Sunday, January 9, 2011

റോങ്ങ് നംബര്‍

സുചിത്ര ഖട്ടളേരി പോണു ഏക് നോവല്‍ വചിത്താലി ത്. ഫോണ് വജ്ജത. തീ ലഗ്ഗി വൊച്ചൂനു ചൊയിലി. വള്‍കീചാലെ നന്പര്‍ നയിം. കോണ് മ്ഹോണു കള്‍നാ. വേളു വൊചൂനതില്ലെ എദേ ചെല്ലെ അസ്സയി. ചെലിയാംക് ഫോണ് കോര്‍നു പൈംദാര്‍ മാറൂക് ചൊയിതലെ.

തീണെ കോളേജാംതു ശികുച്ചെ കാലാക്, കോളേജാംതു മിമിക്രി ദക്കവപ് അശില്ലെം. തീണെ ഫോണ്‍ കാണു റസ്പതീക് ഏക് "ഹലോ" കെല്ലെം. മധ്യപ്രായേചെ ബയിലേ സൊവ്ദാരി ത് കെല്ലേലെം "ഹലോ"
"ഹാംവ് വിനീത് പൈ" ഏക് മധ്യപ്രായേചെ ദദുലേന് ജാപ് ദില്ലി.

"ഇത്തി കയിരെം?" തീണെ നിവംഗീലെം.

"തുംക ഏകി ധൂവ് അസ്സ് മ്ഹോണു അയികീലെം, മിഗേലെ പുത്താക് ചൊയില്യാരി ചിന്നാ മ്ഹോണു ദിസ്താ". താണെ സംഗീലെ.

"കയിരെം ചിന്നാ. തിക്ക ഥൊഗഡെ ഡിമാന്റ് സഗ് അസ്സ്".

"ഇത്തി സഗ്കീം തിഗേലെ ഡിമാന്റ്?"

"തിക്ക കാമു അസ്സ്. തോ സോഡൂക് ജവ്ന്നാ. ജീവിതാംതു സഗ്ഗ് കയിരേംതൂയി തിഗേലെ ഉതറാക്‍യി മോല് ജായി. തിജ്ജേരി ചാംഗു സ്നേഹു ജാവംകാ. ന്യായു ജാവുനു ഇത്തേയിം കോറൂക് അശ്ശില്ലെ സ്വാതന്ത്രയി തിക്ക ജായി ഖയിം".

"തേം സഗ്ഗ് മയ്യേംക് കശ്ശി കള്‍ത?"

"ഹാംവെ പയ്‍രി തിജ്ജിലഗ്ഗി വര്‍ഡികേ കയിരിം മ്ഹോണ്‍ചാനീക് തിണെ മിജ്ജെലഗ്ഗി തിഗ്ഗേലിം ഡിമാന്റ് സഗ്ഗ് സംഗീലിം. തേ ധൈര്യാരി ത് ഹാംവ് സഗ് സംഗതാ. പൊര്‍ണൊ കാലു നയിം നവേ, ചെലിയാംകയി സഗ്ഗ് അസതനെ നവേ തംഗേലെ ജീവിതാപസൂനു എക്കേക് സൊപ്പന്. തേം ചാംഗ് ജല്ലെ മയ്യേം. അനീക് ഇതേയിം സംഗൂക് അസ്സവേ?"

"തുഗ്ഗേലെ അമ്മബപ്പാക് തീ ധുവേസമാന് ചൊയിതലി. തിക്ക എല്‍താംതൂയി തോ സ്നേഹു മേള്‍കാ".

"തീണെ ദിവംചെ തിക്ക മെള്‍തനെ മയ്യേം. ഹാംവ് തഗേലെ ഡിമാന്റ് സഗ്ഗ് ഇത്തി മ്ഹോണു സൊദ്ദൂനു സംഗന്. ഫായി യേചി വേളാരി ജാണേയിന്. ജാവൊ ദവ്വര്‍ത".

ഹെര്‍ദൂസ തേചി വേളാരി തഗേലെ ഫോണ്‍ അയിലെം. തഗേലെ ബപ്പാലെം ഫോണ്‍ ത്. തീണെ സൊവ്‍ദു പൊര്‍തൂനു നിവംഗീലെം. "ഇത്തി സംഗീലെം താണെ?"

