Sunday, December 26, 2010

സൊയ്‍രി കോണ് വയ്‍രി കോണ്

ഏക് വ്ഹോഡ് ഘറ് കാണ്ഘേവുനു റബ്ബുകാ മോഹ്ണു കിണി മമ്മാക് സാന് ഥകൂനു അശ്ശില്ലൊ മോഹു ത്. പൂതു വര്‍ഡീക് ജാവുനു ഇന്ത്യേചെ ഭായിര് ത് അസ്സ്.  പുത്താക് ഥംഗ കാമു.  ധൂവ് ബമ്മുണലഗ്ഗി ഡല്‍ഹീക് അസ്സ്.  തവ്വളി ഥകൂനു ഏകി ആശ, പര്‍മാ ഘറ് ജല്യാരി ഇതേയിം വോവ്‍യാത് നവേ. ചെര്‍ഡുവാംക് അമ്മി കായിം ദീവംകാനക്ക, തന്നി കായിം പെട്ടോവുനു ദീവപയി നാ. 

മിഗേലെ വണ്‍ടേചൊ സ്ഥായൂയി ബയിലേലെ വണ്‍ടേചൊ സ്ഥായൂയി വികിലേരി, ഹത്താംതു അശില്ലെ ദുഡ്ഡ്‍യി കെല്ലേരി സനൂചി ഏകു ബംഗ്ളാവു കാണു ഘേവുയത്. കിണി മമ്മാന് ആഠേയിലെം.  ഗ്രാമാംതു ജല്യാരി സൗകര്യ് സ്വല്പ് ഊണെ അസ്തനെ.  വ്ഹോഡ് സിറ്റീംതു ജല്യാരി ഗൊന്തോളൂയി പൊല്യൂഷന്‌യി ജാവുനു ഘുസ്‍മൂടു ത് അസ്തോലൊ.  തേ ദികൂനു സാന് ടൗണാംതു റോഡ് സൈഡാക് ഏകു ബംഗളാവു കോറോവുംകാ. 

തേം ടൗണാംതു കിണി മമ്മാന്, ഏക് ബ്രോക്കറാക് സൊദ്ദൂനു, തക്കായി ഘേവുനു പറമ് ചൊവംചാക് ഗെല്ലൊ.  ചൊവംചെ ഭര്‍ശി താണെ എക് ചാംഗു ബംഗളാവു ദിക്കീലൊ.  നവസാണി ഗെല്ലേനാ.  ഭോര്‍നു ഘറാചെ മദ്ദെം മത്തെം ഉബ്ബാര്‍നു റബ്ബീല്യാ.  ലഗ്ഗീചെ ഘര്‍കാറാന് സംഗീലെം.  ഫോറിനാക് കാമു കൊര്‍ചെ ദൊഗ്ഗ്ജാണ് പുത്താനി ദാമു ഖര്‍ച് കോര്‍നു കെല്ലേലൊ ബംഗളാവു.  അമ്മ ബപ്പ സ്വല്പ് കാള് ഥംഗ റബ്ബീലി.  അത്ത് തംക വോര്‍നു വൃദ്ധാശ്രമാംതു സൊള്യാംയ്.  ചെര്‍ഡൂംവ് തേ ഘറ് വിക്കൂനു, ദുഡ്ഡ് കോറൂക് വത്തായിം ത്.  തംക പൊര്‍തൂനു യെവംചാക് മന്ന് നാ.  തംക വൊഗ്ഗി വിക്കുകാ മ്ഹോണു അസ്സ് ദിക്കൂനു, ഊണാവാക് മേളൂയത്. 

