Saturday, January 1, 2011

ശകുനിദശ

ശനിദശ മ്ഹോണു അയികില്ലെം അസ്സ്.  ശകുനിദശ മ്ഹോണു അയിക്കില്ലി അസ്സവെ? ജല്യാരി അസ്സ്. മഹാഭാരതാംതു മാത്ര് നയി, അവംചെ സഗ്ഗടാംചയി ഭര്‍ശി ഥംഗ്ഥംഗ ശകുനി അസ്സ്‍യി.  ഏക് കുടുംബ് നാശു കോറൂക് തക്ക പ്രത്യേക് സാമര്‍ഥ്യ് ത്.  തംചെ ഹത്താംതു പോണു, മന്നാംതു വാശീയി വൈരാഗ്യയ് വഡ്ഡൂനു, കുടുംബാരി കലഹു കൊര്‍ചെം അവംക മന്നാംതു ജവന്നാ, യേം സഗ്ഗ് ശകുനീലി മായ മ്ഹോണു.  തേം സത്യ് എദേചി കാള് വൊച്ചൂനു മന്നാംതു ജായനാഫഡേന് ദീസ് മാസ് വത്ത്‍ലെ.  തംചെ ഹത്താംതു പോണു ജാവ്‍നു മന്നാംതു സംഘര്‍ഷ് ഭൊഗ്ഗൂനു, തംചെ ഹത്താംതു ഥക്കൂനു നിസ്സോറു ഭിത്തേരി അശ്ശില്ലൊ വേളു ത് ശകുനിദശ.  

റാമു അനിക് ലക്ഷ്മണു, തംഗേലെ നാവാംക് അര്‍ത്ഥവത്ത് കൊര്‍ചെ ലെക്കാന് ത് അസ്സയ്.  തംഗേലൊ എല്‍തപെല്‍താംതു അശ്ശില്ലൊ സ്നേഹു ഉത്തൂലൊ മ്ഹോണു ലെക്കൂക് ജവന്നാ. ഗവംചെ കുസുംഗേംക് സ്വല്പ് പൊട്ടാദുക്കി അസ്സ്. ചാംഗ് മനീഷ് സംഗതനി, "ചെര്‍ഡൂംവ് ജല്യാരി റാമ് ലക്ഷ്മണാവരി ജാവംകാ.  തംഗേലി അമ്മബപ്പ ഭാഗ്യ് കെല്ലേലിം".  

തന്നി എകഡേചി ബെസ്സൂനു നംതന ജെവന്നാ ഖവന്നാ.  ച്‍ഡ് സംഗാതി കായിം തംക നാ.  

ദൊഗ്ഗയിം വ്ഹോഡ് ജല്ലെ.  ശികവണ് ജാവ്‍നു കാമാരി അസ്സയ്.  റമ്മാക് ഏകി സൊയിരീക്  അയിലി.  ചാംഗി മര്യാദേരി വഡ്ഡല്ലി ചെല്ലി. "തെത്തെ പ്രായേരി കൊര്‍ചെം തെത്തെ പ്രായേരി കോര്‍കാ".  തംഗേലെ ബപ്പാന് ആഠേയിലെം.  സ്കൂളാംതു ശിക്കുചെ വേളാരി ഥകൂനു തംഗേലൊ സ്നേഹു ഭെത്തൂക് ചോവുനു ഹര്‍വൂനു ബെസ്സല്ലെ ശകുനീക് ദിസ്സലെം, അത്ത് യേകു ഹാതു ചൊയിലേരി ഇത്തെം?  റമ്മാലി വേസ്ത് ജല്ലി.  ശകുനി ലൊവൂചി ലക്ഷമണാലഗ്ഗി എക്കഡെ ജല്ലൊ.  

"അരേ, അനിക് റമ്മാക് തുജ്ജെലഗ്ഗി മായ കായിം ജവന്നാ.  തൂം ചോയി, ബയിലേലെ ബോറേരി ത് അനിക് റാമു അസ്‍തോലൊ." 
"മഗ്ഗിരീ, ബായില് അയിലി മ്ഹോണു ദൊവ്വോര്‍നു മിജ്ജെലഗ്ഗി അശ്ശില്ലൊ സ്നേഹു കായിം തക്ക ഊണെ ജവന്നാ.  വൊന്നി അയിലി മ്ഹോണു മക്ക ഇത്തെം?" താണെ ജാപ് ദില്ലി.  