"തിഗ്ഗേലെ ഡിമാന്റ് സഗ്ഗ് തക്ക ഓ.കെ".

"തഗ്ഗേലെ ഡിമാന്റ് സംഗായ്".

"മയ്യേലെം നാംവ്?"

"സുമിത്ര".

"തഗ്ഗേലെം ഡിമാന്റ് അത്തംചെ ചെലിയാംക് പ്രീതി അസതനെ മ്ഹോണു മക്ക ദിസ്സനാ".

"ജല്യാരീയി തുമ്മി സംഗായ്. ഹാംവ് തിജ്ജെലഗ്ഗി നിവംഗീത".

"ഏക്, തക്ക ജാതക് ചൊവംചെ ഇഷ്ട് നാ". തീണെ ജാപ് ദില്ലി "തുംക നക്ക ജല്യാരി നക്കാ".

"ദുസ്സരെം, തക്ക വ്ഹോഡ് ദമ്മേലി മനിഷാലി വ്ഹൊഡ്കയ്യൊ ഇഷ്ട് നാ. ദിസ്സനാ ഫഡേന് സഗ് ഭംഗാറ്, ഡ്രസ്സ് സഗ്ഗ് കാണു ഘേവുനു എക്കഡെ കൊര്‍ചാംതു വ്ഹോഡി പ്രീതി നാ".

"തേം തിജ്ജിലഗ്ഗി നിവംഗുകാ".

"തിസ്സരെം, സ്ത്രീധന് മന്ന് ജാണു ദില്യാരി നക്ക മ്ഹോണു സംഗുന്നാ, ലേക് സംഗൂനു കാണുഘെവംചെ ഇഷ്ട് നയി".

"തേം ചാംഗ് കയിരെം" തീണെ ജാപ് ദില്ലി.

"ചൊവതെം, തീണെ സംഗുചെം ന്യായു ജാവുനു കോറൂക് തക്ക മന്ന് അസ്സ്, തജ്ജാന് ജാവ്നതില്ലെം ജല്യാരി താണെ കൊര്‍ചീയിനാ".
"തേം ഓ.കെ".

"പാംച്, ചൊവംചാക് ഹേമമാലിനി നയിം ജല്യാരീയി, ദികിലേരി കോണ് ഛി മ്ഹോണീയെം".

"തേം താണെ ദിക്കൂനു ജാവ്‍നു സംഗില്യാരി പൂറൊ. മക്ക മിഗ്ഗേലി ചെര്‍ഡൂം ചാംഗ് മ്ഹോണു നവേം ദിസതനേ?"

"സ്, ബമ്മുണാലഗ്ഗീയി ഘര്‍കട്ചേംലഗ്ഗീയി സ്നേഹൂയി, തഗ്തഗേലെ മ്ഹള്ളെലി ചിന്തനയി, ജാവംകാ. ബയിലാംക് ജാവംകാ ജല്ലേലെ ഗൂണ്നവെ തേ?"

"തേം അസതനെ. പൊര്‍തൂനൂയി മേ‍ള്‍കാ".

"സാത്, ദുഡ്ഡ് പുഡ്ഡി കൊര്‍ചി വര്‍ഡീക് മക്ക ഇഷ്ട് നാ".

"യേം സഗ്ഗ് ഏക്‍ലഗേന് തിജ്ജെലഗ്ഗി നിവംഗൂനു സംഗൂനു ഫായി ജാണേയിന്".

"ജാവൊ മയ്യേം, വര്‍ഡീക് ഖേളു കയിരെം നയി നവേം?"

താണെ ആഠേയിലെം, താളൊ പൊര്‍തൂനു കോളേജാംതൂലൊ ബെസ്ട് ആക്ടര്‍ ജല്ലോലൊ അത്ത് പ്രയോജനാക് ജല്ലെം. കയിരെം ഏക് റോംഗ് നന്പര്‍ നെണ്‍തെം കെല്ലേലെം ത്. തിജ്ജെ മന്നാംതൂലെം കള്ളെം. ധൂവ്വേ വര്‍ഡീക് ജവംചാക് തപസ് ബെസല്ലെ അമ്മബപ്പാക് ഏക് സമാധാന് ജത്തേലെം. താണെ ടെലിഫോണ്‍ ഓഫീസാംതു വൊച്ചൂനു നന്പര്‍ ചെക്ക് കോറോവുനു അഡ്രസ്സ് സൊദ്ദൂനു കള്ളെം.