കിണി മമ്മാക് ദിസ്സലെം, വാരെം അശ്ശില്ലെ വേളേരി ത് പോലി ധോരിയത് മ്ഹണ്തായി.  കാണു ഘെവംചെ ചാംഗ്.  അത്ത് ദംദേലിയാലൊ ശന്പോളു ഇത്തെം. ലഗ്ഗി റബൂനു കൊറോവംചെ കഷ്ട് വെഗളെ.  സിമന്‍റ്, ഫഥറു സഗ്ഗ് ദിസ്ദിസാചെ മോല് ചഡ്ത.  തംചെ മഗലേന് ഭോവുനു പൂറൊ ജത്ത്‍നെ. യേം സഗ്ഗ് ചൊയിലേരി യേംചി ഘറ്‍ കാണു ഘേവുനു മന്നാംതു പ്രീതി അശ്ശില്ലെ പെയിന്റ് മര്‍ലേരി ഘറ്‍ നവേം സരി ദിസ്തനെ.  കിണി മമ്മാക് മന്നാംതു സൊന്തോഷു ജല്ലൊ. 

തവളീചി ദല്ലാളാക് ഉള്‍ദൂനു കയിരിം മുക്കാരി വോറൂക് സംഗീലെം.  ബസ്സ്സ്ടോപ്പ് ലഗ്ഗി.  ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് ലഗ്ഗി.  കാര്‍ഷെഡ് അസ്സ്, ചാരി തംതൂയി ബളവംത് മതില്, ചാംഗ് ഗേറ്റ്, ഗാര്‍ഡനാംതു നത്തില്ലെം ഫൂല് നാ.  ഫല് വൃക്ഷ് സഗ്ഗ് അസ്സയി. ഘറാ മോല് നംതന എദേചി ദുഡ്ഡ് ലഗേന് ദില്യാരി ഫര്‍ണീചറേയി മെള്‍തനെ.  ലഗ്ഗീചെ ഘര്‍കഡെ ഥകൂനു ചാവി കാണ്ഘേവുനു, ഘറാംതു സഗ്ഗ് ഭോവുനു ചൊയിലൊ.  മളിയേവേലെ കൂഡ്‍യിം ചൊയിലൊ.  ലോട്ടറി മര്‍ലേവരി ദിസലെം കിണിമമ്മാക്. 

ചാരി മാസ് ഭിതേരി കിണിമമ്മാന് ഘറ്‍ ഹതാംതു  കെല്ലെം. ചാംഗ് ദീസു ചോവുനു കിണി മമ്മൂയി ബയില്‌യി ഥംഗ യേവുനു റബീലിം.  ചെര്‍ഡുവാനി, നതുറാംക് വെക്കേഷനാ വേളാരി റബ്ബൂം മ്ഹോണു സംഗീലെം.  യെത്തലിംവേ മ്ഹോണു ചോവുനു മന്നാംതു കോര്‍കാ. 

വ്ഹൊള്ളൊ ബംഗ്ളാവു കാണുഘെതല്ലെ ഉപറാംതെ, കിണി മമ്മാലെ മത്തേക് ജഡാണി ദവ്വര്‍ല്ലേലെം അസ്സ്.  അവംഗേലെ ബന്ധുബാന്ധവാംതു ഭര്‍ശ്ശി കോണാക് അസ്സ് ഉതൊലേംചി വ്ഹോഡ് ഘറ്‍?  ദാമു ഊണെ അശില്ലെ മിത്രാംചെ ലഗ്ഗി താണെ അത്ത് ഉല്ലവപ് നാ.  ദിക്കില്ലെ ഭികാരിയാംചെ ലഗ്ഗി സഗ്ഗ് ഉല്ലൊവംചാക് തോ കോണ്?  സ്ടാറ്റസ് ചൊവംകാനക്കവേ? 

കിണി മമ്മാലി അത്തംചി ‘മത്തേം ദുക്കി’ ഇത്തി മ്ഹളേരി ലഗിചെ പറമാംതു ഏകി സനചി ഘറ് അസ്സ.  ഗായിംക് വഡ്ഡോവ്നൂയി, അപ്പോളു കോര്‍നൂയി, പുത്താന് സന് സന്ചി കാമു കോര്‍നു ഹഡ്ചെ ദുഡുവാനീയി ത്ം തിം ദീസ് കഡ്തായി. തേം ലഗേന് കാണുഘേവംകാ. യേ ബംഗ്ലാവാചെ ചന്തായി തേ ഘറാന് വത്താ.  മ്ഹളേരി തന്നി ഥംഗ  ഥകൂനു വച്ചാക് മന്ന് നാ.