ഹെര്‍ദൂസ റമ്മാലഗ്ഗി പവലൊ ശകുനി. "റമ്മാന് വര്‍ഡീക് കൊര്‍ചെ ദക്കുല്‍ഭാവാക് ഇഷ്ട് നാ മ്ഹോണു ദിസ്താ.  തശ്ശി ഇത്തികീം തൊ മിജ്ജെലഗ്ഗി മ്ഹണ്‍താലൊ." തഗ്ഗേലൊ റോഗു റമ്മാക്  മന്നാംതു ജല്ലൊ. "വയിവേ? ദോനി വര്‍ഷ് വച്ചനാഫഡേന് തഗ്ഗേലെ ബെഗേകയി മുഖാരി സര്‍തനി മ്ഹോണു സാംഗ്."  റമ്മാന് സംഗീലെം.  

റമ്മാലി വര്‍ഡീക് ജല്ലി.  ഏകി ഭയ്ണി നത്തില്ലെ ലക്ഷ്മണാന് തിക്ക മല്‍ഘഡി ഭയ്ണി ജാവുനു ലെക്കീലി.  വൊന്നി ചാംഗി മനീഷി.  തംഗേലെ ഭവംഡാലെ സ്നേഹാക് ഊണാവു എവംചെ കായിം തിഗ്ഗേലെ പ്രവര്‍ത്തീംതു നാ. അമ്മ ബപ്പാക് ആശ്വാസു.  കുടുംബാചൊ ദീവൊ ത് അവംഗേലി സൂന്. തന്നി ആഠേയിലെം.  

ചാരി പാംച് വര്‍ഷ് ധാവ്നു ഗെല്ലിം.  റമ്മാക് ദൊഗ്ഗ്‍ജാണ് ചെര്‍ഡൂംവ് ജല്ലിം.  ചെര്‍ഡുവാംലഗ്ഗി കിഡ്കായൊ കൊര്‍ചെ, ലക്ഷ്മണാക് ഇഷ്ട് അശ്ശില്ലെം കയിരെം.  ചെര്‍ഡുവാംക് അപ്പപ്പ മ്ഹള്ളേരി ഭാരി പ്രാണു.   

മനുഷ്യ് ജീവിത് സുഖ് ദുഖ് എക്കഡെ ജല്ലേലെ നവേ.  തംഗേലെ ഭാഗ്യ് ദോഷു.  തംഗേലെ അമ്മാക് സൂഖ് നാ ജല്ലെം.  അത്ത് ഹോപിറ്റലാംതു വെല്ലി ജല്യാരീയി ധാ-വീസ് ദീസ് ഹോസ്പിറ്റലാംതു പോണു അമ്മ ഗെല്ലി.  ഘറ് ദുഖാംതു ജല്ലെം. സുന്നേന് ബപ്പാകയി പുത്താംകയി ധൈര്യ് ദില്ലെം.  കാലാന് ക്രമാന് സഗ്ഗട്‍യിം ദുഖാംതു ഥകൂനു ഭായിര് അയിലിം.  അമ്മ ഗെല്ലി ജല്യാരീയി തിജ്ജാന് ജവംചെ ലെക്കാന് കോണാക് ഏക് കയിരേംതൂയി ഊണാവു ഏവ്നത്തില്ലെം സൂന് ചൊയിതാ.

ഏക് വര്‍ഷ് ഗെല്ലെം.  ധകുലേകയി സൊയിരീക് അയിലി.  തക്കായി ഏകി വര്‍ഡീക് കോര്‍നു സോഡുകാ ജല്ലോലൊ മിഗ്ഗേലൊ ധര്‍മു നവേ?  തേവ്‍യിം ജാവൊ മ്ഹോണു ബപ്പാന് ലെക്കീലെം.  വ്ഹൊള്ളെ സുന്നേന് വഡ്ഡല്ലെ പരിതസ്ഥിതി നയിം ധകൂലെ സൂന്നേന് വഡ്ഡല്ലി. ചെല്ലീയൊ സഗ്ഗി ചാംഗി ത്.  തംക സംഗൂനു മനാംകെല്ലേലെ ഊണാവാന് ത് തീം ബല്ലാവ് മ്ഹോണു അവംക ദിസ്താ.  ധക്കൂലെ സുന്നേലെ ഘര്‍ക്കട്ച്യാനി തിജ്ജെലഗ്ഗി സംഗീലെ.  