താണെ തിഗ്ഗേലെ ഘറാലഗ്ഗി അശ്ശില്ലെ ഏക് മിത്രാ വട്ടേന് തിജ്ജെപസ്സൂനു സൊദ്ദേയിലെം. താണെ സൊദ്ദൂനു ജാണേയിലെം. ഥംഗ ഏക് ബപ്പ അനീക്, ധൂവ് മാത്ര് ത് റബതായി. ചെല്ലിയേക് അമ്മ നാ.

തക്ക ഹാസു അയിലൊ. മക്ക സജ്ജുച്ചി ബായില്. ഹാംവ് ബപ്പാലെ താളേന് ഉല്ലേയിലൊ ദിക്കൂനു, മക്ക ബപ്പ അസ്സ് മ്ഹോണു സംഗീലെം. തീണേയി തേചി പ്രകാരി സംഗില്ലെം അസത്‍നെ. ’ബര്‍പഡ്ചെ ബമ്മുണാക് തെര്‍പഡ്ചെ ബായില്’. റസ്‍പതീക് സൊവുദു പൊര്‍തൂനു കെല്ലേലെം ജല്ല്യാരീയി, തിജ്ജെലഗ്ഗി ഉല്ലോവുനു ജവംചാനീക് ഇതികീംചി ഏകു സന്തോഷു ദിസ്‍ത. ഡിമാന്റ് സഗ്ഗ് എല്‍തപെല്‍താംതു സമ് ജല്ലെം ദിക്കൂനു, ലഗീചി ചെല്ലി ചൊവംചാക് യെത്തായി മ്ഹോണു ജാണേയിലെം.

ദുസ്സേറെ അയിതാറ തോ തഗ്ഗേലെ ഏക് മമ്മാകയി ഘേവുനു ചെല്ലിയേലെ ഘര്‍കഡെ ഗെല്ലൊ. ബപ്പാലി ഭയ്‍ണി അക്കായി അശ്ശില്ലി. ചെല്ലിയേലെ ഘര്‍ക്കറാനി തംക ചംഗ്പ്രകാരി സ്വീകാറു കെല്ലൊ. തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാന് സംഗീലെം "ദൊഗ്ഗാംകയി പരസ്പര ഇഷ്ട് ജല്ലെം. എല്‍തപെല്‍താംതു ഉല്ലൊവുംചാക് അസ്സ് ജല്ല്യാരി പെല്‍താംതു വൊച്ചൂനു ഉല്ലേയായ്". തീം ടെറസാരി ഗെല്ലിം. പ്രകൃതീക് സാക്ഷി കോര്‍നു ഉല്ലോവുയാം. അത്ത് പര്യന്ത് റസ്പതീക് ത് ഉല്ലേയിലിം. അനീക് കയിരെം ത് ഉല്ലോവുംകാ. തീം എല്‍തപെല്‍താംതു ചൊയിലിം. ദൃഷ്ടി ഏകി ജവംചാനീക് തംക ഹാസു അയിലൊ. താണെ നിവംഗീലെം. "തുഗേലി അമ്മാ?"

"മക്ക അമ്മ നാ. ചാംഗ് കയിരെം ഉല്ലൊവുംചെ വേളാരി ജിബ്ബേരി യെത്തലി. സംഗുകാ ജല്ലേനെ സംഗതലി. ലഗ്ഗി അയിലോലൊ ബപ്പവേ?" തീണെ നിവംഗീലെം.

