമ്മാലി ചെല്ലി. ബീ.കോം ശിക്കില്ലി. ശികവണ് ഇത്തേയിം ജല്ലേരീയി, ഗുണവന്തി ജാംവ്കാ മ്ഹോണു ത് മിഗ്ഗേലി പ്രാര്‍ത്ഥന.  തക്ക ഏക് ചാംഗ് ജീവിത് ജാവംകാ.  ബപ്പാക് ദിക്കൂനത്തില്ലെം വഡ്ഡല്ലൊ ത് തോ.  തഗ്ഗേലെം ദാന്പത്യ് ചാംഗ് ജാവംകാ മ്ഹള്ളേലി ഇച്ഛ മാത്ര് ത് മക്ക അസ്സ്.  ബപ്പാലി വാശി കാരണ്, മേണാ വാതി സരി ജോള്‍നു സൊര്‍ചൊ ജന്മു നവേം മിഗ്ഗേലൊ.  പുത്താചെ തോണ്ട് ചോവുനു സഗ്ഗ് വിസര്‍ത്ത.  ഹാംവ് സ്വല്പ് ധൈര്യ് ദക്കോവുനു തെദ്ദൂസ് ദേവുനു ഗെല്ലേലി ജല്ലേരി സ്വര്‍ഗതുല്യ് അശ്ശില്ലെം ജീവിത് മക്ക മെള്‍ത്തനെ അശ്ശില്ലെം.  പുത്താക് ബപ്പാലൊ സ്നേഹു മെള്‍ത്തോലൊ അശ്ശില്ലൊ. 

"ഹാംവെ ധര്‍ല്ലേലെ ഘോഡേക് ശിംഗ് ചാരി മ്ഹോണു സംഗിലേരി, വയ് മ്ഹോണുകാ.  വ്ഹോഡു ജന്മി നവേ?  ബപ്പാക് വെഗളേലെം ദുഖ് മന്നാന്തു ജായ്‍നാ. അമ്മ സരി ഭയ്യാന് ത് ബപ്പാലഗ്ഗി ഉല്ലേയിതേലി.  സ്നേഹു മ്ഹൊള്ളോലൊ ഇത്തി മ്ഹോണു ബപ്പാക് കള്‍നാ.  കാമു കോറൂക് അയിലേലേംക് സൊവ്ത ദിക്കിലേരി അവംക മന്നാംതു ദുഖ് ദിസ്‍തനെ.  മ്ഹള്ളേരി ബപ്പാലഗ്ഗി കോണ് സംഗത്‍നെ?  തേ കാലാചൊ തേ വട്ടറാചൊ കീരീട് നത്തില്ലൊ റായു സരി ത് ബപ്പ അശ്ശില്ലൊ.  തംഗേലൊ സ്രാപു ജായ‍ത് മക്ക യീ ഗതി അയ്‍ല്യാ. 

മിഗ്ഗേലെ മന്ന് ബപ്പാക് കശ്ശി കോളൂക്?  അമ്മായി ഇത്തി കര്‍ത്തലി? അമ്മാലൊ അഭിപ്രായു സംഗൂക് സരി അമ്മാക് ധൈര്യ് നാ. ഘര്‍ക്കഡെ കാമു കൊര്‍ചെ ബയിലാംക്, അശ്ശില്ലെം സ്വാതന്ത്ര്യ് സരി അമ്മാക് നാ.  അത്ത്‍യിം ബപ്പാന് സന്‍പ്രായേരി അമ്മാക് ദിക്കൂനു വര്‍ഡീക് കോര്‍നു ആണാഫഡേന്, ’തംഗ്ഗേലെ അമ്മാന് ഭൊഗ്ഗില്ലെം’,  ബയിലേനയി ഭൊഗ്ഗുകാ മ്ഹോണു സംഗ്ഗുചെ ബമ്മൂണ് അത്തയിം അസ്സയി.  ബായില് റഡ്ത്ത ദിക്കനാഫഡേന്, തംഗേലെ ദദ്ദുല്‍പണ് ദക്കേയിലെം മ്ഹള്ളേലെം ഗര്‍വ് ത് തംക.  റവന്തയേക് മീട് മിരിയാസാംഗ് ഊണെ മ്ഹോണു സംഗൂനു ബപ്പാന് വട്ടെം കാണു അമ്മാ അംഗാരി ഉഡേയിലേലെം ഉത്തുല്‍ഫംത ദിക്കില്ലെം അസ്സ്. ബയിലാംക് മര്‍ച്ചെം പരേന് തംഗേലൊ അവകാശു ജാവനു ലെക്കുച്ചെ അത്തയിം അസ്സയി.  അത്ത്ം തേം ഊണെ ജാവുനു യെത്ത.  ച്ഡയി യെല്‍ത്ത പെല്‍ത്താംതു സോണു ദിവംചി ത്. 