"മായിം ഗെല്ലി നയിഗോ, തേം ദിക്കൂനു തേ കഷ്ട് തുക്ക നായിം.  മഗ്ഗീരി വൊന്നി തിക്ക ഹള്ളേലെ ലെക്കാന് ത് തുക്കായി ഹള്ള്യാ, തിക്ക മോല് ലെക്കുകാ ജല്ലേലെ കയിരെം കായിം തുക്ക നാ.  ചോയി, റബ്ബൂക് ബാധ മ്ഹോണു ദിസ്ത ജല്യാരി ബമ്മുണാക്‍യി ഘേവുനു ഹംഗ യോ.  ഹംഗ അവ്ംക തൂം ഝഡി ജവുന്നാ".  മഗലേന് ബളാക് ആളു ലഗേന് അസ്സ ജല്യാരി തീണെ കോണാക് ഭീവംകാ?  

വൊന്നേന് ആഠേയിലെം ’ദോഷു കോണാലോയി ജല്യാരീയി മിജ്ജേരി ത് എത്തനെം. തേം കശ്ശീചി ജാവൊ മിഗ്ഗേലെ മനസാക്ഷീക് ഒവ്സൂനു ഹാംവ് തിജ്ജെലഗ്ഗി കായിം ബല്ലാവ്പണ് കൊര്‍ന്നാ.  തക്ക മിഗ്ഗേലൊ ഭാവു ജാവ്‍നു ലെക്കുച്ചെ വരീചി തിക്ക ഭയ്ണി ജാവുനു ലെകിത്ത്‍നി.  മനിഷാലെ തൊണ്ടാക് ധോറൂക് കോണാക് ജവ്ന്നാ നവേ’.    

അത്ത് ശകുനീക് ചാംഗു ഏകു വേളു മെള്ളൊ.  സഭാറ്‍ കഷ്ട് നത്തില്ലെം കയിരിം ജത്തനി.  താണ് ലൊവൂചി ദംന്ദ് ആറാംബീലെം. ഘര്‍ക്കഡെ അപശബ്ദ്.  മാവാംക് യേ ദോന്‍ചാറ് സഹന് ജാവ്നത്തില്ലെം, ഏക് അറ്റാക് യേവുനു മാവും ഗെല്ലൊ.  ചെര്‍ഡുവാംലി എക്‍മളി ത് ബപ്പാലി ശക്തീയി അഭിമാനൂയി അശ്ശില്ലൊ.  തീ നാ ജവ്ംചാനീക് ജീവിത്‍ചി നക്ക ജല്ലെം.  ബപ്പാലി ശേഷക്രിയായി ജല്ലി.  

ശകുനി ഉജാറ് ജല്ലൊ.  തോ ലക്ഷ്മണാലഗ്ഗി ഗെല്ലൊ.  താണെ  തഗ്ഗേലൊ ബെള്‍സല്ലൊ ഹസ്സൂയി ഹസ്സൂനു ലക്ഷ്മണാലഗ്ഗി സംഗീലെ.  "ഹാംവ് അന്നാഥയിം ഗെല്ലോലൊ ത്. ഹാംവ് തജ്ജെകരേന് ഭീക് മഗ്ഗേയിതോനൊ മ്ഹോണു ആനു സംഗത.  മന്നാംതു റബ്ബുകാ".  അശ്ശി സംഗൂനു മഗ്ഗീരി ത് തോ അന്നാഥയിം ഗെല്യാ.  "അന്നാ, അന്നാക് ഹാംവ് മിഗ്ഗേലെ അന്നാ വരീചി ത് ലെക്കീത.  ലക്ഷ്മണു ഹൂനു ജാവുനു ത് അസ്സ്.  ബയിലേഥംചി ശിക്‍വണ് ജാവുയത്.  അന്നാന്‌യിം വൊന്നേന്‌യിം ചെര്‍ഡുവാന്‌യിം ഖെല്ലേലെ ഉതുലേംചി സ്വത്ത് കായിം അമ്മി ഖെല്ലേനാ.  അന്നാക് ഇത്തി ദീവംകാ മ്ഹോണു ഹാംവ് ചോയിന് മ്ഹോണു ത് തോ സംഗതാ".  