പെല്ലെ തംതു ഗെല്ലേരി ശേണ് എക്കഡെ കോര്‍നു ഘല്ലേലി ഘാണി യെത്തലി.  ഫല്ലെ ഫല്ലേരി ധാറേ വേളു ജല്ലേരി ഗയ്യോയി വസ്സൂറ്‍യിം അംബേത്‍നി, തേ സഗ്ഗ് കിണി മമ്മാലെ നിദ്ദേക് വിഘ്ന്.  തന്നി പെല്‍താംതു ചോവപ് സരി നാ. 

ദോനി മാസ് ഗെല്ലെ.  കിണി മാമു ഏക് ധൂവ്വേലെ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലൊ.  യേവു ഭിതേരി ഥംഗാ റബ്ബുച്ചെ ലെക്കാന് യേക് ബയിലേക് ഥംഗാ റബ്ബേയിലി. ദാമു ഭോര്‍നു ഹത്താംതു അസ്സ്, മഗ്ഗീരി ഇത്തി ജായി.  കിണി മമ്മാലെ ബയിലേന് സംഗില്ലെ തശീചി ദന്ദാക് അയിലേലേനി അയിക്കുകാ മ്ഹള്ളേരി ജത്തനെവേ?  ദാമു മെള്‍ചെ ഖത്തീരി ത് തീം കാമാക് യെത്തായി.  സൊവലേരി അയിക്കുച്ചിം വേം അത്ത് കാമു കൊര്‍ച്ചിം?  കിണിമമ്മാലെ ബയിലേക് ഇതേയിം കൊര്‍ചെ പശി കോറോവുംചാക് ത് കള്‍ത.  കാമു സമ് ജായിനാ മ്ഹോണു ദോനി ദീസ് സംഗുചാനിക് തീണെ സംഗീലെം "അമ്മിയി മനീഷ് ത്, പൊട്ടാപൊഡീക് യെത്തായ്, ഹഡ്ഡ് മോഡ്ശി കാമു കോര്‍നു ദാമു കാണുഘെത്തായി.  അംഗ നയി വെഗ്ഗള്‍കഡെ കാമു കെല്ലേരീയി അവ്ംക ദുഡ്ഡ് മെള്‍തലെ മ്ഹോണു സംഗൂനു തീം ഗെല്ലി. 

എക്ക്‍ലി യേവുനു ഭര്‍ചൊ കാമു കോര്‍നു വത്തലി.  ഭിത്തേരി റബ്ബൂക് ഹള്ളേലി ഗെല്ലി.  അനീക് ഇത്തി കറപ്?  തിക്ക ദിസ്സലെം.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ചെല്ലിയേക് ഉള്‍ദൂനു ചൊയിലേരി ഇത്തെം?  തീണെ മതിലാലഗ്ഗി വൊച്ചൂനു തിക്ക ഉള്‍ദീലി.  "അഗോ, ഹംഗ മാമു നാ, കാമാക് റബ്ബേയിലേലി ഗെല്ലി, ഹാംവ് ഹംഗ കോണാക് വള്‍കനാ. യേക് മക്ക സഹായു കര്‍ശിവേ?"

"ഹാംവ് അമ്മാലഗ്ഗി നിവംഗൂനു സംഗന് മയ്യേം" തീണെ സംഗീലെം.  തിഗ്ഗേലെ അമ്മാന് അനുവാദു ദില്ലൊ.

