Sunday, December 12, 2010

അംബ്യാ റൂകു

വര്‍ഡീക് ജാവ്‍നു ബമ്മുണാ മഗലേന് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മെള്ളേലെ സിറ്റീംതു റബ്ബൂനു പൂറൊ ജല്ലെം.  ബപ്പാക്‍യി സിറ്റീംതു ത് കാമു അശ്ശില്ലൊ.  വര്‍ഷാക് ഏക് ഫംത വ്ഹൊള്ളെ വെക്കേഷണാക് ദോനി മസ്സാംക് അബ്ബോഥ്‍യിം വൊച്ചൂനു റബ്ബപ് അസ്സ്.  അമ്മമ്മ ഇഷ്ട് അശില്ലെ ഖാണ് കോര്‍നു ദിത്ത്‍ലി.  ഥംഗച്ചെ സെജ്ജാര്‍ചി ചെര്‍ഡൂംവ് സഗ്ഗ് മേള്‍നു നിപ്പൂനു ഖേളു, ധാവും, ഉഡുക്കിമാറ്പ്, ആദി ഖേളു സഗ്ഗ് ഖേള്‍നൂയി, ഗീംത് മണപ്, കണിയൊ സംഗപ്, അന്താക്ഷരി മണപ് ആദി സഗ്ഗ് കോര്‍നൂയി ദീസ് ഗെല്ലേലെ കൊള്‍ന്നാ.  റുക്കാചേരി വിംദുളൊ ഘാല്‍നു ഝൂം കാഡപ് അവംക്ക ചാംഗ് പ്രീതി അശ്ശില്ലെം കയിരെം ത്. 

തവ്വളി ത് അംബൊ പോണോസു സഗ്ഗ് പിക്കുച്ചൊ വേളു. റൊസ്സു പിവംച്ചൊ അംബ്ബൊ അസ്സ്, പെസ്സൂനു ഖവംച്ചൊ അംബൊ അസ്സ്. ഖല്ലാ പൊഡ്ചൊ സൊവദു അയ്‍ക്കിലേരി ധാവുനു വൊച്ചൂനു കാണു ചിര്‍ഡൂനു ഏകു മോവു കോര്‍നു ചൊം‍ചീക് ഏകു സോസു ഘാല്‍നു റൊസ്സു വൊഡ്ഡൂനു പില്ലേരി കസ്സോലൊ സുവാദുകിം? മോവു സരി ഗൊഡൂ അസ്‍തോലൊ.  തേം സഗ്ഗ് വിസറൂക് ജായിനാ. 

സിറ്റീംതുലെ ഫ്ലാറ്റാംതു ഥകൂനു ഗാവാംതൂലെ ഘര്‍ക്കഡെ അയിലേരി ചെര്‍ഡുവാംക് പക്ക് ദവര്‍തനി.  സന്ന് ചെര്‍ഡൂംവ് കര്‍ട്ടേംതു വൊല്ലി റേവ് ഭോര്‍നു ദമ്മൂനു ജഗലേരി ഉംതി ഘാല്‍നു റേവേംചൊ അപ്പൊ കര്‍തനി.  ബൊണ്ടൊ കാണു തേറു കര്‍തനി.  പക്കുളേചൊ പൊന്തു, ദിവ്വൊഡു, സഗ്ഗ് കൊര്‍നു ഖെള്‍തനി. തേ ദീസ് മിഗ്ഗേലെ ഉഡ്ഗസാംതു മാത്ര് ത് അസ്സയി.  മക്ക തൊ കാലു വിസറൂക് ജവ്ന്ന.  റിട്ടയര്‍ ജായനാ ഫഡേന് പുണേയി, ഗാവാംതു വൊച്ചൂനു റബ്ബൂകാ മ്ഹള്ളേലി ആശ മന്നാചെ ഖല്‍ചെ തട്ടാരി പള്ളേലി അസ്സയ്.  ഗാവാംതു ഗെല്ലേരി അംബൊ പെസ്സൂനു ഖത്ത്‍നി, ഉമ്മ്ണ് കോര്‍നു ഖത്തനി, ഗൊഡ്ഡാ അംബട് കോര്‍നു ഖത്തനി, പൊണ്‍സാ പത്തളി, ഗോറൊ തൊള്ളോലൊ ആശ ഭരീത് ഖത്തനി. അമ്മമ്മാക് ഖൂബ് കാമ്.  ജല്ലേരീയി നതുറാംക് കോര്‍നു ഖാവൊവംചാക് അമ്മുമ്മാക് വ്ഹോഡി പ്രീതി ത്.  ഖേള്‍നൂയി, ഖവുനൂയി പൂറൊ ജവംചെ ഫൂഡെ വെക്കേഷന്‍ സര്‍തനെ.  ബപ്പ യേവുനു അവംക വൊര്‍തോലൊ.  മിഗ്ഗേലെ ജീവിതാക് സുഖ് സന്തോഷു മെള്ളേലെ മൂല് കാറണ് തേ വെക്കേഷന്‍ കാലാചൊ ഏകു സംഭവു ത്.