"വൊച്ചൊരേ, മിഗ്ഗേലൊ ധക്കൂല്‍ഭാവുനവേ തോ, തക്ക ജായി ജല്ലേലെം സഗ്ഗ് തോ കാഡൊ.  ബയിലേക് അനീക് ചെര്‍ഡുവാംക് പൊസ്സൂക് ഏകു കാമു അസ്സ്.  മക്ക തേം പൂറൊ".  

തശ്ശി വംടൊ ജല്ലൊ.  താണെ മന്നാംന് ദില്ലേലെ കാണ്ഘേവുനു ആനു ദൂറ സര്‍ല്ലൊ.  മഗ്ഗീരി ദീസ്‍പഡ്തെം എക്കേക് നവെം കയിരെം സൃഷ്ടി കോര്‍നു, റമ്മാന് സംഗീലെം മ്ഹോണു ലക്ഷ്മണാലഗ്ഗീയി, ലക്ഷ്മണാന് സംഗീലെം മ്ഹോണു റമ്മാലഗ്ഗീയി സംഗൂനു എക്കേകി ചായായി പീവുനു തോ വൊത്തോലൊ.  തംഗേലെ മന്നാംതു വൈരാഗ്യ് വഡ്ഡോവുനു, എദേംചി മീട് മിരിയാസാംഗ് ഘാല്‍നു ദീവുനു, തംക ദൃഷ്ടിബേട് നത്തില്ലെ ലെക്കാന് കോര്‍നു ത് ശകുനി നിദ്ദേല്യാ.  എദീംചി വര്‍ഷ് ജാവുനു ഘേവുനു ഭൊവ്ംചി ആശ സാധ്യ് ജല്ലി.  അനീക് അന്നാക്‍യി ഭാവാക്‍യി ദിക്കൂക് വൊച്ചുകാ ജല്ലേലെം കയിരെം നാ.  ഗാവാംതു വെഗ്ഗളിം ഘറ്‍യിം അസ്സയി.  ശകുനി ധൂറ സൊര്‍ലൊ.  

എദേചി കാള് ഗെല്ലെ.  റമ്മാന് ആഠേയിലെം.  അത്ത് ശകുനീക് ദിക്കൂക് യേനാമൂ.  ചാരി ദീസ് ഫൂഡെ തോ പൈമമ്മാലെ ഘര്‍ക്കഡെ വത്താലൊ ദിക്കില്ലെം.  പൈമമ്മാക് സൂഖ് നാ.  തക്ക തെഗ്ഗജാണ് ത് പൂത്.  അനീക് തഗ്ഗേലെ കുടുംബാരിവേ ദോളെ?  നാറോദു എല്‍തപെല്‍താംതു ലയിതോലൊ ജല്യാരീയി തജ്ജെ മഗലേന് ഏക് ചംഗ്പണ് അസത്‍നെ.  ജല്ല്യാരി ശകുനി ലഗല്യാരി കുടുംബനാശു ത് ഫല്.  റമ്മാക് ദിസ്സലെം. ’അരേ? തൂംവെ തശ്ശി സഗ്ഗ് സംഗില്ലെംവേ  മ്ഹോണു ലക്ഷ്മണാലഗ്ഗി നിവംഗില്ലെം ജല്ല്യാരി, ഥൊഗഡവേളാരി സത്യ് കള്‍തനെ അശ്ശില്ലെം.  അനീക് ഹാംവെ സംഗില്ലെ മ്ഹോണു സംഗൂനു താണെ ലക്ഷ്മണാലഗ്ഗി ഇത്തി സഗ്ഗ് സംഗില്ലെം അസ്‍തനെ?  പാവം ലക്ഷ്മണു.  മന്നാംതു ഇത്തി ദുക്കി ഭൊഗ്ഗില്ലൊ അസ്‍തലൊ.  അനികയി യീ ശകുനിദശ ഘേവുനു ബെസ്സൂനജ്ജ്’.  