തീ ഥംഗ ഗെല്ലി.  ഘറ്‍ പുസ്സൂനു ദില്ലെം. "ഹാംവ് വത്ത മയ്യേം, മയ്യേക് എകലേക് നവേ ഖാവംകാ, ഹാംവ് ചായായി ഖാണ്‌യി ഘര്‍ക്കഡെ ഥക്കൂനു ഹാണു ദീന്".  തീണെ ഇഡ്ഡലി, സാംബാറു ചായ സഗ്ഗ് ഹാണു ദില്ലെം.  മയ്യേന് സുവാദാന് ഖെല്ലെം.  "ഹാംവ് വത്ത മയ്യെം" മ്ഹോണു സംഗൂനു തീ ഘര്‍ക്കഡെ ഗെല്ലി.  "ധാ ദിസ്സാംക് നവെ മയ്യേം, ഹാംവ് മിജ്ജാന് ജവംചൊ സഹായു സഗ്ഗ് കരീന്. മയ്യേംക് എകിലീചി പോഡൂക് ഭയ്യ് അസ്സ് ജല്ലേരി, ഹാംവ്, അമ്മ, കൊണേയിം യേവും". മഗ്ഗീരി കിണി മമ്മാലെ ബയിലേക് തിജ്ജെലഗീചി നിന്ദ ദിസ്സലി. സ്വാര്‍ഥാംതു മദ്ദെ വഡ്ഡല്ലെ തിക്ക അസ്സോലൊ അനുഭവു പ്രഥമു ജാവുനു ത്.  വെഗളേക് സഹായു കോര്‍നു, മന്നാംതു സൊന്തോഷു പവംചി മനീഷ്.  യേകു ഖൊല്ലൊ ശേളുദ്ദാക് സരി തീ ഹംഗ പില്ലേനാ.  ഹെര്‍ദൂസ കിണിമമ്മാലെ ബയിലേക് താപു അയിലൊ.  ഉട്ടവംച്ചാക് സരി ജായിനാ. ചെല്ലി ഫല്ലെംജവംചാക് ഏകി ചാംഗ് ദുദ്ദാചി ചായായി ഘേവുനു പവലി.  കവ്വഡ് കള്ളേലെ കിണിമമ്മാലെ ബയിലേക് ചോവുനു തീണെ നിവംഗീലെം.

"ഇത്തി ജല്ലെ മയേം"? മത്തേംതു ദുക്കത ഗോ", തീണെ തിഗ്ഗേലെ ഘര്‍ക്കഡെ വൊച്ചൂനു ഏക് ക്രോസിന്‍ ഹാണു ദില്ലെം.  തേവേംയി ഖാവുനു ചായ പില്ലി.  തീണെ വിക്സ് ലാവുനു പൊര്‍സൂനു ദില്ലെം.  ‘മിഗ്ഗേലെ ധൂവേന് സരി മക്ക അശ്ശി കെല്ലേനാ’, കിണിമമ്മാലെ ബയിലേന് ആഠേയിലെം.     

ധാ വറ് ജവംചാനീക് തീണെ ഏക് ഓട്ടോ ഉള്‍ദൂനു മയ്യേംക് ഹോസ്പിറ്റലാംതു വെല്ലി.  ഡോക്‍ടറാ ദക്കോവുനു ഒക്കദയി കാണ്ഘേവുനു ഘര്‍ക്കഡെ ഹാണു നിദ്ദായിലി.  തിഗേലെ സമയാരി അശില്ലെ ശുശ്രൂഷേരി മയ്യേലൊ താപു ഗെല്ലൊ.  ദുഡ്ഡ്‍യി ദുഡുവാംചൊ വൊഡ്ക്കയ്യോയി നംതന മയ്യേന് അത്ത് ത് മനിഷ്‍പണ് ദിക്കില്യാ. 

പന്നേറ് ദീസ് ഗെല്ലെ.  കിണിമാമു അയിലൊ.  കിണിമമ്മാലെ ബയിലേന് തിഗ്ഗേലെ അനുഭവ് സംഗീലെ.  കിണിമമ്മാക് തേം ഇഷ്ട് ജല്ലേന. 

"തുക്ക വെഗ്ഗളെ കോണ് മെള്ളേനാവെ ഉള്‍ദൂക്?  അനീക് തന്നി കെദനായി ഹംഗ യേവുനു ബാധ ദിത്തനി.  സൂവ് ഖൊംബൂക് സ്ഥായു ദില്ലേരി ഫര്‍കോലു ചോഡൊവംചി ത് തന്നി. തംക യേ പര്‍മാംതു ചോഡൊവംചെ മക്ക ഇഷ്ട് നാ". തോ കൊപ്പാന് ഘൂവുനു ചവംകീലൊ.  വച്ചെ വേളാരി ബായില് മുര്‍മുറേത താണെ അയികീലെം.  ‘തംഗേലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ഖാണ് ഹാണു മക്ക ഖാവേയിലെം.  ഹംഗ ഥകൂനു ശേള് ഉദ്ദാക് സരി തീ പില്ലേനാ.  അവംഗേലെ മന്നാന് നവെ അമ്മി സഗടാംക്‍യി മെജിതായി’. 

പാംച്-സ് മാസ് ഗെല്ലെ.  കിണിമമ്മാക് ഏക് ഹര്‍ദേംദുക്കി അയിലി.  കാര്‍ കാണു ഘേവുനു ഡ്രൈവറാ ദൊവ്വര്‍ല്ലോലൊ അസ്സ്.  തോ ലീവാരി. വെഗ്ഗളി വാട് നത്തില്ലെം തീണെ പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ ചെല്ലേക് ഉള്‍ദീലൊ. തോ ധാവുനു അയിലൊ.  "ഇത്തി മംയേ"? മോഹ്ണു താണെ നിവംഗീലെ.  തീണെ കയിരെം സംഗീലെ.  "മായിം തീ കാറാചി ചാവി ദീ" താണെ ചാവി കാണുഘേവുനു കാറ് ഭായിര് കാണു, കിണിമമ്മാക് ധോര്‍നു കാറാംതു വോര്‍നു ബെസ്സേയിലൊ.  വീസ് മിനിട് ഭിത്‍രി താണെ കാറ് വോര്‍നു ഹോസ്പിറ്റലാചെ മുക്കാരി റബ്ബേയിലെം. വൊഗ്ഗി ഹള്ളൊ ദികൂനു, ആപത്ത് കായിം നാ മ്ഹോണു അയിക്കില്ലെ ഉപറാംതെ ത് മയ്യേംക് സമാധാന് മെള്ള്യാം.  ഓപ്പറേഷന്‍ ജാവംകാ ജത്ത്നെ, മയ്യേലഗ്ഗി നന്പര്‍ കാണുഘേവുനുപെല്ലെ ഘര്‍കഡ്ച്ചെ റമ്മാന് കിണിമമ്മാലെ ചെര്‍ഡുവാംകയി ഫോണ് കെല്ലെം.  തംക്ക അത്ത് യെവംച്ചാക് ജവുന്നാ ദികൂനു മഗ്ഗീരി ഏക് ഫംത യേവും മ്ഹോണു തന്നി എര്‍ദൂസാചി ഫോണ് കോര്‍നു സംഗീലെം.  റാമു, മമ്മാക് സൂഖ് ജാവുനു ഘര്‍ക്കഡെ വച്ചാക് സംഗു ഭിതേരി, മയ്യേക് സഹായു ജാവുനു ഹോസ്‍പിറ്റലാംതൂചി അശ്ശില്ലൊ. 