മക്ക ബാറ വര്‍ഷ് പ്രായ്. ഗാവാംതു വച്ചാനീക് ലഗ്ഗിച്ചെ ഘര്‍ക്കഡെ നവീംചി മനീഷ് ഭാഡേക് റ്ബതായി മ്ഹോണു അയികീലെം.  ദോനി ദീസ് ത് ജല്ല്യായ് തന്നി റബ്ബൂക് യേവുനു.  ഏകു ബാങ്ക് മാനേജറു, ബായില്, ദൊഗ്ഗ് ജാണ് ചെര്‍ഡൂംവ്. തേ കാലാക് ബാറ വര്‍ഷ് ജല്ലേരി ചെല്ലീയൊ വഡ്ഡു ആറാംബീലെം മ്ഹോണു ത് ആബു അമ്മുമ്മ സഗടാലോയി വിശ്വാസു.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ചെല്ലേക് പന്നേറ വര്‍ഷ് അസ്സയ്.  ചെല്ലിയേക് ആഠ് വര്‍ഷയിം അസ്‍തനി.  സിറ്റീംതു വഡ്ഡല്ലെ അവംക യേം കായിം കള്‍നാ.  തംകായിം അമ്മി ഖേളൂക് ഉള്‍ദീലിം.  അമ്മുമ്മാന് സംഗീലെം "തൂം അത്ത് വ്ഹൊള്ളി ജത്ത നവേ, ചെല്ലേംചെ ഖംചീംതു വൊച്ചൂനു ഖെള്‍ചെം കായിം ചാംഗ് നയി".  ഹാംവെ "ഹൂം" മ്ഹള്ളെ. 

തെദ്ദൂസ് അംബെ റുക്കാപന്താക് ബെസ്സൂനു ഹാംവെ ഗവംചെ ചെര്‍ഡുവാംക് ചിട്ടാംചൊ ഖേളു ശിക്കേയിതാനി.  ഗവ്ംചെ ചെര്‍ഡുവാംക് നവോ ഖേളു ശിക്കൂക് താന് അശ്ശില്ലി.  തവ്വളി പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ചെ ചെല്ലോയ് ലഗ്ഗി അയിലൊ.  സംജേ വേളു.  ഭസ്ഭസീചി വാരെം യെത്ത.  ഏകു സുക്കൊ പല്ലൊ യേവുനു തേ ചെല്ലേ മത്തേരി പൊള്ളൊ.  വാരേന് എദ്ദെ പല്ലേ പിട്ടൊ തജ്ജെ ദോളേംതൂയി പൊള്ളൊ.  തോ റബ്ബൂനു ദോളൊ ഘഷ്ടീത ദിക്കൂനു ഹാംവ് ലഗ്ഗി ഗെല്ലി.  തഗ്ഗേലെ ദോളേംതു ഏക് ഫുംകൂനു ദില്ലെം.  കോയിരു ഗെല്ലൊ.  ആബു ഥംഗ റബ്ബൂനു ചൊയിതാലൊ ഹാംവ് നേണ്. കൊപ്പാന് തംബീഡൊ ജാവുനു ആബു അയിലൊ.  താണെ മത്തെം ബവ്ഗേയിലെം, ഹാംവ് ദോളേംന്തു ഫൂ മര്‍ലെം.  അബ്ബോക് ഇത്തി ദിസ്സലെ മ്ഹോണു മക്ക തവ്വളി കള്ളേനാ. 