തശ്ശി അശ്ശില്ലൊ വിചാറു അത്ത് ലക്ഷ്മണാകയി ദിസ്സപ് അസ്സ്.  ആഠ് വര്‍ഷ് ജല്ലിം അന്നാലഗ്ഗി ഉല്ലോവുനു.  ധൂറ ദിക്കപ് അസ്സ്.  അത്ത് ഇത്തേയിം ജാവൊ ഏക് അന്നാലഗ്ഗി ഉല്ലോവുംകാ മ്ഹോണു ആഠോവുനു തോ ഭായിര് ദെവലൊ.  മന്നാചി എക്‍മളി ജാവുയത് ആനു ഘര്‍കഡെ ചോണു യെത്ത.  തക്ക സൊന്തോഷാന് ഇത്തി കോര്‍കാ മ്ഹോണു കള്ളേനാ.  അന്നാന് സംഗീലെം.

"അരേ, ഹാംവ് തുഗ്ഗേലൊ ആനു, സൊപ്പന് കായിം നയിം.  ഫായി ഘര്‍ക്കഡെ സത്യ്നാരായണ വൃത്, തുമ്മി സകണീചി പെല്‍താംതു എയ്യായി."

"ജാവൊ അന്നാ, ഹാംവ് ഇത്തേയിം അന്നാ പസ്സൂനു സംഗില്ലേം കെല്ലേലെം സഗ്ഗ് അസ്സ് ജല്ലേരി അന്നാന് വിസ്സോറുകാ.  മക്ക പൊര്‍ണൊ ലക്ഷ്മണു ജാവംകാ."

"തേം സഗ്ഗ് ഹാംവ് തവളീചി വിസ്സര്‍ലൊരേ.  അവംഗേലി ശകുനിദശ സര്‍ലി.  ഥംഗ ചോയി", അന്നാന് ബോട് ദക്കേയിലേല്‍കഡെ ലക്ഷ്മണു ചൊയിലൊ, റോഡാ ലഗ്ഗി റബ്ബൂനു ശകുനി പൈമമ്മാലെ പുത്താലഗ്ഗി ഹാതു സഗ്ഗ് കോര്‍നു ഉല്ലേയിതാ.  ലഗ്ഗിച്ചി ശകുനി ദശ തംക ത്.  

റമ്മുയി ലക്ഷ്മണൂയി റോഡാരി ദേവുനു തംചെ ലഗ്ഗിച്ചാന് ചൊവംകൂനു ഗെല്ലെ. തംക ദിക്കുനു ശകുനി മത്തെം ഖൊര്‍പ്പൂനു അത്ഭുതാരി ചൊയിലൊ.  ശകുനീ തൊണ്ടാരി ഝൊള്‍ക്കുച്ചെ ഭാവ് ദിക്കൂനു തംക ഹാസു അയിലൊ. റമ്മാന് സംഗീലെം "തുക്കാചി സൊദ്ദൂനു യെത്താലെ, ഫായി ഘര്‍ക്കഡെ സത്യനാരായണ വൃത്, തൂവ്‍യിം യേവംകാ, ലക്ഷ്മണൂയി ബയിലേയി ചെര്‍ഡൂംവ്‍യി സക്കാണി ഥകൂനു ഘര്‍ക്കഡെ ത് അസതനി.  

മന്നാംതു കറായി:  തള്ളൊ മണ്ടെ ഏക് ജത്തനെ, വേംടി പാന് കുസ്സൂനു വത്തനെ.

ശനീക് തഗ്ഗേലൊ കാമു കോറൂക് വേളു പാവ്‍നാ ദിക്കൂനു സഹായാക് ശകുനീക്‍യി ഉള്‍ദില്ലൊ അസ്സ് മ്ഹോണു കിംവദംതി അസ്സ്.  

No comments:

Post a Comment