ബപ്പാക് സൂഖ് നാ മ്ഹോണു അയിക്കൂനു ഗാവാംതു യെവംചാക് ചാംഗു വേളു ചൊവംചി ചെര്‍ഡൂംവ്. ഘര്‍കഡെ ദീസ് കാഡൂക് കാമു കോര്‍നത്തില്ലെം ജവന്നാ ജല്യാരീയി, ഗാവാംതു സരി വൊച്ചൂനത്തില്ലെം തംക സഹായു ജാവനു റബില്ലെ സെജ്ജാരി. പര്‍മാംതു തംക ചോഡൊവംനാ മ്ഹോണു വ്രത് കാണു ബെസ്സല്ലൊ കിണിമാമു.  ആജി തോ ചെല്ലൊ നാ അശ്ശില്ലൊ ജല്യാരി ഹാംവ് ജവന്നാ അശ്ശില്ലൊ.  കിണിമമ്മാക് റമ്മാലെ തൊണ്ടാ ചൊവംചാക് ലജ്ജ ദിസ്സലി. ധുര്‍ചെ ബന്ധുബാന്ധവാംപശ്ശി, ലഗ്ഗി റബ്ബുച്ചി ശത്രു ത് ഉപകാറാ പവംതനി മ്ഹള്ളേലി മ്ഹണ്ണി കിണിമമ്മാലെ മന്നാംതു അയിലി.  സാന് ഘറാ ലഗ്ഗി അസ്സ ദിക്കൂനു ത് യേം ഘറ് വ്ഹൊള്ളെം ജാവുനു ദിസ്സത.  സന്ചി ഘറാംതു ത് റബതായി ജല്യാരീയി തംചെ മന്ന് വ്ഹോഡ്. 

പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ റാമു നാ അശ്ശില്ലൊ ജല്യാരി, അത്ത് ബായില് ഇത്തി കര്‍തലി അശ്ശില്ലി?  ഹജ്ജെ മുര്‍ഥം ഹംഗ റബ്ബില്ലെ മംതാറെ മനിഷാംകയി, റാമു ജവംചൊ സഹായു കര്‍താലൊ ഖയ്.  അവംഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംകയ് ഘറ്‍ ദിക്കനാഫഡേന് വിക്കൂനു ദുഡ്ഡ് കോര്‍കാ മ്ഹോണുയി, അവംക ഖയീംയി വോര്‍നു ഘാല്‍കാ മ്ഹോണൂയി ദിസ്സുയാത്.  ഏകു ആശ്വാസു ഇത്തി മ്ഹള്ളേരി, തംഗേലൊ എകു ദുഡ്ഡു സരി ഘറാരി ഘല്ലോനാ  ദിക്കൂനു തംക ചഡ് കായിം കോറൂക് ജവ്ന്നാ.  പെല്ലെ ഘര്‍ക്കഡ്ച്ചെ റാമു കശ്ശി തേ അമ്മ ബപ്പാക് ചൊയിത്ത?  അവംക മാത്ര് നയി കൊണാകയി തൊ സഹായു കര്‍ത. മിഗ്ഗേലെ ചെര്‍ഡുവാംക് ദാമു കോറൂക് അശ്ശില്ലി പ്രാപ്തി അസ്സ്.  തംക ഇത്യാക് മിഗ്ഗേലെ ഘറ്?  ഇതേയിം ചാംഗ് കയിരെം കോറൂക് പ്രാപ്ത് ത് റാമു.  ബീ.കോം ശിക്കില്ലൊ.  ചാംഗ് മന്ന്, സഗടാംചേരി സ്നേഹു, യേം സഗ്ഗ് സഗടാംകയി ജന്‍മനാ യെവംചെ ത്.  തക്ക ചാംഗു യേകു കാമു കാണ്‍ഘേവുനു ദീവംകാ.  മിജ്ജെ കാലാ ഉപറാംതെ, യോ ബംഗളാവു കോണ് ചൊവംചാക് നത്തില്ലെ മംതാരെ മനിഷാം ബെഗേക് ബോറോവുനു ദൊവ്വോറുകാ.  തജ്ജെ ബര്‍പ് സര്‍പ് സഗ്ഗ് കോര്‍നു, തേം ചോവുനു കഡുചൊ കാമു റമ്മാക് ദീവംകാ. കിണിമമ്മാന് ആഠേയിലെം.        

1 comment:

  1. Dear Ammumma,
    The main event today morning was reading your blog. All of us at Kalamassery had a story session with our morning cup of tea... !Keep writing ....love you ....

    ReplyDelete