അബ്ബോന് തേ ചെല്ലേക് കൊപ്പൂനു ധവംഡായിലൊ.  തോ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലൊ.  മഗ്ഗീരി ഹാംവ് തക്ക ദികിലോനാ.  ബപ്പാന് യേവുനു മക്ക വെല്ലി.  മഗ്ഗീരി വെക്കേഷനാക് ഹാംവ് ഗാവാംതു റബ്ബൂക് ഗെല്ലേനാ.  മഗ്ഗീരി അയിക്കീലെം, തീം തേ ഘര്‍ക്കഡെ ഥകൂനു ദോനി ദീസ് ഭിതേരി ഗെല്ലി മ്ഹോണു.  മിഗ്ഗേലെ മന്ന് ദുക്കനെ.  ഹാംവെ കാറണ്‌വേ തന്നി ഘറ് പര്‍തല്ലിം?  തേ ചെല്ലേലെ നാംവ് സരി മക്ക കള്‍നാ.  ദോനി അംബൊ തക്ക മെള്ളേരി ഏകു തോ മക്ക ദിത്തോലൊ.  ദോനി തീനി ഫംത താണെ മക്ക ദില്ലോലൊ അസ്സ്.  ഇതേയിം റസ്പതി ഉല്ലേയിതോലൊ.  നംതന ബല്ലാവ്പണ് കായിം ഹാംവ് ദികിലേനാ. 

മഗ്ഗീരി വെക്കേഷനാവേളാരി ഡ്രായിംഗ്, പെയിംടിംഗ് സഗ്ഗ് ശിക്കൊവംചെ ക്ലാസാക് വത്താനി.  എക് വര്‍ഷ ടെഡ്ഡിബെയര്‍ കോറൂക് ശിക്കീനി. അനിയേക് വര്‍ഷ ശിവണി ശിക്കീലി. തശ്ശി എക്കേക് വര്‍ഷ നവീം നവീംചി കയിരിം ശിക്കൂക് മന്ന് ലഗ്ഗനെ.  തശ്ശി ധാ വര്‍ഷ ഗെല്ലിം.  മിഗ്ഗേലെ പോസ്ട് ഗ്രാഡുവേഷന്‌യി ജല്ലെം. 

ബപ്പാന് മക്ക സൊയ്‍രീക് ചൊവംചാക് ആറാംബീലെം. ജാതക് ചോവ്നു എക്ക്‍യി പോണു ഏനാ.  വര്‍ഷ് ഏക് ഗെല്ലെം.  അമ്മാക്‍യി ബപ്പാക്‍യി മന്നാംതു വിചാറു. മല്‍ഘടെ ഭാവാക് കാമു ജല്ലൊ.  അനീക് മിഗ്ഗേലി വര്‍ഡീക് ലഗേന് ജല്ലേരി ത് അമ്മബപ്പാക് സമാധാന്.  ഭയ്‍ണീക് വര്‍ഡീക് ജാവനത്തില്ലെം വര്‍ഡീക് കൊര്‍ന്നാ മ്ഹോണു മന്നാംതു ഘാംടി ഘാല്‍നു ബെസ്സലൊ ത് ഭാവു.  തീവ്‍യി ലഗ്ഗിച്ചെ ശിവപാര്‍വതി ദെവളാംതു വൊച്ചൂനു സോമാറാ പായിംപഡ്താലി.  ഏക് ചെല്ല്യാലെ മന്ന് തിജ്ജെ ഖത്തീരി ദുക്കല്ലെം അസ്സ്.  മന്ന് ജാണ് ജാവ്‍നു നയി.  തഗ്ഗേലൊ സ്രാപുബിവേ?  കാമാക് തിക്ക സോഡൂക് ബപ്പാക് മന്ന് നാ.

ഏക് ദീസ ബപ്പാലൊ ഏകു സംഗാതി ഘര്‍ക്കഡെ അയിലൊ.  താണെ വര്‍തമാനാചെ ഭര്‍ശി സംഗീലെം.  താണെ വൊള്‍ക്കുച്ചൊ ഏകു ചെല്ലൊ, സോഫ്‍ട്‍വെയര്‍ ഇന്‍ജിനിയര്‍.  ഏക് മല്‍ടി നാഷണല്‍ കന്പനീംതു കാമു കര്‍ത.  തോ ദോനി വര്‍ഷാംചെ പ്രോജെക്ടാക് ജാവുനു അമേരിക്കേക് ഗെല്ലോലൊ. യെത്തലെ മസ്സാംതു പൊര്‍തൂനു യെത്ത. അയിലേരി ലഗീചി ഏക് വര്‍ഡീക് കോര്‍നു സോഡുകാ മ്ഹോണു തഗ്ഗേലൊ ബപ്പ സംഗ്താലൊ.  ബപ്പ ബാംഗ്ളൂറാക് ഘറ് കോര്‍നു റബ്ബത.  "ഏക് വൊച്ചൂനു ചോയി.  ഥോഗഡവേളാരി ഒവ്സുയാത്". 

ബപ്പ ലഗീചി ഥംഗ ഗെല്ലൊ.  ജാതക് പര്‍തീനെ.  മിഗ്ഗേലെ ഫോട്ടോയി തംക ദില്ലെം.  ധാ ദീസ് വച്ചാനീക് തംഗേലെ ബര്‍പ്പ് അയിലെം. ജാതക് പോണു യെത്ത.  ചെല്ലിയേലെം ഫോട്ടോയി തംക ഇഷ്ട് ജല്ലെം.  ചെല്ല്യാന് അയിലേലെ എര്‍ദൂസ അമ്മി പെല്‍താംതു യെത്തായി.  ചെല്ലേന്‌യി, ചെല്ലിയേന്‌യി എല്‍തപെല്‍താംതു ദിക്കൂനു ചിന്നാ മ്ഹോണു സംഗിലേരി മുക്കാരി വൊച്ചും. 

ബപ്പാലെം മന്ന് ഏക് ലോവു ജല്ലെം.  ’ധാ’ വര്‍ഷ് ഊണെ ജല്ല്യാവരീചി അമ്മ ധാവുനു ഭൊവ്‍ംത.  തന്നി സംഗില്ലൊ ദീസു എത്ത തശീചി, തിക്ക മന്നാംതു ‘ധാ പാംച്’ എവംചാക് ആറാംബിലെം.  സന്തോഷാന് അശ്ശില്ലെ അമ്മബപ്പാക് ദുശ്ശേരി മന്ന് ദുക്കൂനിയെ ദേവാ, ബപ്പ കാമാക് പെട്ടേയിത ജല്ലേരി പുണേയി മന്നാംതു ഉതുലോചി പ്രയാസു ദിസ്സുന്നാ അശ്ശില്ലെം. മന്ന് ദുക്കൂനു തീ പായിംപള്ളി.  തന്നി സംഗില്ലൊ ദീസു അയിലൊ.  അമ്മാന് സത്കാറാക് ഊണാവു കായിം ഏവ്നത്തില്ലെ ലെക്കാന് ഖാണ് സഗ്ഗ് കെല്ലെം.  ഘറ് പുഡ്ഡി സഗ്ഗ് പുസ്സൂനു മിന്‍മിനേത.  തീണെ ആഠേയിലെം.  മന്ന് പുഡ്ഡി സഗ്ഗ് വൊച്ചൂനു ഫൂട് ജല്ലെം ജല്ലേരി ചിന്നാ അശ്ശില്ലെം.  സംഗില്ലെ ദീസ തീം അയിലിം.  അമ്മായി ബപ്പായി പുത്തൂയി മാത്ര് ത് അശ്ശില്ലിം.  തംക അവംഗേലെ ഘറ്, മനീഷ് സഗ്ഗ് ഇഷ്ട് ജല്ലി മ്ഹോണു തംഗേലെ തൊണ്ടാരി ദിക്കില്ലി തൃപ്തി ദിക്കൂനു മക്ക ദിസ്സലെം. അമ്മാന് ഖാണാ പോളേറു വെല്ലെ മഗലേന്, കാപീചെ ട്രേ ഘേവ്നു ഹാംവ്‍യിം ഗെല്ലിം.  ചെല്ലൊ മക്ക ദിക്കൂനു തോണ്ടാരി ഥക്കൂനു ദോളെ കാണാ മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്സലെം.  മക്ക പെല്‍താംതു ചൊവംചാകചി ജായിനാ.  തഗ്ഗേലെ അമ്മബപ്പാന് നിവംഗില്ലേക് ഹസ്സൂനു സമാധാന് സംഗൂനു ഹാംവ് ഭിത്തേരി ഗെല്ലിം. 

അമ്മ മിജ്ജെലഗ്ഗി യേവുനു "ചെല്ലെയാക് തുജ്ജെലഗ്ഗി ഉല്ലോവംകാ ഖയിം, പെല്ലെ കൂഡാംതു വച്" മ്ഹോണു സംഗീലെം. ഹാംവ് ഭയ്യാന്‌യി ലജ്ജേന്‌യി തേ കൂഡാംതു ഗെല്ലിം.  ബപ്പാലെ കൂഡ് ത് തേം. തംതു ഏക് മേശേയിം ദോനി കദലയിം അസ്സയി.  എക്കാരി തോ ബെസ്സലാ, അനിയെക്കാരി ഹാവ്‍യിം ബെസ്സലിം. 

താണെ നിവംഗീലെം "മക്ക വള്‍കീലിവേ"?  ഹാംവ് മത്തെം ഉബ്ബാറും തജ്ജെ തൊണ്ടാരി ചൊയിലിം, ദിക്കില്ലേവരി ദിസ്ത. ഖംതേയിം? ഹാംവ് തശ്ശി റബില്ലിം ദിക്കൂനു താണെ ഹസൂനു നിവംഗീലെം.  "ധാ ബാറ് വര്‍ഷ് ഫൂഡെ, മിഗ്ഗേലെ ദോളേംതൂലൊ കോയിരു ഫുംകൂനു പെല്ലേം ഘല്ലേലെ ഖതീരി അമ്മി ദൊഗ്ഗാനീയി തുഗ്ഗേലെ അബ്ബോലെ സോവെ ഘെത്തല്ലെ ഉഡ്ഗാസു അസ്സവേ?  തീം കയിരിം ഹാംവ് അത്തയിം മിഗേലെ അമ്മബപ്പാലഗ്ഗി സംഗിലേനാ.  അവംഗേലെ ഭാഗ്യാക് മിഗ്ഗേലെ ഭയ്‍ണി ലഗ്ഗി നാ അശ്ശില്ലി.  ബപ്പാലെ മിത്രാന് ബപ്പാലെ ഓഫീസാചേയി മിഗ്ഗേലെ സ്കൂളാചേയി ലഗ്ഗി ജാവുനു ചാംഗ് ഏക് ഘറ് കാണു ദില്ലെം.  ബപ്പാക് തേം ചാംഗ് മ്ഹോണു ദിസ്സലെം ദിക്കൂനു, ദോനി ദീസ് ഭിതേരി അമ്മി ഘറ് പര്‍തീലെം". 

"അബ്ബോന് മക്ക സൊവംചാനീക്, തുജ്ജെ ഖത്തീരി ത് ഹാംവ് സോവെ ഘെത്ത മ്ഹള്ളേലെ വിചാറാന് റബ്ബില്ലെ തുഗ്ഗേലെ തോണ്ട് അത്തയിം മിജ്ജെ മന്നാംതു അസ്സ്.  അമ്മി ലഗീചി ഗെല്ലിം ദികൂനു മിഗ്ഗേലെ ബപ്പാലെ നാംവ് സരി തുഗ്ഗേലെ അബ്ബോഥംച്ചാക് കള്‍നാ.  അമ്മി തെദ്ദൂസ് മന്നാംതു സ്വപ്നാംതു ആഠോവനത്തില്ലെ കയിരേക് സോവെ ഘെത്തലെ.  ദേവാന് അവംക എക്കഡെ കോര്‍കാ മ്ഹോണു ആഠേയിലേനെ അസ്തനെ.  ചൊവംകൊ.  തുക്ക ഇത്തി കീ ദിസ്‍ത"? 

"മക്ക അത്ത് പരേന് ഹാംവ് ജാവുനു എകലേക് സോവെ ഘാലേയിലേ മ്ഹള്ളേലെ ഏകി ഖംകൂഡി  മന്നാംതു അശ്ശില്ലി. അത്ത് മന്ന് ഫുട്ചി ജല്ലെം.  മക്ക ഏകി ആശ അസ്സ.  ഹാംവ് തേ ഉപറാംതെ തേ ഗാവാംതു ഗെല്ലേനാ.  വര്‍ഡീക് ജാവുനു ജത്തേരി അവംക ഏക് അബ്ബോഥ്‍യിം വൊച്ചുകാ.  അംബേ കാലാക് ഗെല്ലേ പൂറൊ.  അബ്ബോക് അത്ത് കായിം നജ്ജ്.  തേ അംബേ പന്താക് വൊച്ചൂനു ഏക് വാരെം ഘേവുനു വാരേംതു ഖല്ലാ പൊള്ളോലൊ അംബൊ കാണു റൊസ്സു വൊഡ്ഡൂനു പീവംകാ".  തക്ക ഹാസു അയിലൊ. 

താണെ സംഗീലെം, "ദോളേംതു കോയിരു പ്‍ള്ളേരി ഫുംകൂനു ദീവംകാ.  കോണ് സൊവ്ന്നാ നവേ. അബ്ബോലഗ്ഗി ഹാംവ് കോണ് മ്ഹോണു സംഗൂനീയെം.  അവംക മന്നാംതു ഥകുനു വൊച്ചൂനത്തില്ലെ ദൊവറൂക് അശ്ശില്ലിം, അവംഗേലെം ജാവുനു ദേവാന് ദില്ലേലിം തീം നിമിഷ് വണ്‍ടെ ഘാല്‍കാനക്കാ".

അമ്മി കൂഡാംതു ഥകൂനു ഭായിര് അയിലിം.  അവംഗേലെ തൊണ്ടാരി ഥകൂനു അവംഗേലെ മന്ന് തന്നി വച്ചീലെം.  വര്‍ഡികേ ദീസു ചൊയിലിം. വര്‍ഡീക് ചന്ത് ജാവുനു ജല്ലി.  അമ്മി അബ്ബോലെ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലിം.  അബ്ബോലെ പയ്യാം അപ്പോണു പായിം പള്ളിം.  അമ്മുമ്മാന് നതുവാകയി നതിയേക്‍യി വാഡൂക് സ്വാദിഷ്ട് വിഭവ് കെല്ലേലെം.  ഖാണ്, ജെവ്വണ്, പര്‍മാംതു ഭോവംപ് സഗ്ഗ് ജല്ലെം.  അംബേ പന്താക്‍യി ഗെല്ലിം.  ദോനിചാരി അംബ്ബേയി മ്ഹെള്ളെ.  ആബു ബഡിയേ ബളാരി ചൊവംകൂനു അംബേ പന്താക്‍യി പവലൊ. അബ്ബോന് സംഗീലെം "യേ വര്‍ഷ അംബൊ ഭോര്‍നു ധൊര്‍ലോലൊ അസ്സ്.  ധാ വര്‍ഷീം യേ വര്‍ഷ ത് ഉതുലോചി അംബൊ ജല്ലാ".  മിഗ്ഗേലേയി ബമ്മുണാലേയി ദോളെ ഏക് ഉല്ലേയിലെ.  ആബു സംഗ്ത്ചി അസ്സ്.  സെജ്ജാര്‍ചി ചെര്‍ഡൂംവ് കെദനായി ഹംഗ ത് അസതനി.  അമ്മി അബ്ബോ മഗലേന് ഘറാംതു ഗെല്ലിം.  അവംക ലഗീചി ഉള്‍ദൂനു ബെസ്സോവുനു അബ്ബോന് സംഗീലെം, "ഹാംവെ മിഗ്ഗേലെ ജഗ് സഗ്ഗ് മിഗ്ഗേലെ കാലു ജത്തേരി കഡ്ചെ ലെക്കാന്, പുതാകയി, ദുവേകയി, നതുറാംകയി വണ്‍ടെ ഘാല്‍നു ദെവ്വര്‍ലെം. യേം പറമയി ഘറയി മിഗ്ഗേലെ നത്തീക് ത് ഹാംവെ ദവ്വര്‍ലെയാം.  ഉത്തൂലെ വര്‍ഷീം കീം തൂം അയ്‍ല്യാ.  മിജ്ജാന് നജ്ജ് ദിക്കൂനു ത് വര്‍ഡികേക് ഹാംവ് അയിലോനാ". 

ഹാംവ് കായിം ഉല്ലേയിലേനാ. ഹസ്സൂനു അബ്ബോലെ പായ് പൊര്‍സൂനു ദില്ലെ. 

അത്ത് വര്‍ഷ് ഉത്തൂലിം ജല്ലിം.  ആബു അനീക് അമ്മൂമ്മ അംക സോണു ഗെല്ലിം.  മിഗ്ഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംകയി വര്‍ഡീക് ജല്ലി.  അനീക് തേം ഘറ് ചാംഗ് കോര്‍നു പറമാക് മതില് ഘാല്‍നു ഗേറ്റ് ദൊവ്വോറുകാ.  ഥംഗ വൊച്ചൂനു റബ്ബുകാ. ഇതേയിം  വോവുനു കോറുയത്.  പൊര്‍ണൊ അംബേ റൂക് അത്തയിം അസ്സ്.  അമ്മി വൊച്ചൂനു റബിലേരി വെക്കേഷനാക് അവംഗേലിം നത്തുറ്‍യിം എത്തനി.  വാരേംതു പൊഡുചൊ അംബൊ കാണു റൊസ്സു പിത്ത്‍നി,

"ഇത്തി ചിന്തേരി അസ്സ്" മ്ഹോണു നിവംഗൂനു ബമ്മൂണു അയിലൊ.  തീണെ തിഗ്ഗേലി ചിന്ത തജ്ജെലഗ്ഗി സംഗീലി.  താണെ ഹസ്സൂനു സംഗീലെ, "അംബേചൊ റൊസ്സു പിവംചെ ചിന്നാ, ദോളേംതൂലെ കോയിറു ഫുംകൂക് വച്ചാനജ്ജ് മ്ഹോണു തംചെലഗ്ഗി സംഗുകാ" മ്ഹോണു സംഗൂനു തോ ഹസ്സീലൊ.  തീവ്‍യി തംതു എക്കഡെ ജല്ലി.                  

No comments:

Post a Comment