Sunday, November 28, 2010

ബപ്പാലൊ മോഗു - ഭാഗു 3

അത്ത്ം പുത്താക് വര്‍ഷ് അട്ടാവീസ്. ഇന്‍ജിനിയര്‍. തക്ക ഥംഗ പാവോവുംചാക്, തീണെ കള്ളേലെ കഷ്ട് വോഡ് ത്. ബപ്പാലെ മുക്കാരി ഹാതു ഉദ്ദാരി കോര്‍നു തിഗ്ഗേലെ പുത്താക് ശിക്കോവുംചാക് തിഗ്ഗേലൊ അഭിമാനു അയിക്കനാ അശ്ശില്ലൊ.  തേ ദിക്കൂനു തീണെ ബീ.എഡ്ഡ് കള്ളെം.  ബപ്പാ പായ് ദോര്‍നത്തില്ലെ തക്ക വഡ്ഡൊവുംചെ ബെഗേക് ലഗ്ഗിചെ സ്കൂളാന്തു കാമു കര്‍ത്ത.  ദെവളാംതു ദവ്വോര്‍ന്നു അപമാനു ജല്ലെ ഉപറാംതെ രമേശാന് വെഗ്ഗളി വര്‍ഡീക് കെല്ലി.  ദൊഗ്ഗജാണ് ചെര്‍ഡൂംവ് അസ്സ് മ്ഹോണു അയിക്കീലെം.  തിക്ക ആശ്വാസു  ജല്ലൊ.  തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാലെ ഖമണ്ട് കാറണ് രമേശാലൊ ജന്മു വ്യര്‍ത്ഥു ജല്ലോനാ നവേ. 

കാലു വത്ത തശീചി, കെല്ലേനെ കായിം സമ് നയിം അശ്ശില്ലെം മ്ഹോണു ശേണേയി മമ്മാക് മന്നാംതു ജല്ലെം.  ധുവ്വേന് ഹസ്സൂനു ദികിലേനാ.  നത്തുവാന് സരി ലഗ്ഗി യേവപ് നാ.  പൂതു ശികവണ് ജാവുനു കാമു മേള്‍നു തഗ്ഗേലെ കയിരെം ചൊയിത.  ബായില് ധുവ്വേലെ വിചാറാരീചി മോര്‍നു ഗെല്ലി.  അത്ത് കോണ് ചൊവംചാക് നത്തില്ലെ ബപ്പാക് ചൊവംചൊ ധര്‍മു തിക്ക അസ്സ് ദിക്കൂനു തീ ചൊയിത്ത.  തിഗ്ഗേലെ മന്നാ ഗൂണാന് ത് തീ ചൊയിത മ്ഹോണു തിഗ്ഗേലെ ജീവിത് നാശു കെല്ലേലെ ബപ്പാക് കള്‍ത.  പൂതു ലീവ് മെള്‍ത തകീത് യെത്തോലൊ.  വൊഡ്കയ്യൊ ഘേവുനു ബെസ്സുനു ഇത്തി മെള്ളെം?  ചാംഗ് ഏക് ജവുയാംക് ധവുണ്ടാവുനു ധുവ്വേലെ ജീവിത് നാശു കെല്ലോലൊ മ്ഹോണു ഗവുംചൊ ലോകു മഹ്ണ്‍തായി കന്നാന് അയിക്കില്ലെം അസ്സ്.  ജവിയാംന് വെഗ്ഗളി വര്‍ഡിക് കെല്ലെ ഉപറാംതെ മാപ്പ് നിവംഗുനു ധുവ്വേക് വോര്‍നു സോഡൂകയി വാട് നാ.  ധുവ്വേ തൊണ്ടാക് ചൊവംചാക് തക്ക ജായിനാ.  ധുവ്വേ ഹത്താന് ഖവംചെ റീണ് സൊര്‍ചാനീക് ശേണേയി മാമു ഗെല്ലൊ.  അത്ത് അമ്മായി പുത്തൂയി മാത്ര് ത് ഥംഗ അസ്സയി.  ലഗീചി ധക്കുല്‍ഭാവു ട്രാന്‍സ്‍ഫര്‍ മേള്‍നു ഗാവാംതു റബ്ബൂക് യെത്ത. 

പുത്താക്‍യി ബാംഗ്ളൂറാക് ചാംഗ് കന്പനീംതു ഇന്‍ടര്‍വ്യൂ‍ ജല്ലെം.  സാന് കാമാംതു ബെസ്സൂനു ചാംഗു കാമു സൊദിതാലൊ ത് തൊ. തോ കാമു തക്ക മെള്ളേരി തജ്ജെ ലഗ്ഗി വൊച്ചൂനു റബ്ബുകാ.  തക്ക ഏകി വര്‍ഡീക് ലഗേന് ജല്ലേരി മിഗ്ഗേലെ കാമു ജല്ലൊ. 

താണെ സ്വല്‍പ് വോഡു ജവംചാനീക് തീണെ തജ്ജെ ലഗ്ഗി ജല്ലോലൊ സംഭവു സഗ്ഗ് സംഗില്ലൊ ത്.  തക്ക ബപ്പാക് ദിക്കൂക് മോഹൂയി അശ്ശില്ലൊ ത്.  രമേശാലെ ദാന്പത്യാംതു അപശബ്ദു കായിം യേവ്നീയെ മ്ഹോണു അശ്ശില്ലെം ദിക്കൂനു തീണെ തക്ക സൊള്ളോനാ. 

സാംജ് ജല്ലി.  പോറോബു മമ്മൂയി വെഗ്ഗളൊ എക്കോലോയി കോര്‍നു സൊയിരികേ കയിരേക് അയിലിം. രത്നാകോറു അശ്ശില്ലൊ ദിക്കൂനു തോ ഉല്ലൊവുംചാക് ബെസ്സോലൊ.  തിക്ക മുക്കാരി വച്ചാകയി ഇഷ്ടം നാ.  ജല്ലേരീയി കാപ്പി അനീക് ഖാണ് വോര്‍നു ദവ്വര്‍ല്ലെം.  അനീക് തീ ഭിത്തേരി ഗെല്ലി. 

ജാതക് പര്‍തീലെം.  ധാ ദീസ് വച്ചാനീക് ചെല്ലിയേക്‍യി ചൊയിലിം.  ചെല്ലി പുത്താക് ഇഷ്ടം ജല്ലി.  വേസ്ത് സനീചി ജാവുനു ത് കെല്ലേലി.  തെദ്ദൂസൂചി വര്‍ഡികേ ദിസ്സൂയി ചൊയിലിം. 

തഗ്ഗേലൊ ബപ്പ ലഗ്ഗി നാമൂ.  കശ്ശി ജാണവപ്? തിക്ക വിചാറു.  "ബപ്പാക് കശ്ശി ജാണാവപ് പുതാ?" തീണെ നിവംഗീലെം. 
"തേം കാംയി നാ അമ്മാ, അബ്ബോന് ബപ്പാക് അപമാനു കെല്ലോലൊ നവെ, തേ ദിക്കൂനു യെവുന്നാ അസതനെ.  വര്‍ഡീകെ ബര്‍പ്പാരി ബപ്പാലെം നാംവ് ദവ്വരി.  രമേശാലോയി രത്നാലോയി പൂതു മ്ഹോണു ദവ്വര്‍ല്ലേ പൂറോ."

അമ്മാന് സംഗീലെം "തുഗ്ഗേലെ മിത്രാംക് ഉള്‍ദുകാനക്കവേ?  തുക്ക ആവശ്യാക് ദുഡുവാംചൊ സഹായു പരേന് കൊര്‍ചൊ ഏകു മിത്രു അസ്സനവേ".

"തജ്ജലഗ്ഗി ഹാംവ് സംഗീലെ അമ്മാ.  തക്ക വെഗ്ഗളെ ഏക് വര്‍ഡികേ വൊച്ചുകാ ഖയിം, വൊച്ചൊ അമ്മാ അത്ത് കയിരെം ചൊവുംകൊ."

വര്‍ഡികേ മുര്‍ഥമല്‍ ദീസ മഹേഷു ഏക് ദെവളാംതു വൊച്ചൂനു യെത്താ മ്ഹോണു സംഗൂനു ഗെല്ലൊ.  ദെന്‍പാറ പൊര്‍തൂനു ത് അയിലാ.  തോണ്ട് ഹസ്സൂനു അശ്ശില്ലെം.  എര്‍ദൂസ ഉഡ്‍ദാ മ്ഹൂര്‍തു ജാവുനു വര്‍ഡീകേ ഗെല്ലിം.  വര്‍ഡീക് സൂപ്പര്‍ ജാവുനു ജല്ലി.  രത്നാ തൊണ്ടാരി സന്തോഷൂചി നാ.  ബമ്മുണാന്‌യി തീണേയി കോര്‍നു കോര്‍കാ ജല്ലേലെം നവേ യേം സഗ്ഗ്.  മിജ്ജെ കപലാംതു ഫര്‍ക്കലാംന് ത് ബറയില്യാം.  തീണെ മന്നാക് സമാധാന് ദില്ലെം. 

വര്‍ഡീകേ ജെവ്വണയി ജാവ്നു ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലിം.  ഉംബറാവലേന് വറപ്, ദെവളാംതു പായിം ഘാലപ് സഗ്ഗ് ജല്ലെം. സുന്നേലിം ബന്ധുബാന്ധവ് സഗ്ഗ് അയിലേലിം ത്.  സൂന് വിനയാന് ത് അശ്ശില്ലി.  രത്നാക് തിജ്ജേരി ഇഷ്ട് ദിസ്സലെം. 

എര്‍ദൂസ സക്കാണി ചായ പീവുനു ജവംചാനീക് പുത്താന് സംഗീലെം, "അമ്മാ ആജി ജെവണാക് മിഗ്ഗേലെ മിത്രാന് ഉള്‍ദില്ലെം അസ്സ്.  അവംക തെഗ്ഗാംകയി വൊച്ചുകാ, അമ്മായി വൊഗ്ഗി ഭായിര് സറ്".

അമ്മാന് സംഗീലെ "ഹാംവ് ഇത്യാക് പുതാ? ബപ്പാക് അപമാന് കോര്‍നു അബ്ബോന് പെട്ടേയിലെ ഉപറാംതെ ഹാംവ് പുത്താലെ സ്കൂളാംതു അനീക് പുതാലെ വര്‍ഡികേക് മാത്ര് ത് അയിലേലിം അസ്സ്. തുമ്മി ഗെല്ലേരി പൂറൊ". 

പുത്താന് ജാപ് ദില്ലി "ഹാംവെ മിത്രാക് ഉത്തറ് ദില്ലേലെം അസ്സ്. അമ്മാന് യേവുനത്തില്ലെം അമ്മി വൊച്ചുന്നാ.  യോ അമ്മാ, മ്ഹോണു സുന്നേന്‌യി ബളാന് സംഗുചാനീക് രത്നായി ഭായിര് സര്‍ലി. 

പുത്താലെ മിത്രാന് പെട്ടേയിലേലെ കാറാരി തീം മിത്രാഥ്‍യിം ഗെല്ലിം.  കാറാചൊ സൊവുദു അയിക്കൂനു മിത്രാലെ ബയിലേന് യേവുനു തംക ഘറാംതു ഉള്‍ദീലി.  മധ്യപ്രായ് അശ്ശില്ലി ഏകി ബായ്‍ല്.  പുത്താലൊ മിത്രു പ്രായ് അശ്ശില്ലൊവേ? രത്നാന് ആഠേയിലെം. 

മിത്രാലെ ബയിലേന് സംഗീലെം "ഏക് മിനിട് റബ്ബുകാ, ഹാംവ് ക്യാമറ ഹഡ്ത്ത. തീ ഭിത്തേരി ഗെല്ലി.  തീണെ ക്യാമറ ഹഡ്‍ചെ വേളാരി തിഗ്ഗേലൊ ബമ്മൂണൂയി ബായ്‍ര് അയിലൊ. മഹേശാക് ചോവുനു ഹശ്ശിലൊ, രത്നാലെ ലഗീചി യേവുനു റബ്ബീലൊ.  രത്ന ഇത്തികീ ആഠോവ്‍നു തിക്കാചി വിസ്സോര്‍നു റബ്ബീലി.  ക്യാമറ ക്ലിക് ജല്ലെം.  ഇത്തി സംഭവു മ്ഹോണു രത്നാക് മന്നാംതു ജല്ലേനാ.  തിജ്ജെ ഖന്തേരി ഏകു ഹാതു പൊഡുച്ചാനീക് തീ ഝട് ജാവുനു ഘൂവുനു ചൊയിലി.  രമേശു! വികാരാചെ ആധിക്യാന് തിക്ക ധോര്‍നു റബ്ബൂക് ജല്ലേനാ.  ഥട്ഥടേവുനു ഖല്ലാപോഡൂക് ഗെല്ലേലെ തിക്ക രമേശാന്‌യി ബയിലേന്‌യി കോര്‍നു സെറ്റീരി വോര്‍നു നിദ്ദായിലി.  ചെര്‍ഡൂംവ് നിര്‍ഝൂള് ജാവുനു റബ്ബീലിയാംയി.  രമ്യാന് വൊച്ചൂനു എദ്ദെ ഉദ്ദാക് ഹാണു തിഗ്ഗേലെ തൊണ്ടാരി ഫപ്പുള്ളെം.  പിവുംചാക് നിംബുവേ ഉദ്ദാകയി ഹള്ളെം.

രത്നാന് ലൊവൂചി ദോളെ വിസ്കളായിലെ.  തീണെ ദുസ്സേരി ദോളെ ധംപീലെ. രമേശാന് തിക്ക ധോര്‍നു നീട് കോര്‍നു തക്ക തെംകൂനു ബെസ്സേയിലി.  നിംബുവെ ഉദുക്കാ ഖൊല്ലൊ തിജ്ജെ ഹത്താംതു ദില്ലൊ.  തേ സുരക്ഷിത ഹത്താംതു ബെസ്സല്ലി അമൂല്യ നിമിഷ് തിജ്ജെ മന്നാക് മൃതസഞ്ജീവനി ജാവുനു ദിസ്സലി.  രമ്യാന് നിംബുവേ ഉദകാചൊ ഖൊല്ലൊ കട്കടെവംചെ ഹത്താംതു ഥക്കൂനു കാണ്‍ഘേവുനു തിക്ക പീവേയിലെം.  ഭ്‍യ്യാന് റബ്ബില്ലെ ചെര്‍ഡുവാംക് ഭിത്തേരി പെട്ടേയിലിം. 

രമ്യാന് തിജ്ജെലഗീചി ബെസ്സൂനു സംഗീലെം "അക്കാക് ക്‍സ്സലെ കയിരേക്‍യി അമ്മി അസ്സയി.  വര്‍ഷ് എദീംചി ജാവുനു അശ്ശില്ലെം തുംഗേലെ മേളപ് കശ്ശി അസതനെ മ്ഹോണു ഭില്ലേലിം ത് ഹാംവ്.  അത്ത് ത് മക്ക സമാധാന് ജല്ലെംയാ.

അക്കാന് ബപ്പ കോണ് മ്ഹോണു സംഗൂനു ദില്ലെ ഉപറാംതെ താണെ ഹംഗ യേവുനു ബപ്പാക് ദിക്കീലൊ.  മഗ്ഗീരി അത്ത് പര്യന്ത് സര്‍വ് കയിരീയിം ബപ്പാലഗ്ഗി നിവംഗൂനു ത് തോ കര്‍ത.  മിത്രു മ്ഹോണു സംഗൂനു താണെ കൊണാലഗ്ഗീയി ദുഡ്ഡ് കാണുഘേവപ് നാ.  തക്ക ജായി ജല്ലോലൊ സഹായു ബപ്പ കര്‍ത.  തേം കാണു ഘെവുംചൊ തഗ്ഗേലൊ അവകാശു ത്.  തക്ക മിജ്ജെലഗ്ഗീയി ഭവംണ്ടാലഗ്ഗീയി ചാം സ്നേഹു അസ്സ്. അക്കാക് കോപു എത്തോല്‍വേ മ്ഹോണു കള്‍നാനവെ?  തേ ദിക്കൂനു അക്കാലഗ്ഗി സംഗുകാനക്ക മ്ഹോണു ബപ്പാന് സംഗീലെ.  മിഗ്ഗേലെ അന്നാക് സൊയിരീക് നിവംഗൂനു ഥംഗ പെട്ടോയിലോലോയി അമ്മീചി ത്.  അവംക ഏകി ചാംഗ് സൂന് മെള്‍തലി നവേ.  മായ ചാംഗി സൂന് ജാവുനു മക്ക ചൊയിതലി മ്ഹള്ളോലൊ വിശ്വാസു മക്ക അസ്സ്. 

യേം സഗ്ഗ്  അയിക്കൂനു രത്നാലെ മന്നാക് സന്തോഷു കീം, ആശ്വാസു കീം, കോപു കീം ദിസ്സലൊ മ്ഹോണു തിക്കാചി കള്‍നാ.  തീ അനാഥ് നയി മ്ഹൊള്ളോലൊ ആശ്വാസു ത് ചോഡു അശ്ശില്ലൊ.  ഹജ്ജാ വോഡ് ഇത്തി ജാവംകാ. തീണെ കള്ളേലി തപസ്യ സഫല് ജല്ലി. 

ഉല്ലോവനത്തില്ലെ ബെസ്സല്ലെ രത്നാക് ചോവുനു നിവംഗീലെ "അക്കാക് അവംചേരി കോപു അസ്സവേ?"

രത്നാന് കോപു തൊണ്ടാരി ഹാണു ജാപ് ദില്ലി.  "അസ്സ്, ബപ്പായി പുത്തൂയി എക്കഡെ ജാവുനു മക്ക ദൂറ കെല്ലി നവേ."

"തശ്ശി നയി അക്കാ, സമയു ഏനാഫഡേന് സംഗു മ്ഹോണു ആഠേയിലെം.  രമേശാക് അത്തയി അക്കാക് വംകാണ്സൂക് ത് വേളു അസ്സ്.  മക്ക തേ കയിരെംതു സ്വല്പ് കുസുംഗായോയി അക്കാലഗ്ഗി അസ്സയി" മ്ഹോണു സംഗൂനു തീ ഹസ്സീലി. 

തീ രമേശാലെ തൊണ്ടാരി ചൊയിലി.  ശാന്ത് ജാവുനു ഹസ്സൂനു ബെസ്സല്ലെ തജ്ജെ തൊണ്ടാക് ചോവുനു ഉത്തുല്‍കീം വര്‍ഷീം തീവ്‍യി ഹസ്സീലി.  സംതൃപ്തി ഭൊര്‍ല്ലോലൊ ഹാസു.         

----------------------------------------------------------------------------------------------
തീനി ഭാഗു ജാവ്നു ബറയിലേലി യീ കാണി ഹംഗാ സമാപ്ത് ജത്താ.

No comments:

Post a Comment