അമ്മാലെ കഷ്ട് ദിക്കൂനു, വര്‍ഡീക് ഇത്ത്യാക് മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്സല്ലെം അസ്സ്.  ശേം ഫംത ദേവുനു വച് മ്ഹോണു സംഗില്ലെ അയിക്കൂനൂയി, അഭിമാനാക് ഊണാവു അയിലേരീയി, സമൂഹാക് ഭീവുനു, ഏക് ദംതൂക് സ്നേഹു സരീ നത്തില്ലെ ബമ്മുണാലഗ്ഗി ദീസ് കാഡൂക്‍വേ? ഹാംവ് മിജ്ജെലഗ്ഗീചി നിവംഗില്ലെം അസ്സ്.  വര്‍ഡീക് ഇത്ത്യാക്? മ്ഹള്ളേരി വഡ്ഡല്ലെ ചെല്ലിയാംക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നത്തില്ലെം ഖംചോയി ബപ്പ റബതോല്‍വേ?

മിഗ്ഗേലെ ഗ്രാഡുവേഷന്‍ ജവംചാനീക്, ബപ്പാന് സൊയരീക് സൊദ്ദൂക് ആറാംബീലെം.  വൊള്ളൊ ദമ്മേലി ജാവംകാ മ്ഹോണു ബപ്പാക് നാ അശ്ശില്ലെം.  ബപ്പാലൊ പ്രാഭാവു അംഗീകാറു കൊര്‍ചൊ ചെല്ലൊ ജായി.  ചാരി ജാണാലഗ്ഗി അഭിമാനാന് സംഗൂക് ഔസുചൊ കാമു ജായി. 

വര്‍ഡിക് ജാവുനു സ് വര്‍ഷീം ചെര്‍ഡൂം നാ മ്ഹോണു വിചാറാന് അശ്ശില്ലെ വേളാരി ത് ഹാംവ് ജല്ലേലിം.  തേ ദിക്കൂനു മക്ക ’രത്ന്’ മ്ഹോണു ബപ്പാന് നാംവ് ഘല്ലെം.  മത്തേരി ദൊവ്വോര്‍ന്നു ത് മക്ക വഡ്ഡേയിലേലി.  ദോനി വര്‍ഷ് വച്ചാനീക് ധക്കുല്‍ഭാവു രത്നാകറൂയി ജല്ലൊ.  മിജ്ജേരി ബപ്പാക് ച്ഡി മായ അശ്ശില്ലി. അമ്മാന് ദുശ്ശേരി ഗുര്‍ബീണി ജവംചാനീക്, അമ്മാ പൊട്ടാന്തു ഇത്തേം മ്ഹോണു നിവംഗിലേരി ’ബാബു’ മ്ഹോണു ഹാംവ് സംഗത്താനി ഖ്‍യിം.  ബാബു ജല്ലേരി മക്ക ചാംഗ് ഏക് ഗിഫ്‍ട് ദീന് മ്ഹോണു ബപ്പാന് സംഗീലെം.  രത്നാകറാ നാമകരണാ വേളാരി തക്ക ഘാലൂക് സുദര്‍ശനയി സര്‍പളീയി കൊര്‍ചെ ഭര്‍ശി മക്കായി പാംച് പവനാ മാള കോര്‍നു ദില്ലി. 

ബപ്പാന് സൊയരീക് സൊദ്ദൂക് ആറാംബീലെം.  എക്കേക് ചെല്ലേംക് എക്കേക് ഊണാവു ബപ്പ ദിക്കൂനു ധൊര്‍ത്തോല്ലൊ.  കയിരെം ബപ്പാലെ ഹത്താ ഖാല് പൊഡുചൊ ചെല്ലൊ ജാവംകാ.  സൊദ്ദൂനു സൊദ്ദൂനു മാസ് ഗെല്ലെ.  ബപ്പാലെം ’രത്ന്’ കാണുഘെവംചാക് കോണ് അയിലേനായി.  തവ്വളി ത് ബ്രോക്കര്‍ മല്ലമമ്മാന് ഏകി സൊയരീക് ഹള്ളേലി.

ഏകു ചെല്ലൊ അസ്സ്. തക്ക ബപ്പ നാ.  ടൗണാംതു ചാംഗ് ഏക് ഘറ് അസ്സ്.  ഥംഗ അമ്മായി പുത്തൂയി റബത്തായി.  ഭയണീക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നു ദില്ലി.  അമ്മ ഏകി സാധു മനീഷി.  പൂതു കോളേജാംതു ലെക്ചറര്‍ ത്.  ചൊവംചാക് റുപ്ളാവംതു.  വായിടു സ്വാഭാവു കായി നാ.

ബപ്പാക് തീ സൊയരീക് ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്സലെം.  ബപ്പ മുക്കാരി സൊര്‍ല്ലൊ.  ജാതക് ചൊയിലിം.  ധാംക് ധാ പോണു എത്താ.  അത്ത് ദിസ്ത, ’കസ്സലെം പൊരുത്തം’?  ലഗ്ഗി റബ്ബൂക് വിധി നാ.  ’കപലാംതു നത്തില്ലേക് കൊംകൂനു ഘല്ലേരി വൊംകൂനു വത്തലെം’ മ്ഹണ്‍തായി. 

--------------------------
ദുശ്ശേറൊ ഭാഗു ലഗീചി ഘല്‍ത്തായി...

No comments:

Post a Comment