"നയിം, മിഗ്ഗേലൊ മാമു. മക്ക ബപ്പ നാ". താണെ ഹസൂനു സംഗീലെ. "തുജ്ജെലഗ്ഗി ഉല്ലോവംചെ വേളാരി ബപ്പ മിജ്ജെ ജിബ്ബേരി യെത്തലൊ. അവംക ഉല്ലോവുംചാക് കായിം നാ. അമ്മി ദൊഗ്ഗ്‍യിം അമ്മബപ്പാവട്ടേന് ഉല്ലേയിലിം. പരസ്പര് മന്ന് ജാണ് ജല്ലിം. മിഗ്ഗേലെ നാംവ് വിനീത് പൈ ത്. തേം ഫട്ടി നയിം. ഹാംവ് ഏക് ഡോക്ടര്‍ ത്. പോസ്റ്റ്ഗ്രാഡുവേഷന്‍ പരേന് ജല്ലെം. ഗവര്‍ണ്മെന്‍ട് ഹോസ്‍പിറ്റലാംതു കാമു കര്‍ത. ദുഡ് കൊര്‍കാ മ്ഹള്ളേലെ പശ്ശി അസുഖ് അശ്ശില്ലേംക് സൂഖ് മെള്‍ചെ ത് ലക്ഷ്യ്. അമ്മ ഹെഡ്‍മിസ്‍ട്രസ് ത് അശ്ശില്ലി. അത്ത് റിട്ടയര്‍ ജല്ലി. ബപ്പ ഏക് ആക്സിഡന്‍ടാംതു ഗെല്ലൊ. മക്ക അമ്മ മാത്ര് ത് അസ്സ്. അമ്മാക് തൂംവെ ശ്രദ്ദേന് ചോവംകാ. തുഗ്ഗേലി അമ്മ ജാവനു ലെക്കുകാ".

"മക്ക അമ്മാലൊ സ്നേഹു മെള്ളോനാ. തോ മേളൂക് ഇത്തി കോറൂകയി ഹാംവ് തയ്യാര്‍. മിഗ്ഗേലെ നാംവ് സുമിത്ര നയി സുചിത്ര ത്. ഹാംവ് ഏക് ബാങ്ക് ഓഫീസര്‍ ത്. മക്ക ഏകു മല്‍ഗഡൊ ഭാവു അസ്സ്. തോ ദുബായ് കാമു കര്‍ത. ബായില് ചെര്‍ഡൂംവ് സഗ്ഗ് ഥംഗ ത് അസ്സയ്. ബപ്പാക് തീം വര്‍തനിവേ മ്ഹോണു മക്ക കള്‍നാ. നാ ജല്ല്യാരി ബപ്പാകയി ചോവുംകാ ജത്തനെ".

"അനീക് അത്ത്, അവംക അമ്മായി ബപ്പായി അസ്സയ്. തംക അവംക ചാംഗ് കോര്‍നു ചോവും".

ധാ വീസ് ദീസ് ഗെല്ലെ. ഏകു ചാംഗു ദീസു ചോവുനു തന്നി രജിസ്റ്റര്‍ കച്ചേരീംതു വൊച്ചൂനു വര്‍ഡീക് കെല്ലി. ഏക്ക് ദീസ തഗ്ഗേലെ അമ്മാന്‌യി, തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാന്‌യി ബെസ്സല്ലെ വേളാരി, വിനിതാന് തംഗേലെ മിമിക്രീ അനുഭവ് തംചെലഗ്ഗി സംഗീലെം. ചിന്ന. തുമ്മി ദൊഗ്ഗയിം എക്കാ പശി എക്കലിം ദഷ്ടീക് ത്. തുമ്മി തുംഗേലെ മന്നാംതൂലി ഇഛ തകീത് അശ്ശില്ലി ജോഡി, കശ്ശി ജാവുംകാ മ്ഹോണു ഖംചേ വട്ടേന് ജല്ല്യാരീയി മന്നാതു കെല്ലെം".

തിഗ്ഗേലെ ബപ്പാന് സംഗീലെം "തീണെ കോളേജാംതു ബെസ്റ്റ് ആക്ടര്‍ അവാര്‍ഡ് കാണുഘെത്തലെ അസ്സ്". തേം സംഗുചെ വേളാരി, തഗ്ഗേലെ ബെസ്ട് ആക്ടര്‍ അവാര്‍ഡ് ഷോകേസാംതു ബെസ്സുനു ഹസ്സത തഗ്ഗേലെ ദോളേംതു ഗെല്ലെം.

"ജീവിതാംതു തുമ്മി ആക്ട് കോര്‍നീയെം. എല്‍തപെല്‍താംതു സ്നേഹു, ശ്രദ്ധ, ബഹുമാനു എക്‍മളി സഗ്ഗ് ജാവംകാ. തൂംക ദേവു ചാംഗ് കോറൊ".

1 comment: